Goudsche Courant, woensdag 10 augustus 1887

J887 Vrlfdag n Angostas Haastrecht El WiHtelniM oadcn A de Gruf co A ib der Wil N 3585 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTEWTIÈN Beralleu den 4eii dezer ran een Meisje dst den 6en orerieden is A HOSKIJN VissiB 8 danken allen die oos bg gel nheid van onze 25 ARIG £ ECHTVERËENIOING bewezen ran belangstelling en toegen nheid gegeven hebbeo J J SCHREUDEB A M SCHREUDEB Beeuiüijk 9 Aag 1887 rAM dk Vsldk fiartelgk dank aan onzen geachten Patroon den Heer LEON N v PRAAG Sigarenfabrikant alhier voor den genoeglgken avond ons verschaft in t Theater va LIEB 11 Zaterdagavond Uit naam ran het geheele Personeel A STEENBERGEN De inzending van advertentiön kan geschieden tot óén uur des namiddags van den dag der uitgave berijder de eigenaar en de tweede premie door de bruine merrie Diana van den heer A W Heus te Oestgeest berijder de heer Schippers Staten Generaal Bibstï Kamib Zitting van Dinsdag Met 26 tegen 11 stemmen heeft de Kamer de herziening der additionCele artikelen der Grondwet goedgekeurd Daarmede is behoudens de KoninkIqke goedkeuring de eertte beiandeltHg der OroniKettherzieimg ajffeloopen Naar wij vernemen heeft Z M de Koning de ontwerpen van wet vaatatellende de in overweging te nemen veranderingen in de grondwet zooala ze door de beide Kamera dor Stdten Generaal zijn aangenomen reeds bekrachtigd De wetten zalles zooveel doenlijk nog deze week worden afgekondigd Voor het eind examen dtte hoogere burgerscholen in ZnidHolland hetw lit Jii te GorkMihem werd gehouden hadden zich 61 candidaten aangemeld Twee trokken zich vóór het begin der schriftelijke examens temg zoodat er slechts 69 candidaten aan het examen deelnamen Van deze zijn geslaagd Van de school te Botterdsm 10 van de school te Schiedam 5 van de school te Delft 5 van de school te Dordrecht 9 van de school te Gorinchem 3 van de school te Gouda 2 en van de school te Gra venhage 13 leerlingen Afgewezen werden lï candidaten Van de afgewezen waren 3 leerlingen der H B S te s Gravenhage 1 van Delft 1 van Schiedam 1 van Dordrecht 1 van Gorinchem 4 van Botterdam en 1 van geen H B S ATTEi TIE Ben klein gezin reriangt direct TE HUREN een BENEDENHUISJE met ÏÜINTJE of stukje GROND den hunrprys van ƒ 150 niet te boren gaande Adres onder No 1539 aan het Bureau ran dit Blad GEVRAAGD een net Kindermeisje Adres onder No 1540 aan het Bureau dezer Courant TB HUUE aangeboden e VOORKAMER met KOST en INWONING Toor 7 galden per week Ad res BLEEKEB8S1NGEL Wgk B No 208 NlfllOOSEESSENSAF jper FLE8CH 18 CENTS per 12 FLESSCHEN minder Prima CHINEESGHE GBMBEB per pot ongereer 2 Kilo ƒ 2 25 per V Kilo 50 Cents J J van der SAMDEN Banketbakker Markt Gouda De heeren mra Litman en baron Michiels van Verduijnen hebben hunne benoeming tot wethouder der gemeente s Gravenhage omtrent de aanvaarding van welke zij beraad verzocht hadden aangenomen Naar wij vernemen zullen de nieuw benoemde loden van het dagelijksch bestuur hunne taak aldus verdoelen dat zullen optreden als wethouder van financiën de heer Godon als wethouder van openbare werken do heer Lisman als wethouder van den burgerlijken stand baron Michiels van Verdunnen en als wethouder van onderwijs de heer Mouton De Baad benoemde alleen wethouders terwijl het college onderling regelt aan het hdofd van welke dienstaCdeeling iede hunner zal staan Onder voortzitting van den heer C Bozenraad vanBerlijn werd Maandag in het Haagsche Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen een algemeene vergadering gehouden van aandeelhouders in de IJsael itoomtrammaatachappij In deze vergadering werduitgebracht het verslag van commissarissen aan deaandeelhouders zoomede mededeeling godaan van de balans over 1886 waaruit bleek dat de toestand der maatschappij bevredigend kan worden genoemd Commissarissen en directie werden bij groote meerderheid van stemmen door de Tergadering gedechargeerd In de plaats van den heer mr F baron Van Hogendorp die als directeur dor Maatschappij waa afgetreden werd tot directeur benoemd de secretaria de heer H W Knottenbelt HOÜTVERKOOPING te Gouda De Notaris H GROENENDAAL ie Gouda is voorq emens op WOENSDAG den 17 AUGUSTUS 1887 de morgens 9 uur aan de Hontmansgracht te Gouda in het openbaar om eotttant geld TE lirERKOOPEN Een belangrgke partg HOUT afkomstig van de oude en noodbrug over den IJsel bg Stolaijkertluis bestaande in PLATEN DELEN LEÜNINGBEGELS ej STI ILEN BALKEN RAGGELS SLOVEN LEGGERS BINTEN SCHOREN eene partg BRANDHOUT enz Alles liggend genummerd aan de Hputmansgracht te Gouda en te zien 2 dagen vóór den verkoop OOST UfDIE Nederlandex 8 die dienstuemen bij Jiet Indische le er ontvïing en bij het apngaan van eene zesjarig e vej bintenis een handheld van DEIE HO DEED GULDEU Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichting en zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en bij alle B urgemeesters Snelpersdruk van A Bbinkuan te Gouda De door mg aangekondigde Openbare Verkooping ran Wei of Booiland onder WaoDiNx EBN aan de Dorreken skade op 10 AUGUSTUS a s zal niet plaats lie1 1 en als zgnde dat LAND uit de hand verkocht MOLENAAR Notaris Voorspoedig beTalIec ran eenen Jongen D SAMSOW KwnJT Gouda 8 Aag 1887 Een ouderloos MEISJE zag zich gaarne roorzien van eenige NAAIj HUIZEN of LINNEN NAAIWERK aan hais Adres onder No 1541 aan het Bureau dezer Courant Prima qualiteit THEE ran W J r d BOOB te Vlaardingen van ai 0 80 tot 2 50 per 5 Ons in pakjes van V H Gr 1 H Gr en 2 H Gr verkrggkrggbaar bg W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Gouda AA LÊG van 6AZ ENWATERLEIDING door C van BËHKËL KLEIWEG Alles Wordt met garantie geleverd RESDENER lElMA HIl FAiIEK van LAUE TIMAEUS Agent voor Nederland Herm WEBEU Singel 230 AMSTERDAM Breinaalden in voorraad NIEUWEHMESOSOENEN A van OS Az Kleiweg E 73 KRAEPELIEN en HOLM S EIKEL CACAO Aabgename gezonde versterkende voedende en ligt verteerbare drank voor jong en oud voor zwakken en kinderen zeer aan te bevelen Scheikundig onderzocht oor Dr v HAMEL KOOS Bureau voor Chemisch en Microso onderzoek te Amsterdam Microscopisch onderzocht door Dr F J DUPONT te mterdam Verkrijgbaar ij bussen 1 70 ƒ 0 90 en ƒ 0 50 bij HH Apothekers Drogisten etc Eiach op het Etiket de handteekening der fabrikanten KEAEPELIEN en HOLJ Ap te Zekt De ottdei eteekende heeft de eer te berichten dat bg hem het eenig Depot roor Gouda en Omitrehen Kattenaingél Q 164 ten huize van den Heer B tan WINGERDEN is gevestigd der ZAANDAMSCHE platte Bescliuitkkkerïj welke Beschuit op de laatste TentooDstelling te Amtterdam is bekroond Desverkiezende wordt dagelgks door mg bovengenoemd artikel by mgne geachte stadgenooten aan huis bezorgd Bg afwezigheid worden bestellingen aangenomen door Mej vak WINGERDEN Door een nette en soliede bediening hoop ik de gunst van het geëerde publiek te verwerven UEd Dv Dienaar W V B ENGEL Wz TE KOOP eene PBJBTBySIM groot f 3 75 op B VAN WINGEBDËN Metselaar Kattensingftl Q 164 te Gouda Adres Bureau dezer Courant MOT ONBEmSEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHETNK Zn NIEUW NIEUW INMAAKFLE8SCHEN hermetisch gesloten Inhoud Prgs Per flacon 2 Liter 87 32 27V 22 20 et 1 I Witte of St Jan Uitjes 20 ets het Pond AUGURKEN CHARLOTTEN SNIJBOONEN PRINSESSEBOONBN en verder alle soorten Groenten Fruiten en Endden VOOR DB INMAAK J GERR1T8EIV G eeu ijs Haar meer B De nieuwe LONDON is l y S l de beste van alle bestaande parjt fnmerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwgnen Maakt het haar glansrgk en zacht len verft niet Prga 85 cent t flocoB en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrggbaar te Gouda bg J H C HUINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 11 Augustus 1887 De uitslag der verkiezing roor een lid van don Gemeenteraad op Dinsdag 9 Augustus 1887 in deze gemeente is aldus Uitgebracht 192 Stemmen Van onwaarde 10 n Geldige 182 Stommen 92 Stemmen Volstrekte meerderheid Daarvan verkreeg de heer W Lotsy 182 stemmen die alioo gekozen is Oitterm reedê per BnUeiin am ome ahonné t iwnm da êtad mtdegedeeld Aan het dezer dagen verschenen nienwe programma der xijks hoogere burgerschool alhier ontleenen wij de volgende mededeelingen omtrent het aohooljaBr 86 87 Bij de opening der lessen die na afloop van het onderzoek der nieuw ingeschrevenen en van de herexamens plaats bad op Dinsdag 7 September 1886 telde de school in het geheel 73 leerlingen waar van 57 voor het volledig onderwijs Zij waren over de klassen verdeeld U volgt Ie klaise 24 2e klasse 25 waarjan vier enkele lessen volgden 8e klasse 12 van welke er vijf slechts enkele lessen bijwoonden 4e klass 9 waaronder twee voor enkele lessen waren ingeschreven 6e klasse 3 waarvan iSn voor enkele lessen In den loop van het jaar verlieten zestien leerlingen de school of wegens verandering in hunne bestemming of wegens vertrek naar eldere Nieuwe loorliugen wordeo gedurende dezen cursus ten getale van drie opgenomen zoodat de inrichting bezocht werd door 78 leerlingen waaronder 7 meisjes By de sluiting der léssen waren dus nog 60 leerlingen aanwezig 18 in de Ie 23 in de 2e 9 in de Se 7 in de 4e en 3 in de 6e klasse In het personeel der leeraren is gedurende dit jaar geene verandering gekomen De vergunning tot toelaten van een achttal vrouwelijke leerlingen in de Ie klasse werd wederom door den Minister geweigerd daar deze klasse bij toelating behoefte zou gehad hebben aan eene splitsing waarvan het gemeentebestuur zoo min alg vroeger de kosten wenschte te dragen Ten gevolge van het niet aannemen van het lid maatschap van den Baad der gemeente Moercapelle door den heer G Oudijk heeft er een nieuwe verkiezing plaats gehad waarvan de uitslag is een herstemming tusschen de heeren A den Ouden en Jb van der Spek Eergisteren ochtend had te pudewater de keuring en de lotijig plaats voor den wedstrijd uitgeschreven door de harddraverij vereeniging Voonoaartt Een 16tal mededingers hadden zich aangemeld waarvan er dertien deelnamen Tegen half 3 uren werd de wedstrijd aangevangen Dé uitslag was dat de eerste prijs van f 100 werd behaald door d zwarte merrie Hmma van den heer H Peeters te Benthuizeu beryder de heer J G Matijij de eeAe premie van 40 door de bruine merrie MarU van 4a heer J G Matse te Boskoop ADVEBTENTlfiN worden geplaatst van 1 5 regels ih 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GR DOT S LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afaoaderlgke Nommers VIJF CENTEN De vergadering verleende haar goedkeuring aan het voorstel van het bestuur om de heeren baron Van Hogendorp jhr Hora Sicoama en Góbel als leden van den Baad van Commissarissen te doen optreden Voorts werd aan dien raad machtiging verleend tot het aangaan eener geldleening van ƒ 200 000 ter coDsolideering van de vlottende schuld der Maatschappij Aan de orde was eindelijk de wijziging der statuten doch wegens het vergevorderd uur en de onvoltalligheid der vergadering werd daartoe thans niet overgegaan Alleen werd in behandeling genomen een voorstel van een der aandeelhouders om te bepalen dat voortilan ieder aandeelhouder niet meer dan 12 stemmen zal kunnen uitbrengen welk voortstel echter niet werd goedgekeurd De vergadering werd hierop gesloten Prof Manutadt die in de volgende maand naar Wiesbaden v f kt om zyn nieuwen werkkring als dirigent van Mt pera orkeat aldaar te aanvaarden zal gedurende de rest van het seizoen te Scheveningen worden vervangen door Gustav Kogel van imgzig die tot dirigent van het orkest der Philharmonische Gesollschaft is benoemd Het voornemen bestaat de verkiezingen voor de Tweede Kamer na de ontbinding te doen plaats hebben op Dinsdag 13 Sept e k De Amh Ct vraagt naar aanleiding daarvan of dan de wet van Mei waarbij de periodieke Juniverkiezingen zijn verdaagd tot 30 Augustus kan worden op zijde gesteld zonder een wijziging bil de wetf 0f krijgen wij twee verkiezingen met 14 dagen tusschenruimte De Amk Ct ziet over Jiet hoofd dat de permdieke verkiezing van de hel t der Tweede Kamer dit jaar vermoedelijk niet zal plaats hebben om de eenfoudige reden dat zoodra de Koning de aangenomen ontwerpen van grondwetsherziening zal hebben beknchtigd beide Kamers volgens art 197 der bestaande Grondwet moeten worden ontbonden Danbestaat er geen Tweede Kamer meer en vervalt dus ook de gewone tweejaarlyksche aftreding van de helft Er moet een geheel nieuwe Kamer worden gekozen en de Grondwet bepaalt dat de verkiezing in zulk geval moet worden uitgeschreven binnen 40 dagen na het besluit der ontbinding en dat de nieujre Kamers binnen twee maanden samenkomen Het bezwaar door de Amh Ct geopperd bestaat dus niet De wet van Mei zal geen gevolg hebben in de ph ats van de periodieke verkiezingen op 30 Augustus treden krachtens het ontbindingsbesluit de algemeene verkiezingen op den dag bij dat besluit te bepalen Dat ü dan ook reden waarom de gewone Juni verkiezingen verdaagd zijn het was Merbij een uitstel om afetel Wil herinneren tevens omdat velen in d t opzicht in dwaling verkeeren dat die verkie zingen voor de Tweede Kamer nog plaats zullen hebben onder het bestaande kiesrecht dus noor het thans ingeschreven beperkt getal kiezers Hel vbofloopig kiesreglpment dat een ruimer kiezersperso nee aauyyst maakt deel uit van de Grondwetsherziening en treedt dus eerst in werking wanneer die herziening haar l eslag heeft gekregen £