Goudsche Courant, woensdag 3 augustus 1887

Standplaats op de Groote Markt alhier mêmmm 1887 Vrijdag 5 Augustas N 358S ONDEB DIRECTIE VAN gedecoreerd met het B o o d e E r u i s Van af Donderdag gedurende de Kermis TWJEE VOOBSTMLLINQBN Bovengenoemde Directie verwittigt bjj deze het kunstminnend publiek dat hg alhier is gearriveerd met een gezelschap van Heeren en Dames waarby zich Bgdersen Rjjderessen Gymnastiekers en Koorddansers Klowns en 24 wel gedresseerde Paarden een gedresseerde Geit een dito Varken en 6 gedresseerde Eenden bevinden Onder dit Gezelschap bevindt zich een Lnchtzwevende Dame op de Vélocipède draad De Directie heeft extra geëngageerd den Heer STRAATSBUBGEft die met zgn Honden en Apen zal werkzaam zjjn k omende uit het Circus Carré Ook heeft de Heer SCHUITËNVOËRDËR aangekocht de twee gedresseerde Ossep welke in het Circus Carré zulk een colossaal succes hadden De Directie zal niets nalaten om liet publiek genoegelijke avonden te verschaffen De voorstellingen zullen afgewisseld en opgeluisterd worden door een goed Orohest Tot slot BALLET PAÏVTOMIMË Ï RIJZEN DER PLAATSEN Ie Rang 75 Cts 2e Rang 50 Cts 3e B ng 30 Cts Alle dageen Kinder Voorslellingp van 2 tot 4 ure ALLE RANGEN HALF GELD Hollandsche en Engeische Bieren Uelder Gerste Bier op Bcijersch fast p L 7 Ct 8 Beijersch Lajyer en Pilsener op fust en gfcbotteld tegen concurreerende prezen VOLLENHOVEN s STOUT per fl 13 Ct BASS Co STOUT per fl 13 Ct Kelder Westhaven B 178 P KKIJGS IIAI I GOUDSCHE COURANT Ateuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Weduwe or Ouderioo e Een Burgerman van bniten jnrensehte gaarne IEMAND ter waarneming zgner eenvoudige huishouding Adres franco brieven met inlichtingen onder No 1537 Boreaa dezer Courant KERMIS TE GOUDA Scliouwbarg van LIEE Standplaats Groote Markt HOLLANDSCH TOONEEL GEZELSCHAP Directie A VAN LIEB WOENSDAG 3 AUGUSTUS MARTL DE KRUIER beroemd Tooneelspel in 3 bedreven Gevolgd door GEEN HÜURCEELEN MEER bigspel met zang in 1 bedrijf DO DEaDAG 4 AUG Eerste opvoering van het Succèsstuk AMSTERDAM je bent eenig Allernieuwste Opéretlè Vandeville in 4 bedreven door C P T BIGOT Furorestuk van alle Kermissen Aanvang 8 uur Prflzen der Plaatsen Ie Raag 1 25 2e Rang 75 ct 3e Rang 50 ct 4e Rang 30 ct Voor de aanstaande Verkiezing van een Lid voor den Gemeenteraad wordt ten zeerste aanbevolen de Heer M SPRLIJT Chirurgijn EENIGE KIEZERS GEVBAAGD eene flinke of NOODHULP HUISHOUDSTER Brieven franco onder No 1538 aan het Bureau deier Courant TE KOOP eene PBETENSIE groot 3 75 op B VAN WINGERDEN Metselaar Kattensingel Q 164 te Gouda Adres Bureau dezer CoDTaqt Kennisgeving Bg gelegenheid van denZWEMWEDSTRIJD op WOENSDAG 3 AUG zal met goedkeuring van het Dagelijksch Bestuur het Stedelp Zwembad voor het publiek GESLOTEN zfla M GROENBNDAL Directeur lEUEï X= SLtroo3nLS Een Jongmensch lien jaren geheel Nederland bereisd hebbende bekend met de moderne talen en Boekhouden zag zich gaarne geplaatst als BEIZI6EB Goede refereutiën staan ten dienste Adres met franco brieven onder No 1536 aan het Bnreau dezer Courant Depot van J van Oldenborgh Co Bordeaux en Rijnwijnen Madera Port Cogfnac enz Aanbevelend J J VAN ÜIJE Markt 144 NIEUW SOOS EESIENSAF per FL8K3H 18 OENTa per 12 FLES8CHEN minder Prima CHINEESCHE GEMBER per pot ongeveer 2 Kilo ƒ 2 25 per Va Kilo 50 Cents J J van der SARDEN Banketbakker Markt Gouda THIGOT ONMOEBEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEÏ K Zn Wed H SCHIPPERS van Oud Beierland is weder gearriveerd met een OLIEBOLLENKRAAM staande op de Markt naast Stadhuis Verzoeke beleefdelijk om de gunst BESTELLINGEN worden aan huis bezorgd m t M ts K wa Heden eik volgende dagen gedurende de Kermis s avonds ten 8 uur groote brillante VOORSTELLINGEN met de grootste specialiteiten der wereld Het verdwijnen eener Dame op een open en vr tooneel zonder spiegels en zonder dat de lichten verduisterd worden Het grootste wonder der XIX eeuw Woensdag Vrijdag en Zaterdag 3 5 en 6 Augustus 1887 des middags ten 2 nar extra groote Kinder en Familie Voorstelling waarin voorkomen de groote historüche balletten met apotheoses Robinson Or as o en BI au wba rd Voor deze extra Voorstellingen zjjn de prgzen der plai tsen voor Kinderen en hanne Begeleiders op alle rangen half geld Zie verder groote en kleine affichea ALEER NIEUWE AALBÊSSENJEUEVEE b Slotemaker en O maandelgka er jaar f 6 om de twee maanden per jaar 4 50 Piano per keer 0 60 Pianino 0 80 Reparatiën aan alle soorten van Orgels en Piano s spoedig en bill k Minzaam aanbevelend Uw Dw Dienaar J T KEEPER Kuiperstraat K 102 Oonda CAFÉ VEEDE BEST F X H A R D IJ Z E R agelöks VERSCH e Mnnchener Bier Gedurende de Kermis dageiyks VERSCH voorhanden Gebraden Kipjes Kouden Warm VEB8CBILLEND GEBAK VANILLE IJS bjj élke hoeveelheid verkrggbaar Uiterst vlugge en nette bediening bg etopmaken van Koude en Warme Schotels P4 HuzarenB Zalm H Kreeften Haring S by elke hoeTeelhei4 net opgemaakt verkrggbaar 6 web ws set gj ïaiwia CuisinierPatissier Oosthaven B 36 Godda Mevrouw KONIJ G OOSTHAVEN 80 vraagt door hnwelgk der tegenwoordige met NOVEMBER eene NIEÜWEiHANBSCHOENEN A van OS Az Kleiweg E IZK Soelpergdmk van A Bukkiui te Goadfi BINNENLAND GOUDA 4 Augustu 1887 Ter voorziening in de vacature bij de Nederi Henr Gemeente alhier ia het volgende alphabetiach gestelde drietal gemaakt H J André Douwe te ï wingelo Dr J H Gunning JHzn te Benoingbroek en 6 W Heesen te Winten r jk De SchouTbnrg Van Lier wa gisteren avond reed flink beiet Opgevoerd werd Mtrté it Kruur dat verdienstelijlc vertoond werd vooral de hoofdrollen waren bij den heer Bigot en mevr Albregt in goede handen Het nastukje gaf veel stof tot lachen ieti wat op een kermisavond altijd welkom is Onze stadgonooten zullen wel doen deze gelegenheid om zich te amuaeereo niet ongebruikt te laten Gisteren avond was elk voldaan Met het meeste ancces had gisteren do aangekondigde onderlinge en nationale gecostumeerde zwemwedatrqd plaats uitgeschreven door de Goadsche zwemclub Het waterfeest werd door vele belangstellenden waaronder een groot aantal dames bijgewoond die blikbaar met genoegen den loop der verschillende wedstrijden volgden Er was slechts één roep over de goede regeling zoodat alles in Ie beate orde adiep Het muziekcorps der dd Schutterjj deed ook wed hier zijn vroolgke tonen hooren hot terrein was smaakvol met vlaggen en doek versierd naar wq vernemen was deze decoratie geheel bekngeloos ungebradit daor den beer D Snnsom Te II onr opende de president der zwemclub de heer C Lunenburg It den wedstrijd met een woord van welkom waarbij hij woes op de gunstige omstandigheden waaronder deze wedstrijd een aanvang nam do groote deelneming en het fraaie weder en voorts de kampioenen aanspoorde hun beste krachten in te spannen Onmiddellijk daarop begonnen de werkzaamheden waarbij de heeren G H 6 de Lange D Samsom en F Th Lafeber als jurjr fungeerden De uitslag was als volgt 4 d A Snelzwemmen op den buik uitsluitend voor werkende leden der olnb lengte der baan 80 meter met één keerpunt 9 deelnemers Ie prija Alb Hoogondijk in 1 m 26 sec prijs portefeuille mot gouden sluiting en goud potlood 3e W Nanninga in 1 m 28 sec prijs thermometer 3e J Coster in 1 m 31 sec prijs 2 wandborden 4e H J L Kamsteeg in 1 m 36 sec prqs een kistje sigaren De prijzen zqn door de winners gekozen J d A II Nationale baan voor buikzwemmen Baan 160 M met 3 keerpunten 17 deelnemers Ie prijs A M Harthoom van Amsterdam in 2 m 48 sec Gouden medaille 2e ir C Unger van Delft in 3 53 Verg zilv med 3e L E Beszelsen van Gouda in 2 57 Zilv med Afd B I Snelzwemmen op den rug voor leden der dub 40 Meter 7 deelnemers Ie prijs C Lnnenburg Jr 43 4 sec prijs portretalbum 2e n C IJsselstijn 44 sec prys cuivie poli rookstet 3e Alb Hoogendijk 44 t sec prijs Portechapeaux Afd B II Nationale Baan Snekwemften op den rug Baan 80 M n keerpunt 18 deelnemers Ie prgs W de Sitter Groningen 1 m 21 sec Gouden med 3e J D Bloemen van Amsterdam 1 m 22 sec Verg zilv med 8e A M Harthoom van Amsterdam 1 m 23 seo Zilver med Afd C duiten 24 deelnemers lo prijs J D Bloemen Amsterdam 1 m 6 sec prijs Verg Zilv Med 2e A M Harthoom Amsterdam 1 m 8 sec prijs Zilv med Afd 1 Gekleed zwemmen voor werkende leden der obib Baan 80 Heter élb keerpunt Ie prijs L £ Beszeizen 1 t SS sec Thermometer 3e C C Krom 1 m 43 see Kaartendoos 3e A D vanVieumingen I m 01 seo Nécessaire Afd K Tobbenwedstrgd voor werkerde leden I der club Ie prijs D Braat twee gosden manchetknoopen 2e Albert Hoogendijk taine portretlijst Des avonds te 8 uur had in de bovenzaal van bet café Vredebest de uitreiking der prgzen pkats De heer Lunenharg deed die voonigaan door eene toespraak waann hij in de eerste plaats zijn dank bracht aan Burg en VTeth der gemeente die zoo welwillend de Stedelijke Zwenuchool ten gebraike hadden a eataan in de tewede plaats aan de jaiy die hon moeilijke taak met zooveel saoees hadden volbracht in de derde plaats aan de daolaemen die door zoo talrijk ook mt andere plaateen op te komen den wedstrijd zoo goed hadden doen slagen Voorts bracht hij hulde san de Goudsche schoenen die door haar tegenwoordigheid het feest hadden vereerd en opgeluisterd waarbij hn den wensch voegde dat deze kennismaking mocht leiden tot beoefening der edele kunst door de dames lelven zoodat er spoedig een wedstrijd door dames zou kannengehauden worden Met een lofrede op de kunst waaraan de club gewijd is die spieren staalt en de gezondheid bevordert bödoot hij zijne rede welke luide werd itoegquichL VITij wenschen de Goudsche Zwemclub geluk met den afloop van dozen wedstrijd die in allen deele wel ia geaUagd De vreemdis deebiemers hebben zeker een goeden indrak gekregen van onze stad en haar inwoners terwijl de club de eer der Goudsche zwemmers uitstekend heeft gehandhaafd Giateren werd in eene vogadering te Stolwijkersluis benoemd tot secretaris penningmeester van de heer J van der Leeden candidaat notaris te Bergambacht Zondag 14 Augustus des mni os te half 10 zal Dr H A van der Meulen te Haastrecht als predikant te Stolwijk bevestigen Ds L A van Langelaad van Nieuwreen De uitslag der berstamming voor den gemeenteraad in de navolgende gemeenten is als volgt Bottoop Gekozen de heeren A de Jong aftredend lid en C van den Beug Vacature C Vf Boer gekozen do heer A van der Willik Az Niemieerkerk a d IJael Gekozen de heer A van Leerdam Stolwijk Gekozen de heer J Verkaik Tz aftr id met 57 stemmen Op den beer C Vorburg Jz werden 31 stemmen uitgebracht SchooHhove Gekozen de hoer J P Niekerk met met 149 stemmen Op den heer dr W Francken werden 111 stemmen uitgebracht Waddiagteem Gekozen de heer Ph Verbraggen Woerden Gekozen de heer J H van Grafhorst Bij de herstemming voor den gemeenteraad in Oudewater werden op de heeren A C van Aelst en G van Ingen Schouten ieder 91 stemmen uitgebracht De heeren H van Wijk en J de Ruwe bekwamen respectievelijk 84 en 43 stemmen De heer A C van Aelst die eerst verzocht had niet weer in aanmerking te komen zal aangemoedigd door de verkiezing van den heer D Boer Jzn opnieuw zitting nemen terwijl de heer H v Wijk wethouder zal ophouden lid van den Raad te zijn Naar men ons metledeelt heerscht te Boskoop het roodvonk in zeer vele gezinnen zoodat de school gesloten is De verpachting der tienden van het kroondomein onder Lokkerkerk en Berg Ambacht bracht j ditmaal op ö95 togen 433 60 in het vorige jaar De Haagscho kiezers hebbon een slachting nange richt onder de wethouders Werd bij eerste sliemmen Jhr Six reeds buiten gevecht gesteld thans vielen bij herstemming ook de heeren Van Stralen en Yaillant Ontevredenheid van tappers neringdoende en ambachtsbazen over verschillende daden van het gemeentebestuur waarbij het afschaffen der kermis een hoofdrol speelde schijnt de aanleiding tot die manifestatie te ziJn Men verzekert dat na den uitslag der herstemming de Burgemeester van s Gravenhage zijn ont Ug heefl aangeboden en alle leden van het da lijksch bestuur beslaten hebben om af te treden Zondag 11 ontring Schoonhoven een beaSk van een 150tal Rotterdammers meerendaels leden van de tooneelvereeniging Vondel Het doel van den tocht was een b oek te brengen aan de plaats waar Albrecht Beyling zoo het heet begraven werd De genoemde vereenigmg heeft nu ettelijke jaren geleden bij den wedstrijd van tooneelspeelkunst te Hasselt een lun prijs gewonnen met de opvoering van het tooneelatuk van den naam en wenschte nu aan Albrecht Beyling hulde te brengen Daar er echter te Schoonhoven niets bekend is van de plek waar Albrecht Beyling levend begraven heet te zijn geworden was deze bedevaart eene vergeefsche reis Dat belette evenwel niet dat men vroolijk en opgeruimd per stoomboot Maatngmpk naar Rotterdm temgkeerde Onbings heefl men te Schoonhoven oenen nieuw aangebouwden singel Albrecht Beyling straat gedoopt maar waarom is een raadsel Staten Oeneraal Eras Kahib zitting van Woensdag 3 Augustus Na mededeeling van ingekomen regeeringsbeschei don en verzoekvoorschriften wordt de openbare be raadalaging over de vennhillwida vooisteUan tot Har tienmff der Qrondwet en het ontwerp Sdiiiejman be I paald op morgen Donderdag voonniddags II uur Het verslag der Commissie van Enquête over den kinderarbeid en den toestand der fabrieken eo werkplaatsen is verschonen Hot bevat zeer gedetailleerde reboen en beschouwingen omtrent het onderzoek tot dusver ingesteld De Commissie adviseert o tot herziening der wet op den kinderarbeid mot het oog op hare redactie i tat aanwijzing der gronden waarop het verrichten van sommige soorten van arbeid door jongelieden beneden 16 jaar bij algemeenen maatregel van bestuur zal kunnen wonlen verbo len of slechts voorwaardelijk toegelaten c tot verbod om jongelieden beneden 18 jaar s nachts of des Zondags te laten arbeiden behoudens uitzonderingen in bijzondere gevallen d tot verbod om vrouwen des nachts of des Zondags in fabrieken of werkpUatsen te laten arbeiden e tot het geven van een voorschrift dat de arbeid van jongelieden beneden 18 jaren en van vrouwen in fabrieken of werkphutsen dagelijks in het geheel door minstens 2 uren rust moet wonlen afgewisseld f tot verbod om vrouwen gedurende vier weken na hare bevidling in fabrieken of werkplaatsen te laten arbeiden Verder wenscht de Commissie zoo spoedig doenlijk eene opneming van fabrieken en werkpUatsen in het geheele land door bepaaldelijk aan te wijzen deskundige ambtenaren met bepaling van eenen niet te langen termijn waarbinnen de opneming moet zijn afgeloopen Voort raadt zij aan voortzetting der enquête Nog beveelt zy in afwachting der uitbreiding dor wetgeving tengevolge van de uitkomsten van een nader onderzoek wettehjke bepabngen aan in het belang van de veiligheid en gezondheid der werklieden bg den arbeid en de instelling van fabrieksinspocteurs Ten slotte beveelt zij ernstig aan de overweging van voorziening iq het beUmg van den werkman en diens gezin bij ongevallen ziekten ouderdom of overbjden Te Leeuwarden zal op den verjaardag van Prinses Wilhelmina van wege de Vereeniging van volksbijcenkomsten een groote liegenvedstrijd worden gehouden Als eerste prijzen zijn remontoir horloges uitgeloofd Naar aanleiding van het bericht dat een der eer