Goudsche Courant, zondag 31 juli 1887

KANTOOR EN WERF Neêrland s Houthandel zyn beden VERPLAATST naar de KLEINE WITTENBURGERSTRAAT No 22 24 Amsterdam LINDNER Co € F fSi Zondag 51 Juli 1887 1ÏT ¥ in het Kleeding Magazijn ST AJD il ITS 2v£arlcb j GS a 0 CJE £i zal deze week voorlg ezet worden Heeren Jongeheeren en Kinder Kleedingstukken ALLES BE ËDEK lI KOOPSPRIJS HarktAG ± A PL O Lï Groot Cagliostro Théatre onder directie van A ALBER MAANDAG 1 AUGUSTUS des avonds te S uur Groote briHante Opening s Voorstellingf met persoonlgke medewerking van A ALBEB a0F Bet doet den Directeur groot genoegen weder op de Goadscjie Kermis eenige Voorstellingen te kannen geven welke hg nimmer beter had knniun samenstellen Eerste optreden van Ions GL4IB ihoninie reptile HÊT het grootste wonder der 19e eeuw VB NIEUW NIEUW The Fakyr of de slapende Sylphide in 7 verschillende afdeelingen met toepassing van het magnetisme lederen avond voorstelling van de zon maan en sterren en de reis om de wereld met vele schilderachtige beelden een zeestorm Rome s prachtige gebonwen enz enz Optreden van Mr BENBI BLANC de grootste Jongleur van den tegenwoordigen tgd Argentiutn JPluvia Aqua flsta las enucantes in nooit geziene kleurenpracht niet electrische verlichting Tableau van levende beelden voorgesteld door 12 dames in prachtvolle costumes en requisieten Alles geheel nieuw STRIJK ORGEST onder leiding van 4en Heer A 8CHAUB uit Marburg Prijzen der plaatsen Ie Rang ƒ 0 99 2e Rang ƒ 0 60 3e Rang ƒ 0 30 12 Abonnementskaarten ƒ 10 00 Bareauopening 7 anr Aanvang 87 uur Einde 11 uur Plaatsen zijn van af s morgens 11 uur te bespreken a 10 Gents extra EXTRA VOORSTELLINGEN zullen zoo vroeg mogelyk aangekondigd worden Hollandsche en Engelsche Bieren Heider Gerste Bier op Beijersch fust p L 7 Ct ii Beijersch Lag er en Pilsener op fust en g ebotteld tegen concurreerende prezen VOLLENHOVEN s STOUT per V fl 13 Ct BASS Co STOUT per fl 13 Ct Kelder Westhaven B 178 P KKUGSMAiX Salon Galathé of bet GEHEIME VISIOEN van PYGMALION Het Steenen beeld wordt leveni Geopend alle dagen gedurende de KERMIS van 4 tot 6 uur ENTREE gloeien rg 25 ct 2e Rang 15 KINDEREN en MILITAIREN half geld 11 NIEUW MIBAKSL NIEUW van KUNST en WETENSCHAP Café BELLEVUE Groot Concert onder Directie van den Kapelmeester J ZIMMERMAN GEDUBENliE DE KERMIS van af MAANDAG 1 AUGUSTUS to MAANDAG 8 AUGUSTUS 1887 Aanvang des avonds ten 7Vi ure Entree VBIJ H J DE GROOT KLEIWEG E 97 Agent der Stoombierbrouwerg db Gbiffiobn van J M v d SCHALK en Co iia Schiedam Beijersch Pilsener en lager Bier tegen Brouwerg prgzen A DAM W Schalekamp Jr HAVEN 17 heeft dagelöks VERSCH voorhanden Diverse Confituur Gebal jes Room Amandel Schuim enz KATTENTONGEN BPINÈS PRANSCH BANKET OESTERTJES WELLINGTONS BOTERKOEK z euz HEDEN AVOND Boonihorens aangesneden Taart Tompouces Chipol ata s Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda VBIJDAG 29 JULI Voorzitter Mr A A van Bergen Uzendoom Tegenwoordig zyn 14 raadsleden Afwezig is de heer van Itaraon terw l er twee vaoaturw bestaan De notulen der vorige vergadering worden voorgaleMn eu onveranderd goedgekeurd Se Voorzitter deelt mede dat door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd het raadsbesluit van 8 Juli 1 1 tot het beachikbaar stellen van een gedeelte water aan G J D Arends voor de oprichting van een vyzoldok aan den Kattcnsingel en dat van 16 Juli 1 1 tot wijziging der Gemeente begrooting dienst 1887 Deze mededeeling wordt aangenomen voor kennisgeving De Voorzitter deelt daarop mede dat de hh Mr A A van Bergen IJzendoom J M Noothoven van Goor Dr H IJssel de Schepper C Hoogenboom en H W G Koning hunne benoeming tot raadsUd bobben aangenomen doch dat de heer C C Knaap daarvoor heeft bedankt dat de 5 eerstgenoemde heeren hunne geloo brieven hebben ingezonden die spr voorstelt in handen te steUen eenor Commissie tot onderzoek Dit voorstel wordt aangenomen De Voorzitter verzoekt daarop den Wethouder Post Drost den voorzitters zetel voor eenige oogenblikken te willen innemen daar spr zelf de vergadering moet verUten bij de behandeling zijner geloofsbrieven ingevolge de bepalingen der wet De heer W Post Drost fungeert daarop als Voorzitter en benoemt tot leden der Commissie belast met het onderzoek der geloofsbrieven de hh Tortu n Droogleever Hoefhamer en Prinae De vergadering wordt daarop geschorst Na heropening stelt de Commissie de heeren wier geloofsbrieven behandeld worden verwijderen zich tijdelijk voor de geloofsbrieven goed te keuren Overeenkomstig dat voorstel wordt besloten De Voorzitter deelt daarop mede dat de beer J W Boers door B en W op verzoek eervol ia ontslagen als 3 Commies ter Senetarie wegens zijne benoeming tot Burgemeester van Bozenburg en dat door B en W als z jn opvolger is benoemd de heer 8 de Geus beambte ter Secretarie van OostVoome Voorts deelt de Voorzitter mede dat op do Secretarie voor de raadsleden is ter visie gel de missive van de Commissie van Toezicht op het Imager Onderwqs in zake bet onderwqs van meisjes en wel naar aanleiding van het verzoek in de vorige vergadering door den heer IJssel de Schepper gedaan Deze mededeelingen worden aangenomen voor kennisgeving Ingekomen ia 1 De Begrooting der dd Schutterij voor 1883 Wordt gesteld in handen eener Commissie tot leden waarvan Worden benoemd de hh Oudijk van der Garden en IJssel de Schepper 2 Een vooretel van B en W itt zake de oprichting van een pont of overbaalveer aan de Kattensingelgnicht Na afloop van de proef die bevredigende resultaten heeft opgeleverd kan worden medegedeeld dat dergelijk veer zonder financieel bezwaar voor de gemeentekas kan worden in stand gehouden B en W stellen voor tot de definitieve oprichting over te gaan en den tegenwoordigen veerman definitief daartoe te benoemen tegen eene bezoldiging van ƒ 1 per dag Ter visie ï Een voorstel van B en W betreffende de besteouBing te geven aan de panden uit den boedel van Hq H H Hoffman B ea W stellen daarin voor het door de erflaatster bedoelde Gesticht voor vrouwen of meines uit den fetsoenlyken stand overeenkomstig de bepalingen van het testament te vestigen in het huis en erf aan de Oosthaven Wp Bno 81 kadastraal bekend in sectie C no 324 en daaraiui den naam te geveta van Uoffmans Gestjohf b het huis en erf aan de Oosthaven Wqk B no 83 kadastraal bekend in Sectie C no 32C en het pakhuis en erf aan de Oosthaven Wijk B no 82 kadastraal bekend in Sectie C no S25 in het openbaar tegen billijken prijs te verkoopen eerst afzonderlijk en daarna de beide perceelen gecombineerd c Burgemeester en Wethouders uit te noodigen zoo spoedig doenlijk voorstollen te doen betreffendede oprichting eener volksgaarkeuken als in meergemeld testament is bedoeld Ter visie 5 Een voordracht voor onderwijzeres aan de 2 Burgerschool voor meisjes Daarop staat Mej S Hags te Arnhem Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 6 Een voordracht voor onderwijzeres aan de Tnaschensohool Daarop staan Mej E Sgtsma te Lippenhuizen E E Backer te Everdingen 8 A C Kk ts te Ede Ter visie en benoeming in de volgende vergadering 6 Adressen van de volgende personen verzoekende benoemd te worden tot Havenmeester A Kaptijn 6 J van der Linden W U J Sesseler en M Valk allen ta Gouda P Kru t te Goudorsk en A Sleijl te Botterdam Ter visie en benoeming n de volgende vergadering 7 De begrooting der Stedelijke OssfabrielÉ dienst 1888 Ieder raadslid zal een gedrukt exemplaar daarvan worden t huis bezorgd Ter visie De Voorzitter deelt mede dat de Secretaris dezer Gemeente verlof heeft gevraagd gedurende hoogstens een mianit bniten d a OenMmte ta mogen vertoeven met ingang van 8 Augustus e k Spr stelt voor dat verlof te verleenen Aldus besloten De raad vereenigt zich daarop achtereenvolgens met de voorstellen tot Goedkeuring der Bekening der Gemeente dienst 1886 Goedkeuring der Bekening der Stads Librqe dienst 1886 Voldoening der declaratie groot 1394 37 van de deskundigen D van der Horst te Leiden en S Kenens te Alkmaar geraadpleegd in zake deoprichting e ner Gasfabriek voor Gemeentewege Wijziging der Instructie voor den Commissaris der Aanlegplaats van de Stoombooten Aan de orde de stemming over het vooratel om de kaasmarkt bq wgze van proef des morgens te 7 uur te doen aanvangen In de vorige vergadering staakten daarover de stemmen Thans wordt het veneorpen met 8 tegen 6 stemmen die der hh Hoogenboom Jager van der Garden Straver Post Drost en de Voorzitter Daarop wordt in stemming gebracht het voorstel om de markt by wijze van proef des morgens te 6 uur te doon aanvangen Dit wordt oarngmotMn met 18 tegen 1 stem die van den heer van Straaten Tot Leden van het Stembureau voor da verkiezing van een Baadslid worden ten slotte benoemd do hh H G Hoefhamer en C C H Prince tot plaatsvervangende leden de hh 0 Hoogenboom en Dr H IJssel de Schepper Niets meer aan de orde zqnde wordt daarop de vergadering door den Voorzitter gesloten BuiteDlaodscli Overziclit De toepassing van de lersohe dwangwet gaf aanleiding in het Engelsche Lagerhuis tot een verklariug van de Begeering Balfour zeide dat indien er wanordelijkheden plaats hebben in een deel van een graafschap de wet over het geheele graafschap wordt toegepast Opmerkelijk mag het heeten dat bij de di8cVs ic over een der artikelen van de lersohe landwet Churchill met Pamell meeging terwyl Chamberlain de Begeering steunde Bij de heerschende verwarring in de ministeriëele part j wordt er meer en meer op aangedrongen dat Hartington in het Kabinet zal plaats nemenWaarschijniqk zal na de behandeling van delandwet door de oppositie een adres tot de Kroon worden gericht om de aandacht te vestigen op de zonderlinge gedragslyn welke de Bageeriog volgt bij de toqiassing der dwangwet in leriand Te Limerick is op een meeting door den burgemeester gepresideerd tegen die toepassing geprotesteerd De Begeering zal om de wet gem8kkaii ker te kunnen uitvoeren een aantal oude magistraten door jongere vervangen De rechterzijde van de Belgische Kamer wil niets weten van het voorstal van da afgevaardigden Houzeau en Guillery tot uitbreidibg van het kiesrecht door middel van wijziging van art 47 der constitntie Da minister Baemaert acht dit middel onnoodig hij wil liever den belastingbasis van het kiesrecht wqzigen zooals Halon dat vroeger voorstelde en zal een ontwerp in dien geest aankondigen Thans zijn de veertien dagen bedenktijd om die Prins Ferdinand zich heaft voorbehouden om over de aanneming van de Bulgaarsche Kroon te beslissen Wat zid hy doen Gisteren is de Prins van Weenen votrokken zooals het heette naarEbeatbal anderen meenen dat hij penoonlyk is gaan beproeven den Czaar voor sgn candidatuur te winnen Het volk in Bnigarqe blgft er op rekenen dat de Prins van Coburg spoedig te Sofia zal komen ook het gouvernement leeft in die verwachting en heeft reeds de Bulgaarsche uniform voor den Koning t qie bestaM Tegen einde Augustus wil men de Sobia je bgeengeroepen is de Prins van Coburg inmiddels niet bweid om hetsy dan met of zonder goadkanring van Busland aan de roqwtam dar natie gevolg te geven dan lal een voontel aan de vergadering worden gedaan om de gonvemamenteela qaaastia op 4e eesi of snderawüseof talMssB Da waarschijn jksta oplossing lal dan volgens den Bnlgaarschen agent te Konstantinopel zyn de proclamatie van vorst Alexander tot Koning vaneen onafhankelyk vereenigd Bulgarge De Porta die te Petersburg reeds iets van een eventueel gewapende tusschenkomst in Bulgarije heeft laten doorschemeren zal mischien verstandig doen met zelf den wenk op te volgen dien de grootvizier aan den Bnlgaarschen agent gaf voor diens Begeering bL zich van alken overijlden stad ta ontbonden Indien het toch de Porta niet gelukken mocht de groote Mogendheden over te halen tot de erkenning van den Prins van Coburg zou een gewapende interventie om een andere oplossing tegen te gaan zeker tot ontzaglijke moelelykheden aanleiding kiinnen geven Volgens een telegram uit Konstantioopel aan de Daily News heeft de Engelsche Begearing op dringend venoek van den Turkschen gezant ta Londen haren vertegenwoordiger bq d Porte gemachtigd de nieuwe voorstellen van Turkye aangaande Egypte aan te nemen en naar Londen op te zenden De Porte beval daarop den ondersecretaris van Buitanlandsohe Zaken bedoelde voorstellen schriftelijk ta formuleeran White verklaarde echter aan de Porte dat de Engelsche Begeering da onderhandelingen over de Egypte qnaestie niet haropeneu kan voordat het pariemant is gesloten Mej Boest Alfen C M Bommel tOravenhaga C H Smeden Maassluis Mej J A Nuberg Sdie veningen Van het hulpkantoor BEEUWIJK Mulder Botterdam Verzonden goTaest naar AMEBIKA Van het hulkantoor GOUDEBAK W Ooms De Diretdeur van het Postkaatoor SIMONS BorKerlIJke Stand GEBOREN S8 Jali ha Corsdii ealars L UitaabMk ta H BtartBSB Ssrrit Pisln Harlast adsit J DikM ta G tta Watt Utytr oodin S M li WaU to K it long OVEBLEDENi 28 Joli J HsjtmiD S a G 1 na ia Bm t m P H vsa KlttS iotktr Ij B 2a P EittiM H Btdiji wtd H Vtratolta 80 j ONDEBTBOUWD IM W FtnatTiiL M j ta 8 dt imt n j l Ktrper 11 j ta N tas Kntnta IS j P C W Btfitr 12 j ca A C lUttfSld ll j s mm