Goudsche Courant, zondag 7 augustus 1887

getuigd dat dit te Amsterdam in enkele fabrieken soms geruimen tyd achtereen geschiedt Uit dezelfde plaats wordt medegedeeld dat sommige vrouwen in koffioverlezerijen by voorkeur des Zondagsmorgens werken ten einde een vryen Maandagnamiddag te kunnen genieten De Zondagsrust zal echter aan de bedoelde vrouwen zeker geen schade doen zelfs al werden zy dientengevolge genoodzaakt dit Maandaghouden te laten varen Eveneens zyn er fabrieken waar vrouwen en meisjes niet zelden ook des nachts onder toezicht van ondergeschikte beambten aan het werk gehouden worden Het gebeurt dat zij dtor met korto tusschenpoozen 30 a 36 uren achtereen werken Die nachtelijke arbeid door de opzichters wel eens in de hand gewerkt doch volgens verklaringen van bevoegde zyde by goed overleg zeer wel te vermijden is zoowel moreel als phpiek voor de arbeidsters hoogst nadeelig Den volgenden dag zoo wordt verklaard zijn de meesten ziek De wenscb dat fabrieksarbeid by nacht aan vrouwen worde verboden wordt dan ook door verscheiden getuigen uitgesproken Nog tegen eene andere verkeerdheid waartoe de fabrieksarbeid van vrouwen aanleiding geeft meent de commissie oen wettelyk voorschrift te mogen aanbevelen Het gebeurt namelyk dat kraamvrouwen reeds zeer kort na hare bevalling het werk in de fabriek hervatten otfdanks het daaraan verbonden gevaar voor hare gezondheid en voor het leven harer zuigelingen By langer afwezigheid heet het blijft wel hare plaats open maar ontvangen zij geen geld In sommige vreemde wetgevingen komt de bepaling voor dat zij ook gedurende zekeren tyd voor hare bevalling niet mogen werken Al wil men wegens de moeilykheid der controle van navolging hiervan afzien wenschelyk schynt het toch haar de bevoegdheid tot arbeiden gedurende vier weken na de bevalling te ontzeggen In haar onderhoud gedurende dien tijd kan door middel van ziekenfondsen voorzien worden beteekenis schynt te hebben van een soort doUehoudaziekte om alles in de war te helpen breneen zoo kan de keuze tot het kiezen van leden voor de 1 weede Kamer der Staten Qoneraol niet twyfelachtig Dat het den kiezers moge behagen een einde te helpen maken aan het gohaspel de spraakverwarring en de Godtergende razonij van waanzinnigen zich noemende Chnstenmensohen zoo ook een einde temaken aan het bestaan van oen niet betalend twiitelachtig pensioenfonds voor weduwen van Eiiki ambtenaren is de wensch van E HOEKSTEA Schagen Augustus 1887 Buttenlandsch Overzicht Prins Ferdinand van Saksen Coburg is nog t ïlWeonen en schijnt besloten te hebben zyn vorb k 1 naar Balgarye voorloopig een poosje uit te stellsB f Daarentegen blijft de prins by zyn belofte dat hijj de Bttlgaarsche vorsteukroon zal aannemen Dit weid f althans naar Sofia geseind door den ministor Natsche witsch die terstond na zijn aankomst te Weenen een É onderhoud met prins Ferdinand had J Het heeft nogal de aandacht getrokken dat zioh M in den laatsten tijd in Denemarken een zeer felle 1 oppositie tegen Duitschland openbaart Het is be kend dat daar te lande krachtig wordt gewerkt aan de versterking der doode strijdkrachten tegen den zin der liberalen Dezer dagen nu heeft de Minister van Oorlog Bahnson voor zijn con r vatieve vrienden op Laaland een rede gehouden waarin hij betoogde dat er op verre na nog niet genoeg is gedaan om den sedert 1864 beoogden revancheoorlog tegen Duitschland voor te bereiden De minister stelde in het licht dat Denemarken zoo het straks tot een Fransch Bussisoh Duitschen oorlog komt aangewezen was om daaraan deel te nemen en het Duitscbe Byk uit het Noorden san te vallen Do National Zeitung heeft naar aan 4 leiding van deze rede Denemarken op duchtig 2 wyze de les gelezen en het oSicieusa blad heeft daarbij de veelbeteekenonde waarschuwing gevoegd dat Denemarken by een oorlog tussohen de groote j Mogendheden wel eens hot kind van do rekening zou kunnen worden Te Petersburg heoft die bedreiging nogal eenige gevoeligheid verwekt men kei het daar niet verkroppen dat DuitschUnd nog altijd het air aanneemt van meester te zyn over de kleine Staten van Europa De Wurtembergsche Landdag is tegen 13 Sept voor een korte zitting byeongeroepen De verkiezing van den heer George Trevelyan tot lid van het Parlement voor Glasgow wordt door de Times wel een ontmoedigend verschijnsel genoemd voor de unionisten doch overigens beschouwt het cttyblad de meerderheid der unionisten in het Parlement hecht genoeg om minstens vijf jaren pal te staan Alle unionisten zoo liberalen als conservatieven zegt de Kmes weten dat het hun taak is den heer Gladstone van het bewind te houden Ook de Standard is teleurgesteld over den nitshig maar acht dezen even als de Times geenszins beslissend Daarentegen juicht de Daily News over de overwinning en noemt deze de schitterendste welke de Gladstonianen ooit behaalde Deheer Trevelyan werd gekozen met een meerderheid van 1400 stemmen terwyl Gladstone s candidaat in het vorige jaar 797 stemmen vorkreeg dan de unionist O De Italiaansche staatsman Depretis is met de meest r mogelyke pracht on praal te Stradella ter aarde be i steld Duizenden belangstellenden waren hiervoor van alle kanten des lands bijeengekomen waarondeufdo ministers afgevaardigden senatoren en tal van anilere hooggeplaatste personen uit het gansohen land Do lange stoet werd geopend door eenige bataillons soldaten en dan volgde de lijkwagen die letterlyk onder bloemen en kransen was begraven Daaronder viel vooral in het oog een fraaie bronzen krans door koning Hubert gezonden De konjng werd bij de plechtigheid vertegenwoordigd door don hertog van Aosta doch de geestelijkheid nam er geen deel oan daar Depretis niet tot de vrienden des Pausen be hoorde Do Spaansche Regeering heeft zooals men weet j in een nota tot de Fransche Eegeering geprotesteerd tegen de verhooging der invoerrochten op spiritua lién en wyn als in strijd met het Spaansch Fransche handelstraotaat maar inmiddels is er in Spanje oen andere alcohol quaestie op het tapijt gebracht ge J richt togen don Duitschen brandewijn Men wil nl dat de Eegeering langs een omweg door een aanvulling van de bestaande tractaten de brandewijn rechten van 17 86 tot over de 100 fr por hectoliter zal opdrijven De oorzaak van deze vooral van Madrid uitgaande beweging ligt voornamelijk in do ontdekte vorvalschingen der dranken in de meesten koffiehuizen en dergelijke iurichtingen De leiders der beweging stellen het voor alsof W de Duitsche brandewijn oorzaak is van de demora lisatie van het volk Intussehon is er misschien ook een weinigje protectionistische warmte in deze brandende quaestie Zekere B D te Kampen had zich in het voorjaar verbonden om als plaatsvervanger in dienst te treden Nadat hij door een militieraad als zoodanig waa goedgekeurd gaf hij den ambtenaar van den burgerlyken stand zijn voornemen te kennen om een huwelyfc aan te gaan hetwelk nog voor zijne indiensttreding werd voltrokken Nadat D in dienst was getreden vroeg zyne vrouw aan den Minister van Oorlog hem te ontslaan uithoofde volgens de militiewet geen gehuwd plaatsvervanger in dienst mocht treden Genoemde persoon is thans werkelijk i op grond van art 68 der militiewet uit den dienst I ontslagen Een gevolg van het vertrek van dr Mezger Do aandeelen Anu lhotel maatachappy werden de vorige week in het weekblad voor incourante fondsen aangeboden voori 116 pet en deze week voor 100 pet Door den machimat op de stoomzaagmolens van de heeren Van StoH te Kotterdam ï Fris is een I pleizierstoomjacht van kleinvi eting gemaakt Fria heeft zoowel het scheepje dat 5 10 M lang vs aU den ketel en de machine van 1 s paardeskraohtgeheel alleen in zijé vrijen tyd gemaakt By de gemaakte reizen is gebleken dat het scheepje zich zeer snel voortbeweegt Het draagt den naam Colibri Ook een verkiezingsmanifest Eendracht en Verdraagzaamheid Looft GodI en eert don Koning Kiezers van Nederland I In dezen veelbewogen tijd neem ik nogmaals de vrijheid mij tot ü te wenden om bij de aanstaande stemming voor leden van de Tweede Kamer meer op gezond verstand dan op hooge geboorte en bevallige manieren te letten Verstand behoort er toe om van een soort Doleerof kletswoede het Dooleergeblaf in de Tweede Kamer ontslagen te worden de tyden zyn te ernstig om de gewichtigste betrekkingen aan groote uullititeitou of doloerende grappenmakers op te dragen er moet geregeerd worden maar dan ook goed geregeerd Door verstandige en eerlykheidlievende Leden te kiezen bestaat er hoop van te zullen slagen ook om in raadselachtige maar gewichtige zaken ophelderingen te geven of te erlangen zooals b v het bestaan van een Pensioenfonds dat geen pensioen uitbetaalt niet tegenstaande de gelden daarvoor gestort zijn of liever door de hooge Begeering van de Bykstraktementen zijn afgenomen WAT BLIEFJE Door stipt rechtvaardige verbeteringen aan to brengen die beletten dat in wanhoop verkeerende weduwen ten einde raad de handen aan zich zei ven slaan weduwen I van zeer verdienstelyke ambtenaren welke hun beste levenskrachten ten dienste van het Byk hebben opgeofferd Foei Mijne heeren Regeerders die zich christenen gelieven te noemen zulke dubbelzinnigheden dulden en op zich nemen de hoogste betrekkingen te aanvaarden zonder op zyn zachtst gesproken eenig begrip van menschelijkheid en eerlijkheid te hebben Daar het woord liberaal üi plat verstaanbaar Hollandsch eerlyk beteekent en anti revolutionair do slaat behalve de uitvoerige bijlagen en registers 100 groote bladiijden De conclusien der oommissièn aja in ons vorig nummer reeds medegedeeld W laten voOr heden volgen wat de commissie opmerkt omtrent den arieid aan vrouwe Frouwenorieid In hoever het elders waargenomen verschijnsel dat de ontwikkeling der nijverheid tot vervanging van volwassen mannel ke arbeiders door vrouwen en kinderen leidt zich ook hier te Unde voordoet kan bij gebreke v n voldoende statistische gegevens bezwaarlijk worden nagegaan Van verschillende lyden wordt beweerd dat inderdaad eene dergelijke richting valt op te merken en sommige feiten w zen meer bepaaldel k op een toenemend gebruik van vrouwen en meisjes bij den arbeid in fabrieken Dit laatste wordt door een der gehoorde getuigen overigens voorstander van uitbreiding der wet van 19 Sept 1874 Stbl No 180 ten deele aan de werking dier wet toegeschreven Het klinkt inderdaad niet vreemd dat beperking van kinderarbeid menig werkgever naar andere goedkoope werkkrachten kan hebben doen omzien hiermede zal althans bij uitbreiding der wetgeving op dit gebied wel degelqk rekening moeten worden gehouden Het is een feit dat vele meisjes uit de arbeidende klassen liever als fabrieksarbeidsters dan als dienstboden den kost willen verdienen Z j worden naar de fabrieken getrokken door het genot van hooger loon en grooter onafhankelqkheid van hare j ouders Als arbeidsters staan zij veelal tot de gezinnen waartoe zy behooren in de verhouding van commensalen die tegen betaling den kost genieten een hoogst ongewenschto toestand die trouwens ook bq den arbeid van jongens voorkomt Buitendien iqn aan den vrouwenarbeid in fabrieken veelal bezwaren van moreelen en physiekeii aard verbonden Fabrieksarbeidsters vinden weinig of geen gelegenheid om zich op huishoudelijke werkzaamheden toe te leggen en missen ili don regel allen lust tot anderen machinalen arbeid Dientengevolge worden zq wanneer zq huwen slechts zelden goede huishoudsters By hetgeen onder de leiding der Katholieke geestelijkheid in het belang der arbeidende klassen verricht wordt tracht men dan ook zooveel mogelqk de meisjes van de fabrieken terug te houden en haar aan te moedigen om zich als dienstboden beschikbaaar te stellen Kan alzoo van den fabrieksarbeid van vrouwen en meisjes in het algemeen niet veel goeds gezegd worden in het bijzonder is die arbeid waar hij door gehuwde vrouwen verricht wordt dikwyl noodlottig voor de gezinnen Hoogst ongunstig wordt getuigd omtrent den toestand van die gezinnen waarby de huisvrouw zich buitenshuis mot industrieelen arbeid bezighoadt De huishouding wordt daar veelal verwaarloosd de jonge kindereu aan hun lot overgelaten verzuimen de school terwyl de volwassen Mnderen en de man hun heil elders dan te huis leeren zoeken met al de nadeelige gevolgen die het geregeld bezoek van kroegen als anderszins pleegt mede te brengen Het huisgezin waar de vrouw thuis blijft is financieel beter af dan dat waar de vrouw medewerkt zoo durven getuigen die het volk kennen uitdrukkelijk verklaren De bevolking van Tilburg heeft hét geluk dat gehuwde vrouwen daar niet in de fabrieken werken maar te Amsterdam te Maastricht en elden is men in dit opzicht minder voorspoedig Mag de wetgever in de aangevoerde bezwaren aanleiding vinden om hetzij aan gehuwde vrouwen in het algemeen hetzy aan gehuwde vrouwen met jonge kinderen den arbeid in fabrieken te verbieden gelqk door sommigen gewenscht wordt De commissie zou vooralsnog niet tot een dergelyken ingrijpenden maatregel durven adviseeren Daartoe zyn de noodige gegevens niet voorhanden zoohing men zelfs niet weet in welken omvang alom in den lande in de onderscheiden takken van nijverheid door gehuwde vrouwen buitenshuis gearbeid wordt Bovendien is de arbeid der gehuwde vrouw in de fabriek somtijds het eenig middel van bestaan van het gezin men denke byv aan het geval dat de man door eene slepende ziekte tot den arbeid onbekwaam geworden is Het is waar dat voor gevallen van dezen aard de bevoegdheid zou kunnen en behooren te worden voorbehouden om dispensatie van het verbod te verleenen Maar dan nog blijft het bezwaar bestaan dal deze inbreuk op de individueele vrijheid de strekking zou hebben om het aangaan van huwelyken door fabrieksarbeidsters tegen te werken en onwettige sexueele verhoudingen te bevorderen Deze bedenkingen treffen echter in geenen deele de gelijkstelling van volwassen vrouwen met jeugdige arbeiders die door een der gehoorde getuigen wordt aanbevolen en ook der commissie gewenscht voorkomt Aan vrouwen van eiken leeftyd worde het verrichten van arbeid in fabrieken des Zondags en des nachts verboden en de noodige verpoozing tusschen den arbeid verzekerd Voor de nijverheid kan deze bescherming der vrouw geen wezenlyk bezwaar opleveren wanneer slechts hare vryheid om binnen kare woning te arbeiden wanneer en zoolang zij goed vindt onaangetast blyft Dat het in elk geval een misbruik is vrouwen en meines ook des Zondags tot fabrieksarbeid te bezigen zal wel niet betwyfeld worden Toch wordt BorKerlijke Stand GEBOREN 13 Aog Martinni Jicobui ouden M T Veriiil en H M on dea oker 4 Audi oaden I vsa DiDtiig m K fin Ailst Adm ouden E F J Hoikijn D A Viixr OVEKI EUBN I 8 Agg O Kooy Sm W Streeflind Dj G J TioOi 2 m 4 M F VerUuaw 1 i 11 m ONDERTEOUWD 5 Aug P Broer 82 j m H Vook 32 j S Broekboileo 85 j eo N Verkerk 23 i A de Jong 24 j ea F W Voe 26 j ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen vaa een Dochter E TA ÜANTZIGOouda 4 Aug 1JB87 van Aalst DAHIBETUIGING aan mgn PATROONS en allen die ons zoohartelgk genegen zgn geweestbg onze VIJF enTWINTIGJARIGE ECHTVEEEEMGING C P KERPEE en EcHioxKooTi Ofschoon erkentelgk voor de goede meening die eenige kiezers omtrent mg koesteren verzoek ik hen echter ten einde stem verbrokkeling te voorkomen hunne stemmen nit te brengen op den Candidaat van de Kiesvereeniging Gemeentebelang den Heer W L0T8Y G J STEENS ZIJNEN PRIJSOPGAAF per dnizend GEVEAAGD vQor het lossen van steenen oit schip op den wal van 40 000 stnks Oaitscbe Metselsteenen Aanbiedingen Maandagmorgen aan het bouwterrein der gasfabrielc alhier ATTEi TIE Een klein gezin verlangt direct TE HDBEN een BENBUÉNHÜISJE met TUINTJE of stukje GEOND den huurprga van 150 niet te boven gaande Adres onder No 1539 aan het Bnrtsau van dil Blad Slotemaker Co Frambozen Limonade Siroop 1 20 per flesch Citroen 1 FrambozenSiroop i 1 40 Wederverkoopers genieten rabat ë F Eli REl llI CK Coupeur Tailleur verhuisd naar den Kattensingel hoek Winterdgk No 130 LASER mmm uil de Bierbrouwerij De POSTHOORIN te Rotterdam Prjs per Flesch 12 et per Flesch 6 ot naar buiten in kisten van en p Flesschen pit BIER onderscheidt zich zeer door rgk Exlractgehalte en weinig alcohol en rFktl R ttaeT Chemische analyse op franto aanvrage gratis verkrflgbaar Aanbevelend J H EOODE Zeugfstraat 80 Agent voorCfouda en Omstreken Openbare Verkooping in ééne zitting ten overstaan van den Notaris G C FOETUUNDEOOGLEEVEE te GOUDA 1 op WOENSDAG 10 AUGUSTUS 1887 des morgens te elf nren in het Koffiehuis van den Heer KotrwusHovjiN aan de Brug te Waddiiucveen van Een enkele jaren geleden gebouwd goed onderhouden en gunstig gelegen WOONEüISinetSOEfiDEItlJ en 2 perceelen nitmanteud Wei en Hooiland aan de Gonwekade op den hoek der Dorrekenskade Wgk D Nr 56 te in 3 perceelen De perceelen te samen amat 1 Hectare 88 Aren 20 Centiaren zgn tradhvaarden 1 September 1887 en 2 op WOENSDAG 17 AUGUSTUS 1887 des morgens te 9 uren aan voorschreven Woonhuis Wgk D Nr 56 aan de Gonwekade te Waddinxveen om contant geld van Een netten waarbg GOUD ZILVEE en JUWEEL en voorts 7 KOEIEN 1 PINK 8 vette KALVBEEN 6 SCHAPEN en LAMMEEEN eene groote partn HOOI een DBIELINGSSCHOUW en verder BOUWen MELKOEREEDSCHAPPEN De goederen zgn DINSDAG 16 AUGUSTUS a s van des morgens 9 tot des namiddags 5 nren te zien Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notans FOHTÜIJN DBOÜGLEEVER te Gouda Openbare Vrijwillige Verkooping in ééne Zitting te WADDINXVEEN ten overstaan vanden Notaris M I MOLENAAR aldaar op Woensdag 10 Augustus 1887 s avonds ten 6 Ure in het Koffiehuis van den Heer Kouwkhhovrn van Een Perceel best WEI of HOOILAITD en VITATERIi G gelegen aan de Jan Dorrekenskade langs het kanaal van den Zuidplaspolder binnen Waddinxveen in den Oostpolder in Schielond strekt van den eigendom vau J BLONK en anderen znidop tot dien van A JANMAAT belend ten westen door genoemd kanaal en ten oosten door eigendom van J BLONK P HEEFSTPz en U VISSEE en kindereu Kadaster Sectie D N 607 en 627 te zamen groot 1 Heet 81 Aren 90 Centiaren Het Perceel heeft recht van uitweg naar de Jan Dorrekenskade Aanvaarding biJ de betaling op 1 October 1887 Lasten van den l JANUARI 1888 af voor koopers rekening Nadere informatiën geven de eigenaar de Heer J REIJM en Notaris MOLENAAR beiden te Waddmsvetn iVieuw Kieuw AlcmariaVidrix 2 CENTS SIGAAR MUX P IJ P J E 3 VAN SONSBEEK DOOB VBBTRBK Opentare Verkooping te GOUDA ten overstaan van den Notaris G CFOETÏÏUNDEOOGLEEVEE op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehuis BabH0NII aan de Markt aldaar van Een goed onderhouden jrunstig gelegen en aangenaam uitzicht hebbend en ERF aan de Gouwe op den hoek van het Plantsoen Wgk C No 91 te Gouda Het Huis bevat beneden eene VOORKAMER en ruime WERKPLAATS met uitgang in bet Plantsoen en boven onlangs gehee gerestaureerd 4 KAMERS KEUKEN ZOLDER en DIEN8TB0DENKAMER het Huis is van WATERLEIDING voorzien en beeft verder vele gemakken Te aanvaarden 15 October a B Te zien 3 werkdagen voor den da der verkooping van 10 tot 3 nren en op dien dag op de gewone nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris TE KOOP eene PBEXBlfa I M groot ƒ 3 75 op B VAN WINGERDEN Metselaar Kattensingel Q 164 te Gouda Adres Bureau dezer Courant Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis CAFÉ rHEDE BEST F X HAKDIJZER Dagdöks VERSCH Bock Ale Nünchener Bier W Schalekamp Jr HAVEN 17 heeft dagelgks VERSCH voorhanden Diverse Confltuur Gebalfjes Room Amandel Schuim enz KATTETONGEN EPINES FRANSCH BANKET OEÖTERTJES WELLINGTONS BOTERKOEK enz enz HEDEN AVOND Boomhorens aangesneden Taart Tompouees Chtpolata s f500 betalen w aan hem die bg bei gebrnik GoMmann s KeUier Tandt ter ooit weder tandpgn kr gt S GOLDJIANN en Cd Dbisdïn Verkrggbaar h SO cents dWacon te Gouda bg J C ZELDENiaJK