Goudsche Courant, zondag 24 juli 1887

I88T Woensdag 27 Jaii N 3578 Ik poo Na s Pa IA GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken In het KLEEDING MAGAZIJN Mar ct A 62 GOVDA Markt A 62 zal van af MAANDAG a s eene groote Uitverkoop gehouden worden van alle nog voorradige ZOMERKLEEDING W TOT ONGEKEND LAGE PRIJZEN M Daar de ondergeteekende zjine geachte Clientèle met elk seizoen uitslaitend Nouveanté g zal aanbieden bestaande in eigen gemaakte HEERË JOKGRH en Kli DER KLEËDI G moeten thans wegens vergevorderd seizoen de nog groote voorraad Goederen totaal UITVERKOCHT worden zelfs beneden inkoopspr s En zal een ieder die van deze gelegenheid gebruikt maakt overtuigd zjjn nimmer solieder Eleeding zoo wel wat qnaliteit bewerking als enorme kenze betreft gekocht te hebben tegen znlke laag gestelde prgzen De Goederen bestaan in diverse soorten COLBERTS JACQUBTS en Gekleede Fantasie BUSKIN en KAMGAREN COSTUMES PANTALONS VESTEN enkele COLBERTS en JACQUBTS LINNEN en DRIL COLBERTS JACQUBTS en PANTALONS Lustre Thibé en Cachemir ZOUIËRKLEEDIKGSTIJRKEIV PIQUÉ VESTEN enz enz fHF Een elk wordt beleefd uitg enoodigd zich in bovengenoemd Mag azijn van de degelijkheid te overtuigen Harkt A 62 GOUDA r i S g gD S g P III Goudsche Harddraverij Vereeniglng EENmCHT UAAET MET VOOR en IVAMIDUAG HARDDRAVERIJ van Paarden van inlandsch ras om PRIJS en PREMIE in Contanten PRIJS f2m en PREMIE f 100 7S f 2S Nament liet Bettuur Secretarit NEP BSIJNSMWEI Culdenstrein van ROTTERDAM NIEUWERKERK GOUDA LEIDEN ALFEN OUDSHOORN en BODEGRAVEN naar AMSTERDAM en terug Zie aanplak en strooibiljetten Badisclie Scliiffialuis Assecuranz Gesellscliaft té Mannlieim Opgericht in 1840 EERSTE EMISSIE Mk 2000 000 gestort Mk 500 000 KAPITAAL en EXTRA RESERVEN Mk 1000 000 Den Handelsstand geren wg hiermede kennis dat wg aan den Beer A KAPTIJN Fluweelen Singel 593 te Gouda l de Agentnnr voor Verzekeringen van ZEE RIVIER LAND en POSTZENDIl GEN hebben opgedragen Onder aanbeveling DE DIRECTIE Snelpersdmk TOn A BRINKMAN ie Gonda I ft If 2 II i l o os S FRANSCHE GORSETTBS P H00GEI IB001II W Schalekamp Jr HAVEN 17 heeft dageiyks VERSüH voorhanden Diverse Confltuur Gebakjes Room Amandel Schuim enz KATTENTONGEN EPINÈS FRANSCH BANKET OESTERTJES WELLINGTONS BOTERKOEK enz euz HEDEN AVOND Boomhorem aangesneden Taart Tompoucea Chipolata s BEWWSmWWW Voor ƒ 2 30 per 1000 KILOG nog een kleine voorraad Agent W DEN HERTOG GOUDA De zoo zeer gerenommeerde Amerikaansche BOENWAS t voor Meubel Marmer en gevernist Hout iwerk van f 1 W EfiüIJS n Haodelen in Verfwareo eo Vensterglas te s Hertogeribosch g is aldaar steeds verkrggbaar in Flescfajes van ZT t Cent en verder alom p Fabrieksmerk gedeponeerd flW Men wachte ich voor namaak Voor GOODA alleen verkoop bg den fleer Ph J van der STOK BINNENLAND GOUDA 26 JnU 1887 De keer C C Knup heeft de benoeming tot lid nn den gemeenteraad niet aangenomen Er moei darfaalfe eene nieuwe Terkienng plaat hebben De ia bepaald op Dintdag 9 Aojjióstai Tot Ambtenaar ter Secretarie alhier ia ihwT Baig en Weth benoemd de hem a de Oeos dipkHDeerd Ambtenaar ter Secretarie van OostToorae te Brielle Van de door dan Ned Bhipiapaonreg aangeboden gelegenheid om dea Zondagt tegen rermindeid tarief naar den Haag te kunnen gau maakten Zondag 29S persoaen gebraik Detff dagen iqo veraehenw de voorloopige verdagen van hetafdediagaoadenoekderEaateKaB of r de voontoliai tot tiiondvetafaeniaBing Wij ontJeenen daanaa het faJgende A lge i ae e u beachoniringen De behodie aan gnmdwetsheRÏ iag werd rrj algemeen erkend De gevodeaa K mo nitaen over de vraag ia w rai omvang dit behoorde plaata te habben Een aantal leden aditten bmiening van het dode en achtata hooHstak vddoande maar vwraebeideBe varm voor mimen hnaeoh OndeneheideiM ledoi i en venwakfciag van des vaaHxtrg der doanaamheid van da ataataiBiteOingen in het vitermate Veel oreriaten aan dm gevooen wetgever en velen hadden oenraar tegen bet leggen der bealiaiiBg omtrent bet gewichtige kieveiAtvraagatalc in hamien van dan gewonen watgever Ren aantal leden wee op de bakeoi den wetgever gesteld het riebtanoer hem gegeven Enkelen meenden dat de behanddiag der grondwetoherziening in de Tweede Kamer e a partgdig ktnkter droeg A onderiqke hoofdstokkeo Een aantal leden vond wijziging dw bepalingso omtrent de troonoprolging onnoodii maar even vdn achtten verduidelijking deier afdeling meer dan ooit niMdiakelijk wegens het uitloopen dm inziefctsn over de trek hL Kene groep aiding van het btte baar èn Uiteeokópeod wann de gevoel king der bepalingen omtrent het kie waa met üdrak gekant tegen ui kiesrecht op t6ó groote trhaal en onooodig èn gevaarigk omdat de bettaande grwKlwet eene betere ragehng mogelgk maakte en het kiezeragehalte lal dalen met doen grooten prong De vooriwtldan van algemeen stemrecht sgn niet aanmr De b s a w anm werden weeriegd door andere leden die in de kierieehthervonning eene staatkundige behoefte tagaa ea aanmdo eenige die algemeen stemrecht uitgeahiteD achtten Velen verengden nadere opheldering omtrent de betsekenii van de nitdrukking kenteekenen van geschiktheid en maatachappelgken welstand Ken vast aantal Kamerleden en rijQarige herziening der Uestabel werd vrij algemeen toegejuicht Vde leden waren voor oitlnnding van het getal veridediaren tot lid der Eerste Kamw ja wenachten gelqke vereiaehten voor het lidmaatschap van beide Kamen Den bestaanden toestand oordeelden aj verkeerd het plutocrstisch beginsel minder gelukkig De groote me derfaeid was er voor dat leden der StatenGeoeraal tot minister benoemd bun zetels in de Verte nwoordiging behielden Oodeischeidene leden waren voor de toekenning van het recht van amendement in de Eerste Kamer althans voor het recht om een wet ntwerp met aanw ring van bepadde bezwaren tenw te zenden Zeer vele leden verlangden den aanslag in de KeBwente belMting als element van kiesbevo heid voor de gemeentersdMi Defensie Hierover bestond groot verschil van gevoebTi Een aanta leilen had ernstige bezwaren als mindere noodzakelijkheid der herziening de buijmsewoEe macht aan den wetgever toegekend t die leiden zou tot overmatigen dmk op de bevol king en vervallen van den waaiboig voor bet behoud der schutterijen leer vele leden hadden sjrmpathid voor de wijzigingen omdat de grondwet regeling der strgdkraehtoi bdemmert en een maximum van weerkracht met een minimum van kasten mogelijk wcodt Misbmikmi vreeaden zij niet bq de controle der vertegenwoordiging Ei geluekkige inrichting en oefening der schutterden wettigden hate opheffing Additionede artikelen Onderscheidene leden aehtten vooih 0 nge regelii van het kiesrecht niet noodig en niet wensd elijk hadden Usver het bestaande beboaden tot na wijzing der kieswet en meenden dat voirerping geen storing in de groodwetsherzieidng kan veroorzakee Velen kwamen op tegen het iratelijk behoud van den oensus t en de vastbechting van bet kiesrecht aan personeele belasting en niet opname van de tJengnldnikisaars wegens de pateotbdarting hemden zij taeh voor de additioneele artikelen dan deden sq dat omdat de huidige staatkundige toeatand een nieaw kiezersp soneel noodig maakt Over de sjditmog der groote gemeenten in enkelTOodige disineten openbaarde zich veniU vaa gevoeten Do verwoping dar s ditsing zette volgens mkden des stempd der partijdigheid op de gjshede groodwetshenieniiig De meerderheU dar leden in de Eerste Kamerin de nagenoeg voltallige afdeaUngen bad tegen het voorstel Sehaepmaa overwegende baswaioL Sena mindCTfaeid varfclaKde met meer of m nd ing noBaiheid CTaehasdet kuaan neenigen Een leden behieUen zich in afinnhlBig der discussie hanne stem voor De bacwanB der tagenstaadsn colden de wijze wsMop m fwntd ami h oosJnl dar 1fia Macht is onderworpen vooml na bet voontd door de ondergane wgiq ngea een geheel nieaw Toorstel is geworden zoodo vaara aand sectieonderzoek in de Tweede Kamer Voorts zag mea de noodzakelijkheid van wqziging ran art 194 niet in had men bezwaar om aUes aan den gewonen wetgever over te laten aa loa wqaiging van art 194 toch niet eendracht en vrede in bet land bevordoen Vooral het vervallen van de voorschriften dat overal onderwijs van overheidswege gegeven wordt en dat het openbaar onderwijs met eerbiediging van ieders godsdienstige begnppeo geregeld workt lokte groot bezwaar uiL Door pnj eving dier eerbiediging kan men feitelqk komen ial gewetanadw Te bedenkelijker is de weglating van dezen grondwattigen waarborg nu tegdqkertqd ket stemrecht op breede schaal wordt oitgebrssd Um rood dit OBstastknndig Wordt het vidkaoBibrwqs rtdslagoi afhankelqk van eene staatkundige meerderheid dan zü dit nadelig werken op de materieels en personeele httlpmiddelea van het oaderw dat zoodoende groote achade zal lijden Eene minderheid was voor het voorstel omdat een twistappel uit de grondwet wordt venrqderd omdat daardoor de begaande ongelijke verdeeling van lasten ophoudt die art 194 medebrengt omdat art 194 dm staat in oonSict brengt met de geloofoicbting der ingetet Mo en eindelqk omdat het bestaande art 194 niet geleid he ioi eea roartreSelijk volksonderwqs De nog wankelende leden meenden dat dit ontwerp in de in menig opiieht drukkende ooderwqstoestaaden allicht verfaeiwing zal kunnen aanbrengen Een aantal loden in twee afdeelingen wenscbten dat de regeeriog vóór den aanvang der openbare beraadslagingen van haar gevoelai zou doen blqkeo Welk oen ingrijpende werking de verzekering tegen ziekte thans reeds nu zij nauwelijks dne jaren heeft bestaan op de geheele bevolking van Berlijn uitoefent blijkt uit de ootwikkeüng welke deae tak van veraekering binnen dien korten tgd daar ter stede heeft verkregen De gesaraenlqke Beriqnsche ziekenkassen telden san het einde van het jaar 1SS4 ongeveer 93 000 leden en hadden 631 000 mark in kas Aan het einde van hft jaar ISS6 echter was bsar ledentid gestegen tot 231 000 eesi zesde van de bevdking terwijl haar vermogen was aacg iroeid tot ruim anderhalf millioen mark en ia het budsta jaar de inkomsten de uitgaven met een half millioen mark hebben overtroffen De werkzaamheden dezer kassen strekten zich in hot jaar 1886 uit over 70 967 aekte gevallen met 1 641 599 ziekte dagen en 2635 steifgevaUen De uitgaven bedroegen aan toelagen bij riekte van 1 20 tot 2 40 mark per dag ongeveer anderhalf millioen mark aan nitkeeringmi overlqden van 48 tot 180 mark voor elk geval 175 702 mark aan geneesmiddelen 455 000 marie en aan verjdeegkosten in ziekenhuizen 559 000 mark De leden betalen eontribntiên die vaa 2S tot 75 pfennig ƒ O IJ tot ƒ 0 45 per week afwisselen Het lijdt geen twijfd dat deze gunstige ontwikkeling zal aanhouden nu de eerste moeilqke tgden achter den rag zgn en de kosten betrekkelqk gmngat worden XMmiteie ZMof Aan een A Cotrespondentie van de SumCt ia het v Md ootieend Mqn vorig sekiijren behelsde o a ook het bericht dat het doodvonnis vaa den deserteur demeadea 12n dez zou worden voUrokkea De oeoitie heeft dien d plaats gehad Des morgens om 6 t unr werd de veroordeelde door een detaëhemmit in aterie aan het provoosthnis alwaar hq gedeti eeid was a ehaald ten ónde aair het b kaalte wradm geleid waar hem sqa vt ais aogmaaismoest w den voorgelezea Intnsscheo hadden de voor de ei eati pande aangewezen troqiee op het terrein tea oosten van Nasoeh plaats genomen sa aoaala gewooalqk zid aldaar in can opgesteld De voorlezing van het vonnis duurde dschts eenige minuten maar toen Oemenoeau weder naar buiten waa gebracht weigerde hij een stap verder te doen dre e den korporaal stokkoikne t dia hem aanmaande om gewillig mede te gaan en zette zich op een bank neder Xa een tweede vrnchte I looze aanmaning werd den commandant van het gewapend geleide gelast eenige manschappen de wapens te doen alleggen en hem werd een touw ter hand gesteld om den wederspaonige te binden l Dat demen ni naar het schavot zon willen bwpen was achqnl het reeds bekend want eenige dwsngarbeiden waren bet gewapend escorte met eea tandoe gevolgd De veroordeelde liet zich tegen verwachting goed sehiks binden w d opgenomen en in de tandoe gal d waarna hq steeds door het gewapend detachement gevolgd naar de execntiqilaats werd gedragen Op het terrein werd hq nit de tandoe gdicht en h vonnis zondme verdere bizonderhedeo voltrokken Clemen heeft echter zonder hulp het schavot beklommen De troepen keerden naar hun kampementen terwql eenige caval isten het lijk bleven besraken Uwedër een Europeaan die zijn verraad met den dood aan het sehandtoow betaalde Moge dit zooveelste droeve voorbeeld goede vruchten dragen Vod medelijden heeft deze ongelukkue niet ingeboezemd misschien wel afkeer Gedurende zijn detentie in het provoosthnis heeft hq bewezen medalijden niet waanl te zqa De miUtaire autcmteitea wier plicht hun gebood hem te bezoeken en aaden personen die rich om dienstreden i bij hem begaven werden door hem uitgescholden eo grof beleedigd De eerwaardige en algemeen geëerde pastora Verbrsak die rich menigmaal met wootdea van troost en bemoediging bq den reroordedde begaf deelde in hetzdfde b t schddwoorden riden hem te beurt Ja zelfs op het laagste oogenUik bq het verlaten van bot provoosthnis werd Z Eerw met onheusche woorden a escheept De telegraaf heef reeds graneU dat de aes vermiste touristen op den beeilen Ale eh gletscher dia van den rug der Jangfran afdaalt levenloos gevonden zqn De Zwitsersche bladen bevatiea Ui van treffends bijzonderheden ov den moed de volharding en de 4