Goudsche Courant, zondag 14 augustus 1887

ADVERTENTIËN De ondergeteekende betaigt zgnen harteljjken dank aan allen die zgne BENOEMING tot Lid van den Gemeenteraad hebben bevorderd W LOTSY Gouda 10 Ang 1887 1887 Zondag 14 Angastas N 3586 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Ondergeteekende maakt xgnen geëerden stadgenooten bekend dat hg DINSDAG 16 AUGUSTUS ïgue BAKKERIJ Gonwe Wgk O No 99 OPENT en zich Toorneemt prima Kwaliteit BROOD te leveren waartoe hg zich minzaam aanbeveelt J M vi VELZEN iltr Omtrent het sluiten van contracten van levensverzekering en Igfrenten bg deHollandtche Sociëteit van Levensverzekerinffen opgericht in het jaar 1807 te Amsterdam en tegenwoordig onder het bestaur van de Heeren J FOCK C P van EEGHEN J T van BOSSE en J G SILLEM als Commissarissen Jhr Mr C HART8EN Jbsz als Directeur en Mr J P PORTIELJE als Tweede Directeur zijn inlichtingen te verkrggen aan het Kantoor te Attuterdam Regaliersdwarsstraat 12 bjj HH Correspondenten in de voornaamste steden des Rgks en bjj den Heer T ORAUER te t Oravenhage Billitonstrsat 2 Generaal Agent Correspondent voor Gouda de Heer G C FORTDUN DROOGLEEVER Notari Jaarlflksche Premie per Honderd Gulden Kapitaal Verzekering voor het geheele leven op 25 Jaar 1 99 op 40 Jahr ƒ 3 11 30 2 27 45 3 71 35 2 64 50 4 53 NIEUWZMBSGHOENEN A van OS Ai Eleiveg E 73 Opnieuw OI TVANGÉÏf De NIEUWSTE MODELLEN Gazkroiien en Petroleumlampen met uitstekende branders volgens de nieuwste vindingen zgn voorhanden in het Magazgn van G VANrBERKEL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd FOUTOfilOO mt 7AI INAS 0 60 Cts p V KG J van Sonsb eek IBl l ËD llHÏJjySPOORWEGe Goedkoope Reisgelegenheid GOUJOA naür DEN HAAG Retonrbillft f 8 f 1 S AUGUSTUS en SEPTEMBER speciale Prgs 1 60 eer ƒ 1 30 tweede ƒ Q êk derde Klasse Snelpersdmk van A Bei jkua te Gouda De LuxembiirsifBr Zeitung publiceert een artikel tegen die bnitenlandsohe blsden die het successierecht Tan Adolf ran Nassau en de genegenheid der Luxemburgers te zgnen opzichte in twijfel trekken Het blad beweert dat dergelijke geruchten in België met bepaalde bedoelingen verspreid worden Be rechten ran Adolf van Nassau zijn onaantastbaar verklaart het Luxomburgsche blad en Luxembur zal met dezen souverein beter tevreden tqn dan mot een aanhechting aan België waarmede het ten opzichte Ier economische sociale en religieuze toestanden niet zou willen ruilen Er komea uit New York uitvoeriger berichten over de nieuwe grondwet welke koning Kalakaua in zijn koninkl jk Hawaï heeft moeten afkondigen De regeering wordt uitgeoefend door den koning met twee Kalners De leden der Eerste Kamer moeten 25 jaren oud zijn drie jaren in het koninkrijk gewoond hebben en een eigendom ter waarde van 8000 dollars bezitten of een inkomen hebben van 600 dollars De leden der Eerste Kamer worden gekozen door hen die eene zekere waarde aan eigendommen bezitten terwijl allen die een bepaald bedrag in de belasting betalen de leden der Tweede Kamer mogen kiezen De constitutie waarborgt onbeperkte vrijheid van preken en scbryvon en bepaalt dat geen oorlog msg verklaard worden zonder toestemming der Kamers die elke twee jaren bijeenkomen Evenmin mag de regeering zonder goedkeuring der Kamers belastingen uitschrijven tenzij in dringende gevallen wanneer de Kamers niet bijeen zijn maar dsn is in allen gevalle de bekrachtiging van den Geheimen Saad noodig Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van s namiddags 1 3 uur Gedeponeerd Een potloodpen een fantasie armband oen pakje jalouaienband een nikkel ketting met gouden medaillon een broche goud met bruine steen es een gouden ring met steen een fantasie armband een kindorportemonnaie met 13 centen een dito met 15 j cent een gouden medaillon met portretten een rozenkrans met dop een onderstuk van een kindoroorbelletje bloedkraal met goud MARKTBERICHTEN Gouda 11 Aug 1887 De aanvoer van jarige artikelen was weder zeer onbeduidend Van het nieuwe gewas was de aanvoer grooter dan de vorige week die tot onverminderde prijzen vriJ coulant opruimde Van jarig graan waren Tarwe en Bogge flauw Haver daarentegen zeer vast Zeeuwsche Tarwe ƒ 8 76 i f 9 1B Mindere ƒ 8 25 a ƒ 8 60 Polder Tarwe 8 35 a 8 60 Mindere ƒ 7 80 a 8 Afwijkende 7 25 a ƒ 7 50 Jarige Zeeuwsche Bogge ƒ 6 a 6 50 Nieuwe do 5 50 a 6 Polderrogge ƒ 4 60 a 4 80 Buitenlandsche per 70 KG f 8 25 4 60 Jarige Wintergerat ƒ 4 30 a f 4 60 Nieuwe do ƒ 3 50 a ƒ 4 60 Jarige Zomer ƒ 4 ƒ 4 30 Nieuwe do ƒ 3 90 a ƒ 4 20 Chevaliergerst ƒ 6 a ƒ 5 60 Haver per Heet ƒ 3 a ƒ 4 en per 100 kUo ƒ 6 60 a ƒ 7 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 76 a ƒ 7 Buitenlandaoh ƒ 4 60 il ƒ 6 Erwten Inlsndsche blauwe meating ƒ 6 26 a ƒ 6 50 Buitenlandsche voerenvten per 80Kg ƒ 6 70 a 6 Kanariezaad ƒ 10 l f 10 60 Duivenboonen ƒ 6 76 i f 7 26 Paardenboonen ƒ 6 76 ƒ i 6 Koolzaad ƒ 8 70 a 8 90 Karwijzaad 14 60 14 75 per 50 Kilo Mais per 100 kilo Bonte Amerikaanscfae 6 75 a 6 80 Odessa ƒ 6 40 a ƒ 5 60 Cinquantine ƒ 5 60 6 90 De veemarkt met weinig aanvoer de handel traag vette varkens 18 a 20 et varkens voor Iionden 17 a 18 et per half kilo magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 f 1 10 Schapen en Lammeren traag Schapen ƒ 20 a ƒ 28 per stuk Nuchtere kalveren ƒ 6 il ƒ 10 Aangevoerd 179 partijen Kaas eerste kwaliteit ƒ 24 a ƒ 27 tweede kwaüteit ƒ 21 a ƒ 28 NoordhoUaüdsohe ƒ 22 a ƒ 26 Goeboter ƒ 1 30 a 1 40 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 10 17 AUGUSTUS a KAASMARKT Burgerlijke Stand GEBOREN 8 Aug Johnon FmeiMM Tluodoru oldm F X 04odt n A M vn da PaToordt Hendriki oaderi P da Z arf an J E I Kraba Johanna data W van Hoorn an E C Lamara 10 Coroalia Fiatar enden P van Byk an N Barnaveld Jobunea Adriaiia ondrra T Oooeni an J C Ie Janna Willem Fnderik oodera O tan der Mei en M C Weatermu OVERLEDEN Aog H tid Loon 82 j O Ver ht tw 11 G van Vliet 86 GEBDWn 10 Ang W Pannetia en S da Jong P C Begeer ea A C RielTa d PEPTOU BOUILLON zeer smakolgk en krachtig roor zieken en gemakkelgk roor haisboodelgk gebraik Zalm Kreeft Sardines a l Hnile Lnnchtong C pte Engelsche Znren en Sausen Champig nons Truffels Soepen Saaien Groen en alle soorten Comestibles Verkr gbaar bg W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Gonék WATERPASSEN oleawe eoostracUe S H POLAK OPTICIEN GroenendwJ Een ONDERWIJZER vraagt Privaatlessen of Sdirijfwerk Adres onder No 1542 Bureau van dit Blai GEVRAAGD KOST en INWONING voor iemand uit desburgerstand omtrek Roode Brug j Adres met opgaaf van prgs onder lett R 100 1 TRICOT ONSEMMN voor Mannen 7roawen en Kinderen SCHEINK Zn GOED AAPWGÊWËM tegen schouder en aangezichtspgn kramp of vent ving der leden en verdere ongemakken door gevatte koude ontstaan zgn de ABSHAÜBBIN S M of Anti Bhumatisèhe Watten het tot nog toe zekerste middel om van die lastige kwa en ontslagen te worden Verkragbaar 30 ets aan het hoofddepot A BBEETVELT Az te Delft en verder bg T A G van Oeth C B Verheul Ondewater Mej de Wed Bosmin A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bodegraven K Oosterling Haastrecht Gebr Kauling Woerden G v d Geur Waddinxveen Gouda W F J denüijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoopj jX Hoogendijk Cappelle 8 V d Kraata Bleiswyk ADVERTËIVTlEtY in alle J innen en BuUenlaudschs Couranten worden dad l k opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda f 500 betalen wg aan hem die bn het gebraik van Goldmann s Ketxer Tandwater ooit weder tandpgn krggt 8 GOLDJIANN en Co DaièiN Verkrggbaar a SO cent de flacon te Gouda bg J C ZELDENBIJK GOUDA 13 Augustus 1887 VERGADERING van uïn GEMEENTERAAD Dinsdag den 16 Augustus 1887 des namiddags ten 1 ure Aan de orde Het voorstel tot het heffen van rechten voor het overhaalveer op de Kattensingelgracht Het voorstel tot den openbaren verkoop van panden uit den boedel van wijlen Mej Hoffman De begrooting der Stedelijke Gasfabriek dienst 1888 De benoeming van eene onderwijzeres aan de 2e Burgerschool voor meisjes De benoeming van eene onderwijzeres aan de Tusschonschool De benoeming van twee leden en twee plaatsvervangende leden in het bureau van stemopneming voor de aanstaande verkiezing De akte van hoofdonderwijzer is o s verkregen door den heer N Vbisveld alhier Bij het te Utrecht gehouden examen voor vroedvrouw worden toegelaten mej J Lens en mej E P Woerleo geb te Gouda Op de tuinbouwtentoonstelling te Leeuwarden ziju o B bekroond Gebrs Steensma alhier oor Coleus Ie prijs zilv med en voor Qloxmia 3e prijs getuigschrift S D van der Goot te Boskoop voor Ldium 2e prijs Br m ed en Coniferen lo prijs Goud med A van Wilgen Dz te Boskoop voor Auaiba Japoniea 2 prijs Br med Gebrs Steensma alhier voor Bmidihmiquet 2e prijs Br med J Gebr Steensma alhier voor Baliouquet 3de prijs getuigschrift De begrooting der gemeente Zevenhuizen véor het jaar 1888 is door den raad voorloopig vastgesteld in ontvang en uitgaaf op ƒ 16 138 70 Voor opbrengst van belastingen is uitgetrokken f 12096 41 voor koBten van onderwijs ƒ 5419 en voor Mmwezen ƒ 3270 Dè tegenwoordige vergadering der Staten Generaal zal in vereenigdo zitting door den Minister van Staat en rnn Binnenlandsche Zaken worden gesloten op Woensdag 17 Augustus r namiddags 3 ure Blijkens de Staatscourant zijn in de Staatsbladen nos 144 145 146 147 on 148 afgekondigd do wetten van 10 Augustus 1887 tot het in overwe gifig nemen van de voorstellen tot Verandering in de hoofdstukken I II en III der Q fsndwet In de gemeente Berg mbachtj die r Sbn 2800 zielen telt is sedert 1 juli jl niemand overleden De prins en prinses Von Wied met hunne kinderen vi zonen en een dochtertje zijn eergisterenavond pet trein van 9 43 in de residentie aanjekomen Hotvorstelijk echtpaar werd aan het Rynstation begroet door tal van dames en heeren die hof of rogeeringsambten bekleeiipn Allen heetten den prins de prinses en de kinderen htrtolijk welkom waarna het gezin dat vergezeld wordt door een talrijk gevolg en bedienend personeel zich in rijtuigen naar Scheveningen begaf De familil is aldaar afgestapt aan de villa Dulca Mara tegenover het Paviljoen en denkt oen maand of zoa weken in de badplaats door te brengen Uit Hanover wordt gemeld Jat Wn en twintig Nederlandsche dames aanzoek hebben gedaan om op de Kooksohool aldaar te worden geplaatst mot de bedoeling om zich et diplSraa te verwerven Een zoo groot aantal buitenlandsche leerlingen kan volgens de regelen der school niet te gelijk worden opgenomen Er zijn op dit pogenblik twee leerlingen uit Nederland In September zullen er vijf ziJn De statistiek der sterfteu over Maart 1887 wijst aan dat in Zuid Holland met eene bevolking van 911334 inwoners het aantal overledenen met levenloos aangegevenen op 1000 inwoners per jaar bedroeg 28 78 Op 1000 inwoners komen in die statistiek de volgende gemeenten voor Delft mot 39 23 overledenen Gouda 43 29 ff Den Haag 24 98 ir itralingen 24 18 II Rotterdam 32 28 It Dordrecht 82 65 Schieilam 29 49 II Leiden 83 59 n Gorinchem 27 20 II De Provinciale Vereeniging van burgemeesters en secretarissen in Zuid HoUjnd zal te Rotterdam in de Diergaarde vergaderen op Maandag den 29n Augustus 1887 De punten van behandeling ziju lo Benoeming van twee leden van het bestuur in plaats van de periodiek aftredende leden de heeren P C Stoop en O L J Bos 2o Stellingen te verdedigen door jhr mr W T C Van Doom burgemeester van Naaldwijk a Bij een wel ingericht rijkbolastingstelsel be hoort de gemeente hare belastingen in hoofdzaak to heffen in do vorm van dficenten op do rijksbelastingen of een aandeel dor opbrengst van deze belastingen is ontvangen b De regel dat de rechter de bestaandi plaatselijke verordening buiten toepassing mag laten zoo hij die verordeningen in str d acht met Af wet vindt geen grond in onze wetgeving en is bovendien af te keuren 8o Stellingen te verdedigen door den heer A P Zaalberg burgemeester van Alfen a d Rijn a De meaning als zoude art 108 der Gemeentewet in verband met art 197a eigenlijk niet meer dan eene tautologie zijn omdat de verplichting totuitvoering de daartoe noodige middelen kan geacht worden te omvatten is kennelijk in strijd met art 54 der Grondwet dat de uitvoerende macht uitsluitend aan den Koning toekent en deze macht wel is te onderscheiden van eene opdracht tot uitvoering bij speciale wet met toekenning van een politierecht tot verzekering van die opdracht dat onder die toekenning onbestaanbaar zou zijn b Met het oog op art B4 dei Grondwet juncto art 70 Gemeentewet behoorde de bevoegdheid in art 110 der Gemeentewet omschreven niet den Burgemeester en Wethouders maSr aiin den Burgemeester alleen als hoofd der gémeente politie te zijn opgedragen c Wenschelijk ware het vooral v ior eene geleidelijke terugvordering der kosten voortvloeiende uit de toepassing van art 18Ö Gemeentewet bij privaatrechtelijke procedure dat de wet de grenswaarden stelde voor de beperking van het eigendomsrecht bij plaatselijke verordeningen d Het arrest van het Gerechtshof te s Gravenhage van 15 Januari 1883 aannemende dat art 180 Gemeentewet alleen maar toepassing vinden kan wanneer men te doen heeft met een terrein dat tot gomeenen dienst van allen bestemd is vindt in die wet geen stem 4o Stellingen te verdedigen door mr H A Van de Velde burgemeester van Looiduiwen B Ii ar 184 Wetboek van Strafrecht behoort onder wettelijk voorschriüt in do eerste plaats to wprden verstaan een voorschrift der rijkswet en voorts die Voorschriften voorkomondo in provinciale plaatselijke of watersohapa votordemiigou welke bij eene bijzondere wetsbepaling voorgeschreven strekken tot hare aanvulling zoodat deze voorScriften zij het niet onmiddellijk dan toch door de bevoegdheid tot reglemeuteering door de rijkswet gegeven als uitvloeisel van die wet optreden b Wenschelijk ware inzonderheid voor de practijk eene wijziging van art 184 van het Wetboek van Strafrecht in dien zin dat de woorden wettelijk vooraehrift ook omvatten allo provinciale plaatselijke en waterschaps reglementen De Werkmansbode is de vorige week in vergroot formaat verschenen In een woord naar aanleiding van die vergrooting van formaat gepaard gaande met uitbreiding der redactie spreekt de redactie o a over de moeilijkheid harer taak die voor een goed deel bestaat in het voorli hten van eene meerendoela ongenoegzaam ontwikkelde massa aan welke goed begrip van en voldoend inzicht in do eenvoudigste vraagstukken van staathuishoudkundigen aard ontbreekt die van het ingewikkeld maatschappelijk samenstel zich geen juist denkbeeld kan vjrmen en wie de reeks van sociale vraagstukken een onoverkomelijke berg toeschijnt Eene leerstelling als die van opheffing van het particulier bezit met eene daarmede in verbid staande maatschappebjke inrichting waarin beweerd wordt dat er geen zonde geene werkeloosh d en geene armoede meer zal zijn heeft gelijk men licht bogrypt grooter aantrekkelijkheid voor velen uit die massa dan de prediking dat slechts van geleidelijke ontwikkeling heil is te wachten En zulke leerstellingen zegt het blad o a verder hebben te grooter aintrekkeUjkheid omdat zq van den persoon slechts een belijden Vorderen waarbij hij zich geene andere verplichting meent opgelegddan de grootst mogelijke ontevredenheid te betoonen m t de bestaande maatschappelijke inrichting Is daaraan voor hem met tevens het gevaar verj ooden dat hij minstens althans de hoop opgeeft andere middcle die veelal v r de hand liggen alleen of in vereeniging met anderen aan te wenden ten eindein zijne al meer en meer onhoudbare positie leniging te brengen x Hoezeer on hoe volkomen erkennaWo de groote behoeft die er bestaat aan verbetering van deu stoffelijken en fflaatschappeUjken toestand der wer kende klassen in hot algemeen van het die met meer of minder ruwen handenarbeid in hun levensonderhoud moeten yoorzien achten wij die verbetering echter niet md elijk door maatschappelijke omverwerping maar wel door hervorming Hervorming in den uitgebreidsten zin des woords Dat is het s aiidpunt waarop we tot heden stonden en waarop we zullen blijven staan Daarmede is tevens aangegeven wat van andere stroomingen op het gebied dor arbeidersbeweging ons scheidt Het kan niet worden ontkend dat van verschillende zijden veel gedaan wordt tot leniging van den socialen nood dat hier en daar menige hulp wordt verleend menige gavo jvordt uitgereikt aan arme en minderbedeelde natuurgenooten Het ia v ervan ons dat te laten Wij willen dat zelfs blijven waardeeren Maar wat voor ons daarbij op denvoorgrond dient to ataan ia strekt die gave alléén tot leniging of ook tot duurzame verbetering Wordtde arme er alleen mede geholpen of ook de armoede er door genezen voorkomen zooveel juogolijk gekeesd Want immers dien laatsten we moethet op De Lux Zatmg bevat een beschouwing over de houding der buitenlandsche pers tegenover bet Groothertogdom Het blad wijat op de onkunde waarvan een aantal dier berichten bKjk gaf met name wat de troonopvolging betreft Wij weten zegt do L dat de rechten van den h ertog van Nassau reeds sinds lang zijn erkend on van de zijde van Djiitsohland achriftelijk verzekerd Onze geheele bevolking eerbiedigt zoowel den tegonwoordigen Koning Groothertog als zijn vermoedelijken opvolger Wij verheugen ons over de innige verstandhouding welke tusschen de beide lijnon van het Nassausche atamhuis en verschillen de vorsten en regeeriugen bestaat en dat nog kort geledoji de voormalige Nassausche troepen den 70stDn verjaardag van hun vroegeren vorst hertog Adolf feestelijk konden vieren Men heeft leta gezocht achter een reis n