Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1887

T Uit Amsterdam nordi Als l ewiJ3 van do slapte op de suiker raffinaderijen een gevolg der lage noteering van geraffineerde suiker kan gelden dat door do Directie dor Amstelsuikerfabriek do volgende bekendmaking is gedaan aan hare werklieden ffDe tijdsomstandigheden zyn tegenwoordig zoo slecht dat het onmogelijk is op deze wiJKe voort te werken zoodat wij met de aanstaande week te beginnen alleen over dag zullen werken Daarentegen zullen wij de werklieden voorloopig in de fabriek behouden doch mocht de toestand niet spoedig verbeteren dan zullen wij er toe moeten overgaan de werklieden om de andere week te laten verzuimen wanneer zij alsdan voorloopig eene ondersteuning lullen ontvangen Ook in de suiker raffinadory de Grmumt Jppel zullen de werklieden de volgende week beginnen om de volgende week te verzuimen Gedurende de week die verzuimd wordt zal hun echter voorloopig de helfl der loonen worden uitgekeerd Met de Conrad is dezer dagen te Amsterdam aangebracht oen soldaat die drie jaren geloden wegens oeno voroordeeling vervallen was verklaard van den militairen stand doch onder een valachen naam wedor had dienst genomen Door vroegere krijgsmakkers in Indie herkend was hij aangeklaagd daar zij met een schurk als hij was niet in het gelid wilden staan Hij werd gevat en naar Holland opgezonden en op de terugreis poogde hij nu een adjudant onderofficier met een mes te verwonden Hy is na aankomst onder gewapend geleide naar de gevangenis overgebracht FEESTVIERING Weerbaarheidsvereeniging BURGERPLICHT Zondagmiddag had in de zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen de uitreiking der prijzen plaats behaald op den Schietwedstrijd der Weerbaarheids vereeniglng Burgerplicht nadat vooraf in den tuin eene matinee muskale was gegeven door hst Muziekcorps der dd Schutterij aangeboden door hh Officieren van het bat Schuttery De zaal leverde een gezelligen aanblik op Voor het tooneel stond een groote tafel bedekt met de prijzen waaronder vele sierl ko kostbare en nuttige voorwerpen daarachter zat de KogelingsCom missie met den Majoor Commandant der dd Schutterij H W G Koning en daartegenover de prijswinners leden van Burgerplicht en verdere belangstellenden Op het tooneel had het Muziekcorps der dd Schuttery plaats genomen De Voorzitter van Ilurgerplioht de heer G H G de Lange opende de plechtigheid met eene rede waarvan dankbaarheid de grondtoon vormde Aan allerlei autoriteiten en commissie leden werd door spr diepgevoelde erkentelijkheid betuigd voor hunne medewerking steun en hulp Het Collegie van Burgemeester en Wethouders in de eerste plaats dan de Majoors van Kesteren en Koning voorts de Gemeente Architect enz enz waaronder ook de Terrein Commissie en de BalCommissarissen De Terrein Commissie genoot de eer van een bijzondere zinsnede in de speech Naar men weet waren Zondagavond bij de feestelijke ontvangst van hh genoodigden tal van onbevoegden op het terrein verschenen dat het valt niet te ontkennen wel eenigszins afbreuk deed aan de plechtigheid der ontvangst Spr achtte het zijn plicht oen woord van excuus te spreken voor de Terrein Commissie die bedoelde onbevoegden niet geweerd had Hij vergeleek haar by het Collegie van Dijkgraaf en Hoogheemraden van een waterschap dat op sommige oogenbhkken buiten machte is de stroom binnen de perken te houden en moet toelaten dat hij doorbreekt Zoo was het ook hier I De stroom volks was bij geene mogelykheid tegen te houden en Ikoit niet geweerd Daarop volgde de uitreiking der prijzen Achtereenvolgens werd ieder die een prijs geschoten had met luider stemme uitgenoodigd om voor de Commissie te verschijnen en daar het eereblijk in ontvangst te nemen vergezeld van een hartelyke felicitatie van den Voorzitter Het was natuurlyk een zeer gemengd publiek waaruit die prijswinners bestond op het eene oogenblik zag men een élégante damés gestalte even later de meer plompe figuur van een korporanl nu eens een kranig infanterie officier dan weer een eerzaam winkelier die plaats maakte voor een ge meenteontvanger of een student welke op hun beurt wederom aan een handelaar of onderofficier plaats verleenden Ook de hoofd officieren hier aanwezig namen prijzen in ontvangst zelfs een Majoor van een bat rustende schutterij Het was een heelo laak voor den Voorzitter om al de heeren en dames een toepasselijk felicitatiespeochjo toe te voegen waarvan hij zich echter recht verdienstelijk kweet Daar hij zelf ook onder de pryswinners voorkwam werd ook zyn naam opgeroepen en toen was het de Secretaris der Commissie de heer M M Schim van der Loeff die het woord nam en onder algemeen applaus van de ver gadering don heer de Lage een hartelyk woord toesprak by hot overhancj en van zijn prijs Nadat alle pryzen waren uitgereikt vroeg de heer A van Veen het woord en sprak namens allen die aan het gevierde feest van 2i 26 Juli hadden deelgenomen een woord van dank en aardeering tot de Eogelings Commissie die inderdaad vele moeiten en zorgen gehad had doch deze gelukkig met goeden uitslag had zien bekroond In het bijzonder bracht hij dank aan den Voorzitter en den Secretaris die in die dagen waarlijk veel te doen hadden SpF meende het feest het best te kunnen vergelijken met een spoortrein die voor het eerst oen nieuwen weg berydt de Commissie was het personeel van den trein en de Voorzitter de machinist die zich op de locomotief bevindt Vaak loopt zoo u trein gevaar te dérailleeren links of rechts in het zand te loopen en den geheelen tocht te doen mislukken doch do kunde het beleid on de yver van den machinist zijn dan oorzaak dat de trein behouden aankomt De Voorzitter de heer G H G de Lange had zich zoo n ervaren machinist betoond en daarvoor kwam hem alle dank toe I Een daverend applaus bewoai hoezeer de vergadering inet die woorden instemde Daarop ging men huiswaarts onder den indruk dat het feest van het 20jarig bestaan van Burgerplicht op waardige wijze was gevierd en ongetwijfeld de aangenaamste herinnering zal achterlaten Hieronder volgt de uitslag van den Sohietwedstryd voor zoover wij die in onze vorig nrs nog niet konden opgeven Voorts waren in de vroeger door ons gepubliceerde lijsten door verkeerde opgave op het terrein enkele onjuistheden ingeslopen Voor zoover noodig laten wij dus nog sommige prijswinners hier volgen De uitslag van den jpersoneeleu Wedstrijd is aldus 1 De heer A C Cosyn Burgerplicht B3 p twee cuivre kannen aangeboden door de Off Ver dd Schuttery 2 Korp Inf Stikkelorum 82 p remontoir horloge aangeboden door den heer G J Steens Zijnen 3 De heer M M Schim van der Loeff Burgerplicht twee kristallen karaffen met glazen met zilveren voet aangeboden door den heer J M Noothoven van Goor t Adj Onderoff Inf Kornmann 49 p fauteuil aangeboden door don Ikaer Mr A A van Bergen Ijzendoorn De heer A van Eeedt Dortland Burgerplicht enKapt Schutt 49 p porcoleinon schotel aangeboden door den Maj II W G Koning De heer G H G do Lange Burgerplicht 48 p kristallen karaffen gongebodon dOor 4ta he i Prince De heer H van Wijngaarden Burgerplicht 48 p karaffen met zilver aangeboden door de Ver Burgerplicht 2 Luit Inf J H van dor Hegge Zijnen 48 p twee zuurvorken aangeboden door den heer JF C Prince Serg Schutt van der Kleijn 48 p gouden manchetknoopen aangehoden door den heer G C de Vooijs Do heer D Hoogeidijk Burgerplicht on Luit Schutt 48 p cuivto bloaradrager mot makatt bouquet aangeboden door de hh M M Schimvan der Loeff en A C Geitel De heer C J A Kerkhof Burgerplicht en Luit Schutt 48 p rieten stoel aangeboden door denheer G H G de Lange De heer C C J van Mierop Burgerplicht 48 p cigarenbak met blakertje aangeboden doorden Maj H W G Koning Mil Soherpsch F J Meester 48 p liqueurstel aangeboden door de Ver Burgerplicht Maj Rust Schutt A K van der Garde 47 p bloempotten aangeboden door de Ver Burgerpl De heer J W Boers Burgerplicht 47 p glasmet zilveren voot aangeboden door don heer W Begeer De heer W Sliedrecht Burgerplicht 47 p albumtafeltje aangeboden door eenige leden vanBurgerplicht Four Inf Rietveld 47 p olie en azynstel aangeboden door den heer G H G de Lange Four Inf Smit 47 p inktkoker aangebodendoor den hoer Harmons Scherp Schutt P den Buurman 47 p zuurstelaangeboden door den heer G H G de Lange Luit Inf en Burg J C Kros 46 p cuivre inktkoker aangeboden door den hoer Th Schmidt De heer W A L van Mierop Burgerplicht 46p kistje sigaren aangeboden door Luit Cheriex Serg Maj Inf van Nahuys 46 p bloempottenaangeboden door den heer J W Boers Serg Schutt F Jansen 46 p sigarenkasije aangeboden door don heer Mr J H van Mierop I Serg Schutt W Boer 46 p salontafeltje aangeboden door Maj van Kesteren De heer A Steensma Burgerplicht 46 p lampjetot aansteken van sigaren aangeboden door Maj H W G Koning Luit Inf Brijce 45 p bloemenbak aangebodendoor Mevr Catli van Kesteren De hoer J J van Bommel 45 p cuivre thermometer aangeboden door den heer A Steensma Wvre Schim 36 37 Serg Maj Schutt H W Q Koning 45 p aschbakje aangeboden doordohh M M 1 van der Loeff en A C Geitel Do heer A Brunting Burgerplicht 46 n cassette aangeboden door den heer A van ReedtDortland Adj Onderoff Schutt Schaap 45 p marmeladepot aangeboden door eenige leden van Burgeipl De heer A van Veen Burgerplicht 46 p gouden potlood aangeboden door eenigo leden vanBurgerplicht De heer A Pino Burgerplicht M p bowlkom aangeboden door kapt Leijda Serg Maj Inf van Loon 44 p waterkan metglazen aangeboden door den heer H v Wijngwrden De heer J Faas AUart Burgerplicht 44 p tweeportretlijs jes aangeboden door den heer A C Cosyn Serg Inf J van Leeuwen 44 p cognackarafje aangeboden door den hoer J J van BemmeLDe heer H Berlijn Burgerplicht 44 p fichesdoos aangeboden door de Ver Burgerplic it Serg Inf G J Opperhuijzen 44 p schuier aangeboden door den heer N 8 Polak Schutter H Wijnhoff 43 p biscuitdoos aangeboden door de Voreeniging Burgerplicht Serg Inf L H J Rekart 43 p kaartsncdnpe aangeboden door den heer J J van BemmM Korp Inf Geerts 43 p kistje sigaren aangeboden door den heer F Grendel j De heer D J P Onstenk Burgerplicht en Luit Sehutt 43 p veldflesch aangeboden door denheer D Hoogendijk Serg Maj Schutt T Sanders 48 p kig jel sigaren aangeboden door den heer A van Vfeen Serg Maj Inf Vuijfc 43 p drinkhoom aaiigeboden door den heer F X Hardyzer Korp Schutt D J Starreveld 42 p flesoh ohLmpagne aangeboden door den heer J J v Uye p bij loting Reorutenprij P van Waas 42 p bierglas aangeboden door den heer G H G de Lange Poedelprijs 23 p en 2 poedels J W Schouten ZONDAG Flobertbaan voor Heeren 1 1 prijs de heer A C Cosijn met 27 p S II Faas AUart met 25 p 8 Daalmans met 22 met den heer N 8 Fohik Flobertbaan voor Dames I Ie prijs Moj M Simons met 52 p i 2e II II J de Jong met 47 p Beaumont met cylinder lo prijs de heer W A L van Mierop met 43 p ie II I I J Bisschop met 40 p qa l ti g met den heer N 8 Polak 3e prijs de heer N S Polak met 40 p MAANDAG Flobertbaan voor Heeren Ie prijs luit Bryce met 30 p 2e de heer C van Veen met 29 p 3e II II II H van Wyngaarden met 23 p na loting met de Heeren A Simons en serg mij Vuijk Flobertbaan voor Dames Mej M Simons 63 p buiten mededinging Ie prijs Mevr van Kesteren met 51 p 2e Mej Sohoneveld van der Cloet met 60 p na loting met Mevr Koning en Mej van Bemmd Beaumontbaan met cylinder le Ie prys Milic Scherp Verroen met 44 p na ting met den Heer F X Hardijzer 2e prys de heer F X Hardyzer met 44 p 3e A Pino met 42 p lotinlr DINSDAG Flobertbaan voor Heeren A C Cosyn 29 p buiten mededinging Ie prys de heer A Steensma met 28 p C van Veen 27 p buiten mededinging 2e prys de heer Brunting met 27 p na met de heeren Kros en Boers na iotini 3e prys de heer M Kros mot 27 p met den heer Boers Flobertbaan voor Dames Mej M Simons 54 p buiten mededinging Ie prys Mej J de Jong met BS p Mej Sohoneveld van der Cloet 52 p buiten mb dedinging 2e prys Mej A Simons met Bi p Beaumontbaan met cylinder Ie prys korp Putters met 48 p 2e de heer Hoogenboom met 43 p 3e serg Sabkirolles met 42 p Dames Flobert meesterschapsprijs No 1 Mej Simons met 52 63 en 54 p No 2 Mej de Jong met 47 49 en 53 p Heeren Plobert meosterschapsprys De heer A C Cosijn met 27 27 en 29 p Dames oonsolatieprys Moj E H 32 p HET KINDERFEEST De lang verwachte dag was dan eindelyk aangebroken en tot geruststelling van vele bezorgde harten met heerlyk weder juist geschikt voor een dergelyken tocht Reeds zeer vroeg was het in de buurt van de lo Kostelooze school aan de Jeruzalemstraat byzonder druk Op de mime speelplaats van deze school zou men bijeenkomen on dat daar buiten tal van personen ouders en andere belangstellenden toefden om van den uittocht getuigen te zyn spreekt van zelf Klokslag 7 uur kwamen de kinderen 274 in aantal met de Hoofden hunner scholen en eenige onderwyzers en kweekelingen aUmede eenige leden van het Bestuur der plaatselijke voreeniging tot bevordering van volksonderwys en schoolbezoek naar buiten en trokken langs Spieringstraat Oosthaven rond de l arkt over Hoogstraat Qn Kleiweg naar het station Pat ditmaal het muziekcorps der Schutterij zich aiet aan het hoofd van den stoet bevond was zeker jen door de afwezigheid van het corps onwillekeurig veroorzaakte teleurstelling Het corps dat inviel kweet zich voldoende van zyne taak paar de wagons gereed stonden was men spoedig tot de afreis gereed Behouden te s GravenJiags aangekomen trok men het eerst naar Boscheo Veldzicht aan het Bezuidenhout Hier is van den aanvang af de eerste pleisterplaats geweest van de Goudwjhe schoolkinderen Ër was ook nu weder uitstekend gezorgd Alles stond gereed en in minder dan geen tijd waren de kinderen aan het ontbyt Toen werden onder leiding van de hh Fosthuiqqa eq Gonda liederen aangeheven en trok men het Bosch in Ook hier word alvorens de wandeling aan te vangen nog gezongen en heerlyk klonk het lied van de leerlingen der eerste kostelooze school de lente komt veelstemmig en met solo gezongen Het wa inderdaad een heerlyk moment van dezen heerlijken dag Door het Bosch ging men naar de diergaarde op dezen tocht kwam de stoet bet goheele regiment grenadiers en jagers met de muziekcorpsen tegen zoodat de kinderen toevallig het prachtig schouwspel van dit keurregiment genoten Na een toer door de diergaarde en door enkele straten kwam men aan den kinderspeeltuin aan t einde van de laan van Meerdervoort Hier werd het middagmaal gebruikt dat in afwijking van vorige jaren ditmaal niet uit warm eten doch uit eieren metbiood en bier of melk bestond Ongeveer half drie trok men van hier over den Ouden weg naar Scheveningen deed een wandeling langs het strand en naar den koepel achter het Oraiy e hotel Hier konden AS kinderen zich vry in de duinen vermaken tot dat het uur van vertrek sloeg Te 9 87 kwam men alhier terug Waren er des morgens vela menschen getuigen geweest ven hot vertrek de honderden die bq de terugkomst aan t station stonden en den stoet door de Grabethstraat Uings den Kleiweg de Markt en den Tiendeweg naar de verzamelplaats die nu de scheidingsplaats zou worden vergezelden bemoeilykten slechts in geringe mate de orde van den maneh Vergeleken met vorige jaren was ditmaal Ae orde zeer goed dank zij do flinke houding van het publiek en een enkel maal ook het flink optreden der politie Zoo eindigde deze voor velen onvergetelyke dag Het is een genot met kinderen uit te gaan Niet sleehts om getuige te zijn van de vreugde dor kleinen maar ook om do waardeering die schier overal aan kinderfeesten ten deel valt De belangstelling van de Hagenaars uitte zich op verschillemle wyzen on hoewel ook thans de heer Hendriks Inspecteur van politie den tocht mede maakte hij deed dit reeds herhaalde malen was dit voomamelyk noodig om als gids diensten te bewyzon Het talrijk publiek stond uit eigen beweging stil ook wagens en rijtuigen wachtten soms geruimen tyd als de stoet die natuurlyk vry lang was ook waar men vier aan vier liep moest passeeren of een kruispunt oversteken Wy meenen te mogen zeggen dat de orde geen enkel oogenblik werd verstoord Wil men nog een bewys van sympathie By het vertrek van het station in den Haag informeerden velen van waar deze vroolyke kinderen kwamen en eene dame voelde zich gedrongen aan een der Commissie leden eene gift ter hand te stellen uit ingenomenheid met het feest Voor men uiteenging sprak de Voorzitter van het Bestuur de heer Mr J Fortuyn Droogleever een woord tot de kinderen Hy wees er op hoe zy dezen heerlyken dag te danken hadden aan hun getrouw schoolbezoek waarvoor zy vooral hunne ouders erkentelyk behoorden te zyn voorts aan de mildheid hunner stadgenooten die zoo flink hadden bygedragen dat uit hunne giften nagenoeg het geheele feest kon worden bekostigd en eindelyk aan de Commissie en speciaal aan den heer J J Grootendorst wiens regeling en leiding van het feest wed om den lof van allen verdient Door den heer Gonda werd namens de kinderen en met luid betoonde instemming nog een woord van dank gebracht aan de Commissie die behalve door de beide reeds genoemde heeren op dezen tocht nog vertegenwoordigd werd door de hh D Ruyter M van Dantiig en H P Schim van der Loeff Moge het feest vruobten dragen oqk in dozen an dat het strekke om ook voor het vervolg het getrouw schoolbezoek te bevorderen Is er in een knd waar geen leerplicht bestaat tegen het volstrekte schoolverzuim nagenoeg niets te doen ter bettryding van het betrekkelyk schoolverzuim en tot aanmoediging om ook na twaal arigen loeftyd nog eenigen tyd de school te blyven bezoeken kunnen feesten als het gisteren gevierde althans iets bijdragen Ook uit dit meer algemeen oogpunt verdient de commissie hartelijk dank Buitenlandsch Overzicht Zooals te verwachten was na het besluit der rechterzijde heeft de Belgische Kamer besloten het voorstel Houzeau en GuiUery tot uitbreiding van het kiesrecht door wijziging van art 47 der Constitutie niot in overweging te nemen De geheele rechterzijde behalve Nothomb en Coomans stemde tegon de geheele linkerzijde voor Het voorstel werd toegelicht door Houzeau en bestreden door den Minister Beernaert Deze beschouwde het voorstel eenvoudig als een demonstratie tegen de clericale party hij was niet togen de herziening der grondwet ja zelfs niet tegen het algemeen stemrecht maar het oogenblik daarvoor was nog niet gekomen en men moest thans tevreden zijn met uitbreiding van het kiesrecht zonder herziening Frère Orban vroeg of de voorstellers onmiddellijke herziening beoogden waarop Houzeau ontkennend antwoordde deze verklaring bracht intusschen geen verandering in de houding der rechterzijde In Engeland wordt de uitilag der verkiezing te Glasgow met groote belangstelling te gcmoet gezien De heer George Trevelyap is de candidaat van Gladstone s aanhangers terwijl de heer Ashley een Tory door de conservatieven en de unionisten wordt gesteund Lord Hnrtington protesteert in een openbaren brief tegen de houding van den heer Trevelyan die de partij der unionisten verliet en beveelt den hoer Ashley aen Hetzelfde wordt ook gedaan door den heer John Cright in een schrijven aan de kiezers De heer Trevelyan trad Zaterdag als spreker op in een kiezersvergadering welke door meer dan 5000 personen werd bijgewoond Toen hij zijne rede bad geëindigd drongen eenige opgewonden GUdstonianen naar voren om den spreker de hand te drukken Van deze gelegenheid maakte een behendig zakkenroller gobmik en boroofde den baronet van zijn gouden horlogo Prins Ferdinant van Saksen Coburg is van zijn geheimzinnige reis te Weenen teruggekeerd Men vermoedt dat de prins naar Ischl is geweest en daar een onderhoud heeft gehad met keizer Frans Jozef De Bulgaarsche minister Natchewitch is te Weenen aangekomen en heeft zich terstond met den prins in betrekking gesteld Gelijk reeds is gemeld is de bejaarde Italiaansche minister president Depretis die reeds geruimen tijd ziek was te Stradelle overleden De heer Depretis behoorde tot de meest ervaren staatslieden waarover Italië tegenwoordig beschikt Bij de verdeeldheid tusschen de partijen was hijin de laatste jaren steeds de eenige man tot wienkoning Humbert zyn toevlucht kon nemen Depretis werd in 1813 t Mezzana geboren nam in 1860 deel aan Garibaldi s expeditie naar Sicilië en waseen der wakkerste medewerkers tot de oprichtingvan het vereenigde koninkrijk Italië In 1862 tradhy voor het eerst op als minister in het kabinetBatazzi In 1863 trad hij af doch in 1866 werdDepretis weer minister van marine en in Is67ministor van flnancién Toen echter trad Depretis opals leider der liberale oppositie en ïormde in 1876 zijn eerste ministerie dat reeds in 1878 moest aftreden In hetzelfde jaar reeds viel evonwel zijnopvolger Cairoli Depretis kwam toen weer aan deregeering en sloot weldra vrede met Cairoli waardoor hy van 1881 tot nu do teugols in handen kon houden Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van s namiddags 1 8 uur Gedeponeerd Een pakje Jalousienband en een fantasie Armband KEXIXlSaEf iXG De VOORZITTER van den RAAD der Gemeente GOUDA Brengt ter openbare iennü dat aan de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de Oproopingsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van een lid van den Gemeenteraad en dat wanneer eenig Kiezer zijn ttemtriefje verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hy zich tot bekoming daarvan tor Plaattelyke Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembrieQes zal aanvangen op den 9n Augustus aanstaande des morgens ten negen en eindigen des namiddags ten 5 ure dat het StembrieQe schri telyk ingevuld door den Kiezer in persoon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander StembrieQe dan dat hetwelk van het zegel dor Gemeente voorzien is mag worden gebruikt dat de in het BrieQo in te vullen persoon duidelijk met naam en voornaam moet worden aangewezen dat het Brieve niot onderteehend mag zyn en geene andere briefjes omvatten of daaraan opzettolyk zyn vastgehecht Gouda den 2n Augustus 1887 De Voorzitter voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN CORRESFO ND E N T 1 £ Men wordt beleefd doch driogend rersocht brierea toer de Redactie dezer Counot bestemd niet aan particnliere adreearn te betorgeo maar ooder het adres raa de Redactia bij des nitgever dezer Coariot Looge Tiendeweg D 60 uurgerlijke Stand GEBOREN 30 Juli Aalonioi Adrianm oaJeri C J id der Veer en W Qouenkloi Fitter oaderi H Boer en C Verkerk 81 Barbsra noden A iin Es en M J Kenbergen iohannea ouders W R Boekksnip en i Sprayt Anna EltHbetb oaden A Kerrebijn en 0 van der I aan Alida onders A J Nijhnia en A Loame jer 1 Auguitua ArieAdrtaooa onden J Streefland en E Adriaanie fnnciaeua WiUem Maria ouders F Sigmans eu I E van Wankom OVERLKOEN 30 Jnli C H U Hondijk 9 j 8 o 1 Aug M Baartman buisrr van L Uilenbroek 50 j Ondertrouwd P C W BEGEER EN A C RIETVELD Gouda 29 Juli 1887 ADVERTENTIËBT Bevallen van een Zoon welke kort na de geboorte overleed M E EÜIJGER8Gouda l Augustus 1887 Joosteh Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bg de geboorte onzer Dochter betuigen trg onzen welgemeenden dank P G OVEREUNDEB Cath OVEREIJNDERGouda 2 Ang 1887 QoAgr De ondergeteekenden betoigen bun hartelijken dank voor het Bankbiljet a ƒ 100 11 Zaterdag avond ten huize van D HAVERKAMP BEGEMANN bezorgd ten behoeve van de Armen der onderscheidene gezindten te dezer stede B DE JONG A U VAN DILLEN J PÜNSELIE fl HAVERKAMP E 8 CATS H W G KONING C A HABDERWLIK Gouda 2 Angostas 1887 Voor schoolgaande kinderen van buiten bestaat geleg bij eene fats iam de tusschenoren door te brengen onder goed toezicht Billijke conditiën Brieven onder letters A S aan het Bureau dezer Courant NIEUWE AVO DDOERE van ƒ 1 75 de zware kwaliteit af SCHEl K Sl Zn Op de Sigarenfabriek van LEON N vah PRAAG waar veel te leeren valt kaa een JONGMENSCH van nette familie als Volontair geplaatst worden tegen nader overeen te komen conditiën BREDASCHE OWBIJTKOEK Aniwerpsche Snipper en Sucadekoek HAAGSCHE PONTEKOEK verkrflgbaar bij W 8CHALEKAMP Jr Confiseur Cuisinier Oost Haven 17 Opnieuw ONTVANGEN De NIEUWSTE MODELLEN Gazkrooen en PetroleuoilampeD met nitstekende branders volgens de nieuwste vindingen zgn voorhanden in het Magazgn van Cs VAN BERKËL KLEIWEG AlUa wordt met garantie geleverd