Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1887

1887 Woensdag 10 Aagustus N 3584 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken fzoaderlflke Nommers VIJF CENTEN De inzaading van advertentien kan geschieden tot één nor des namiddags van den dag der uitgave De nitgare dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBIJDAÖ Inde Stad geschiedt de aitj are in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 ADVEUTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels 60 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TB ItETTSBS worden berekend naar plantsminite BoTendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt BINNENLAND GOUDA 9 Augustus 1887 Geslaagd voor het examen Fransch Uger onderwas de heer J Noordhof alhier Geslaagd voor Hoogduitsch lager onderw s Mej S Orootholf onderirijzeroa alhier In de afgeloopen week slaagde by het notarieel staatsexamen voor het tweede gedeelte de heer A M js te Gouda Bij het te Gorinchem gehouden eind examen Toor H Buigeraoholen met 5 j c in Zuid Holland zijn o a geslaagd de beide leerhngen der 5e klasse onzer h burgersohoul Mq M E Julius en T Tom Zondagmorgen omstreeks 4 uur ïs bg den bakker Bredius in de Wijdstraat alhier een begin van brand ontstaan Door spoedig aangebrachte hulp werd hij gebluacht Van de door den Ned Khijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar don Haag to kunnen gaan maakten Zondag IIB personen gebruik Door de Directie der Stearine Kaarsenfabriek Gouda is aan het peisoneel eone circulaire gezonden waarin gemeld wordt dat besloten is flinke woningen in de Korte Akkeren te doen bonwen welke aan het personeel zullen worden verhuurd tegen f 1 80 en f 1 25 pbr week Zij die genegen zijn daarvan gebruik te maken zijn verzocht zich daartoe aan te melden Men raag de Directie den lof niet onthouden dat zij veel in het belang van haar personeel tracht tot stand te brengen en in navolging van den heer J C Van Marken Jr Directeur der Ned Gisten Sprituafabriek te Delft ook daaraan steeds blijft denken en werkzaam zijn Zaterdagmiddag omstreeks half een zag men rook en vlammen opstijgen uit den papiermolen van den heer C van der Torren Kz te Waddiniveen Hoewel er spoedig een paar spuiten op het terrein van den brand waren kon men dien toch door de felle vlammen niet meester worden maar alleen beperken De molen en de lompenschuur zijn totaal afgebrand de droogschuren zijn behouden gebleven De oorzaak van don brand is onbekend EE118TE Kakee Zitting Staten Generaal van Maandag De Eerste Kamer heeft het Xe hoofdstuk der pondwetsontworpen voorstel Sohaepman Vos de Wael verworpen met 27 tegen 11 stemmen Voor stemden de e oren Smitz Pyls Eegout Schimmelpenninok van der Oye Smits van Oijon gengst Pynappel Magn Elout van Soeterwoude De Brrfijn en Verheijon Zooalsmen weet hebben B en W van den Haag naar aanleiding der laatste verkiezibg allen hun ontslag genomen Gisteren werd overgegaan tot benoeming vnn nieuwe wethouders Benoemd werden in pUats van den beer Vaillant finanoiën bü derde stemming de heer Godon met 24 stemmen tegen 5 stemmen op den heer Polak Daniels In plaats van den heer Van Stralen openbare werken mr J H C Lisman met 16 stemmen tegen 11 op den heer Mouton De hoer Lisman nam de keuze in beraad De heer Godon heeft do benoeming aangenomen In plaats van jhr Six onderwijs de heer mr MiohieU van Verduynen met 16 stemmen tegen 11 op den heer Mouton bg derde stemming De benoemde vroeg beraad In de plaats van den heer Srera burgerlijke stand enz de heer P C Evers met 25 stemmen Hij nam de keuze echter niet aan en verklaarde ook ontslag te nemen als raadalid omdat ook hg zich door het votuA der kiezers gebroSen achtte Daarop Xerd tot vierden wethouder gekozen de heer Dr J Th Mouton met 16 stommen tegen 12 op den heer Oeraerts XftSi nam de lienoeming aan Ten slotte dankte de heer do Jonge namens den raad den burgemeester en de aftredende wethouders en wees op het aandeel dat den raad in zijn geheel toekomt in de door de burgerij uitgesproken afkeuring Aan het slot eenw uitvoerige beschouwing over den gedrukten toestand van den landbouw in Nederland in de Pvrm Ort schrijft notaris Landré uit Vlijmen Noord Brabant rHet da et reeds in het Oosten want de verschijnselen voor een beteren toestand ziju dunkt mij doidelgk aanwezig De landlieden klagen niet meer zoo als in de beide vorige jaren er ontstaat een betere verhouding tusschen de waarde van het land de buren en de arbeidslooncn zoodat tegen de bestaande lagere prijzen reede met voordeel kan worden afgezet on wanneer nu slechts wordt gezorgd voor verlichting in materieelen en intellactueelen zin dan kan dé Nederlandsche landbouw in eeuige jaren weder tot den ouden bloei en welvaart geraken en zich doen gelden als zenuw van don staat Wij hopen dat de notaris waarheid spreekt en meer is dan een profeet die brood eet trouwens t is tegenwoordig niet duur maar van dien dageraad zion we helaas I nog niet veel Zoolang Amenka door zyn reusachtige uitvoeren de meeste Europoosche staten door hun graanrechten onze markt drukken zoolang een soort van bescherming zich achter het verbod van invoer van vee uit ons land in Duitsohland Engeland en 3elgie verbergt en onze veepryzen ongekend laag houdt dagbet het wat men ook meene of zegge nog niet voor don landbouw in t Oosten Konnis is een rentegevend kapitaal mits de prikkel niet worde gemist om van die kennis profijt te trekken en die pnkkel bostaat by de gedrukte prijzen helaas I al te weinig Van jlaaf lusteloosheid bij de boeren ook om wat te ienr6n Is het hun alleen te wijten vraagt de Zutph Ort De ministèif van marine heeft thans voldaan aan zijne toezegging om een wettelijken onderstand voor te dragen voor de mindere geemployoerden voste werklieden en bedienden op daggeld werkzaam bij inrichtingen van s rijks zeemacht en op s rijks werkvaartuigen niet vallende in de termen van de wet op de burgerlpe pensioenen s Ministers overwegingen leidden hem tot het besluit dat in verband met de vastgestelde loonen die voor s rijks werven en werkvaartuigen hooger zqn dan die by particuliere inrichtingen van gelijken aard van de later aan te stellen mindere geëmployecrden werklieden en bedienden waaronder ook begrepen zijn de reeds in dienst zijnde die den leeftijd van 20 jaren nog niet bereikt hebben kan en moet worden gevergd dat zij zidhzelven een levensonderhoud voor den ouden dag verzekeren en dus thans alleen voor de bestaanden boven den leeftijd van 20 jaren moet worden gezorgd en dat teneinde niet te veel van s lands kas te eischen moet worden volstaan met een onderstand alleen gegrond op diensttijd tot een minimum van ƒ 100 en een maximum van ƒ 200 sjaars per persoon In deoen geest is dan ook het wetsontwerp samengesteld De geldelijke last die in het ongunstigste geval van deze regeling voor de schatkist zal voortvloeien zal in 1902 het maximum van ƒ 73 192 bereikt hebben en daarna weder afklimmen zoodat in 1947 nagenoeg niets meer zal te betalen zijn Tegenover de verhooging van uitgaven staat een vermindering van ƒ 6000 wegens intrekking van de ingestelde medailles voor ijver en trouw en de daaraaii verbonden gratificalien Tot directeur van de IJselstoomtrammaatschappjj is in de plaats van mr E baron Van Hogondorp benoemd de heer J W Knottebelt secretaris dier maatschappg Bij den schaakwedstrqd die dezer dagen van wege den Ned Schaakbond te Amsterdam gehouden werd was de uitsbig als volgt In do Ie klasse heeft jhr D Van Foreest van Amsterdam den In prijs behaald met 8 winstpunten Hij verloor geen enkele party won 7 en maakte 2 remise De heer J D Tresling van Winschoten won den 2n prijs met 6 winstpunten De 3e prys is behaald door den heer A 6 OUand uit Utrecht met 6 s i inslpunt Om den 4n moest worden gespeeld door de heeren R 3 Loman en jhr A E Foreest van Amsterdam die ieder 5 winstpunten hadden Laatstgenoemde heer won den 4n prijs In de tweede klasse won de heer P De Jong van Amsterdam den In prys mot 8 de heer L v d Berg van Amstelveen den 3n prijs met 7 i winstpunten De heer P De Jong en L v d Berg evenveel punten hebbende speelden eeae partij om den In prijs dien de eerste won De heer F v d Berg had evenveel punten als de heer I W L Kohier van Amsterdam BeitJH speelden oin don 3n prys welke party de hser Kohier verloar In de nlgemeene vergadering vau het Nederlandsche Onderwijzersgonootschap werd als plaats voor het houden der volgende algemeene vergadering Amersfoort aangewezen Aan de paedagogischo bibliotheek werd toegestaan eeno som van 50 aan het ondersteuniuOTfonds eon subsidie van ƒ 400 aan het NederlandscU Schoolmuseum een van ƒ BOO alles behoudens bekrachügmg door de i afdeelingen He voorstel van de directie der On I