Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1887

y Woe nsdag 3 4f gastus N 3581 1887 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken a 8 Ü t c SS e eene URÜOTË 80BTSSRING MiECW SPEELGOED Zeer geschikt roor E£RMIS CAO£ADX M i m L de JOiVG Lange Tiendeweg D 36 Depdtvan J vanOldenborgh Co Bordeaux en Rijnwijnen Aladera Port Cog nac enz Aanbevelend J J VAN ÜIJE Markt 144 KWALITEIT Zweedsche Lucifers 5 CENT ff t PAK bfj 5 pak 4V é G li VAN KEMPEN Lange Tiendeweg D 61 t WMWmWWB Hoeden en Petten Mag azijn S van Praag Hoogstraat A111 FANTAISIE HOEDEN zeer aoliede 2 2 50 ƒ 3 3 50 Prangche VILTHOEDEN zwart ƒ 4 5 Barana Chilibrnin en Muisklenr FANTAISIE HOEDEN van 3 25 tot 5 50 Beeren ZIJDEN BOEDEN extra kwaliteit 6 j 7 PETTEN in alle modellen van af de goedkoopste tot de fijnste cChapead Boalanger Sonple FANTAISIE HOED Nonteante 2 50 STROOHOEDEN model Fantaisie en Matelot in alle pryzen R is en Helmpetten im mm m uit de Bierbrouwerij De POSTHOORi te Rotterdam Prjs per Flesch 12 et per Flesch 6 et naar balten in kisten ran Vi b Vt of V Flesschen Dit BIER onderscheidt zich zeer door rgk Extract gehalte en weinig alcohol en wordt ala zoodanig Toor gezond en voedend TAFELBIER annbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratU verkrggbaar Aanbivelend J H ROODE Zeugpstraat 8 Agent voorGonda en Omstreken Fabriek en Mag azijn van BRANDWAARBORQEASTEN Haarden Kachels Foornuizco lAASSCflRAPMACHIlS enz G VAN BERKËL KLEIWEG AUm wotdi art garantie geleverd Oi TVAIVG E Eene groote Sorteering Nieuwste DameS en Kinder Regenmuntels Crekleurde en Zwarte Tricot Tailles TRICOT KINDERJDRKEN EN JONGENSPAKJES BAHLIMAIVIV en Co Goüda UI M 4 li C HUINCK FHz Hoogstraat 222 23 Gouda GALAITTEHIËIT en SPEELGOED ruime keuee van KERMISGESCHKNREN HEEB LAGE PRIJZEN Gekleede Ongekleede beweegbare en ONBREEKBARE POPPEN Kubiekdoozeo Legliaarten Serviezen en verdere Doozen met Speelgoed in het fijn en ordinair F SOOS TIENDE VEG D 50 Bericht de ONTVANGST van eene prachtige COLLECTIE BRANDEIS van elk f veriang d systeem onder waarborg van veilig heid GEKLELRDE IiATOËI E V en worden as week tegen veel verminderde pr1J en a contant UITVERKOCHT SCHENK Zn ZL IVEHE FKAINSCHE WIJfSKlM De bekende BORDEAUX h f 27 per 48 Flesschen met accijns franco hois geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Eoonekamp Elizter THE SLAGER M41FACÏVRIN6 COMPANY IW YORK Eenige Fabrikanten der echte Singer Naaimachines IXIEUWSTE UlTVI DIi G DE m07EIl Sim MEINES met oscilleerend rlngspoeltje en hoogen arn Deze machines worden ook op proef geleverd en gratis onderricht er op verstrekt ten einde eiken reflectant zich door eigene ondervinding van hunne onovertroffen degelijkheid kan overtuigen vóór dat hü koopt Snelpersdmk van A Bunk hah te Gonda Ëeaig Depot te GOUDA Dubbelde Buurt B i o 4 BINNENLAND GODiBA 2 Augustus 1887 Qe veqoardag van H M de Kaningin wordt hsdeii afUer op de gebmilcel ke wijze herdacht Se oneafiSTO en verscheidene pttrticnliere gebouwen zyn versierd met de vaderlandscho vlag Op het kazeriiiijiliil Hlili 1 ure eme swade gronden Oe heer mr A G Prins Visser deed in de afguloopen week het notaried examen tweede gedeelte Vi gelegenheid van de vergadering van den Soluiak od die te Amstonlam wordt gehouden wordt aldaar een Sekaakwedstrjjd gehouden Onze stadgenoot de heer C Messemaker neemt daaraan Heel in de eerste klasse waaraan door 10 personen wordt deelgenomen In den nacht van Zaterdag op Zondag is een deelte onzer ingezetenen op hoogst onaangename Ime uit den slütp gehouden en wel doordat de mtarstand plotseling zóó hoog werd dat verscheidene woningen onder liepen De bewoners ondervonden daarvan natuurlijk groeten last en zoowel op de Ibrkt Tiendeweg Turfmarkt enz enz als in de meer eenvoudige straten als b v de Vogelenzang en aangrenzende buurten heerschte dien nacht groote solmk en billjjke ontevredenheid Bij geen mogelijkheid kon men nagaan wat do oorzaak wa en dit maakte de ontsteltenis des te grooter Van enkele personen die toevallig nog laat op stei t waren trok die ongewone waterstand natuur S k Ook zeer de aandacht Een drietal heeren B op w g naar huis waren meenden terecht dat de oorzaak gezocht moest worden en waarsohijnlgk te vindea zou zjjn big Bynland s Stoomgemaal Zij gïngen derhalve naar dèn nuweelort Sin I en béiden don opzichter den heer J D Hgk op Ken ander inwoner dezer gemeente had inmiddels de politie gewaarschuwd die op haar beurt den sluiswaohter aan do IJselsluis G J van der Linden Tan het geval kennis gaf Deze laatste maakte allereerst do stadsschuiven dicht opdat althans deze bron verstopt zou zijn en vloog toen eveneens naar Bqnland s Stoomgemaal daar hy begreep dat daar de oorzaak schuilde Spoedig bleek dat deze bestoad in het niet tydig sluiten van de wachtdeursehoiren rinketten Üe persoon belast met den nachtdienst was in slaap gevallen en had dus niet gezorgd voor het sluiten Van der Linden wekte hem en sloot onmiddoll k de schuiven in het wosteiyk schepradgehouw terwijl de hoer Bqk die intusschen ook met spoed toegesclioten was met behulp van zijn huisknecht de schuiven in het oosteljjk schepradgebouw sloot Hoe hoog de waterstand geweest is is niet juist op te geven maar na de sluiting van de schuiven dat ongeveer om 2 uur IB min plaats had was deze 20 A P Zondagmorgen deden zeer overdreven verhalen de rondte en zelfs buitenaf liepn geruchten alsof hali Gonda verdronken was Gelukkig heeft zich dit verdrinken bepaald tot eonigo huisdieren In de achterbuurten waar in groote gezinnon de kinderen veelal op den grond slapen was natuurlijk de ondervonden laat zeer groot maar overigens was van ongelukken geen sprake De persoon wien de zaak moet geweten worden zekere Jongkoen was verplicht ieder uur adnteekening te houden van don waterstand hjj was dien avond om 6 uur op t werk gekomen en tot 18 uur heeft h j blykbaar zijn plicht gedaan maar om 1 en om 2 uur heeft hij niele aangeteekend zoodat hy een vry rustig slaapje heeft gedaan Daar men gelyk messtal by zulke gevallen ook thans personen hoort veroordeelen en hard vallen die dit voUitrekt iet verdienen hebben wy do zaak onderzocht en ons is gebleken dat bedoelde wachter met den nachtdienst belast een beambte was door Kqnland s bestuur aangesteld die tot op zekere hoogte des nachts de verantteoordelijke periooa was De opzichter J D Kjk heeft voor zyn eigen verantwoording allerlei maatregelen genomen om ook des nachts te controleeren zoo kan hy uit 3 punten van zyne woning den waterstand peilsehaal enz met een verrekijker nagaan wat hij dan ook dikwyls doet maar het is natuurlyk niet van hem te vergen dat hy ieder uur s nachts een en ander controleert Wy meenden waar wy zoo geheel verkeerde oordeelvellingen vernamen aan oen zoo yverig en nauwgezet ambtenaar als de f heer Bijk zich sinds vele MTen deed kennen verplicht te zyn dit hier mMl te doelen De beambte Jongkoen ais ongeveer 80 jaar in dienst is geweest van Bjjnlsnd is door den heer Bgk onmiddelyk in zijne betrekking geschorst De zwoffl wedstnjd ep ineigen Woensdag trekt ook buiten deze gemeente veler aandacht Gelijk men t onderstaande lijst i4k deelnemers kan xien meldde zich een dertigtal personen buiten Gouda aan en daaronder zwemmers die op verschillende wedstryden eerste pryzen belaalden De heer J D Bloemen die in Hamburg de eer van ons land zoo schitterend handhaafde bishoert ook onder de deelnemers en het laat zich aanlDeu dat dit waterfeest in onze stedelijke zwemschdol alleraardigst zal zijn om te zien Het zal natuOflijk niet aan vele toeschouwen ontbreken en naaf men verwachten mag zal ook het schoone geslacht evenzeer als dit elders bij dergelijke feeaten het gef l is tegenwoordig zijn Zy die nog geen oontribueereBd lid zijn van de zweraclub en toch den wedstryd ffillen bijwonen wordt herinnerd dat de contributlt slechts 1 is Daarvoor kunnen zy den wedstj d bijwonen met twee dames Zy behoeven zich datttoe slechts op te geven by den secretaris H J L lUmsteeg Markt 150 Ook op den dag van den wedstrijd kan men aan do zwemschool zich als lid opgwen De lyst der deelnemers la als volgt A d A 1 Snelzwemmen op den baik uitsluitend voor H H werkende lieden der Club J Coster Albert Hoogen k H J L Kamsteeg D Braat P Dircksen Ë Sn Dantzig A D van Vreumingen C Lunenburg Jr W Nanninga Afd A 2 Snelzwemmen op den buik voor leden en lief hebbers M Enthoven Den Haag C ünger Delft W iL tentaUil irtreekMiC a ICnw OMd T P A Tuyt utrecht H Deutmann Zwolle J D Bloemen Amsterdam i Vink Woerden B Adam Delft J D L Harders Jzn Wageningen J Vermeulen Botterdam A M Harthoorn Amsterdam W de Sitter Groningen J Verhaar Schoonhoven G P A Zijlink Utrecht C Lunenburg Jr Gonda W D de Moor Botterdam C M s Jacob Botterdam L E Beszelsen Gonda G L Funke Amsterdam P A J de Kok Utrecht J H Groenhuijzen Utrecht C van den Broek Gouda H J Kramen Den Haag N de Haart Utrecht Afd B 1 Snelzwemmen op den rug uitsluitend voor H H werkende Leden der Club Albert Hoogendyk H J L Kamsteeg C IJselsty n C Luneriburg Jr E van Dantzig A D van Vreumingen J Coster A Stoensma Afd B 2 Snelzwemmen op den mg voor H H Leden en liefhebbers J D L Harders Jzn Wageningen J E Smits Arnhem C C Krom Gouda P E van Musschenbroek Delft J Verhaar Schoonhoven J Vink Woerden W D de Moor Botterdam 8 E Bouwman Amsterdam J H Groenhuyzen Utrecht W H Tetenburg Jr Utrecht G P H van Musschenbroek Delft C Unger Delft M Enthoven Den Haag B Adams Delft J D Bloemen Amsterdam J Vermeulen Botterdam W de Sitter Groningen G P A Tuyt ptrecht C IJselstyn Gouda A M Harthoorn Amsterdam C van den Broek Gouda A G Groenhuyzen Utrecht A Deutmann Zwolle W H Btiuer Amsterdam L E Beszelsen Gouda Afd C Duiken voor H H Leden en Liefhebbers S B Bouwman Amsterdam Albert Hoogendyk Gouda C C Krom Gouda J D Bloemen Amsterdam C van den Broek Gouda W H Tetenburg Jr Utrecht L E Beszelzen Gouda A Deutmann Zwolle H Deutmann Zwolle W D de Moor Botterdam A D van Vreumingen Gouda W van Beeuwyk Amsterdam G P A Tuyt Utrecht D Braat Gouda E van Dantzig Gouda G L Punke Amsterdam W H Bauer Amsterdam M Enthoven Den Haag J Vermeulen Botterdam H J Kramers Den Haag L H J Vossenaar Utrecht J H Groenhuyzen Utrecht J Verhaar Schoonhoven J E Smits Arnhem A M Harthoorn Amsterdam C IJselstyn Gonda J Coster Gouda J D L Harders Jzn Wageningen G P H van Musschenbroek Delft Afd D Gekleed Zwemmen voor H H werkende Leden der Club C C Krom J Ooeter C J unenburg Jr E van Dantzig L E Beszelsen i bert Hoogendyk A D van Vreumingen Afd E Tobbenwedstrijd voor H H wwkende Loden der Club D Braat L E Beszelsen J Coster C IJselstyn C Lunenburg Jr C C Krom H J L Kamsteeg E van Dantzig A D van Vreumingen A Steensma Albert Hoogondijk Juryleden do beeren Q H G de TWIgB Samsom en F Th Lafeber Met genoegen woonden wij gisteren avond de ope ningsvoorstelUng bij van het bekende Cagliostrotheater van den heer A Alber Het publiek werd alleraangenaamst beziggehouden door een zeer gevarieerd programma Vooral troffen ons de sterke toeren der gymnasten en jongleurs De goocheltoeren schoon niet nieuw werden op onderhoudende wyze verricht de costumes zijn frisch de zilverregen aan het slot is tooverachtig in één woord de heer Alber handhaafde zijn gevestigden naam zoodat wij gerust elk kunnen aanraden dit theater to bezoeken Op de voordacht voor secretaris penningmeester van de Krimpenerwaard zyn geplaatst de heeren J Van dor Leedun A Tz te Bergambacht en J G Beth Cz te Schoonhoven Van de door den Ked Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar don Haag te kunnen gaan maakten Zondag IW personen gebruik Het i hrt Comité van Uitvoering voor de in 1888 te s Gravenhage te houden Nationale Tentoonstelling van Oude en Nieuwe Kunstnijverheid reeds herhaaldelijk gebleken dat de voorwaarden verbonden aan het beoogde Waarborgfonds door sommige Isndgenooten onjuist woidoa opgevat m bovendienniet algemeen bekend zyn Het comité neemt daarom de vryheid nogmaals de algemeene aandacht op deze zaak te vestigen Het Waarborgfonds dat voor het tot stand komen der Tentoonstelling als eisch gesteld is gevoiden moet minstens bestaan uit 1400 aandeelen ad 50 dus ƒ 70000 groot zyn Bij de voorloopig vastgestelde befrootinu is gerekend geworden op s van het Waarborgfonds dus ƒ 28000 alleen bij zoor onvoorziene omstandigheden zal op een grootere storting aanspraak moeten gemaakt worden terwyl zelfs in de bijna ondenkbare gevallen dat de Tentoonstelling niets opbrengt dat geen enkele entree wordt genomen en dat geen enkele M plaatsruimte wordt besbigen nog de geheele som van 50 niet zal behoeven gestort te worden Men betaalt duS maar van een aandeel dat is ƒ 20 waarvoor men toegang met eene dame verkrijgt gedurende den gebeden duur dor Tentoonstelling met inbegrip van alle Feestelijkheden en Muziekuitvoeringen welke ter opluistering zullen plaats hebben Bovendien zullen die gestorte f 20 wanneer de Tentoonstelling ook finantieel succes heeft in de eerste plaats aan de Aandeelhouders In het Waarborgfonds worden teruggegeven Men heeft dus altyd kans gratis toegang te hebben gehad De wynverkoopers van Bercy die aan den waterkant der Seine een depot van wijn hebben waren sinds eenige maanden de sliichtoffers van talryke diefstallen en ondanks al hunne nasporingen slaagden zy er niet in de schuldigen te ontdekken Eenige dagen geleden had men in den nacht een geheel vat madera wijn afgetapt en by het ontdekken van dezen nieuwen diefstal besloot eeu der bedienden van den wynkooper M B de dieven te ontdekken Eiken nacht verborg hij zich in oen leeg vat waaruit hy alles afleerde In den nacht van Zaterdag omstreeks 2 ure zag hij oen boolje stilhouden recht over het depot een der mannen die in het bootje zaten kwam op den waterkant deed de stop af van een vat Dalmatie wijn en stak er eene buis in van caoutchouc In het bootje was een pomp insgelyks van een caoutchonc buis voorzien die in betrokking stond met een vat onder de kiel van het vaartuig geplaatst De bediende die heengegaan was zonder gerucht te maken verwittigde de politie die de dieven aanhield Deze badden in d n Faubourg du Temple eene slijtery waar zy tegen een spotprys verkochten hetgeen zy zich zoo goedkoop verschaften