Goudsche Courant, vrijdag 29 juli 1887

inlandsche lekkernijen maar voor deze betaalt men extra terwijl r jst en thee in den pensionsprijs begrepen zijn De slaapkamers zijn nagenoeg ongemeubeld maar de vloer is bedekt met zware matten over welke s avonds wollen dekken gespreid worden Wat kussens betreft wanneer men deze niet zelf medebrengt moet men zyn hoofd op Japansche manier op een houten blok laten ruste of zijn overjas voor kussen gebruiken Kleine houtskoolvuren zijn de eenige verwarmingstoestellen die in Japan gebruikt worden Zy branden echter in koud weder den ganschen nacht door zoodat men als men zijn dek by den haard legt zich tamelijk wel verwarmen kan Kleine kaarsen met papieren kappen waren lang het eonige licht dat er in hotels gebruikt werd doch tegenwoordig vindt men ook olielampen ledere reiziger mag vrij gebruik maken van het warme bad dat in allei hotels verschaft wordt Maar hij die in de badkamer wenscht alleen te Eyn moet zich dat genot ontzeggen Een ander ongemak is dat de vertrekken door papieren beschotten van elkander gescheiden zijn en dat vele reizigers laat opblijven en heel vroeg opstaan De gewone pensionsprijs van een diner logis en thee in een Japansch hotel is twee shillings en in vele logementen nog minder Zooals de Rigasche Zeitung mededeelt verloren vódr drie maanden eenige deelgenoaten van een jachtgezelschap aldaar hun Thekel Toen zij onlangs op dezelfde rivier een vos uit zijn hol joegen zagen 1 achter dezen nog een dier dat zich bij het zien van de jagers ijlings in hot hol terugtrok doch door een der aanwezenden als den vermisten Thekel herkend werd Met veel moeite bracht men den hond te voorschijn Hij bevond zich natuurlijk in een zeer verwaarloosden toestand Wy staan hier oogenschijnlijk voor een curiositeit dat een dashond de gezworen vijand van de vossen zich in een bewoond vossonhol inkwartiert W H G schrijft in de Nieuwe Vorstenl De kapitein M lag in het hospitaal te A met long en leverontsteking Gaandeweg kreeg de ziekte de overhand zoodat zijn einde spoedig te voorzien was Op zekeren morgen hoorde hij de klok half slaan en vroeg aan den ziekenoppassor Oppasser hoe laat is dat Half negen kapitein was hot antwoord Daarop telde hij op zijn vingers negen uur half tien tien uur half elf elf uur half twaalf twaalf uur half een een uur half twee twee uur half drie dan zul je een grap zien 1 Wat zegt u kapitein welke grap zullen wij zien Wat zeg je oppasser I Ik heb niets gezegd Jawel kapitein u zegt dat we om half drie een grap zullen zien Daar weet ik niets van Daarop sloot hij de oogen en scheen te slapen Toen de klok negen sloeg vroeg hij weder aan den ziekenoppasser hoe laat dat was en op bekomen antwoord begon hij weder op zyn vingers te tellen tot half drie en riep nogmaals dan zul je een grap zien en dit herhaalde hy elk half uur De ziekenoppasser vond dit vreemd genoeg om den officier van gezondheid van da wacht daarvan mededeeling te doen en toen deze een paar malen kwam k ken had hetzelfde wederom plaats en ook op diens vraag welke grap er om half drie zou te ion zyn gaf de kapitein weder hetzelfde antwoord als aan den ziekenoppasser dat hij niets gezegd had en van niets wist Zoo ging het ieder halfuur tot kalf drie Toen vroeg hij nogmaals oppasser hoe laat is dat Half drie kapitein was het antwoord Daarop richtte hy zich op nep met luider stem Daar heb je de grap spreidde zijn armen uit TÏel terug op de hoofdkussens en was dood Op het marktplein der voedingstentoonstelling te Amsterdam is een conflict gerezen Door het hoofdcomité was namelyk in den beginne aan de heeren Heineken als houders van de restauratie in het Waaggebouw de uitsluitende vergunning verkocht tot den verkoop van sterken drank In strijd hiermede echter maar geheel overeenkomstig de vergunning die door het gemeentebestuur voor het geheele marktplein is verleend zyn tal van andere restaurateurs eigenaars van ears enz sterke dranken gaan verkoopiin hetgeen tot tersohillende vortoogon Tan de zijde der firma Heineken aan het adres van het comitiS hooft aanleiding gegeven J on begrypt de moeilijkheid waarin het comité verkeerde dat van de restaurateurs op het plein niet kon verkrygen dat zy geenen sterken drank meer zouden verkoopen Dezen beriepen zich natuurlijk op de gemeentelijke vergunning Thans moet de firma Heineken het comité iu rechten aansprakelijk hebben gesteld voor de schade door het afwyken van de aanvankelijke overeenkomt te lydeu Zaterdag Zondag en Maandagavond ging het ïn de volkszaal van het Leger des Heils te Am sterdam vrij luidruchtig toe Eenige opgewonden lieden deden Zaterdagavond alle mogelijke moeite om de bijeenkomst te Verstoren door gejoel en getier Zij vielen de sprekers herhaaldelijk op ruwe wijze in de rede Ten slotte moest de sterke arm te hulp worden geroepen om de belhamels te verwyderen Zy gingen onder den uitroep wij komen terug hun weg Inderdaad kwamen zij terug des oohtens des middags en des avonds en toen vooral was hot schandaal groot Zij ontzagen zich niet om staande de vergadering jenever te drinken hetgeen hun dadelijk werd belet Gisteren avond begon het lieve leven opnieuw niettegenstaande de stafkapt Tyler mededeelde van den commissaris van politie te hebben vernomen dat indien met getuigen kon bewezen worden dat personen de bijeenkomst hadden verstoord er togen hen procesverbaal zou worden opgemaakt Werkelijk is dit dan ook tegen twee personen geschied Ook buiten de zaal was hot woelig Te s Prinsenhage is Maandagnacht inbraak gepleegd in het postkantoor De daders zijn door oen raam in de keuken van den directeur binnengekomen en hebben daar licht ontstoken waardoor de kanarieVogel van den heer Keg aan het zingen is gegaan Wel is waar werd dat zingen door den directeur gehoord doch niet het minste onheil vermoedende sliep hij weldra weder in Maar toen de heer Keg eenige oogenblikken daarna zyne kanarie wederom hoorde aanslaan en tegelijkertijd onraad hoorde stond hij op om te zien wat er gaande was De inbrekers zijn daarop onmiddelijk gevlucht terwijl de directeur vervolgens ontdekte dat pogingenwaren aangewend om met eenen valschen sleutelde kantoordeur te openen waarvan het slot geheelwas stuk gewrongen met behulp eener kachelpook Voor zoover bekend hebben de inbrekers niets ontvreemd Hoezeer onmiddellijk de hulp der beideveldwachters werd ingeroepen mochten deze er nietin slagen de daders op te sporen JV £ C In een der groote magazijnen te Parijs werd de 30 jarige graaf L betrapt terwijl hy verschillende voorwerpen in zilver on brons flacons doekspelden etc in zijn zak wegmoffelde In verhoor genomen verklaarde hij dat hy weldra in het huwelijk zou treden met een jong meisje dat 4 millioen frs meebracht on dat hij toch eenige geschenken moest aanbieden Beeds verleden jaar was de graaf voor hetzelfde feit gearresteerd maar bij genoegzaam gebrek aan bewijs niet vervolgd Zondagmiddag ontstond te Alfen brand aan het perceel bewoond door Verkley bij de Gouwesluis door bet spelen van kinderen met lucifers welke brand in zóó hevige mate toenam dat niet alleen die woning maar ook de daar tegenover staande bouwmanswoning Hanover spoedig eene prooi der vlammen werden Door den sterken wind brandden aan de overzijde van den Eijn ook twee bouwmanswoningen af Naar men verneemt waren er van de inboedels slechts twee verzekerd Over do gevangenneming van het geheime soci aaldemocratische centraalcomité te Berlyn wordt nader het volgende gemeld De gevangenen zijn acht in getal een werkman op eene naaimachinefabriek een boekbinder twee schrijnwerkers een slotenmaker een metselaar een kleermaker en een wiens beroep niet nader wordt aangeduid Zy zijn van middelbaren leeftijd en behooron tot de buitengewoon ontwikkelde handwerkslieden mot name zou mtn Schmidt den arbeider wiens beroep niet wordt opgegeven voor alles kunnen aanzien behalve voor eon ambachtsman Hunne gevangeneming is niet zooals verhaald werd hot gevolg van verraad dat is alleen reeds onmogelijk dewyl ieder lid van de partij slechts de deelgenooten van zyne afdeeling kent De politie is door langdurige navorschingon de ceniraal bestuurders zelve op het spoor gekomen Men vermoedt dat het onderzoek tot velerlei ontdekkingen aanleiding zal geven zoodat een spoedige afloop er van niet te wachten is De sociaal democraten volgen hunne gewone tactiek van deze vangst der politie weder als iets zeer onbeduidends voor te doen komen maar de politie zelve verzekert dat zij met de geheele geheime inrichting der partij in bigzonderheden nauwkeurig bekend is Zij weet dan ook zeer goed dat met het gevangen nemen van het centraal comitó geenszins de geheele organisatie gebroken is De acht andere geheime comités welke te Berlyn nog bestaan hebben waarschijnlijk reed een nieuw centraal bestuur gekozen Uit Kota Eadja wordt dd 8 Juni aan de SumairaCt geschreven Het getal zieke militairen en andere personen op den len Mei in hel hospitaal verpleeg bedroeg 336 Gedurende de maand Mei werden ter Torpleging opgenomen 677 werden geëvacueerd of als genezen uit het hospitaal ontslagen 694 terwyl daarin overleden 14 Op den len Juni bleven aldus onder behandeling 305 Deze cijfers spreken duidelijker dan eene geheele kolom schrift zou kunnen doen Ook blykt er uit dat de diensten voor de in de compagnieën achterblijvende dienstdoende mansc iappen zeer zwaar moeten zijn De geest is goed en gewillig maar het vleesch is zwak Te Lamreng werd den 2 5 en Mei jl bijna den geheelen dag gevuurd Bij deze gelegenheid sneuvelde één dwangarbeider terwijl twee inlandsche fuseliers gewond werden Het beschieten van den trein schijnt meer en meer lil den smaak der Atjehere te vallen Den 30en Mei werd deze tuascbon Lamreng en Ketap m Doca weer vrij hevig beschoten zoodat do trein slechts zeer langzaam vooruit kon komen om de haltf te Lamreng te bereiken Gelukkig bevond zich eene dekking van eenen sergeant en een vijftiental Imanschappen in eenen der gepantserde waggons en werd daardoor de vijand belet naderbij te komen Toekoe Mohamad heeft voor 800 dollards aangenomen het begroeide terrein in de nabijheid van Lampenoroet open te kappen en schoon te maken Dit schijnt echter zijnen landgenooten niet te bevallen lingen zyne volge Zoodra genoemde Toekoe mot het werk aanvangt wordt hy uit de in en dan been de niet nabijheid gelegen bosschen beschoten gint een gevecht tusschen de bevriende bevriende Atjehers Dezelfde Toekoe begaf zich onlangs naar de ben ting om tegen verrekening ryst te ontvangen hy met zijne mannen uit de benting hij door zijne niet bevriende landgenoob n zoodanig beschoten dat hij verplicht was de vlucllt te nemen naar en in de bentinjt welke hy mot zijne dapperen eerst in het holle van den nacht durfde verkten Blykens medeeling van directeuren der Mij tot bevordering van Nijverheid op het congres te jPurmerend was op dat oogenblik ƒ 3315 toegezegd voor de aan de Regeeriug aan te bieden som vqor het oprichten van een proefstation voor bouwmaterialen De commissie te dezer zake zal haar pogipgen voortzetten en haar rapport op de volgende vergadering indienen Wy hopen en verwachten schrijft de Ingenieur dht dan zal kunnen worden medegedefltd dat het bepaalde bedrag van ƒ 25 000 geheel is ifolteekend Wel schijnt dit haast onmogelyk met t oog op het eerstgenoemde zeker weinig bemoedigende cijfer maar het is niet aan te nemen dat de daadwerkelijke belangstelling in een Nederlandsche proefstation wordt uitgedrukt door een som va 3315 Veeleer willen wij hier denken aan den ons Nederlanders zoo eigen karaktertrek van overdreven bedachtzaamheid die gaarne wikt en overlpgt of ook wel afwacht of niet de zaak buiten onze geldelijke hulp door anderen zal worden tot stand 1 gebracht Het gevaar is groot dat op die wy ze de oprichting van een proefstation mislakt en velen die thans nog achterbleven met hun steun zouden zeker dit resultaat zeer betreuren Nogmaals te wijzbn op het groote nut van een proefstation is geheel overbodig de cijfers der onderzoekingen aan de bestaande buitenlandsche stations zijn sprekend zü bediroegen te Mechelen in 1886 niet minder dan 61 6 2 Alleen willen wy er met een enkel woord nog p wyzen hoe zeer ook kleine gemeenten enz gebaat worden door een proefstation en hoe daarom hun werkelijk belang medebrengt de oprichting te steuuei Immers voor hen is het laten doen van onderzoekiiigen het verrichten van proeven enz een zaak ttie groote kosten meebrengt En t gevolg is dat zH meestal geheel moeten afgaan op den naam van denf leverancier dikwijls slechte of onvoldoende waar i erkrygen of zich bij eventueel onderzoek of keuring jdaarvoor sommen moeten getroosten die buiten verhouding staan tot het bedrag der leveringen Buitenlandsch Overzicht In de Belgische Kamer heeft de heer tTack de Begeering geïnterpelleerd over de redevoering van generaal Vandersmissen by de laatste revuel over do troepen Hij vroeg inlichtingen waaruit hy de overtuiging zou kunnen erlangen dat noch e waardigheid noch het gezag der Kamer zy n aaiigerand Do Minister van Oorlog verklaarde dat dif laatste ook zijn overtuiging is De generaal Vandersmissen heeft leedwezen te kennen gegeven en verwacjhtingen geuit zonder te bedenken dat de plaats i en het oogenblik slecht gekozen waren De Minister heeft dit den generaal onder het oog gebracht en hij houdt zich overtuigd dat zulk een geval niet neer zal voorkomen Michael Davitt een der hoofdleiders der NationaUsten in lerhind bezocht Bodyke het hindgoed dat onlangs het tooneel was van bloedige gevechten tusschen de weerspannige pachters en de politie die hen op last van den landheer uit hun hoeven moest zetten Davitt voerde het woord in een openbare bijeenkomst zijner party genooten en deelde daarna medailles geschenken en geld uit aan de vrouwen die do hoofdrol bij dit verzet vervulden In 40 afzonderlijke besluiten deelt de DuMiit Gazette do afkondiging der O imea Bill in Ierland mede In 18 graafschappen is do wet in haar geheel en in 13 graafschappen en in 10 steden waaronder ook Dublin Cork Londonderry Limerick en Belfast slechts gedeeltelijk in werking gesteld In de 13 counties en de 10 steden worden alleen de strafbepahngen ingevoerd betreffende de beleediging van of verzet tegen de ambtenaren die met de uitzetting der pachters zijn belast doch in do overige counties gelden alle verscherpingen der strafwet Voordat deze afkondiging geschiedde werden alle politierechters do chefs der politie en de burgemeesters uit de genoemde counties naar Dublin ontboden Daar woonden zij een zitting van den Privy Council bij onder voorzitterschap van den onder koning gehouden waarin de nieuwe maatregelen werden beproken Uit Servië zijn in den eersten tijd overdreven berichten en sensatienieuws te wachten want de verkiezingen voor de Skcoptschina staan voor de deur Zoo wordt nu gemeld dat erduizende revolutionaire proclamaties voor Bosnië gevonden zyn daartegenover wordt beweerd dat er slechts een ontwerp voor zoo iets gevonden is en wel bij een beambte der vorige regeering een liberaal door de buitengewone bekwaamheid van den minister Kistiscb Op dezelfde wijze wordt veel geschreven over eene kleinigheid een bezoek van eenige kadetten der militaire dschool te Belgrado bij den Fninschen zaakgelastigde Milet op de receptie van 14 Juli De Franschman heeft toen volgens het blad Videlo eenige woorden gespreken waarin hij de wisseling ran ministerie en Servië en daarmede de toena dering tot Busland herdacht en zeide dat hij zelf daartoe wel iets had bijgedragen De regeering heeft naar Weenen geschreven dat de demonstratie van een Fransche leeraar aan de Academie uitging en dat zij de kadetten terstond arrest had doen geven Koningin Natalie heeft uu zij vertrekken zal enkel goede vrienden achterlaten Toen ziJ naar de badplaats Arangjolowatsch zon gaan heeft zy eerst den metropolitaan Theodoritch den plaatsvervanger van den afgezetten Bnssischgezinden metropolitaan Michael die thans door Rusland onderhouden wordt een bezoek gebracht en hem een heiligenbeeld met goud omzet ten geschenke gegeven Zij zal na naar de Attgiburger AbendzeUung meldt voor drie jaren naar Munohen gaan en haren elfjarigen zoon aldaar iu de koninklijke pagerie laten opleiden Ofschoon koning Milan dit goedkeurt en het zelfs heeft voorgesteld is het toch wel te verwonderen indien het Servische volk goedkeurt dat zijn toekomstige vorst aan de vaderlijke macht onttrokken en in den vreemde opgevoed wordt P OLITIE Bureau voor gevonden voorworpen geopend van s namiddags 1 8 uur Gedeponeerd Een onderstuk van een gouden oorbelletje een halve gouden medaillon een kinderarmband een kinderkousjo een zwarte kous een kiiiderkousje metsokje een vertrapt gouden oorbelletje een porte monnaie met 10 centen een hondenzweep een potloodpon een handschoen MARKTBERICHTEN Gouda 28 Juli 1887 De aanvoer van granen was heden weder zeer onbeduidend daar het gewas zoo goed als opgeruimd 18 De handel was flauw en in de pryzen kwam geen verandering Van hot nieuwe gewas werd een enkel partijtje Kanariezaad en Wintergerst getoond waarvan echter nog geen noteering is te geven Zeeuwsche Tarwe 8 80 a ƒ 9 25 Mindere ƒ 8 40 a ƒ 8 70 Polder Tarwe 8 25 t ƒ 8 40 Mindere ƒ 7 80 a 8 Afwijkende ƒ 7 25 a ƒ 7 50 Roode Tarwe niet aangeboden Zeeuwsche Rogge 6 ü ƒ 6 50 Polderrogge ƒ 4 60 a ƒ 4 80 Buitenlandsche per 70 KG die zeer uiteenloopend van kwaliteit voorkomt ƒ 3 60 a 4 60 Wiutergerst ƒ 4 80 a ƒ 4 60 Zomergerst ƒ 4 a ƒ 4 30 Chevaliergorst ƒ 6 a 5 50 Haver per Heet ƒ 3 ü ƒ 4 en per 100 kilo ƒ 6 50 ƒ 7 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 75 a ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 4 76 a ƒ 6 Erwten Inlandsche blauwe mesting ƒ 6 10 a ƒ 6 30 Buiten landsche voererwten ƒ 5 60 a ƒ 6 10 Kanariezaad ƒ 10 a ƒ lO fiO Duivenboouen ƒ 6 76a ƒ 7 25 Majs Bonte Amerikaanscho ƒ 6 75 a 6 80 Odessa ƒ 5 40 a ƒ 5 60 Ciquantine ƒ 5 60 a ƒ 5 90 Alles per 100 kilo De veemarkt met tamelijken aanvoer handel traag vette varkens 17 i 19 et varkens voor Londen 17 j a 18 et per half Kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 ü ƒ 1 10 per week Schapen en Lammeren gewoon Schapen ƒ 20 a ƒ 28 en lammeren ƒ 8 a ƒ 16 Nuchtere kalveren ƒ 6 a ƒ 10 per stuk Aangevoerd 75 partijen Kaas eerste kwaliteit ƒ 24 a ƒ 2T tweede kwaliteit ƒ 21 a a ƒ 23 NoordhoUandscho ƒ 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ 1 20 a ƒ 1 35 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 BurKerliJke Stand 6BB0KEN 26 Jali Johiniu Mirys ouden M vao de Rotte en C Schaap Maru Clazina oadera W de KoolDg ea M J Melier JohaoDa ouders J Verboom en i fan I eenwen OVERLEDEN 26 Jnli C C an Uenwen 1 j 10 m W Hiel eld Sm 26 A de Hoog 12 j 87 A C tan Wgogaardeo 1 j 4 m OEHCffU 27 Juli J £ Agten en C C de Korte C vao Vliet en E Leter O van Hoorn en W tan Leenwen Stolwyk OEBOREN Eliubetb ondera H Stoot en C Berkouwer Geertje ouders A üitenboogaard en i Verbarg OVERLEDEN W Hoogendoorn 56 j ONDERTROUWD C Ooina en O J Tan den Uerg Reeuwyk GEBOREN En anders L Sohooten en i Holland Tbeodorns Aotonius ouders A J de Qoeg en J M van der Sprong Willem ouders A den Oude es M Kwakeroaak Neel e onders J Plak en H A Dekker OVERLEDEN D Slappendel 66 j APVERTEWTIÉIN Voorspoedig bevallen T n een Zoon M M J OTTÜ geb JOOSTEK Amtrijoort 27 Juli 1887 ♦ Heden overleed een onzer lieve tweelingen JAANTJË in den aanvatligen leeflgd Tan 3 maanden H VA WIJNGAARDEN M S TA WIJNGAARDENQoada 27 Jnli 1887 Pduk Voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg bet overlgden Tan ons jongste Eind betuigen wg onzen besten dank A THIM N THIM Hekhan de Groot GovOa 28 Juli 1887 TE KOOP eene PBBTEN8IB groot 3 75 op B TA WINGERDEN Metselaar Kattensingel Q 164 te Gouda Adres Bnreao dezer Courant Voor schoolgaande kinderen Tan buiten bestaat geleg bg eene fats fam de tusschennren door te brengen onder goed toezicht Biliyke conditiën Brieven onder letters A S aan het Bureau dezer Conrant PEPTOIT BOUILLOIT zeer smakclgk en krachtig voor zieken en gemakkelgk voor huishoudelgk gebruik Zalm Kreeft Sardines a l Hnile Lunchtong Capres Engelsche Zuren en Sausen Champignons Truffels Soepen Sausen Groen en alle soorten Comestibles Verkrijgbaar bg W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Gouda Opentare Verkooping in ëéne zitting ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUITDEOOGLEEVER te GOUDA 1 op WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehuis van den Heer Koowbshovbn aan de Brug te Waddinxveen van Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden en gunstig gelegen WOONHUISnietSOESMJ en 2 perceelcn uitmuntend Wei en Hooiland aan de Gouwekade op den hoek der Dorrekenskade Wgk D Nr 56 te in 3 perceelen De perceelen te samen groot 1 Hectare 88 Aren 20 Centiaren zgn te aanvaarden 1 September 1887 eh 2 op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1887 des morgens te 9 uren aan voorschreven Woonhuis Wgk D Nr 56 aan de Gouwekade te Waddirueveen om contant geld van Een netten Ilf801ii£9 waarby GOUD ZILVER en JUWEEL en voorts 7 KOEIEN 1 PINK 8 vette KALVEREN 6 SCHAPEN en LAMMEBEN eene groote partij HOOI een DRIELINGSSCHOüW en verder BOUWen MELKGEBEEDSCHAPPEN De goederen zgn DINSDAG 16 AUGUSTUS B s van des morgens 9 tot des namiddags 5 uren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FOETÜUN DROÜGLEEVBR te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping in ééne Zitting te WADDINXVEEN ten overstaan vanden Notaris M I MOLENAAR aldaar op Woensdag 10 Augustus 1887 s avonds ten 6 Ure in bet Koffiehuis van den Heer Kouwknhovr van Een Perceel best WEI of HOOILAITD en WATERII 1G gelegen aan de Jan Dorrekenskade langs het kanaal van den Znidplaspolder binnen Waddinxveen in den Oostpolder in Schieland strekt van den eigendom van J BLONK en anderen znidop tot dien van A JANMAAT belend ten westen door genoemd kanaal en ten oosten door eigendom van J BLONK P HERFST Pz en H VISSER en kindereu Kadaster Sectie D N 607 en 627 te zamen groot 1 Heet 81 Aren 90 Centiaren Het Perceel heeft recht van uitweg naar de Jan Dorrekenskade Aanvaarding bg de betaling op 1 October 1887 Lasten van den l JANUARI 1888 af voor koopers rekening Nadere informatiën geven de eigenaar de Heer J REIJM en Notaris MOLENAAR beiden te Waddinxveen