Goudsche Courant, zondag 24 juli 1887

ffiy GOUDSCHE ZWEMCLUB Onderlinge en ITationale Cfecostumeerde ZWEMWEDSTEIJD te houden op WOENSDAG 8 AUGUSTUS 1887 in de Stedelgke BAD en ZWEMINRICHTING aan de Hontmansgracht te GOUDA Op dezen Wedstrgd hebben HH LEDEN op vertoon van hnn diploma toegang met twee Dame het onveranderd behoud van art 194 zooals dit thans luidt Veel liever zou het hebben gezien dat eene meer bevredigende oplossing van den schoolstrijd in de Grondwet ware gevonden waarbij de waarborg van welke in dit adres sprake is niet werd gemist Nu echter voor dit oogenblik alleen de keus is gelaten tussohen het oude art 194 hetwelk het niet gaarne in bescherming zou willen nemen en het nieuwe art 192 waarvan het de aanneming op voornoemden grond met den meesten aandrang verplicht is te ontraden schiet er ook voor het bestuur niets anders over dan het dringend verzoek tot de Eerste Kamer om aan het ontwerp tot wijziging van hoofdstuk X der Grondwet hare goedkeuring niet te schenken een bestrijding der dronkenschap noodzakelijk waa en ontkende de juistheid van de meening dergenen die beweerden dat het misbruik van sterken drank veelal te wijten was aan gebrekkige voeding de dronkaard was geen slachtoffer maar een slecht mensch met herbergschulden werden bedoeld schulden aan tappers voor drank tot onmiddellijk gebruik op de plaats zelf bestemd Kantongerecbt te Gouda Terechtzitting van Woensdag 20 Juli 1887 Kantonrechter Mr J H van MIEBOP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Botterdam Aanvang Mf uur v m De 31 JULI as Zie verder Programma s Veroordeeld wegens dronkenschap J U scheepstimmerman te Waddinxveen tot hechtenis van 14 dagen en plaatsing in de Bijkswerkinrichting te Hoorn gedurende 3 maanden B S sjouwer te Gouda tot 3 boeten van 3 gulden of 9 dagen Dezelfde is daarenboven veroordeeld tot s guldon of 1 dag wegens looppa in een boomperk van Plantsoen te Gouda C K touwslager te Moordrecht tot 5 gulden of 3 dagen M J T sjouwer te Gouda tot 3 gulden of 3 dagen G C de J pottendraaier te Gouda tot 1 gulden of 2 dagen Een belangrijk vonnis ook voor Nederlandsohe geneeskundigen van gewicht werd kort geleden gewezen door de rechtbank voor burgerlijke zaken te Besancjon Een inwoner van Besanfon had eene levensverzekering aangegaan tot een bedrag van 5000 fr Na zijnen dood verlangde de Maatschappij overeenkomstig de bepalingen van de polis van da erfgenamen een certificaat aangaande den duur der ziekte en de oorzaak van het overlijden De erfgenamen wendden zich daarvoor tot den geneesheer die den lijder had behandeld deze echter weigerde zulk eene verklaring af te geven Het zou schending van ambtsgeheim wezen beweerde deze en hem blootstellen aan vervolging overeenkomstig art 378 Code Pénal in Nederland thans art 272 Strafwetboek De erfgenamen daagden tegelijkertijd den geneesheer en de Maatschappij voor de rechtbank van den eerste vorderde zij de be Joelde verklaring van de laatste betaling der verzekering De rechtbank verklaarde ten slotte den eisch van de erfgenamen tegen don geneesheer niet ontvankelijk en veroordeelde de Maatschappij tot betaling van de verzekering en bovendien van al de kosten van het geding AV PRIISTEMPS HOEDEN EN PETTEITMAGAZIJIT GOUDA Hoogstraat A 111 INBICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDEB KUNNEN VEBOOEZAKEN BUBGEMEESTÉE en WETHOUDERS van Gouda maken bekend dat de beschikking ran hun College dd 14 Maart 1887 waarbij aan J de Jong vergunning is verleend voor de oprichting van een stoomwerktuig in zijne kistenmakerij aan den Kattonsingel wijk Q No 82 tegen welke beschikking H Strnver aldaar in beroep is gekomen bij Koninklijk besluit van 8 Juli j l No 14 is gehandhaafd met bijvoeging der voorwaarde dat de afgewerkte stoom niet in den choorsteen mag worden afgeblazen Geschiedende deze kennisgeving ter voldoening aan Art 8 in verband met Art 16 der wet van 2 Juni 1876 StaaUblad No 95 Gouda den 23n Juli 1887 Burgemeester en Wethouden voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER UurKorliJke Stand GEBOREN I 10 Jali Fietern Ua Calhariim Haria ooderi P K vaa der Burg en H Peote 20 Jan Frederik Coeataad oodara J A Baabe eo D HuSermaD Joiiaaoaa oodera J vau Lceowen ea H van Efcb 21 Lcendert oadera L Kietreld en W van Leenwen Johanna Magdalene ondera T Boahoff en A C Tier 22 Agatha onden C Verklrg en M de Groot OVERLEDEN i 20 Juli A Sehnling 1 j 7 n 12 II van Dnnren 2 j 7 28 W Rgkilgkbaiien 8 w J Teeuwen 80 j A de I 00 hoiatr van A i Verbaar 87 j ONDERTROUWD 1 28 Jnli A Brenkman 80 j en C van der Kiat 21 j Zevenhuizen GEBOREN s Dirk onderi 6 tan Kralingen en J Veenman OVERLEDEN I B Viner 6 j Baitenlandsch Overzicht De lersehe Criiues biU nu ook door het Engelsche Hoogerhuis goedgekeurd zal volgens do Standard onmiddellijk in werking worden gesteld in de graafschappen Clare Kerry Galway en een gedeelte van WestCork De regeering vertrouwt dat de verscherping der strafwet tot deze districten kan beperkt blijven doch zoo noodig zal zy de wet ook in andere gedeelte van Ierland dpen afkondigen Gelijk men weet heeft de Engelsche regoering eonige wijzigingen gebrsoht in de lersche Landwet ten einde aan het verlangen der liberale unionisten te voldoen In een byeenkomst der unionisten verklaarde lord Hartington dat de leiders dier partjj lord Salisbury s concessies voldoende achtten zoodat de aanneming van het ontwerp verzekerd is Aan het ontwerp zal nu een bepaling worden toegevoegd volgens welke de landcommissarissen worden gemachtigd zoo noodig de tussehen 1881 en 1886 gerechtelijk vastgestelde pachten te verlagen Deze bepaling zal voor twee jaren geldig zijn Drie verkiezingen voor het Parlement te Hornsey Brixton en Basingstoke zijn gunstig uitgevallen voor de Tories In alle drie districten werden weer conservatieven gekozen zoodat daardoor geen verandering komt in de verhouding der partijen in het Parlement De Dady Netcs wijst er echter ook nu weer op dat Gladstone s aanhangers meer stemmen verwierven dan bij de vorige verkiezing De Pali Mall betoogt dat Hartington zedelijk verplicht is in het Ministerie zitting te nemen dat van hem het wachtwoord ontvangt Hy zal wel niet den stroom die zich gestadig naar Home Bulo keert kunnen stremmen maar indien hy weigert het Ministerie te versterken dan loopt de Unie gevaar De PaU Mali twijfelt niet of Salisbury die reeds tweemalen Hartington aanbiedingen deed zal dat ook voor den derden keer doen hy kan als argument aanvoeren dat zijn gezondheid lijdt onder de drukke bezigheden zelfs de conservatieve bladen als de St James en de Morning Post erkennen dat Salisbury niet krachtig genoeg is om zijn taak naar behooren te vervullen De Belgische Kamer is bezig aan de wet tot bestrijding der dronkenschap De Minister ran Jusfi gaf bij die gelegenheid eenige cijfers over het drankgebruik Er bestaan m België nietminder dan 136 duizend tapperijen op een bevolking van 5 520 000 zielen bijna 450 milloen frs s jaars wordt aan dranken van allerlei aard uitgegeven Het aanhangige ontwerp bevat twee hervorihingen het verbiedt vooreerst het rondventen van geestrijke dranken en ton tweede alle actie wegens herbergschulden Van liberale zijde werd het ontwerp o a bestreden door den oud Minister Bara die het ontwerp nadeelig achtte voor den werkman De Minister van Justitie hield staande dat ADVERTENTIËN Heden overleed na eene kortstondige ziekte mgn geliefde Echtgenoot JAN TEEUWEN in den oaderdom van 86 jaren mg nalatende 4 kinderen te jong om hun verlies te beseffen Wed J TEEÜWEN Bach Gouda 23 Jali 1887 Voor de vele en hartelgke bewezen van belangstelling bij gelegenheid van 16 dezer betuigen w j ook namens onze dankbare Kinderen onzen hartelgken dank J VAS DER 8ANDEN P VIN DER SANDBN Gouda 23 Juli 18b7 van den Bkrk NIEUWSHMBSOHOBNEN A 7an OS Al Kleiweg E 73 buidel Maar dit wm weldra aitgekelcen Toen werd h j diereutemmer maar Frankrijk kon hij op zyn zwerftochten niet vergeten en op zekeren dag liet hij zijn menagerie in den steek en vestigde zich als tandmoeeter te Parijs Dit nieuwe beroep bracht hem niet veel op daar de klanten uitbleven Hij werd nu boekhouder bq een bierbrouwer die helaas te voel vertrouwen in hem stelde op zekeren dag was een som van 2500 fts uit a brouwers kas verdwenen Deze diefstal bezorgde hem 6 jaren gevangenisstraf Bovendien zal Saint Paul die op zyn zwerftocht door de wereld zijn weg van Damascus niet gevonden had na volbrachten straftijd gedeporteerd worden Dinsdag vervoegde zich in de gemeente V aan het Baadhuis om zijn stem uit te brengen een kiezer doch daarom geenszins zooals men misschien meenen zou zonder stombrieQe integendeel het was er een waarop de namen der candidaten gedrukt stonden met nog wel een warme aanbeveling er bij Het stembrieQe was eenvoudig een strooibillet dat onze staatsburger eenige dagen te voren o er de post ontvangen had Naar het Dagblad verneemt staat Scheveningen in de volgende maand hoog en sympathiek bezoek te wachten H K H de Prinses Von Wied geb Prinses Marie der Nederlanden met Hdr gemaal Z D H den Prins Von Wied en kindereu zullen de maand Augustus te Scheveningen komen doorbrengen op het Paviljoen Voor nachtverbijf waartoe in het Paviljoen geen gelegenheid bestaat is de in de onmiddellijke nabijheid aan den Badhuisweg gelegen villa vDulca Mam voor de vorstelijke familie gehuurd Zooals wij onlangs mededeeldijn zal het Paviljoen dat Prinses Marie van haren vader wijlen Prins Prederik erfde in den aanstaanden herfst worden vergroot met een reeks nieuwe appartementen Als men met die uitbonwing begint zal het zestig jaar geleden zijn dat het Paviljoen gesticht werd als het eerste der gebouwen mm het strand dat de grondslag legde voor de tegenwoordige badplaats Zooals men weet liet Koning Willem I het Paviljoen bouwen voor Hds gemalin Koningin WUhelmina Op den 53n verjaardag van H M 18 Nov 1827 werd het Paviljoen voor t eerst in gebruik genomen De Koning en de Koningin gebruikten dien morgen het dejeuner en het was bij die gelegenheid dat Z M het aaije landhuis aan de Koningin ten geschenke aanbood Dezer dagen in oude papieren snuffelende vonden wij dat Koning Willem I voor grond en gebouw de som van ƒ 52 000 had betaald Het was dien dag een waar volksfeest voor Scheveningen Het dorp had gevlagd en alle pinken manoeuvreerden voorbij het Paviijoen de equipages voerden hare stoutste evolutien uit en vermeiden zich met groot jolijt op het strand waar jong en oud zich aan het dansvermaak overgaf Een deputatie van Scheveningsche meisjes bood der jarige Koningin een fraai geschenk in schelpen aan Eerst het volgende jaar Mei 1828 werd het Stedelijk Badhuis geopend De luitenant K van het kprps pontonniers te Dordrecht heeft dezer dagen buitengewone bewijzen van bekwaamheid in het zwemmen gegeven ten eerste door de rivier naby Dordrecht in volle uniform over en weer te zwemmen en verder door binnen 40 minuten zwemmende den afstand af te leggen van de spoorbrug bij Zwijndrecht tot aan de Staart het uiteinde van den Biesbosch hetwelk op een afstand van ruim 2 K M wordt geschat In het adres door het centraal bestuur van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond aan de Eerste Kamer gericht in zake het onderwijsartikel in de Grondwet wordt herinnerd dat een der hoofdmiddelen van het doel der arbeidersbeweging waarvan het Verbond als het orgaan is te beschouwen steeds is geweest te ijveren eenerzijds voor goed en overal in voldoende mate verkrijgbaar openbaar onderwijs anderzijds voor trouw en geregeld bezoek der lagere school De waarborg dien de nog geldende Grondwet te dezen opzichte biedt lo dat er overal van overheidswege voldoend lager onderwijs zij 2o dat dit onderwijs wonle ingericht met eerbiediging vnu ieders godsdienstige overtuiging zoodnt niemand verplicht ia eijn kinderen te zenden naar eene school waar zijne godsdienstige overtuiging gekrenkt wordt werd door hen steeds gewaardeerd en is inzonderheid gewensoht voor het minder en onvermogend deel des volks Nu een waarborg in het nieuwe Grondwetsartikel wordt gemist ziet het bestuur zich verplicht dit hoofdbezwaar onder de aandacht der Kamer te brengen Zulks doende vnl het daarom geenszins geacht worden te behooren tot de voorstanders van Voor de vele blgken van deelneming die wg mochten ontvangen zoo van binnen als buiten de stad bg het overlgden van onzen geacbten Echtgenoot en Oom betuigen wg onzen hartelgken dank Wed C KLÜIJS Peins C M PDIJK A PÜIJK Wesdbls Gouda 23 Jnli 1887 De ondergeteekende betnigt zgnen dank aan allen die hem bg zgne herkiezing tot Lid van den Gemeenteraad blgken van belangstelling hebben gegeven VAN BERGEN UZENDOORN Gouda 23 Juli 1887 ♦ üe ondergeteekende erkentelgk voor de vele blgken van belangstelling bg zgne benoeming tot Lid van den Gemeenteraad ondervonden betnigt daarvoor zgn hartelgkeu dank H W G KONING Gouda 23 Jnli 1887 HH Met Kruisridders worden tgdens de FEESTEN op het terrein nitgenoodigd Weerb Burgerplicht Het Bestuoe Se Mmeraalwater Fabiiek PLANTSOEN D 45 levert alleen prima kwaliteit bereid met vloeibaar Koolznar tegen de concorreerendste prgzen Monsters door bestellinj gevolgd worden niet in rekening gebracht Door plaatsing eener nleutre is de tot nu toe gebruikte Machine onder garantie voor zeer lagen prijs te Koop J FAAS ALLAKT Opnieuw ONTVANGEN De NIEUWSTE MODELLEN Gazkrooen en Petroleuoilampen met uitstekende branders volgens de nieuwste vindingen zgn voorhanden in het M azgn van G VAN BERKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd Trico Ondergoed Kousen voor Wielrijders HOOGENBOOM D De TREKKING der 325 Staats LoteriJ begint MAANDAG 2 5 JüLIa s Het Kantoor wordt gebonden GOUWE 09 bg de Viscbmarkt liOPjfc PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg PGETEBS Jz te Gouda Als bewgs van echtheid is cachet en knrk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE eSOOTE OFMINCü van af JHaandagf 23 Juli tegen zeer verminderde prijzen Wed BOSMAN Tiendeweg LANDBOÏÏW ZOÏÏT te verkrggen bg de Firma E C LANGEÏIAK te OudewaUr h contant t gen 2 per 50 Kilogram inbegrepen de zak Zouder Consent biljet van den Ontvanger onder wiens kantoor de verbruiker behoort mag dit ZOUT niet worden a egeven OPRUIMING van de voorhandene leiiiKSfiUËi UITGAVE K0K8MA tegen veel minderen prijs bij LADES QEIISTE M uit de Bierbrouwerij DePOSTHOOKIN te Hotterdam Prgs per Flesch 12 et per V Flesch 6 et naar buiten in kisten van V en of Flesschen Dit BIKR onderscheidt zich zeer door rgk Extract gehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en voedend TAFELBIER aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratis verkrijgbaar Aanbevelend J H HOODE Zeugfstraat ö i Agent voorQouda en Omstreken Lange Tiendeweg te Gouda t van deelneming wordt gesloten ZONDAG Het Bestuur C LUNENBURG Jr Pm H J L KAM8TEEG Sec Markt 150 imïï ir van PEAAG SIGAREN FABRIKANT GOUDA HAVANA UITSCHOT ƒ 25 en 30 p M Verkrijgbaar Korte Tiendeweg V 12 alhier Opruimingp op proef Eondenkarn Treemolen f 30 Brieven franco onder No 1531 aan het Bureau van dit blad Inlichtingen Attesten ne Prgsconranten gratis Tegen JICHT BHUMATIER rerkrggbaar te Gouda Wed Boshait Tiendeweg 6 IJSBMTWN Blauwstraat Alphen L Vaïossiau Zn Bodegraven B G F Brinkkl P Versloot Boekoop J GOÜDKABB P LoOKAS Op voordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanaan het Hoofd Depot J C HAM te Utrecht j worde L I vraag S bg M HarmeUn W G Korvbes Hazertu oude i Gaarkeuken Kamerik van Ebüweh Otidewater J Liefland Rijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Bocthoorn Woubrugge A dr Wilde 4 m