Goudsche Courant, zondag 31 juli 1887

N 3580 Zondag 31 Jqü 1887 GOUDSGHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en omstreken J H C HtlllVCK FHz a 66 Hoogstraat 332 23 Gouda is GALANTERIËIT en SPEELGOED ruime keuze van RERMISGESCHEIVREIV ZEEB LAGE PRIJZEN Gehleede Ongekleede beweegbare en ONBREEKBARE POPPEN o Kubiekdoozeo Legkaarten Serviezen en rerdere Doozen met Speelijoed in het fijn en ordinair SLOTEMAKER en Co Gouda LEVEREN steeds met succes hunne Bordeanz Rijn Moezel Champagne Madera en llrt Wijnen I ED RHIJ1 $P00RWEG Goedkoope Reisgelegenhcid VAN GOUDA naar DEN HAAG E lt t e r tj d Des ZONDAGS gedurende JDNI JULI AUGUSTUS èn SEPTEMBER specialeBetourbilletten 1 2 = en 3 KI GOUDA DEN HAAG verkrëgbaar geldig voorheen en terug op denzelfden dag I Prijs 1 60 eerste ƒ 1 30 tweede ƒ 0 80 derde Klasse i Hollandsehe en Ëngeische Bieren Helder Gerste Bier op BcUersch fust p L 7 Ct § v Beijersch Lag er en Pilsener op fust en gfebotteld tegen concurreerende prijzen VOLLENHOVEN s STOUT per fl 13 Ct BAS3 Co STOUT per fl 13 Ct O ZETJSE IDE J 3SriCE13iT J ZICTItT EIsTZ Kelder Westhaven B 178 P KKIJGSMAIX HIEÜWE AALBESSE X JENËVË en Bessensap onovertrefbaar van qualiteit bö J F HERl U ZDm Tiendew Depot van J van Oldenborgh Co Bordeauiz en Rijnwijnen Aladera Port Cog nac enz Aanbevelend J J VAN IIJE Markt 1 44a De ondergeteekende bericht dat hg wederom een groote sorteering 27 DTS Lmzim ontvangen heett bijzonder geschikt voor de a 8 KERMIS alsmede een groote voorraad Portret Albums van 30 ets tot en met 20 gulden Eenig depot voor Gouda Verder beveelt hjj zich aan tot het leveren van LIJSTEN om Platen van alle grootte en bijzondpr goedkoop Z V D KASTEELEN Korte Tiendeweg f 500 AA MLEG van GAZ EN waterleiding door C van BEKKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd I betalen wfl aan hem die bij het gebruik van Gohltnanu s Keizer Tandwater ooit wetler tfWidpijn krijgt S GOLD ANN en Co Dresden Verkrijgbaar a HO cents de flacon te Gouda bij J G ZELDENUIJK Groote Afslas VAN VAUKEITSVLEESCH VETTE LAPPEN 28 ct p 5 ons KARBONADE 30 MAGERE LAPPEN 33 SCHIJF 35 SAUCIJZEN 85 WORST 35 RAUWE REUZEL Sio GESMOLTEN 80 BOOKSPEK 32 H VAN W1LLI6E1 Lang e Groenendaal I 110 TE HVVR lin de Crabethstraat een WOONHUIS met 9 vertrekken Keuken Kelder en Tuin Huurprfls ƒ 350 per jaar Adres franco brieven onder No 1534 aan het Bureau dezer Courant Waterpassen oienwe constructie a H POLAK J OPTICIEN Groenendaal In de Abshaubbin s of Anti Bhumatische Watten i het redmiddel voor rhumatische Igders e onden Een ieder beproeve deze bereide 4atten met lichte of ernstige pgnen welke dbor koude zijn ontstaan en men zal zeer Bloedig de heilzame uitwerking ondervinden ïlk pakje met gebruiksaanwgzing kost slechts 3 ct waarmede men zich kan overtuigen en zich tevens van eene of andere lastige pgn ohtdoeo Hoofddepot te Delft bjj A BRBETVELT Az eik verder verkrijgbaar bg T A G vail Deth C B Verheul Oudewaler I ej de Wed Bosman A Bos Berkel Gouda fl F J denüij 8ohoonh A Prins Zevenhuizen 1 M J Goudkado Boskoop 0 1 Hoogendijk Oappelle S v d Kraats Bloiswijk J vBn Dorp Zoetermeer A Kftuling Alpben Gebr KauIingBodeKrnven K Oosterling Haastrecht fiehi Kauling Woerdeo G v A Geur Waddinxveen iiWÊMMÖËNi A van OS Az Kleiweg E 73 TEIOOT ONBERSOEDEM voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHE K Zn GRIJS HAAR STAAT OUD I A chrift Mijnheer THEOPHILE Gaarne geef ik getuigenis aangaande het HAAR Kleurmiddel Theophile dit raeparaat eenige jaren door mjj aangewend zoo verklaar ik dat taan het doel beantwoord en onschadel k is vodr de fijnste huid Utrecht get A P DE HAART Dit prachtig Haarkleurmiddel is alleen verkrijgbaar bjj THEOPHILE Haarkundige Frederksplein 82 Amsterdam Franco zending a y 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels als cok tegen Rembours B Met een flacon heeft raf n een halfjaar volc oeude naar gelang wat men kleurt AI VEUÏEI TIE in aWeBlnneti en liuitenlanl che Courai ten worden dadelgk opgezondendoorden Boe tliandelaar A BRINKMAN te Gouda Sn lpersdruk van A BRINKMAN te Gouda JÜDA SO Juli 1887 B K iS ta dit n voorkomende raadsverslag Mibaa B t 1 dea raad voorgeiteld in het huis op de Oost Haren B 81 thau bewoond door Dr H Ussel do Schepper het Damea Gesticht te vestigen door Mej H H Hoffman bedoeld bij haar testament ten gunste der gemeente Gouda en dit te geven den naam van HormANSGESTicHT B en W stellen voorts voor de daarnaast gelegen panden B 8S en 83 openbaar te doen verkoopen en voor een volksgaarkeuken een nieuir pand te toeken Tot opzichter bij do Stedelijke Gasfabriek alhier n benoemd de heer W Steens Zijnen Jr thans orkzaara op do Gasfabriek te Middelburg Aan den heer J W Haverkamp Begemann predikant bq de Hervormde Gemeente alhier is tegen 1 October een pensioen verleend van 1600 In ons vorig nr vroegen wij waarom de Sohutterij muziek niet meer zooals vroeger des Zondags volksconoerten geeft De Majoor Commandant der dd Schutterjj de heer H W G Koning is zoo beleefd ons onmiddelijk op die vraag te antnroordeD en uitvoerige inlichtingen te geven die de bsUngstellende lezer in dit nr vindt opgenomen onder do rubriek ingezonden stukken Het is ons aangenaam daaruit te vernemen dat genoemde Commandant ons gevoelen geheel en al deelt dat dergelqke volks concerten zeer gewenacht lün Uinatena om de U daag zou hij ze willen geven Het groote bezwaar schijnt te n het gemis aan een tent Daar nu de kosten daarvan niet 100 bijzonder hoog zijn is dat bezwaar wel te overkomen en daar hot hier ook in ons oog een algemeen belang geldt zoo zou de gemeenteraad wel genegen zyn daarvoor eenig geld toe te staan uit de gemeentekas welke uitgaaf dan ook alleszins geoorloofd zou zijn Zoodra eenige ing set men bij den raad daartoe een adres indienen zal daarop wij zijn er vrg zeker van een gunstige beschikking worden genomen Binnen kort zal de heer Koning trouwens zelf in den raad zitting nemen en dan zal hij daarop persoonlek gunstigen invloed kunnen uitoefenen Wij hopen dus mot nog meer grond dan in ons vorig nr spoedig weder in de gelegenheid te zijn geregeld volks ooncerton van de Schtttterij muziek te kunnen aankondigen In de Woensdag gehouden openbare vergadering van den Baad van State afdeeling voor de geschillen van bestuur is ingekomen een koninklijk be luit houdende beslissing in zake het beroep van H Straver te Gouda van een besluit van Burg en Weth dier gemeente van 14 Maart 1887 waarbij aan J de Jong aldaar vergunning is verleend tot het oprichten van een stoomwerktuig in zijne kistenraakerij Het besluit van Burg en Weth voor zooveel do vijfde voorwaarde betreft ia gewijzigd en overigens mot handhaving vlin hot be tte lon besluit het beroep ongegrond verklaard De Zwemwedstrijd op Woensdag S Augustus e k uitgeschreven door de Ooudache ZwemcM belooft zeer geanimeerd te zijn Het frest zal opgeluisterd worden door muziek Ook van buitenaf hebbon zich reeds verscheidene deelnemers aangegeven en daar de termijn van aangifte nog niet gesloten is kunnen er nog meerdere bijkomen Tot dusver gaven zich aan Voor Afd A 1 Snelzwommen op den buik Uitsluitend voor werkende leden der club 8 deelnemers Voor Afd A 2 Snelzwemmen op den buik Voor leden en liefhebbers 10 deelnemers waaronder 2 uit Rotterdam 1 uit Amsterdam 1 uit den Hang 1 uit Woerden 1 uit Schoonhoven 1 uit Wageningen en 3 uit Gouda Voor Afd B 1 Snelz emmen op den rug Uitsluitend voor werkende leden der club 7 deelnemers nmen op den rug l3 deelnemers waar pt Amsterdam 2 uit Wageningen 1 uit en 4 uit Goud Voor Afd B 2 Snehn Voor leden en liefhebben van 1 uit Rotterdam ï Delft 1 aü Arnhem 1 Schoonhoven 1 uit W Voor Afd C Duiken voor leden en liefhebbers 17 deelnem s waaronder S uit Amsterdaih 1 uit Botterdam 1 uit dab Haag 1 uit Delft 1 uit Wageningen 1 nit Aiahem 1 uit Schoonhoven en 8 uit Gouda Voor Afd D GoUeed zw mmen onderkleeding pantalon en vest otnstens t K G droog Alleen voor werkende leden 7 dielneniers Voor Afd E Tobbenwedttröd Uitsluitend voor werkende leden 11 deelnenwrs Onder de heeren die van buiten komen zijn er die reeds een zeer gunstigen akm hebben als zwem nters en die bq vorige wedrtrijden in andere plaatsen prijzen behaalden Het ongeveer 8 jarig zoon i van den heer A J alhier gisterenmiddag met nog 4 andere jongens van gelijken leeftijd naar een rijuer familieleden in Bloemendaal gegaan zijnde ora aalbessen te plukken is in het water geraakt eil janmerlijk verdronken Gisteren morgen is de hÉ Ongen van de Usselstoomtram Ijeeflang idbier lliet het aanhaken der wagens met zijn arm tussohen de buffels geraakt waardoor hjj aan dien arm b verwond geraakt Door den Baad der gemeente Woerden is besloten do gasfabriek over te nemen en in eigenbeh te eiptoite wen Naar wij vernemen is de Begeering voornemensde algemocno verkiezingen eerst in September tedoen plaats heb1 en en de opening van de vergadering der Staten Generaal te verschuiven tot 3October In den nacht van 25 26 Juli heeft een poging tot diefstal vergezeld van braak pUats gehad in het pjstkantoor te Prinsenhage Hiervan worden verdacht drie personen die in die buurt gezien zijn postpapier rondventende en zich bij afwissehng in het Noderduitsch Fransch en Duitsch uitdrukte Het signalement van deze personen luidt De eerste klein omstreeks 50 jaar oud blazend met knevel zonder baard dragende een rond hoedje en gekleed met jas broek en vest van lichtgrijze stof De tweede lang en mager 17 a 18 jaren oud zonder baard of knevel dragende een pet en gekleed met broek jas en vest van bruine stof De derde tamel k lang ongeveer 40 jaren oud zonder baard of knevel dragende een rond hoedje jas broek en vest van Uchtgrjjze stof De officier van Justitie te Breda verzoekt opsporing aanhouding en bericht Zij zijn verdacht zich ook aan diefstallen te hebben schuldig gemaakt Door ds W K Poobnan te Haarlem prof B H Pekelharing te Delft mr ö Baggerman te Amsterdam en 20 anderen is aan Z M den Koning hetverzoek gericht aan F Domela Nieuwenhuis kwijtschelding van zijn verderen straftijd te verleeaen opgrond dat de opgelegde straf volgens de meer onmeer veldwinnende overtuiging veel te zwaar is voorhet door den rechter als bewezen aangenomen misdrijf en de gelegenhoidswet welke is toegepast envolgens den rechter geen lagere straf toeliet reedslang door de openbare meening was veroordeeld entot hare afschaffing door de Wetgevende Macht wasbesloten toen de vervolging tegen D N werd aangevangen Wanneer het weder zich wil ontfermen over den aanstaanden verjaardag van hare Majesteit de Koningin dan beloven de vijvers in het Haagsche Bosch de aantrekkelijkste verblijfplaats te worden in den avond van den ïen Augustus De omgeving van deze schoone waterpartij in het dooT Hagenaar en vreemdeling zoo geroemde Bosch zal dan baden in eene zee van licht waarvan hot schoonste effect wordt verwacht door de weerkaatsing der duizenden lampions in de watervhikte Aan den ingang van den eersten vijver in oen koepelvormig paalwerk aangebracht dat in een vry groeten cirkel guirlandes uitzendt welke dan langs de beide zoomen van dien vijver eindigen nabij da hoogo brug die eersten en tweeden vyver scheidt De guirlanden rij wordt voortgezet in den tweeden vijver waar zij eveneens hings de zoomen aangebracht eindigt in eene versiering voorstellende den gevel van een Chineesch paleis Deze kiearrijke facade ontworpen door den archi tectdirecteur der gemeente den heer B Bejjnders i bebouwd bijna aan den achtergrond van den vijver en over diens geheele breedte De uitersten zijn twee torens door gaanderijen verbonden aan den hoogen hoofdtoren waarin chassinetten zullen worden geplaatst terwijl de datum van den geboortedag van Hare Majesteit en do jaartallen 1858 1887 duidelijk zijn geschilderd Dit geheel levert nu reeds een aangenamen aanbUk op terwijl hot gezicht op dit paleis overal door lampions verlicht inderdaad toorerachtig zal zyn De boomen in de groote inrijlaan prijken ouder gewoonte met figuren in onderscheidene vormen Aan den Duitschen Bijksdag is een wetsontwerpingediend regelende de ondersteuning welke in geval van mobilisatie verstrekt zal wonlen aan de behoeftige gezinnen van manschappen dienende in dereserve de landweer de Eraatz reterve de zeewewen den hindstonn Eene hierop betrekking hebbende Pruisische wet van 27 Februari 1850 is van kracht in het gebied van den voormaligen Noord Duitschen Bond ia Zuidelijk Hessen in Baden Elzaa Lothariimen en Wurtemburg Eene wet van 1868 kent in Beieren aan de behoeftige eeMgenooten van in dienst zijnde reserve en landweermanschappen eene maandelgksohe toelage van 4 fl en voor ieder aan do ouderlijke verzorging nog niet onttrokken kind daarenboven 2 fi toe Ten einde eenheid in deze uiteenloopende bepalingen te brengen en tevens tot verhooging van de in de genoemde wet van 1850 toegekende ondersteuning dient het wetsontwerp De ouderatauning wordt toegekend aan wettige vrouwen van ond de wapenen geroepen manschappen en aan hunap kinderen beneden de 15 jaren alsmede aan hunne bloedverwanten in de opgaande bjn hunne broedera of zusters en hunne kinderen boven de 15 jaren voor zooverre die door den opgeroepen man onderhouden worden Zij bedraagt ten minste voor de vrouw gedurende de maanden April t m October 6 mark gedurende de andere maanden 9 mark voor ieder kind beneden 15 jaren en voor ieder der bovengenoemde personen 4 mark iu de maand Voor een deel kan de toelage gegeven worden in den vorm van brood aardappelen of brandstof doch ondersteuning van wogo particuliere vereenigingen of personen wordt niet in mindering gebracht van het bovenvermelde minimum Over de toekenning en het bedrag der toelagen beslissen vaste commissien welke de noodige inlichtingen bij gemeente en andere besturen kunnen inwinnen en waarin een oflicier met adviseerendo stem zitting heeft De toelagen worden hnltermaands vooruitbetaald Bij overlijden of vermist raken van den ingedeeldon man geschiedt de uitbetahng tot het tijdstip waarop de leger afdeeling bij welke hij diende t P voet an vrede is teruggebracht Maakt de man zich schuldig aan desertie of wordt hij wegens misdrijf veroordeeld tot eene gevangenisstraf van langer dan zes maanden dnn houdt de ondersteuning op Wordt het wetsontwerp door don Rijksdag aangenomen dan is de regeering voorneraeiis op denzelfden grondslag eene regeling te ontworpen voor ondersteuning wegens do leger oefeningen in vredestijd De toestanden in oorlogs on in vrodeïtijd verschillen echter zoozeer van elkahder dat voor do laatstbedoelde regeling nog velerlei voorbereiding noodig is waartoe met de bondsregeeriugen van gedachten gewisseld wordt ♦