Goudsche Courant, zondag 24 juli 1887

jg NED R HIJNSPO OBWEG Goedkoop Reisgele i enheid VAN GOUDA naar DEN HAAG E IT T E R U C3 Des ZONDAGS gedurende JUNI JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER speciale Retourbilletten 1 2 = en 3 KI GOUDA DEN HAAG vaikrflgbaar geldig voor heen en terug op denzelfden dag Prijs ƒ 1 60 eerste ƒ 1 30 tweede 0 80 derde Klasse m 3577 Zondag 24 Joli 1887 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1500 tot 2000 Gulden jaarlijksche bij verdienst kunnen fatsoenlijke lieden van iederen stand bg eenige werkzaamheid verdienen Offerten onder B 4000 NIJGH van DITMAB Rotterdam Afioaderlflke Nommers VIJF CENTEN De Inzending van advertentiSn kan geschieden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave aan allen die ons zoo rele blgken van belangstelling gaven op ons ZILVEREN HUWELIJKSFEEST A VA WIJK P B VAN WIJK Gouda 20 Juli 1887 Vdijk Veerstal B 130 Eene fatsoenlgke BDBGERDOCÜTËR zag zich gaarne geplaatst als WIIUKELJUFFEOUW of als KINDERJUFFROUW Adres onder No 1532 aan het Bnrean dezer Courant WATERPASSEN nieuwe constrncüe S H POLAK OPTKIIËN Groenendaal Kermis I Kermis Zes fatsoenlijke JONGELUI vragen zes jonge DAMES om Kermis meè te houden Adres met franco brieven liefst met portret onder motto Kkrmis aan het Bureau de er Courant Stipte geheimhouding verzekerd DAMES en HEEREN A yan OS Ai Kleiweg E 73a Opentare Verkooping in ééne zitting ten overstaan van den Notaris G C FOETIJUNDEOOGLEEVER te GOUDA 1 op WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehnis van den Heer Kouwbnhoven aan de Brug te Waddiaxveen van Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden en gunstig gelegen WOONHüISmetSOEÜDEÜIJ en 2 perceelen uitmuntend Wei en Hooiland aan de Gonwekade op den hoek der Dorrekenskade Wgk D Nr 56 te in 3 perceelen De perceelen te samen groot 1 Hectare 88 Aren 20 Centiaren zijn te aanvaarden 1 September 1887 en 2 op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1887 des morgens te 9 uren aan voorschreven Woonhuis Wjjk D Nr 56 aan de Gouwe kade te Waddinxveen om contant geld van Een netten waarbö GOUD ZILVER en JUWEEL en voorts 7 KOEIEN 1 PINK 8 vette KALVEREN 6 SCHAPEN en LAMMEREN eeue groote partg HOOI een DRIELINGSSCHOÜW en verder BüUWen MELKGEREEDSCHAPPEN De goederen zgn DINSDAG 16 AUGUSTUS a s van des morgens 9 tot des namiddags 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FORTUIJN DROÜGLEEVER te Gouda MOT ONBESSOEBEm voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK fe Zn VETJCHTEUPEESEH Sl IJBOO iJIIOLËI S GROENTENSTOOMERé en andere nieuwe huishoudelyke Artikelen i voorhanden bg C TAN BËUKEL KLEIWEG De TREKKING der 325 Staats LoteriJ begint MAANDAG 25JüLIk 8 Het Kantoor wordt gebonden GOUWE 09 bg de Vischmarkt f 500 betalen wg aan hem die bg het gebrnik I van Goldmann 8 Keixer Tandwater 1 ooit weder tandpijn krijgt S GOLDMANN en Co Dbbsdkn Verkrggbaar a 60 cents de flacon te Gouda bij J C ZELDENItlJK GEVRAAGD een flink DAGMEISJE Adres TURFMARKT H 94 Abshaubbin s of Anti Rhumatische Watten genezen ontwijfelbaar alle Igders aan maagkramp jicht hoofd en sohouderpijn of welBe kwalen meer van rhumatischen aard en doc r koude ontstaan Veronderde Rhumatiek veif dw jnt allengs door het gebruik dezer Wfttten alsof het nimmer bestaan had Men zorgè vooral dat men de ECHTE bekomen welk te verkrggen zgn aan het Hoofddepót bij 1 A BREETVELT Az te Delft De prgs is 30 et per pakje Verder te ben komen bij T A e van Deth nej de Wed Uosinau Gouda W P J denUijl Sehoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle 9 v d Kraats Bleiswyk Snelpersdrnk van A BRINKMAN te Gouda C B Verheul Oudewater l A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Ksuliugliotlegraven K Oosterling Haaatrecht Gebi Kauling Woerden G V 1 Geur Waddinxveen OPRUIMING van de voorhandene UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij A B1UI K IIAI I Lange Tieudeweg te Gouda Cxeen grijs Haar meer hk De nieuwe LONDON ia i v i Vlk de beste van alle bestaande parJ HD fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft niet Prgs 85 cent per flocoa en l SO per dubbele flacon Alleen verkrégbaar te Gouda bg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 KRAEPELIEN en HOLM S EIKEL GAGAO Aaiigename gezonde versterkende voedende en ligt verteerbare drank voor jong en oud voor zwakken en kindoren zeer aan te bevelen Scheikundig onderzocht door Dr v HAMEL ROOS Bureau voor Chemisch en Microsc onderzoek te Annterdam Microscopisch onderzocht door Dr P J DUPONT te Rotterdam Verkrijgbaar in buasen ƒ 1 70 0 90 en ƒ 0 50 bij HH Apothekers Drogisten etc Eisch op het Etiket de handteekening der fabrikanten KRAEPELIEN en HOLM Ap te ma met 7AMS 0 60 ets p V KG J van Sonsbeek W SCHALEEAMP J Kok en Banketbakker OOSTHAVEN 17 GOUDA Beveelt zich beleefd aan tot het leveren van Dejeuners Diners Soupers met bglevering van Servies en verdere benoodigdheden en verder alles wat tot het Koksvak behoort Wordt GEVRAAGD eene DIEIVSTBODE die goed kan werken Adres MARKT A 91 Th nitgave deaer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lii de Stad geschiedt de nitgsre in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden i 1 25 fitMioo per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 23 JttU 1887 Z M heeft mr E Opzoomer advocaat en plaatsverv kantonrechter te Gouda benoemd tot lid van bet hof van justitie in de kolonie Cura Vermoedelijk op de reis van Oouda naar Utrecht por Ned Bhijnapoor is verloren of gestolen 1 gouden collier met gekleurd goad met strik en twee kirastjoa in het midden breed en smal toeloopend dezelve is gemerkt in den vorm van een aUng rekbaar achterkant en voorkant een weinig bol en 1 medaillon met zwarte onyx en diamant bouquet in rilver gezet om den steen oen gouden rand met gla Do Commissaris van Politie te Oouda veraoekt opsporing en bericht Te Oouda zijn op 13 Juli jl vermist of ontvreemd aen bankbiljet vao f 100 S dito ieder van f i nummers zgn niet bekend 1 gouden cylinderhorloge met geciseleerde kast waaraan een gouden lintketting met een hertonkop en haakje 1 zilveren oylinderhorloge met geciseleerde kast waaraan een gouden schakelkotting in hot midden waarvan een figuurtje 1 gouden ring met juweelen steentje 1 gouden dito met bloedkoraaltje 1 gouden ring met 3 bruine steentjes I gouden dito met gekleurde blaadjes 1 gouden dames ringe esketting met gouden medaillon waarin een portret van een kind en waaraan een haak 1 gouden broche met bloedkomlen 1 dito met hangertjes waarbg een paar knopjes I bloedkoralen kettinkje met gouden sluiting 1 bhiauw kettinkje met dito I koralen kettinkje met gouden tonnetje 2 paar kindoren oorbelle es hlaanw of paars 1 rilveren cylinder horloge mot nikkel ketting De waarnemende commissaris van politie te Gouda verzoekt opsporing en bericht Gisterenmiddag is op den Groeneweg een 2 i jarig kind in een tobbe met water gevallen on enkele oogenblikken daarna levenloos er uit gehaald Het grasgewas van het schrale land in den Polder Stein heeft gisteren bg de verpachting opgebracht 82B Hot vorige jaar bracht dit slecht8 S52 op Als een bewijs dat de laudprgton in deze streken nog niet sterk gedaald zgn kan dienen dat deze dagen te Bleiswjjk 4 H A 74 A goed weiland buiten de onkosten is verkochtvoor ƒ 8000 Het hulp postkantoor te Zevenhuizen is thans ook opengesteld voor het verzenden van aangeteekende brieven mot aangegeven geldswaarde boven ƒ 600 Het ond Kamerlid mr D Van Eek behandelt in een ingezonden stuk in het laatste nummer van het Weekklad van het Becht de vraag ot do wijzigingen in een Grondwet by no wet behooren te worden voorgesteld of dit behoort to geschieden bg verschillende voordrachten al naar den aard van het onderwerp dan wol of men keus heeft tusschfn beide wgzen van handelen P De heer Van Eek betoogt dat er ton stelligste is uitgemaakt dat al de veranderingen die men in een Grondwet wil maken hoe uitgebreid men ook te werk wil gaan in een en hetzelfde wetsontwerp moeten worden vervat Een aadere uitlegging meent hij ware met de Grondwet niet te rgmen De haringjagerij behoort dit jaar weder tot de geschiedenis Ze stoomschepeu brachten achtereenvolgens de vangst van de vloot naar Vlaardingen De aanvoeren waren groot aa de gedurende den jaagtijd binnengekomen zeU angers droegen er bet hunne toe bg om de prgzen te drukken De aftrek is gering de aanvoer enOnn en het noodzakelijk gevolg daarvan is dat de marktprijzen zoo laag loopen dat de volleharing zeer laag in prgs en de maatjesharing bgna waardeloos k geworden Voor de reeders en de viascbers is ket een ware lijdensgeschiedenis terwgl alle bedrSven die rechtstreeks met de risscberg in verband staan daaronder gebukt gaan alles werkt tegen lager loonen Zal deie oud vaderlandsehe bron van bestaan niet geheel tot verval geraken dan dienen maatregelen genomen te worden WiUem Beukelszoon m aek over de tegeninMicdIg gevaagan baring vrij zeker schamen Onze vaderen vingen bijna geen maatjesharing maar fvolle grooter van stuk en volwassen Indien de tegenwoordige reedergen uit vrgen wil in haar gemeenschappelijk behing later gingenvisschen en netten gebruikte met wijder mazen dan ware hiervan wellicht verbetering van dentoestand het gevolg Voor de risschers ia het een broodbehoefte D Em aumm voedingtplant In een der laatste rittingen van de Fransobe Société nationale d agricttlture vertoonde de heer Triana eeno pbnt uit Columbia Zuid Amerika afkomstig welke als voedingsplant groote waarde bezit Deze plant arracacka aetctdaUa behoort tot de familie der schermbloemon en houdt het midden tusschen den aardappel en de peen Zg brengt wortels voort die op penen van middelmatige grootte gelglcen De arracacha is zoetacbtig van smaak en meeUchtig Sedert de aardappelziekte in Columbia heerscbt vervangt de arracacha gedeeltelijk den aardappel Evenwel zqu de pogingen om deze pknt in Frankrijk te doen groeien en vrucht te doen dragen tot nog toe mislukt Volgens de meening van den directeur van het bindbouwkundig Instituut te Bogota zou dit een gevolg zgn van de te groote warmte welke de ontwikkeling des wortels verhindert In den laatstsn tgd wordt in hot zuiden vanLimburg veel belangstelling getoond in de verbetering der zuivelberoiding door de eenvoudigste toepassing van het koudwatetstalael met behulp vande zoogenaamde uit België ingevoerde remeuses Er zijn op dit oogenblik reeds een tientalveehoudergen waar op die wgze gewerkt wordt Aandit stelsel zga belangrgke technische en economischevoordeelen verbonden en daar het zonder veel kosten en bezwaar kan worden toegepast zoo lijdt hetgeen twijfel of het gebruik van forémeusos zal hoelanger hoe meer ingang vinden Ook in het noorden dezer provincie waar melkkarnen traditie is heeft de oprichting van botermijnen veel tot verbeteringder zuivelbereiding bggedragen Door de hooge prijzen die voor de goede boter besteed morden leggenzich de botermaakstors op eene betere bereiding toe wat dan ook ien gevolge heeft dat do boter thansmeer gewild is dan vroeger ADVEBTENTIÊN worden geplaatti van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmlmte Bovendien wprden alle Advertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Het plan om Pargs met een luchtspoorweg metropolitan te begiftigen is Woensdag in de Fransche Kamer bespraken AU hoofddoel wordt uiteengezet zeide een der leden dat daardoor de midden etad van de ophooping van menschen welke daar heerscht verlost wordt terwgl de gemeenschapawegen onvoldoende in getal rijn en de werkende stand daardoor veel tijd verliest bggevolg schade lijdt Ook wil men in dit plan een oplossing zen van de quaestie van goedkoop leven en wonen Maar dezo belangen zijn in den grond Parijsche behingen waarmede de Staat rich niet in te laten heeft Spreker achtte daarom het van den Staat gevraagde 3 5 gedeelte van het waarborgkapitaal te hoog Doch men noemt dien luchtspoorweg een zaak van algemeen belang Waarom Omdat men beweerd heeft dat het algemeen belang voortspruit uit het gebruik dat ook de personen die van buiten komen van den spoorweg zoudon maken maar als men dit too opvat dan zouden de omnibussen en da tnuBWqra welke evw goed vreemdelingen als Pargzenaars vervoeren ook van algemeen belang rijn Het cijfer van 220 millioen dat is 6 miUioen per kilometer voor dit werk bepaald zal wel overtroffen worden nu zelfs de rapporteur erkent dat het plan niet voldoende bestudeerd is Daarbg is spreker overtuigd dat het niet mogelijk is de waarborgsom van den Staat te beperken want volgens de bepalingen der conventie is het de Staat die aanlegt en die verantwoordelgk is Ten slotte werd betoogd dat de openbare meening tegen het plan is als in strgd met de belangen des lands Een auder lid noemde den luchtspoorweg wel degelg k van algemeen belang dit is door den Waterstaat den Baad van State en de Begeering erkend De conclusie strekte tot aanneming van het pbm als zgnde in het belang van Parijs en van het land Ten slotte werd het plan als niet voldoende onderzocht aan de commissie teruggezonden Het Gerechtshof der Seine heeft dezer dagen arrest gewezen in zake een avonturier wiens levensloop een Odyssee is Saint Paul zoo heet de boef nota bene is in 1844 in de Vogeezen geboren Zgn ouders waren arme boeren die hem niet naar de school zonden en dns voor een deel verantwoordelgk zijn voor hetgeen er van het verwaarloosde kind gekomen is Hg was reeds een groote sterke jongen van 1 a 17 jaar toen hg op de gedachte kwam lezen en sohrgven te leeren Van de weinige kennis hierin verkregen maakte hg gebruik om valschheid in openbare geschriften te plegen waarvoor hg bij verstek tot 6 jaren gevangenisstraf veroordeeld werd Intussohen was de oorlog uitgebroken SaintPaul voegde zich bg de franc tireurs van Frouart en vocht dapper Hij werd met de militaire medaille gedecoreerd en tot 2n luitenant benoemd Men begon echter te bemerken dat Saint Paul nog een kleinigheid met de politie te verrekenen had en hg werd tot 5 jaren dwangarbeid veroordeeld Naar Noum gezonden verzocht hjj in het regiment der verloren kinderen te treden dat tegen de Kanakken een veldtocht ondernam Ook hier onderscheidde hij zich en werd nog eens 2e luitenant Hg ontving gratie waarna hg zich naar Indie begaf Daar aangekomen liet hg zich aU sprekend menschenhoofd zien en het regende geldstukken in zijn geld