Goudsche Courant, vrijdag 12 augustus 1887

daarroor is nog noodig aanneming in de nieuweKamers met s der uit te brengen stemmen endan bekrachtiging en afkondiging van wege denKoning Dat reglement steunt trouwens op eengeheel gewqzigd stelsel van kiesrecht dat het gewichtigste deel der herziening vormt en dus ookeent na de tweede behandeling wordt ingevoerd Heeft zulks echter plaats gehad dan wordt hetToorioopig kiesreglement een gewone wot vatbaar Toor wyiiging zondjer den omslag eener grondwetsherziening Br staat dan ook uitdrukkel k in art VII der additioneele bepalingen dat de wijzigingenin de kieswet het voorloopig kiesreglement zullen gelden totdat do et daaromtrent nader zal hebbenbeschikt tot 27 716 en bedroeg dat der giften niet minder dan ƒ 25 654 waaruit dus volgt dat in 1886 aan giften ƒ 12 450 minder inkwam dan in het vorige jaar Kon men nu van vooruitgang in de overige inkomsten getuigen dan zou er reden van tevredenheid bestaan doch ook daarin is verachtering De contributién en collecten in bidstonden gingen ƒ 976 achteruit De pinkster en andere feostcoUecten brachten ƒ 1719 minder op Zoo vorachterden de bydragen van hulpgenootschappen met ƒ 1467 zoodat de meer tot de vaste inkomsten bèhoorende ontvangsten ƒ 4161 minder bedroegen dan in 1885 en het verschil in de giften daarby gerekend eene verachtering van niet minder dan ƒ 16601 aanduidt een cijfer dat nagenoeg gelijk is aan het overschot in 1886 op de ontvangsten en uitgaven in kas gebleven Het is waar 1886 was b t jaar waarin eene buitengewone inspanning werd vereiacht om in den ontstauen nood te voorzien Dit moet men niet vergeten Treedt men in deze bijzonderheden niet let men op de volle cijfers van inkomsten on uitgaven dan komt men tot eene alleszins verblydende uitkomst De ontvangsten bedroegen ƒ 94 309 66 je uitgaven 77 039 17 j zoodat een saldo in kas bleef van ƒ 17 270 48 Voor de scholen in de Minahassa werd bovendien nog ƒ 5 933 25 en voor BolaagMongondou 2000 geïnd Dit geeft raden tot dankbaarheid en strekt tot bemoediging En wat dit laatste betreft zoo wordt ook nog de aandacht gevestigd op een ander verschijnsel Als men do ontvangsten van vroegere jaren bepaaldelijk dio van de laatste overziet dan merkt men op dat de meer gunstige en ongunstige jaren geregeld afwisselden zoodal naar dia waarneming 1886 tot de ongunstige jaren zou moeton behooren wat dan toch verre van waar is Naar bevinding van den boekhouder des genootschaps zijn de verschillen voor een deel toe te schryven aan het min geregeld inkomen van de rekeningen van sommige afdeelingen waardoor hij genoodzaakt is by het sluiten van de jaarregeering posten open te laten van welke by zich verzekerd houdt dat hy in een volgend jaar zullen verschyneu terwyl het hem ook niet altijd mogelyk is de contributies en andere bydragen uiteen te houden By de uitgaven komen zulke verschillen niet voor van daar dat deze naar de opgaven als volkomen vertrouwbaar kunnen befchouwd worden Het hoofdbestuur voorziet in een volgend jaar eene niet onaanzienlyke vermeerdering van uitgaven als noodzakelyk gevolg der vermeerdering van het personeel der zendelingen in het algemeen In het zendelingshuis zijn thans de kweekelingen J K Wijngaarden A Hulstra E W ö Graafland J S de Vries T Bezemer en A C Kruüt en de ttlspiroDtkweekelingen M Koning en A Munsterman terwyl in hunnen proeftijd zyn Ch Niessink M Joustra H Brolsma en E J N Schagen De vier eersten verkeeren in den laatsten tyd van hunne opleiding en ontvangen reeds voorloopig aanduiding van hunne bestemming ten einde zioh in tyds daartoe voor te bereiden sommige gedeelten der kerk heeft plaats gehad Mot het eveneens romaansche middenschip der kerk behoort de toren tpt het oudste gedeelte van het gebouw De zyschepen en de daarbij aangebouwde kapellen zijn gelijk uit de bouworde Gothisch en het geheel andere materiaal mergeUteon blykt een paar eeuwen jonger Ieder die ooit te Maastricht geweest is herinnert zioh den merkwaardigen vorm van den St Servaastoren een breed gevaarte in twee verdiepingen van grauwen natuursteen gekroond door drie vóór een paar honderd jaar gebouwde met lood bekleede vierkante koepeltorens van welke de buitenste slechts hiag zijn de middelste veel hooger en doorluchtig in een phantasie stijl eenigzins Mauresk terwijl de koepel op hoogen standaard een kruis draagt Het voornemen beslaat onder liet restauratie werk ook de wegruiming der drie koepeltorens te begry pen en spitsen in Bomaanschen stijl te bouwen gelyk die ook blijkens oude afbeeldingen er vroeger geweest zyn Onzeker is nog of er twee of drie zullen worden gebouwd Van welken omvang de werkzaamheden zijn aan oen oud bouwwerk als de St Sorvaas kerk te Afaastricht kan bly ken uil bet feit dat thans reeds 18 jaren voortdurend aan de kerk gewerkt wordt die dan thans ook bijna gereed is Alleen reeds aan de horstelling van een portaal aan de zuidzijde gelegen is verscheidene jaren gearbeid maar hier moesten ook meer dan 80 beeldhouwwerken beelden borstboelden en voorstellingen herateld of vernieuwd worden behalve nog do restauratie van het bouwwerk terwijl alles met goud en andere kleuren gepolychromeerd is Voor dit portaal dat veel overkomst heeft met dat van de kathedraal te Munster heeft de sledeKjke regeering de straat meer dan een meter laten afgraven waardoor thans de architectonische lijnen geheel zichtbaar zijn geworden en een vele eeuwen bestaan hebbende misstand is weggenomen In de dezer dagen gehouden vergadering der Utrechtsche prov Vereeniging van burgemeesters ou gemeentesecretarissen werd o m de vraag behandeld in hoever de bekende twisten in do Ned Herv Kerk omtrent bez tneming en uitoefening rnn dit recht aanleiding kunnen geren tot een handelend optreden van de politie Meenden enkele leden dat de politie daartoe verzocht hare hulp moet verleenen tegen al wie lijdelijk of feitel k zich een gezag aanmatigt of handelingen pleegt met de synodale kerkelijke reglementen in stryd anderen huldigden te dien aanzien eene geheel tegenovergestelde zienswyze Op don voorgrond stellende dal de N Herv Kerk niet is oen openbaar lichaam en d hare aanspraak op bescherming van rechten niet verder gaat dan die van elk ander niet door de wet ingesteld ledelyk lichaam oordeelde verreweg het meerendoel der leden dat by ontstane geschillen de politie eerst dan mag optreden wanneer daarmede stoornis van de openbare orde gepaard gaat en dan nog zonder iets hoegenaamd te beslissen omtrent het onderwerp van geschil zelf Indien bijv in een kerkgebouw op hetzelfde oogenblik 2 partijen elkander het gebruik van eenen preekstoel betwisten op eene wyze die de orde ernstiglyk terstoort dan heeft de politie de aanwezigen het gebouw slechts te doen verlaten terwyl in gevallen van vermeende wederrechtelyke inbezitneming eenvoudig naar den burgerlyken rechter dient te worden verwezen De vergadering besloot zich ter zake tot den minuter van justitie te wenden De residentie briefschryver van de Zw Ct kan omtrent den gezondheidstoestand d 8 Konings van goederhand meedeelen dat de pijaiji e aanvallen die don patient zoo dikwyis kfrelden zich niet meer zoo hevig en zoo veelvuldig voordoen en de toestand niet onbevredigd is Het blyft eehter eene slepende aandoening die onvermydelyk nu en dan haar tydperken van verheffing heeft Hoofdzaak is evenwel het zeer geregelde dieet dat Z M streng volgt zoodat er dan ook geen reden is om sensatieberichten te gelooven Aangaande den brand in de mode magazynen van den heer Whiteley te Londen wordt nog het volgende gemeld Tot 3 uur in den nacht was het westelyk deel van Londen zoo helder verlicht alsof het dag ware door de vlammen welke uit de gebouwen opstegen waaraan de oostwaarts gelegen volkomen zyn vernield Aan spuiten ontbrak het niet maar door de licht ontvlambare stoffen werd het vuur op ontzettende wyze aangewakkerd Daarby werd de brandweer in hare bewegingen niet weinig belemmerd door de menschenmassa welke een ondoordringbaren muur vormde het was Zaterdagavond toen de brand uitbarstte en dan zyn altijd meer m ensohen dan gewooolqk op de been Drie personen werden door het invallen van een muur gedood terwyl verschillende personen min of meer ernstig zyn gewond en in het St Maiysgasthuis opgenomen Het ia de vierde maal in de Uuttste vyf jaren dat de magatynen van Whiteley door brand vernield worden en telkens badioeg de schade ruim Jt 100 000 ditmaal echter zsu volgens eeno verklaring van Whiteley rolven aan den reporter van een der Londensche bladen de schade niet minder dan £ 525 000 beloopen Ongelukkig soh nt het zich e bevestigen die sedert den brand van Juni 1885 geene maatschappy het waagde de gebouwen en goederen tegen brandschade te verzekeren zoodat het verlies van Whiteley zoo goed als ongedekt is De brand wordt aan kwaadwilligheid toegeschreven doch met zekerheid is dienaangaande niets bekend By het begin van den brand hoorde een arbeider een knal als van ootplofbars stoffen rolgens de Ix ndeu9ehe bladen is die knal echter door een gasontploffing ontstaan Van de uiteebreidheid dezer zaak kan men zich een denkbeeld maken wanneer men weet dat de gebouwen veertien acres grond beslaan dat 6000 personen er werkzaam zyn en 300 paiarden roer Tervoer gebenikt worden Hoe TOn wet wel eens een verkeerde uitwerking kan hebben blijkt thans weder in Frankrijk waar tengevolge van de rechten op de granen do pry lBJ van het brood gestegen is Terwijl dus 200000 eigenaars van de verhooging van den prijs der granen profiteereu lyden meer dan 16 millioen mensohen door de rerhooging der broodprijzen nadeel Door den Minister van Financien is naar aanleiding van een arrest van den Hoogen Raad van 7 Febr jU bepaald dat aan de woon of verblijfplaats aUeeit dan exploot mag worden gedaan wanneer aldaar of de persobn wian het aangaat ot iemand van zijne huisgenooten wordt gevonden In btatstbedoeld geval moet uit de akte duidelijk blijken dat degeen met wien gesproken is tot de huisgenooten behoort Als zoodanig is o a niet aan to merken een uitwonende dienstof werkbode Het is Wieringer kermis Heden morgen zes uur luidde de groote klok om de kermis in te laiden en om acht uur werd dit gelui herhaald Wieringer kermis zal wel gelijk staan aan de meeste andere kermissen alleen de aanvang is wel der vermelding waard De kermis begint met de verpachting der tienden Er rust een tienderecht op Wieringen dat recht behoort aan eene aristocratische familie buiten het eiland Klokke tien verzamelen zich eenige boeren in het logement daar bevinden zich de notaris en de secretaris benevens een gevolmachtigde van Texel om de tienden te ontvangen en op nieuw te verpachten Hot geheele eiland is in 18 peineelen verpacht De boeken worden nu geopend en de pachter uitgenoodigd de pachtsom van verleden jaar te betelen Veel bedraagt die som niet Werd er eenige jaren geleden nog ruim ƒ 2000 gestort thans bedraagt die som maar ruim ƒ 200 De landeigeiiaars der verschillende perceelen kiezen uit hun midden eenen pachter zoodat er van opbieden geen sprake is en en die paohteomwordt dan bundersgewyze bijeengebracht Terwijl de pachters beginnen to betalen rukt de kop aan gevuld met brandewijn en rozijnen Ieder pachter die betaald heeft mag daaruit een paar lepelsvol nemen Terwijl do betalers langzaam opdagen is hel elf uur geworden nog een drietal ontbreken doch zij znllen meteen wel komen De gevolmachtigde beveelt de groote klok te luiden waaraan gevolg wordt gegeven Nu stroomen kinderen ën mensohen naar do kerk waar de tttlè uitgedeeld worden Tule dat zijn kleine witte broodje s tor waarde van 2 cent Voor de kerk plaatsen zioh nu twee mannen ieder met eene mani met tule en er wordt bevel gegeven langzaam de fbrk te verkten Ieder die naar buiten komt ontvangt nu zulk een broo je Ieder één tot zelfs het kleinste kind dat op den ftrm wrfrdt gedragen maar moer dan ién krygt Iemand Behalve deze uitdeeling kry gen ook denotabelen van de plaats Aan het baagiche Dagbl schrijft men uit Kotterdam De Groote Schouwburg zal reeds met October gesloopt worden en op de terreinen zullen heerenhuizen verrijzen De koffiekamer zal waarschijnliik veranderd worden in een groot café Met het reeds gesloopte Panorama verliest dus Kotterdam twee groote kunstinriohtingen Een paar jaar geleden was er sprake dat een Amsterdamsohe combinatie in de Stationsstraat een groot concertgebouw zou stichten dat 6 ton gouds zou kosten Een brochure werd reeds over die zaak uitgegeven maar nu zelfs voor ongeveer 1 ton de groote schouwburgwelke zeer geschikt was voor een concertzaal ia sloopershanden overging kan men hieruit afleiden dat deze Amsterdamsche combinatie het voor goed heeft afgelegd en het concertgebouw niet anders was dan een ChSlteau en Espagne Het is wel jammer dat de groote schouwburg niet blyft bestaan daar nu de nieuwe schoitwburg in de Aert van Nesstraat het monopolie krijgt en voor andere gezeUchappen buiten fiotterdam weiuig geschikte gelegenheid bestaat om voorstallingen te geven Men schry ft aan de Haarl Met het restauratie werk aan don aiouden toren der St Servaaa kerk te Maastricht waarvoor gelkl k men zich herinnert ƒ 49 000 subsidie door het yk IS toegestaan is men thans aangevangen en wel aan hot middenstuk een steiger is dezer dagen gebouwd aan de zuidzijde daarvan Geheel de buitenbekleediog van de dikbe in rowe soms ver uitstekende steenen gebouwde muren zal by kleine gedeelten worden verrtieuwd waarby dan dezelfde ongelijkmatige plaatsing van steenen slechts een weinig minder ruw wordt gevolgd gelyk dat ook reeds by Whiteley wast juist te Ostepde toen hij bericht ontving van den brand en keerde onmiddellijk terug Zyn eerste bezoek gold de rockende puinhoopen en zyn tweede het ziekenhuis waar de gewonden zyn opgenomen Het sohynt wel dat enkele gedeelten zijner bezitting zijn verzekerd maar niettemin bedraagt zyn verlies millioenen Whiteley had zijn gebouwen laten maken van steen Ze hadden zes verdiepingen en elke verdieping was met yzereu deuren voorzien terwyl elke verdieping met het naaste station der brandweer was verbonden Ondanks deze voorzorgsmaatregelen verspreidden de vlammen zich met ongeloofelijke snelheid en stortten do binnenmuren zeer spoedig in hetgeen het vermoeden betreffende een ontploffing schyut te bevestigen Het SandeUblad geeft eenige nadere byzonderhoden omtrent de epidemie van zweetziekte welke de laatste maanden in Frankryk werd wtargeuomen Zy zijn ontleend aan het rapport van dr Jablonski secretaris van Sen gezondh idsraad van het Vionnedepartement toegezonden aan de Soóété de Médémie publique te Parijs De ziekte kwam het eerst voor in een gemeente by twee vrouwen die na vyf dagen stierven Spoedig werden drie andere gemeenten besmet Allo vier liggen op een kalkachtigo bergvlakte 10 a 90 meter boven de Bivier de Gartemqe Moeraskoortsen komen in deze streek veel voor Voor de ziekte werd waargenomen had men daar vele gevallen van kwaadaardig verloopende mazelen en roodvonk gehad vaak gepaard met ernstige aandoeningen der luchtwegen en der hersenvliezed zoodat de zieken soms na 2 of 3 dagen overleden Dit gebeurde vooral in het kanton Lassap reeds in Maart waar te SiUars een twintigtal personen stierven en de scholen moesten worden gesloten Hetzelfde was in 1846 te Poitiers waargenomen alvorens daar de zweetziekte heerschte In t einde van April on Mei trad die ziekte duidelijker op In één gemeente kwamen 300 gevallen in de maand Mei voor De ziekte tastte daar vooral mannen aan in de kracht van het leven van 18 tot 45 jaren kinderen jonger dan 11 jaar werden niet aangetast Zij openbaarde zich somtijds tegelijk met de mazelen maar meerendeela overviel zy den patiënten die schynbaar gezond waren naar bed gegaan in den slaap Somtyds verliep d ziekte zeer goedaardig in andere gevallen snel dpodelyk By goedaardige gevallen duurde ecnt r vaak het herstellingstydperk lang De ziekte werd vooral door braak en laxeermiddelen en door chimne en atropine bestreden Omtrent de oorzaa weet do rapporteur weinig mede te deelen hy vermoedt dat lucht en bodem invloed hebben op het ontstaan zooals stormen vochtigheid groote scifommeliagen der temperatuur Hy meent de £ ekto als eeno zetiuwziekte te moeten aanmerken en gelooft niet aan de besmettelijkheid of overdracht joor inenting waarmede een der doctoren ter plaatse op zich zelf een proef heeft genomen Verschillende geneesheeren schenen echter van een ander oordeel en schreven maatregelen van luchtverversohing on ook van ontsmetting voor terwyl algemeepe voorschriftan tot zuivering der huizen en van den bodem en tot het in rust laten van den bodem werden gegeven Ook iu de SociM de vufd cine publique bleek men niet algemeen in de meening te deelen dat de ziekte niet besmettelijk is Men besloot het regeeringsrapport af te wachten dat door dr Brouardel en anderen na een onderzoek tor plaatse zal worden uitgebracht en nog dezd maand wordt verwacht Intusschen is de epidemie tot staan gekomen en zijn in de laatste weken geen nieuwe gevallen meer waargenomen In het jaarverslag van het Nederlandsche Zendelingsgenootschap van 1 Juli 1888 tot uit Juni 1887 wordt omtrent de flnancioele aangelegenheden des genootschaps het volgende medegedeeld De geldelyke bijdragen vloeiden in 1886 in ruime mate toe zoodat alle uitgaven konden worden bestreden en ur nog iets overbleef voor het thans loopende jaar Doch het jaar 1887 vordert vernieuwden ingespannen arbeid De vaste inkomstea van het genootschap zyn niet gestegen in evenredigheid van de verwachtingen die men koesterde na de opwek I king van 1885 Do legaten klommen in 1886 tot een vroeger zelden voorkomand i er Zy beliepen iet minder dan 38 363 met de giften vereenigd staat dit hoofd in onze boeken voor 51 467 opgeteekend zo odat de giften slechts 13 104 rettegenwoordigen Nu sluiten legaten hoe gewensoht ook reeds van zelf in verliezen van warme vrienden en vriendinnen en deze waren volgens ingekomen berichten vele en belangrijke In 1885 klom hot cijfer der legaten hun deel Do burgemeester krijgt Sti de predikant en de notaris ieder 30 de hoofdonderwijzer 25 enz Dit alles wordt betaald van de pachtsom Mijp wil weten dal in vroeger tijden de notabelen van den tiendheffer geschenken ontvingen om door hunnen invloed de heffing der tienden te bevorderen en dat nu deze broodjes daar nog een overblijfsel van zijn Klein en groot worden de handen gevuld Waarom nu die broodjes tule heeton is mij nog niet duidelijk Ik vermoed dal deze kermis in vroegere jaren vooral eene markt voor tule en kant der boerinnenkappen is geweest ik heb daar echter geen anderen grond voor dan dat deze kermis nog altijd tulemarkt wordt genoemd Hoe dat moge zijn die broodjes heeten tule en zullen dien naam nog blijven dragen nadat de tiendeheffing verdwenen is Het schijnt dat daarvan het einde nadert De pacht wordt elk jaar goedkooper dit jaar heeft zij slechts de geringe som van 145 opgebracht Die verpachting levert iets zeer oentonigs op Voor ieder perceel is slechts ééa bieder en aan opbieden is niet te denken Nu en dan legt iemand voor den vorm nog een paar gulden op zijn eigen bod Een zeslal perceelen brachten niet meer op dan ieder ƒ 1 eli daar werden dan nog doftig twee borgen voor ingeschreven Ook meest voor ieder perceel f 2 betaald worden tot het dragen van de onkosten der verpachting zoodat van die 6 percfeelen de onkosten grooter waren dan de pachtsom Zoo is dan de Wieringer kermis aangevangen on zyn de boeren al ongevoelig aan het drinken gegaan de rest zal nu wel gaan als elke andere kermis N Rett C Men schrijft van Terschelling aan het bblad Verleden week heeft de heer Ter Meulen zelfde leiding weer op zich genomen van de exploitetie van hel wrak der Lutine Op do beide laatste dagen dier week heeft men door middel van eene slang en eene spuit met geperst water in het zand gewerkt en wel twee uren lang in 8 voet nd Bij die gelegenheid vond men eene groote loodeu kist terug welke men by vorige duiking in 1867 1861 wel had gezien doch waarvan men niets naders wist Of er veel in is staat zeer te bezien terwyl hel deksel gebroken of stuk gewerkt is maar het is een degelijk bewijs dat men de juiste pkatsen nadert waar zich schatten kramen bevinden aangenomen dat ze werkelyk in het wrak zyn geweest Door de kentering van hel getij en den avond moest men de werkzaamheden s aken Ook deze nieuwe vinding van den concessionaris voldost zeer goed evenals de st ker waarmede hij het wrak opspoorde en welken h nog gebruikt om den bodem te onderzoeken Dezer dagen is tfl Münohen het tweede congres van de beoefenaars van het Volfcpük gehouden De Arnhemêehe Courant hóeft van een Nederkndschen Volapukist die het congres by woonde eenige mededoeUngeD ontvangbn waaraan wij het volgende ontleenen De beoefenaars dor wereldtoU uit den vreemde werden te Munchen zeer hartelyk ontvangen De uitvinder der taal pastor Sehleyer werd vooral met geedMrift begroet en daverend weerklonk het lifö dat men hem toeriep De eerato feestbijeenkomst had op den avond van den 6den Augustus in den Atzbeyerkeller plaata Een paar honderd personen van allerlei stand en leeftijd kwamen aldaar byeen Aan Sehleyer werd natuurlykerwijze eene eerepUats aangewezen Muziek en toosten in Duitsch en in Volapuk wisselden elkander af Weenea Bad een veertiental fidele Bruder gezonden en verder waren Pruisen Wurtombnrg Frartkrijk Zwitserland on N erland vertegenwoordigd De voorzitter van de MUnchener Volapflkaklub Schnepper hield een rede iu het VolapUk en ook Sehleyer zelf liet zioh niet onbetuigd Een 12 jarig mei e bood een ruiker aan Sehleyer aan met een versje in Volapük Een fraulein Leonore Buff speelde op de harp en do kön Kammermusiker op de cornet a piston Brieven van den prins regent Luilpold en van de prinsen Arnnif Leopold en Bupreoht van Beieren werden vsorgelozen De eerato openbare feestvergadering had den volgenden dag plaata Nadat het bureau gevormd was nam de vader der taal J M Sehleyer datikel e cifal Volapüka het woord en ontwikkelde zijne denkbeelden omtrent de door hem uitgedachte kunsttaal hy drukte er daarbij vooral op dat het hem er nooit om to doen was geweest de moedertaal van eenig volk te verdringen door zijn kunsljdduot Volapük moest slechts het middel worden om personen van verachillendo nationalitoit een eenvoudig middel to versohaffen om zich onderling verstaanbaar te maken en ook naar hij hoopte een middel om de oKlassénhass de Bacenhass en de Massenliass dit de menschheid oo ongelukkig maken te verminderen Verv ens trad de heer L Einstoinnit Neuren berg op om het een en ander mede te deelen omtrent vroegere pogingen tot vorming eener algemeene taal daarna de heer dr A Kirchhoff uit HaUe en vervolgens de heer E Gutensobn uit Munchen met eenige mededeelingen omtrent de tegenwoordige verbreiding van Volapük over den aardbol De heer B Herolt uit Munchen betoogde hierna hoe logisch Volapuk in elkander zit en hoe bij de vorming der woorden geen blinde willekeur maar toepassing van uit de bestaande telen afgeleide regels heeft voorgezeten Tra slotte hield de heer A Colling uit Ludwigshafen eene verhandeling over do beste middelen om het Volapuk verder te verspreiden Na afloop der vergadering had het glefid of de feestmaaltijd plaats waarbij het aan toosten in Volapuk en Duitsch niet ontbrak Hel verslag over den toestand der leerlooierijen en schoenmakerijen te Tilburg door de benoemde commissie aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Waalwijk opgezonden bevat het volgende Sedert de laatste tien of twaalf jaren is alhier het aantal leerlooierijen tot op een derde verminderd Thans zijn hier 15 looierijen die behoudens een enkele van weinig beteekenia zijn Als oorzaak Vait l den achteruitgang wordt beschouwd het in het bAij tenland gefabriceerd en hier ingevoerd overléto Aan arbeidsloonen wordt hier weinig uitgegeven daar de meeste looiers zonder knechts arbeiden De omzet waarvan een opgave in cijfers moeilijk is kan men als van weinig beteekenis beschouwen zy is sedert 1870 met drie vierde verminderd met loop De schoenmakerijen zijn hier in verhouding met die in de Langstraat niet tebijk Er zijn hier p m tien schoenmakerijen die voor het buitenland leveren waarvan een machinale zij werken circa 200 arbeiders waarvan de loonen in den van vijftien jaren met 10 pCt verminderd ziju De achteruitgang in zaken wat dezen tak van nijverheid betreft is volgens de commissie alleen toe te schrijven aan den invoer hier te lande van gemaakt en ïeestklaar schoenwerk Als ƒ een staaltje van Depretis zachtmoedigheid wordf het volgende verhaald De Minister overnachtte eens te Casale in een hotel van den tweeden rang in een kamer naast hem logeerde iemand die bij Depretis om eene betrekking v IJft vragen maar niet wist wie zijn buurman was Nu had Depretis de gewoonte Imë te snurken dat hield den ander uit zyn slaap en hij smeet eerst zijn laarzen tegen het beschot en begon toen dat niet hielp krachtig to vloeken Depretis stond op maakte zijn excuses stak een kaars aan en begon to lezen Den volgenden morgen zond hij een kelner om nog eens zyn excuses te maken Wie is dat beest vroeg de sollicitant Dat beest is de Minister Depretis zeide dekelner Consternatie van den sollicitant 1 Depretis ontving hem echter zeer vriendelijk enzeide dat hij hem dankbaar was geweest voor destoornis omdat hij dientengevolge een boek hadgelezen dat hü nog nooit gelezen had La Dameaux Camflias En de man kreeg de belrekking Boitenlaodscb Overzicht Prins Ferdinand van Coburg schijnt dan nu toch zeker naar Bulgarije te gaan al wordt by zijn aangekondigd vertrek uil Weenen verzwegen waarheen hü zich begeeft de hofhouding is met Natachewitoh vertrokken De Bnlgaaische Ministera begaven zich op aandrang van de Agenten naar Sistovo en een eskadron dragende is als Voratelijke éerewacht naar Buschtschuk gezonden Te Angers hebben de Fransche legitimisten hun jaarlijksch congres gehouden Daarbij hield generaal De Calhelineau een opgewonden toespraak waarin hij herinnerde aan de holdendaden der Vendeeére die zM dapper voor hun geloof en hun wettige beheerschers hebben gestreden en welke hy besloot met een aansporing tot zijn partijgenooten om getrouw to blijven aan hun zinspreuk IMeu et Ie roy Na De Calhelineau voerden nog vele sprekers het woord De uitolag was het aannemen eener resolutievan dozen inhoud De legitimiston den 7den Augustus te Angera bijeen zweren getrouw to zullenblijven aan de Salische wet en weigeren daarom een anderen vont als koning te erkennen daue rins Jean van Bourbon den oudsten telg uit hw huis Aiyou Dit deel der ponarchistische partij blyft dus nog steeds weigeren den graaf van Farys als het hoofd Jer koningsgozinde party te erkennen De Prins regent van Beieren he ft Von Frankenstein den bestrijder van het Septennaat zoowel als va de inmenging des pausen in zuiver binne landache aangelegenheden tot president der Earsro Kamer benoemd I i I