Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1887

Vrijdag 19 Atfgnstas 188T N 3588 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken voor 3e Klasse Reizig ers van den HAAG ROTTERDAM en GOUDA naar A R H E M en terug op WOEUSDAG 17 AUGUSTUS 1887 Zie aanplak en strooibiljetten Gtouderak GEBOREN Grietji ouden O it Gr f en A van der Ora f Abraham oodera A vaD DaÏTendgk en L Vernieer Neeltje oudrri A de Winter en C Rook OVERLEDIN J Bustwat 9 m StolwUk GEBOREN Willem Sybrand oudere K Anker en p vanDam Aart oodera Y Nooriaoder oni G Botb OVEKI EDEN M Verbbog 34 j Vlist GETROUWD T den Boer vaii Rotter m en A van BreniDgen O Haastrecht GEBOREN Hendrik onden B Steeïkamer en S C van Zeelt Coroeloa Romanos oodera G O Raateland en C Varkley WllheliniDa ouders J Sptkaoijder en T Verdoold Xsbanoa Adriaoa ouders M Vergeer en J Blom OVERLEDEN Maarten de Graaf 10 J Zevenhuizen GEBOREN Leendert obders A van Vliet en K Karreman Grietje oodera L Rook en K van Helder OVhRLEDEN J karreman 68 j W van deofAkker Sm ji ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoon A P VAN CITTERT geb Hübee Gouda 15 Angnstns 1887 Bevallen van een Zoon ADRIENASOPBIA VAN DBE STAAL geliefde Echlgenoote van H de VRIJER Amsterdam Nassaukade 73 13 Augustus 1887 Een BURGERMEISJE P G zag zich gaarne terstond geplaatst als 2e MEID of bij Kinderen Gopde getnigen voorhanden Adres onder No 1545 aan net Bureau van dit Blad QemeulDilGerde Kamers met ALCOOF en WATERLEIDING TJB BUUM Adres onder No 1544 aan het Bureau dezer Courant net TAEINAS 0 60 ets p V KG J van Sonsbeek GEVRAAGD 40 h 60 duizend gulden als eerste Hypotheek op soliede gebouwen Aanbieding franco JetterO bij L J C BOUCHER BoekbInderU s Gravenhage NIEUW NIEUW INMAAKPLESSCHEN hermetisch gesloten Inbond PrQS Per flacon 2 Liter 37 327 27 20 et Witte of St Jan Uitjes h 20 ets het Pond AOGÜRKKN CHARLOTTEN 8NIJB00NBN PRINSESSEBOONEN en verder alle soorten Gboenten Fruiten en Emiden VOOR DE INMAAK J GERR1T8EIV WERKSTER GEVRAAGD voor 2 dagen per week Adres aan het Burean dezer Courant HOUTVERKOOPING te Gouda De Notaris GROENENDAAL te Gouda is voornemens WOENSDAG den 17 AUGUSTUS 1887 des morgens 9 uur aan de Hontmansgrachtè te Gouda in het openbaar om contant geld TE VERKOOPEN Een belangrijke partij HOUT afkomstig van de oudeen noodbrug over den IJsel bg StolwijkersluU bestaande in PLATEN DELEN LEüNINGREGELS en STIJLEN BALKEN RAGGELS SLOVEN LEGGERS BINTEN SCHOREN eene party BRANDHOUT enz Alles liggend genummerd aan de Houtmansgracht te Gouda en te zien des morgens vóór den verkoop Prijsvennindering WEGENS VERTIMMBRING A van OS Ai Kleiweg E 73 Geen grijs Haar meer g J B nieuwe LONDON i v JljnÊk de beste van alle bestaande parwÉt wÉtKn fumèrien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glangrjjk n zacht en verft niet Pr s 85 cent per flacoB eü 1 50 pdr dubbele flacon Alleen verkrögbaar te Gouda hg J H C HÜINCK F Hz 122 Hoogstraat 123 NIEUW BOOIIEESSEmF per FLESpH 18 CENTS per 12 FLEjSSCHEN minder Prima CHINEESqHE GEMBER per pot ongeveer 2 Kilo 2 25 per V Kilo 50 Cents J J van der SAMDEIV Banketbakker Markt Gouda KRAEPELIEN en HOLM S ilOL CACAO Aaneename gezonde versterkende voedende en ligt verteerbare drank voor jong en oud voor zwakken en kinderen zeer aan te bevelen Scheikundig onderzocht door Dr v HAMEL KOOS Bureau voor Chemisch en Microac onderzoek te Aimlerdam Microscopisch onderzocht door Dr F J DÜPONT tp RoUerdam Verkrijigbaar in bussen k f 1 70 0 90 en ƒ O 50 bij HH Apothekers Drogisten etc Eisch op het Etiket de handteekening der fabrikanten KKAEPELIEN en HOLM Ap te Zeki Snelpersdruk van A Bkiskuan te Gouda NED BHITOOOBWEB Pleiziertrein Opentaar Onderwijs ToelaüDg van Leerlingen op de Koslelooze ScholeD ie Bewaarscholen en de Avondschool Herhalingsonderivgg De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Ondervrgs alhier maakt bekend dat de Inschrijving van Leerlingen wier plaatsing men met den 1 OCTOBER 1887 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de Schoollokalen op DINSDAG 30 AUGUSTUS 1887 des namiddags ten vgf unr Voor verdere bijzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de COMMISSIE de Secretaris Mr J PORTÜIJN DROOQLEEVEE Gouda 15 Augnstns 1887 BRËDASCHE O NTBIJTKOEK Aotwerpsche Snipper en Sucadekoek HAAGSCHÈ PONTEKOEK verkrflgbaar bg W SCHALEKAMP Jr Qonfisear Cuisinier Ooat Haven 17 THICOT ONEESSOEEEm TOOT Mannen Vronwqn en Kinderen SCHETSK Zn een zeer gemakkelgke HANDWAGEN met veeren en deksel zeer geschikt voor brood en groeufekar Te bezichtigen in de kazeri e bfj den Adjadant OnderofiBoier wiirsisairis TE HUUR op besten stand Te bevragen hg A VAN 08 Az KLEIWEG PRACHTIG HOOFDHAAR Aftchnft Manheer THEOPHILE Wy hebben de eer U deze getuigenis te schenken aangezien mgn zoon gedurende twee jaren zfln hoofdhaar kwgt wai welnu zgn hoofdhuid is door uwe middelen geheel zuiver geworden en hg bezit thane een prachtig haartooi UËd kunt met dit getoigschrift i jaar willekeur handelen Amsterdam is gél G DRIES8EN Iedere haarziekte wordt door mjj genezen alleen verkrijgbaar bg THEOPHILE Baaikundige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending 8 215 per Postwissel of f 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen Rembours GOUDA 18 Augustus 1887 Het adres bij den Oemeeuteraad ingekomen tot oprichting ran een Middelbare School voor Meiqes is van deh volgenden inbond Gouda 16 Augustus 1887 Aan den Gemeenteraad van Gouda Geren mat rerschuldigden eerbied te kennen ondergeteekenden inwoners van deze gemeente belanghebbenden by ofbelangstellendenin het openbaar onderwijs voor mdisjes dat zij met groote instemming de zinsnede vernomen hebben voorkomende in eene missive van de Commissie van Lager Onderwijs en medegedeeld door Uwen Voorzitter in de openbare Baadszttting van 18 Juli jl aldus luidende Wij aarzelen niet te verklaren dat zg nl de ie Burgerschool voor Meisjes in geenen deele voldoet aan de eischen welke aan eene dergelqke school moeten worden gesteld Adressanten nemen uit deze woorden aanleiding met den meesten eerbied U te verzoeken dezen toestand toch niet langer te bestendigen dan hoogst noodzakelqk is maar reeds op de aanstaande begroeting een post uit te trekken teh einde te voorzien in de dringende behoefte welks in deze gemeente bestaat aan Middelbaar Onderwijs voor meisje Beeds eenige jaren g eleden hebbon eenige ouders zich in hna verlegenheid tot de Begeering gewend jteKhet verzoek s Byks Hoogere Burgerschool voor jongena alhier ook voor hunne dochters open ta stellen Dit I redmiddel dat uit den aard dor zaak niet anders kon zgn als een behulp omdat de geheele opvatting en inriohtlBg vaa het oaderwqs vanr jongens in dezen zoo aanmerkelijk verschilt van wat foai meisjes gewenscht geacht moet worden werd toch door velen aangegrepen maar het ia U bekend hoe die toegang het eene jaar wel het andere weer niet werd verleend en hoe dit den bestaanden toestand nog bedenkelqker ja onhoudbaar gemaakt heeft Adressanten vragen U eerbiedig opheffing van de 2e Burgerschool voor meisjes eene uitbreiding zoo dit noodig mocht blijken van de Ie Burgerschool voor meisjes opdat daar plaats zg voor die meisjes welke van het Middelbaar Onderwijs geen gebruik zullen maken en dan de oprichting eoner Middelbare School roor Meisjes welke aan de bestaande zoo dringende behoefte voldoet Zg zgn zich volkomen bewust van de financieele bezwaren welke aan de inwilliging van hun verzoek zgn verbonden maar meenen toch dat in deze gemeente het onderwgs aan meisjes gegeven niet langer zoozeer als thans t geval is mag achterstaan bij dat wat voor jongens openstaat mj vragen niet om eene school die de meisjes tot geleerden zal maken veel minder nog die haa ongeschikt zal maken voor t huiselgk leven maar integendeel eene inrichting waardoor zg gevormd worden tot meisjes en vrouwen die later door harn ontwikkeling des te beter in staat zullen zijn de belangrijke plaats in te nemen welke haar in onze maatschappg ia aangewezen W BeOEE C O VAN KiSTÏBEV J Bmebaabt IjZN W Julios M Vebmaat Je K Jonkeb A Dam C van Veen Azn W F Spbuit H Enno van Oeldeb D Samsom Van deb Mem H J Nedebhobst J W Schouten C Jonker E Kobtenoevïb D G VAN Vbeuminoen To Boskoop zal op Woensdag 14 September een vhegertwedstrijd worden gehouden om fraaie prijzen Médodmgers kunnen zich aanmelden vódr 81 Augustus 8 s bij den Heer N J Sohoorel lid der Commissie De Stmkcourant van 16 Aug bevat het volgend komnklgk besluit van 13 Aug Nr 160 Art 1 De Eerste en Tweede Kamer der Staten Gfineraal worden ontbonden met 17 Aug 1887 gelgktijdig met de iluiting der tegenwoordige vergadering I Art 2 De verkiezingen der Leden van de Eerste Kamer zullen plaats hebben op Donderdag 8 Sept a s Onze commissarissen in de verschillende provinciën worden gemachtigd de staten hunner provincie te dien einde in buitengewone vergadering op te roepen Art 3 De verkiezingen van de leden der Tweede Kamer zullen plaats hebben op Donderdag 1 Sept a s in de kiesdistricten waar herstemming noodig is zal deze geschieden op Woensdag 14 Sept a s Art 4 Da nieuwe Kamera komen te zamen op 19 Sept a s Staten Generaal Vereenigde zitting der beide Kamers op Woensdag den 17den Augustus 1887 tot sluiting van de gewone vergadering der StatenGeneraal De heer Van Eysinga Vooni r der Eerste Kamer bekleedt den voorzittersstoeL De voorzitter laat door den griffier der Eerste Kamer voorlezen een Koninkigk Besluit van 11 Augustus 1887 Stbl No lï waarbg aan den Minister van Staat Minister vaiMVffiinnenlandsche Zaken de taak woidt opgedragen om zich heden des namiddags te drie uur te begeven naar de vergaderzaal der Stoten Geneiaal en daar uit naam des Koning de tegenwoordige zitting van de StatenGrenaraal te sluiten De Voorzitter benoemt een commissie van acht leden der Eerste en der Twepde Kamer om den Minister van rtaat Minister van BiuMnUndsche Zaken inen uitgeleide te doei I Kort daarna wordt de Miniatsr van Staat Ministar van Binnenlandsche Zaken zich op de gewone tat k m te naar de leqgaiBaiaX der SMébGeneraal heeft begeven de zaal binnengeleid De heer Heemskerk Minister van Staat Minister van Binnenlandsche Zaken plaatst zich tó6t den troon en houdt de volgende aanspraak iMyne heerml Ik mag het voorrecht hebbei n bg het eindigen uwer werkzaamheden den dank des Konings over te brengen voor de gverige behMtiging van s lands belangen Behalve de vereiaehte begrootingen en administratieve wetten werden eenige andere hoofdzakelijk van oeoonomuohen aard tot stand gebracht Daartoe behooren de uitzonderingen op de bepalingen der gemeentewet omtrent phiatselijke belastingen verscheidene onteigeningen voor belangrijke werken van publiek nut in Nederland da aanleg van staatswege van spoorwegen op Java en op de westkust van Sumatra de maatregelen tot opbeuring der suikercultuur op Java en het invoeren eoner nieuwe pasmunt in West Indië Verbeteringen werden gebracht in het wetboek van burgerlgke rechtsvordering in de wet op de schuttergen in de crimineele wetboeken voor het krggsrolk te water en te land en den accgns op het gedistilleerd en in de wet betreffende het recht van patent nEen onderzoek van groeten omvang omtrent den arbeid van kinderen en den toestand van fabrieken en werkplaatsen werd door de Tweede Kamer gehouden Een buitengewoon gewicht ontleent de nu afgeloopen ritting aan de behandeling en aanneming van elf wetten strekkende tot het in overweging nemen van veranderingen in de Grondwet Dit onderwerp van staatsbelang heeft gedurende eenige maanden groote volhardende inspanning van do Volksvertegenwoordiging gevorderd En vermits daarover de geWouschte overeenstemming is vorkregen behoort naar luid van art 197 der Grondwet eene ontbinding van de beide Kamers te volgen welke met den dag van heden plaats hoeft In naam des Konings simt ik do gewone vergadering dor Staten Generaal Den minister van staat minister van binnenlandsche zaken wordt na hot uitspreken dezer sluitingsrode door de commissie uitgeleide godaan w iarna do vereenigde zitting door den Voorzitter wordt opgeheven Door de Leidsche Machinefabriek firma Bakker en V de Valk is eene nieuwe toepassing gevonden van het bekende stelsel van zelfwerkende voorwerpen Het is een deurslot dat alleen geopend kan worden door inworping van twee halvestuiversstukken De eerste drie sloten van dézen ïard worden heden ingebracht in de badinrichting aan de De Bnyterkade te Amsterdam nam op 2 privaten en een toiletkamer De vinding is des te belangrijker omdat zij geen speUe e geen aardigheid maar inderdaad nuttig is in de practijk Zij levert goedkoop en onberispelgk toezicht voor een aantal inrichtingen In zgn werk Ce qu o mange a Paria vertelt Pierre Delcourt o a het volgende s Ochtends komen de Parijsche kooplieden in de Halles de aangevoerde kluiten boter keuren zij doen dat door een metalen stang in de boter te steken en die er dan uit te halen met een klein klontje en dit houden zij een oogenblik in den mond en spuwen het dan uit Welnu hetgeen zg uit spuwen wordt door een industrieel met zorg bewaaid H j laat den vloer opvegen met al het stof en de vuilnis laat alles smelten en verkoopt dan de boter die hg aldus verkrijgt aan de menscfaen die in de open lucht gebakken aardappelen enz te koop aanbieden Wij lezen in het Vaderland Voor Scheveningen en alle visschersplaatsen die rich op de haringvisscherg toeleggen is het begin van de visscherg weer een misrekening Misschien is misrekening hier niet het juiste woord want menige reeder vreesde reeds vóórdat de haringvisscherg aanving voor lage besommingen maar zooala het gewoonlijk gaat men hoopt steeds op betere tijden De lage prgzen waarvoor de groothandelaara in da laatste twee jana de haring hebben moefên van de hand doen hebben ook nu voor de eerste nieuwe aanvoeren geen verbetering ondergaan En van de marktprijzen hangen in de voomaiai ste plaats de besommingen af De vangst was tot heden dit jaar meer dan middelmatig en de qualiteit van de haring in het algemeen heel goed en toch werden ladingen van bomschttiten die in betere jaren ƒ 2000 en meer opbrachten thans verkocht voor ƒ 1200 tot ƒ 1500 Nu is het bekend dat de haring van de eerste reizen binnen korten tijd moet worden omgezet en geconsumeerd misschien dat voor de haring van de tweede en volgende reizen een betere prga bedongen wordt wat wg voor reeders en vissehers van harte hopen Valt de haringvisscherij ook dit jaar weder tegen dan riet het fer voor vele ngveren treurig uit Eenige werklieden die onlangs in de riolen van Parijs aan het werk waren hadden in dit onderaardsche doolhof eene zonderlinge ontmoeting Terwgl zij bezig waren met het schoonmaken van het gedeelte der cloaca dat rich ondor den Bouleviurd de Vilette berindt hoorden zg plotseling een luid en lang aangehouden gesis Zij dachten dat dit het het hulpgeroep was van iemand die misschien door een der openingen in het riool was gevallen Redonnet de ploegbaas dacht echter dat dit vreemde gerucht door boosdoeners werd gemaakt dia zich hoogstwaarschgnlgk in deze riolen voor de politie verborgen Hg nam zijn schop en stapte moedig naar de plek van waar het geluid kwam Nadat hg een groeten afstand had afgelegd 3a hg bg het flauwe schgnsel der veiligheidslampen een reuaachtigen boa constrictor welke zich om een der watergeleibuizen had gekronkeld en zijn kop dreigend naar hom uitstak Redonnet verdoofde het ondier dadelgk door een gednchten slag met zijn schop en toen de werklieden van zijn ploeg genaderd waren hielpen zg den slang doodslaan Het lichaam van den slang werd in triomf naar boven en naar hot naastbij zijnde politiobureol gebracht Daar bleek hot spoedig dat boa als vermist was aangegeven nadat het hem gelukt was uit de menagerie van een kermistroep te ontsnappen Een waterplant uit Canada in Noord Amorika herkomstig do zoogenaamde wate pest loor ongo t