Goudsche Courant, woensdag 17 augustus 1887

Woensdag 17 Augustus 1887 N ï 3587 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De inzandlnl vao advartentida kan geschieden ot Mn uur des namiddags van deïi dag der uitgave TAFELBESCHÏÏIT enkel Onderkorsten GBOOTB 10 a 10 et KLEINE 20 10 uitmuntende door fijnheid van smaak en broosheid Alfsche Papbeschuit 9 10 cent Verkrijgbaar hg H M DERCKSEJV Westhaven B 158 SLIJTERS GENIETEN RABAT Mej KNaLMANN MARKT vraagt met NOVEMBER een flinke DIE STBODË NEB SjnOHWEB tjMW Plei iertrein voor 3e Klasse Reizig ers van den HAAG ROTTERDAM en GOUDA naar ARNHEM en terug op WOENSDAG 17 AÏÏGUSTUS 1887 M BWl11 f If ¥ li ü4mi £ S VAN PKA A Hoojtrjstraat ll FANTAISIE eOEDEN in alle prijzen van af 2 zwart iiklepr Zijden HBEREN HOEDEN extra kv8ahteit van af l l 6 j tChapeaa Boalanger Souple PANTAISIE HOEpin zwart licht en donkerbrmna2 5 ii l PEtTEL in a e genres l 1 REIS ARTIKELEN JfELJ FEÏTEN f Zie aanplak en strooibiljetten ZLIVEKE FKANSCHK WIJNEN De bekende BORDEAUX a 27 per 48 Flesschen met accijns franco huls geheel Nederland ook per prbefflesch kwart en half ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres VVIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elixter I THE mm M41FACTIRING COMPASÏ IW ÏML Eenige Fabrikanten der echte Sini er Naalmachbies MECJWSTE UITVI Dll G BE I1IFE07ED SINOES MHINES met oscilleerend ringspoeltje en hoogen arm Deze machines worden ook op proef geleverd en gratis onderricht er op verstrekt ten einde eiken reflectant zich door eisene ondervinding van hunne onovertroffen degelijkheid kan overtuigen vóór dat hij koopt Eenig DepOt te GOUDA D ubbelde Buurt B i o 4 Ondergeteekenden berichten dat hnnne WIJNEN en Buitenl 6EDISTELEERD in Uepót voorhanden ïjj hij den Heer J H SPIEBINOS Kattensingel te Gouda i wien Prijscouranten en Proeven op aanvrage verkrijgbaar zgn G OENEVELD VAN DER KoP Co SCHOONHOVEN NIEUW BOOS BESSENSAF per FLESCH 18 CENT per 12 FLESSCHEN minder Prima CHINEE8CHE GEMBER per pot ongeveer 2 Kilo ƒ 2 25 per Vj Kilo 50 Cents J J van der SA DEN Snelpersdmk van A Brinkman te Gouda Bankethakker Markt Gouda Ondergeteekende maakt zijnen geëerden stadgenooten bekend dat hg piNSDAG 16 AUGUSTUS znne BAKKERIJ Gouwe Wak Jno 99 OPMNT en zich voorneemt primWkwaliteit BROOD te leveren waartoe hg zicbilminzaam aanbeveelt P Hl SOOS TIE Bericht de tige COLLEC lEWEG D 59 TVANGST van eene praoh JljïJM VAN VELZEN HANfLAMPEN Wordt GEVJfeAAdD om tAtond oi later in dienst te tre P j vodr VAST of NOODHULP eene inke zii i DIEIfli TBOP BRANDERa n elk verlang systeem onder waarborg van jjeijigheid an d Pi G fNGEL Ï203 in iper oi Ibk mjbilr IVEN 171 i 1 leftMagtósYl 4D ver e KATT T Gffl aSÖH voéhk flln IJ Ü S ifijuur GMjés Cf SHL Schuim Icra fepiNES PBANSfiH ANKET Oïfef fcRTyE S WELLINGfONk BOTERKOEK enz euz HEÖEN AVOND lioomhoretiH aangesneden Taart Tpmjjoueea CMpolata g Prijsvermindering wegens vertimmering A van os Az Kleiweg E 73a mm mmm uil de Bierbrouwerij De POSTHOOKIV te Rotterdam Prjjs per Flesch 12 et per Flesch 6 et naar buiten in kisten van en j óf A Flesscheo 1IER onderscheidt zich zeer door Vof Dit BI rijk £ xtractgehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en voedend TAFELBIER aanbevolen Chemische analyse op franco a vrage gratis verkrggbaar Aanbevelend J H HOODE i Zeugfstraat 8S Agent voor Gouda en Omsirekenl Mevrouw van de VELDE Smits OOSTHAVEN VRAAGT tegen NOVEMBER eene nette mmmmmmm mwm Heden versche GEROOKTE INGELEGDEen GEBAKKEN 1 BARING 8TOK en ZOVTEVISCS en allerhande VEEVERSCHINGEN dageIgks te verkrijgen bg A H SPARNAAIJ stoofsteeg Gouda ft h m i s De oitgave dezer Conrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VBUDAG Inde Stad geschiedt de nitgare in den a ond t DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG Do prgs per drie maanden is 1 25 finnco per poat 1 50 BINNENLAND GOUDA 16 Ajujputn 1887 In de hedenmiddag g houden vergadering van den gemeenteraad die dpor 9 leden werd bijgewoond werd het vroege door ön medegedeelde voorsteM van B en W hétr de bewhikking over ds panflen uit den boedel van JVIej H H H jffman met algemeene stemmen a ngeno pen Yoory werd besloten het veer op den Kattensingel by de Crabethstraat waarmede tot heden oen prtó werd genomen in stand te houden Tot onderwijzelres aan de ie Burgerschool voor meujea werd benoemd mej 8 Haga te Arnhem en tot onderwijzeres aan de Tusschenschool mej E Sijtsma te Ijippmhuizen De begrooting voor de Stedelijke Gas briek dienst 1888 werd vastgesteld Onder de ingekomen stukken waren de volgende I De begrooting der gemeente voor 1888 Den weijd in handen gesteld eener CommjMie tot leden waarvan werden benoemd de hh Prince Hoefhamer en IJssel de Schepper S Een adres van den heer W Begeei en andere ingezetenen waarin wordt aangedrongen op voorziening in de hier ter stede bestaande behoefte aan middelbaar onderwijs voor meines In verband met eene verklaring door de Ckimmissie van Toezicht op het Lager Onderwijs door den Voorzitter in een vorige raadszitting voorgelezen dat de 2e Burger jhool voor meisjes in geenen deele voldoet aan de eischcn die aan eene dergelijke school moeten worden gesteld vragen adreuanten lo Opheffing van de 2e burgerschool voor meiqes 2o Uitbreiding van de Ie burgerschool voor meiqes Sa Oprichting eener middelbare school voor meiqea Dit adres werd gesteld in handen van B en W om bericht en raad 4 De begrooting der gesubsidieerde instellingen van weldadigheid dienst 1888 Deze werden in handen gesteld eener Commissie tot leden waarvan worden benoemd de hh van Straaten Straver en Hoogenboom In deze zitting werden da geloofsbrieven van het nieuw benoemd raadslid den heer W Lotsv oiderzooht en in orde bevonden en tot zqn toelating besloten In liet stembureau voor de a s verkiezing voor de 2e Kamer werden tot leden benoemd do hh Dr H Ussel de Schepper eil A K van der Oar dta en tot hnnne plaatsvervangers de hh O Straver n H Jager De heer A van der Valk alhier deed met gunatigen uitslag het notarieel staatsexamen eerste gedeelte M A M L Buijze alhier deed met gunstigen nitdag het examen ter verkrijging van de akte voor KngeUch L O Mej Markus alhier heeft haar examen gedaan als godsdienst onderwijzeres Van de door den Ned Khijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar dett Haag te kunnen gaan maakten Zondag 2S3 personen gebmik Dr Mezger heeft thans bedoten in Amsterdam te blgven wonen Men verneemt dat de ontbinding der beide mers der StatenGeneraal zal geschieden op den sluitingsdag 17 Augustus Voor de algemeene verldesiBgen der Tweede Kamer wordt stellig genoemd Donderdag 1 September Voor de Keiste Kamer is 8 September bepaald terwyl de opening der nieuwe ritting zal geschieden op Maandag 19 September Het te Amsterdam van 15 17 September te honden Nederhtndsch Taal en Letterkundig Congres ondervindt van vele zqden warme belangstelling Het ledental zal dan ook zeker gTooter worden dan van eenig Congres uit den laatsten tijd Als sprekers lieten zich o a reeds insehrqran oU Zuid Ned hmd Prédéricq Peter Benoit ir Max Boose Juliua Obrie Victor De Veen Kn Bosseels P J Scherpehzeel uit Noord Nedprtaad prof Sprayt dr Sehaepmm fmt fm Brigk fnf Van der Linden dr J Te Winkel dr E Launllard terwijl mevr Lina Schneider een door haar geschreven Qeschichte der Niederlandischen LUteratUr in openbare zitting aan het Nederlandsehe Volk ial opdragen Omtrent het programma der frerkzaamheden en der feestel kheden kannen wq het volgende mcdedeelen Woeflsdagavond l4 Sept zullen de Congresleden bijeenkomen ia een nader aan te wqzen lokaal van waar zij zich zullen begeven naar het Stadhuis men verwacht namolqk dat evenals dat bij alle congressen het gebruik is de leden officieel ten Raadhnize begroet zullen worden Donderdag zullen de werkzaamheden beginnen Als naar gewoonte zal het congres in afdeelingen zijn gesplitst De afdeelingen vergaderen s morgens des namiddags zullen de algemeene vergaderingen gehouden worden allen in het gebouw Felix Meritis Donderdag en Vrijdag vorderen de afdeelingen Zaterdag zal de laatste algemeene vergadering zijn Waarschijnlyk zal prof Quack het congres presideeien De avonden znllen aan de feestelijkheden gewijd zyn Donderdag zal de opvoering van dr Burgersdyk s vertaling van Macbeth phuits hebben in den Stads Schouwbuig Dit stuk is reeds in studie genomen en den 8n heeft de n e in tegenwoordigheid des vertalers de eerste lezing gehouden Dr Burgeiadijk heeft Macbeth tot in de kleinste bijzonderheden voor de opvoering geschikt gemaakt en zich daarby vooial gehouden aan de Duitschetooneelbewerking van Dingelstedt die proefondervindelijk goed is gebleken Toen de Botterdsmsche tooneelisten Macbeth opvoerden werd de bewerking van Oechselhanser gevolgd Vrijdagavond zal er een letterkundige en muzikale bijeenkomst jn waarin Vondels Lucifer als declamatorium zal ten gehoore worden gebrachti de tekst zal gesproken worden door mr J N Van Hall De koren zullenonder leiding van Daniel De Lange met medewerking van de Orkestvereeniging uitgevoerd worden het koor zal voor deze gelegenheid zijn siöimgestelduit de beste krachten der hoofdstad Wasrschijnlp zullen nog op dezen avond eenige beroemde letterkundigen optreden Zaterdag zal eene groote feestmaaltijd het congres sluiten Zekpr is het dat er ook een plechtigheid ter eere van Vondel zal phiats hebben Xaar aanleiding van verschillende adressen door ADVEBTENTISN worden geplastrt van 1 5 legels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LBTTBB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien grati opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t vrelk des Maandags verschgnt AfzonderlSke Nommers VIJF CENTEN de Gemeenteraden van Zaid Beierland Maasdam Numahsdorp en iüaaswaal gericht san Ged Staten van Zuid Holland over het plaatsen van arme krankzinnigen in het gesticht te Dordrecht werd in de zomervergadering in de afd der Staten die quaestie ter sprake gebracht en de vraag gedaan of daar het gebrek aan plaats in de gestichten mot tegen te spreken is Ged Staten ook maatregelen hebben beraamd om daarin te voorzien en zoo ja hoever de onderhandelingen deswege gevorderd zijn Ged Staten hebben hierop het volgende geantwoord De onderhandelingen omtrent het opnemen van behoeftige krankzinnigen uit do Provincie in gestichten moesten opgeschort worden tot beslist zal zijn elke veranderingen in de in deze Provincie bestaande krankzinnigengestichten zullen komen ten gevolge van de eischen krachtens de wet van 27 April 1884 gesteld Thans is in verband daarmede nog hanionde de beslissing van den Baad der gemeente Botterdam omtrent het al of met in stand blgvfn van het gesticht aldaar Deze beslissing die van grooten invloed is op het aanbil kranknanigen voor wier opneming zon moeten worden gezorgd mag spoedig worden verwacht Het optreden van de Gemeenteraden van genoemde gemeenten ia alzoo niet onvruchtbaar gebleven De verpleging van arme krankzinnigen blijft een pnnt van overweging en met vertrouwen mag een betra e regeling dezer hoogst belangryke zaak worden tegemoet gezien Het vooratel Schaepman betreffende art 194 indien het al aangenomen was meent De Tijd zou den schoolstrijd niet beëindigd maar toch ecnigsrins op den achtergrond geschoven hebben Dan zou men het er voor hebben kunnen houden dat de Linkerzijde haar bereidvaardigheid tot een volledige pacjficatie had willen toonen zoodat de Rechterzijde den dag der afrekening had kunnen afwachten Thans gjn de omstandigheden geheel anders De Eerste Kamer heeft niet verklaard dat de Kachterzijde ongelijk had zij erkende integendeel hetju e van het bijzonder godsdienstig onderwijs men B n het streven der tegenparty te waardeeren Welnu dan moet de schoolstrijd volgehouden worden Hij moet geleverd worden op het terresn van het bestaande Grondwetsartikel Als axioma dient daarbq vooropgesteld te wjorden zegt l e Tgd dat art 194 zich niet verzet tegen een regeling waarbij aan den eisch van rechtsgelijkheid wordt wordt voldaan en aan onze grieven wordt tegemoergekomen Meer dan vroeger hebben wij omtrent dit punt liberale bekentennissen in ons voordeel De strijd geldt dus de wet van Kappeyne van 1878 die wet moet dus ten ondergebracht worden de onrechtvaardigheid er van moet zoo duidel k aangetoond worden dat zelis haar aanhangers zich zullen schanien haar te verdedigen Hot werk zal moeielijk en langdurig zijn Tot troost en bemoediging m dien stnjd wijst De Tyd evenwel op den stijgenden bloei van het bijzonder gt ds lienstig onderwijs en op het verschil tusachen de discusSien in kamers en kiesveteenigen nu on tien jaar geleden Vooral is de strijd met vertrouwen te aanvaarden wql daarin de katholieken eensgezind zijn Ota Noorden verwondert zich volstrekt niet over de verwerping van het voorstfl Schaepraan Het liberalisme zegt het blad bestaat niet om dor wille van het recht Het liberalisme bekommert f il m