Goudsche Courant, vrijdag 19 augustus 1887

iv veert een vijftigtal jaren naar noordelijk Europa overgebracht kenmerkte zich door haar voorbeeldeloos snelle ontwikkeling en verbreiding Dewijl de plant voor niets nuttigs dienstbaar was de binnenwateren sohromel k verontreinigde door de afstervende exemplaren groote belemmering in de vaart veroorzaakte beijverde men zich allerwege dit schaij ljgk gewas op te ruimen of te verdelgen Veel moeite heeft m zich daartoe gegeven maar in den el met gering gevolg totdat eau tot heden ontkende oorzaak haar spoorloos he ft doen ver dirijnen ttn deo jongstiierloopen tijd is de lts nuttigs dienstbare plant gelijk uhsliger dari vroeger B oordeeld iarbemingen hadden ai getoond w lk een gunstilen invloed zij op dei gezondheidstoistand der be racbte en tot on beweerde adat gedane Iking oefëht Waar jmt en dö Algem Meètftn Cmtral ZeUungy waaraahdeze medodeeling qntleenen dringt nu opfederinvoering der waterptet aan Sedert degenpemdeJant zich eott ver ireitt in de n qerassigeflstrcekIndoui Hitmcher in lilinnov J i alwaar in ifijdening buikl Mip on koortien bijna altijd in i er ofliiaere mati en 5omt J s op hevige wijza heer cht€ i lééft meal er in d laatste vJer jaren geenl 3p rffier van gevonden jlfet tijdscljrift dringt insgelijks op het em i n brpev n aan met bedoelde plant jOus pol elfrykvaderland bezit menige streek zelfs iiJ de onmidijel10ke habijheid on er f s tad ivaar Sergelijke lkopta Tprdr vei e in uitmuntend veld tér biatbeidingjiiiouvindeiJ i i ïn eeqe Ürtef utt Ainstoijdam in do UM ien Nieuioe CïJj leest men het volgendl i i Inde rdaad bij do toestanden op dit gebied toi Voor een paaö honderd jata vergeleken leren wij thanli n aarlijk tls in Abrahamè schoof Oednrelde den tijd van Viet twaalfjarig bestand b v Was hët hier te AmstaMam en ook op het plittteland werkel k een chaos van verwarring In de Jtaliaanscbe rooverholen kon het niet erger zijn Geheelo benden afgedankte soldaten trdkken het land door en bedraten alleit i geweld I it geschiedde vooral wan1 neer onze nalburen of de republiek stilstand van wapenen of vrede sloten Er moesten dan schutters orden aangenomen tot wering van allerlei geboefte boeveq achten gehouden en telkens hervat worden Plakkaten worden afgekondigd waarbij vreemden die z f nder verlof bedelden met gepseling verdachten met de pijnbauk gedreigd aanzienlijke premien op het aanbrengen en ontdekken van dieven en hnisbrekers gesteld werden Dit lieve leventje duurde zoo met kleine tusschenpoozen de geheele zeventiende in het eerste gedeelte der achttiende eeuw Tucht raap apin en verbeterhuizen werden in all staden gesticht en de reeds bestaande vergroot Men confineerde sloot op bande geeselde brandmerkte verminkte radbraakte stelde tot afschrik de onthalsde hoofden en andere afgehouwen ledematen op de poorten igaf de lijken aan de galgen het gevogelte ten aas of liet ze door de lucht consumeerei jongens van 16 jaren die oenen manslag begingen werden met het zwaard over het hoofd geeseling brandmerk en confinement van 14 jaren wegbns dievery afzetterij en mi8han4eling met het koord gestraft en het hchaam Of het rad gesteld ja nog in 1712 oen zestienjarige knaap te Amsterdam voor afzetting en kwetsing geradbraakt Men geeselde confineerde en bande landloopers die reeds 76 jaren bereikt hadden eonen kapitein ongeveer 83 jaren oud die zich aan moord had schuldig gemaakt zag men levend radbraken waarna het hoofd afgehakt op eene pen gestoken en het lichaam op een rad ientoongestold werd En toen schenen die onti ttende strafgerichten minder af te schrikken dan te verharden Te Amsterdam b v word een misdadiger binnen vier jaren tgds zesmaal gegeeseld en vqfmaal gebrandmerkt oen ander binnen drie jaren achtmaal gegeeseld en viermaal gebrandmerkt een derd binnen één jaar elfmaal gegeeseld ed vijfmaal gebrandmerkt Een zekere Griet Andries viel niet minder dan 32 maal in handen der justitie de beruchte Trein Peters meer bekend onder den naam van Tryn Hamburch werd 32 maal in hechtenis genomen 8 maal uithoofde van zwangerschap met eenen strop om den hals aan de galg tentoongesteld onderscheiden malen gegeeseld 15 malen gebwndmerkt beide hare ooreu afgesneden en eindigde 80 December 1617 haar misdadig leven aan de galg Tnsschen 1695 en 1720 dus binnen 25 jaren warden er alléén te Amsterdam niet minder dan S09 personen openlijk ter dood gebracht De straffen varen veelal middeleeuwach doch de misdaden waren soms ook zóó vreeselijk dat men er bg do barbaursche volkeren nauwelijks de wedergade van zal aantreffen Niet weinig werd de onveiligheid in die dagen bevorderd doordien de misdadigers uit de eene provincie gebannen in de andere eene schuilplaats I I vonden of na bun TOnAÏs ondergaan ie hebben broodelooa rondzwierven wijl de raap of wachthuizen vol waren of die van de eene plaats de misd igers eener andere niet wilde opnemen Daarenboven heerschte er niet zelden jalaezle tuaachen deverschillende baljuwen en naijverig op elkander namen sommige de misdadigers in phlats van Se uitte leveren in hunne bescherming of stelden io inde gelogepheid om te ontsnappen Wat slagf vanjustitieele ambtenaren die ze fentiende oeuwsohe baljuwen meestal waren moet meh den Haagschen ryksarohivaris Van dei ljergh hoeren vertellen Edellieden officieren en advocaten staan veelal terechttvegeiis geweld en bahladighedea en vechterijeni ookwel eens wegene schaking procureurs wegefe kuovelarjj notarissen voor valscbheid deurwaarders wegops insolentie kooplieden voor fraude en bodriegelijke ankbreuk predikanten wegens öproerige libellen maar do baljuwen oor al die misdaden te zamenen nog eenige andere bovendien Er is natuurlijkgeen jatand in de maatspliappij die gfrane lujdragentot ds prooeduren voor het Hof van Holland gele yerd hfeft maar geen meer dan de baljuwen HetstrafricBt was hun een punt van Hnanpio gffiworden willemeiKen msoientie kenmerken dikwips hunnebealisjiifcen en hunne hebzucht die wt een spreekwookI aeworden was schouten en ba uwen gnjpWals wWen deed hen overal voordeel in zoeklnen wimjluit de kleinste vergrijpen door boeteii Ineoafisclflen eene bron vail winst vooK zich te vor ien I En in byzondei i4len kan men dit allitaljzop in dj Sohotils w èrk over het naatschBp lijk leven onzer videren in de i zeve tionde eeuwjwaar zelflf vermeld wordl hoe Ü baiuiven in g 3heiine ijemtandhouding stonden lii t dn befaniuds licijtekooifi 01 ryko gehuwde heereli gold afperken m j W I Over MJ Volnpiikisten congres vorléHen week teMunphen gjjhoudISn deelt de N Fr het volJgendd mewi y Èij de eerste ontvangst trad de uitvinder der j wereldtaaw de heer Schleyer geleid door het eerebestuur der Beiersche Centraal veresniging den heer Guttêuson en den voorzitter van do club te Munchen den prefect Schnejjper de za binnen en nam omringd door beroenide Volapukistea uit het biiitentenllnd waaronder aan zyne linkeraand eene Fransche dame onder den geur van bl men en planten aan de eeretafel plaats Een Munjhnerfcincd het achtjarig dochtertje van dr J C Weisz privaatdocent aan de Universiteit te München en lid der Volapukistanclub aldaaï begroette in een door papa in het Volapuk opgestelde toespraak de feestgenooten en in het fayzonder deo schepper der wereldtaal wien ze bij de slotwoorden een bloemruiker aanbod Schleyer sprak zijn dank uit voer de hartelijke ontvangst te Munchon de stad van het zeer voortreffelijk bier zif bila legudikun en vestigde de aandacht op de belangrijkheid van het te houden Wereldtaal congres waarop geheel Europa do oogen gericht hield Bedevoeringen en toosten in de Duitsche taal on het Volapuk van zoo ernstigen als luimigen inhoud instrumentale en vocale voordrachten vormden voor dien avond het programma Zeer viel in don ismaak het liedje A Tel Zn Zweit dat door het clublid Söl Sühmitt Philipp gedicht eu op muziek gezet was en door mejuffrouw Bauschmayer fraai werd gezongen Keeds te voren was door de aanwezigen onder begeleiding van blaasmuziek Sohleyer s oompositiej de Volapukbymno aangeheven Tot vergaderlokaal voor de eerste openbsre bijeenkomst was de groote zaal ip den Lowenbrau Keller gekozen Nadat de prefect Schnepper de aanwezigen welkom had geheeten ging men over tot het kiezen van het beatuur van het congres De uitslag dezer verkie üg was dat benoemd werden tot eorevoorzitter de heer Johan Martin Schleyer schepper van het Volapuk voorzitter do heer dr Kirchhoff hoogleeraar aan de universiteit te HaUo a d Saaie vice voorzitter de heer Wilhelm graaf v n Tauffkirchen Liohtenau te Mnnehen secretarissen de hoeren Karl Gresz ingenieur te Munchen on dr Fieweger rector aan het gymnasium te Breslau ten slotte tot assessoren de hoeren Julius Lett hoofd ingenieur te Weenen en dr H van der Stadt directeur der H B S te Arhhem De zaal was g jed bezet behalve uit Müncheo waren tegenwoordig Volapükisten uit Wurtemberg Baden Noord Duitschland Oostenrijk Zwitserland Engeland ïrankrqk Denemarken ook uit ons land en zelfs uil Rusland en Californié Onder hen noemt de Presso Madame Polier geb Laurent uit Piroflai dep Seine et Oise miss Sherman uit Californié do heer Dornbusoh uit Engeland de hoer Ernst Enna uit Kopenhagen en dr Obhlidol met twaalf anderen uit Weenen en Meidling Aleer de openbare voordrachten een aanvang namen heklom datuvel Schleyer de met de Volapuk ïleureu versierde redenaarstribune en bracht allen die zoowel door hunne medewerking ali hunne tegenwoordigheid hot congres mogelijki hadden gemaakt zijnen dank daarop wijdde hij uit over de verbreiding van het Volapuk en eindigde terwjjl hij er op wees hoe zijne schepping de mensehen niet slecht in het verkeer maar ooit in den geest der liefde meer tot elkander breügqn zou met de woorden van zynen vriend Joseph Victor vjon Scheffel In Zuknnft nicht mehr Classenhas nicht mehr Kacenhasz nicht mehr Mas enhas soudoru al emeinie Liebe in Volapuk Levendige toejuichingen Na de openbare voordrachten kwam men bifeen in Bestaurant üpgerer waar een welvoorziojneTdisohde hongqkge Volapükisten wachtte I Het mdiu inhet volapUk Juiddo Lized zibas sj ijskaart feebasup gerstesoep Fitauroyoned vischmayoniliise Babaloet kopbtets e fidaplan yulibbk kalfstleesolimet aardappelpasteitjqs en roode koi l Loots ganae doka ko salad u pcfti pokukol svidiko ganzen en eendenpiKtei met saladu of met ingrmaakte vraten Zib Svjdik Dessert Onder vroolijke e pïekken luimige V i rdrAchtan eu toasten ging de j4 taoedigvoorby 1 Het Volgende iaternntionale Congres z l in 1890 te Parijs plaats vjnden Men heeft beslolelffipene Algem fene Weretdtaalvereeniging te stichtSi en aan hei blad dak paatpór Schleyer de vader van het i Volapii k redi eertj Aéh naam Volapukabled ono dik gegeven inoimen Ovei de geheimen van het Russische repliUeufonds deelt de ïïwes de volgende belangrijke bijzonderheden mcdei Het kabinet van Peterlburg heetti il 800 000 roebels besehikba r gestold ivoor die pouranten welke de Oostorsche politiek van Rusliitd eii voornainalak alles wat de troonsbostjjginj in Itelgarijo betreft willen steunen De cji te koopën on reeds otogokochte dagbladen zijn in drie categbriecn vetileeld 1 Die welke onvoorwaardelijk alles opnemejn watdor ledactie bevoli n Wordt Ij Die op wief politieke kleur men slechts inzoo verre eenigif invloed oefent dat zij in vriendschappelijke bewoordingen over Huslimd spreken Die waarin van tijd tot tjjd ingezonden stukkeu worden opgenomen Natuurlijk wordt de eerstecategorie ontvangen elk naar mate van hare mindereof meerdere autoriteit ongeveer 5000 roebels porjaar Voor de tweede is een som van 2 tot 300 000 roebels jaarlijks vastgesteld Een opstel geschrevenvolgens de aanwijzingen der Russische regeering ineen orgaan dor derde categorie wordt niet zeldenmet een som van B tot 10 000 roebels gehonoreerd Het aantal der aldus omgekochte bladen bedraagt in Frankrijk 16 in Engeland 4 in Duitschland 38 in Oostenrijk 20 waarvan iu Bohème alleen 9 In Italië Hongarye Servië Roemelie enz 18 en in Polen 3 In het geheel worden 89 couranten door Rusland bezoldigd en buitendien zijn nog 900 000 roebels voor verdere aankoopen beschikbaar gesteld Aangaande den oorsprong der polka deelt de Oartenlaube het volgende mede In t jaar 1831 of 32 werd bij een feestelijke gelegenheid te Elbeteinitz in Bohemen door een der jeugdige vrouwelijke feestgenooten een nieuwe dans uitgevoerd die zeer de aandacht der aanwezigen trok Zij zong daarbij een onbekende melodie als begeleiding Een der gasten een geoefend musicus do heer Joseph Neruda hoofdonderwijzer aldaar bracht de melodie op t papier Het duurde niet lang of de qjeuwe dans die zeer in den smaak viel werd er algemeen bekend en deze bijval beperkte zich niet tot Iboteinitz maar alom in het rond was dit ingelljks het geval Omstreeks het jaar 1835 maakte men er te Praag kennis mede waar h j een even gunstig onthaal vond en dewijl er zoo vele halve pdssen in voorkomen gaf men er den naam aan van pokka d 1 de helft en vandaar is de later algemeen gebruikelijke benaming polka in zwang gekomen Vier jaar daarna kwam hef muziekkorps der Praagsche scherpschutters te Weenen en speelde er de oorspronkelijke melodie van de polka met groeten b jval Ten jare 18 10 danste een Boheemsclie dansmeester Raab gehaeten de polka in het Thé tre de l Odéon te Parijs Ook daar viel er een buitengewoon gunstig onthaal aan te beurt en nog in datzelfde winterseizoen was er geen bal of danspart j groot of klein in de Fransohe hoofdstad waar depolka werd gemist BuUenlandsch Ovmicht Groote blgdschap heerscht in hot kamp der öladstonianen over de zegepraal b j de Northwithverkiezing De Qladstonlaan die gekozen is vervangt een Tpry en had 1120 stemmen moer dan de Unionist met wiens candidatnur do conservatieven zich hadden vereenigd De Daily News roemt er in dat in dit jaar nog geen verkiezing ten voordeele der Regeéring is uitgevallen maar bij de vier verkiezingen die hebben plaats gehad twee conservatieven en twee Unionisten zijn vervangen door drie Gladstonianen en een Parnellist Bovendien z jn vier Unionisten tot Gladstone s kamp overgekomen zoodat de bestrijders der Begeering van 276 tot 284 zijn gestegen Dit neemt niet weg dat toch de regeeringspartij nog 102 man sterker is Uit Amerika komen gunstiger benchtery Eiudelük Ï3 do lang verwachte regen gekommi en wel in zoo wervloedige mate dat aan de Igomeene uitdroging Am weilnnden een einde is gekomen fc f iltsliurg heeft weer een hevige brand gewoed De brand ontstond omdat iemand die een sigaar oanstiik den brandenden lucifer in de papiermand wierp Oogentdikkelijk vatte het papier vuur dat zich weldra door bet geheele huis verspreidde want daar woonde een behanger zoodat lichl ontvlambare stoffen in groote hoeveelheid voor de hand lagen Achtereenvolgens werden de belendende percoolen aangetast zonder dat hel der brandweer gelukte het vuur meester te worden Toen de vlammen eindelijk waren bedwongen laten verscheidene groote huiden en kantoren iii de Fifth Aveaue m de asch De leheele schade Wordt geraamd op 1 000 000 dollards y Nog steeds worden bijzonderheden medegedeeldover de spoorwegramp in Illinois Tot duaver ishet zeker dat 158 menschen bij de ramp het levenverloren Hot bedrag er schadeloosstellingen datdo nagelaten betrekkingen van de Toledo Feona andWeütem Company eisohen is nu reeds gestegen tot 1 000 000 dollars Er is een onderzoek in esteld naar de houten bmg De directeuren der maatschappij houden voi dat er aan moedwil te donken valt doch van andere zijden wordt berfeerd dat de brug in hoogst wrakken toestand verkeerde Hot verkeer is tot dusver nog niet hersteld Te Brugge zijn de standbeelden van Breydel en De Kronmck de helden uit den Vlaamsehen vrijheidsoorlog ten tweedonmale en ftu officieel onthuld Het merkwaardigste dezer tweede onthulling was de tegenwoordigheid van Koning Leopold die een t iesprank hield welke door de ïniipmdaiue belgs wordt genoemd eon welsprekend en patriotisch pleidooi ten gunste van den persoonlijkon dienstplicht Na s Konings rede voerde de burgemeester der stad het woord en vervolgens brachten de zangvoreenigingen een toepasselijke feestcantate ten gehoore De feestelijkheid wejfl besloten met een grooten historisohon optocht bestaande uit ongeveer 1300 personen te paard in rijtuigen en te voet De geheele plechtigheid slaagde volkomen en was voor de duizenden dl haar b jwoondon een werkelijk indrukwekkend schouwspel Het Journal de St Pétersbourg bevestigt dat de Russische regeering een nota heeft verzonden waarin protest wordt aangeteekend tegen de verkiezing van den prins van Coburg tot vorst van en zijn vertrek naar Bulgarije De geheele verantwoordelijkheid zegt bet blad voqr dezen openlijken inbreuk op de rechten van de mogendheden en de Porte komt geheel voor rekening des Prinsen di de raadgevingen der mogendheden in den wind heeft geslagen Geen der mogendheden kan de wettigheid der verkiezing of der troonsboklimming erkennen want geen mogendheid kan hot goedkeuren dat aldus openl jk inbreuk wordt gemaakt op het Berlijnsch tractaaat Waaneer ecli ter de mogendheden een dergelijke rechtsverkrachting willen goedkukiren dan kan natuurlijk Rusland aiiëen zioh niet verplicht achten als verdediger op te treden van hetgeen daarvan oog is overgebleven Sedert de prins van Coburg zegt het officieu ze blad gemeene zaak heeft gemaakt met de Bulgaarsche partijhoofden kan er geen sprake meer z jn van de beloofde Verzoening en een algemeene amnestie want de prins kan de gewezen regenten en ministers niet beletten het werk van haat en wr ak votfrt te zetten RECLAME VOOR D0VE1 I Een persoon die door een eenvoudig middel van doofheid is genezen zendt gratis de beschrijving daarvan aan oen ieder die er om aanvraagt Adres A L SIIUPSOJM 4 Rue Drouot PARIJS INRICHTINGEN WELKE GEVAAR SCHADE OP HINDER KUNNEN VEROORZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda Gelet op art 8 en li der Wet van den 2n Juni 1875 CStaatêUad no 9S Dóen te weten Dat zij voor den proeftijd van een jaar verinning hebben verleend aan de Directie der Naamlooze Vennootschap De Oóudsche Machinefabriek alhier en hare rechtverkrijgenden tot het plaatsen van eei juk voor een zoogenaamd vij eldok in het water van dé Kattensingelgracht aabij het öalgeveld Gouda den lOn Augustus 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd YAN BERGEN UZENDOORN De Secretaris VON STERï BACH L S MARKTBERICHTEN Gouda 18 Aug 1887 Tengevolge het prachtige oogstwedor was de aanvoer van granen heden niet groot Tarwe en Zeouwache Rogge 10 a 20 cent lager Nieuwe Gerst 10 Haver 10 Koolzaad 10 a 20 Buitenlandsclie Rogge 80 a 40 Bonte Maïs 10 cent booger Tarwe Zeouwsche 8 60 a ƒ 9 Mindere ƒ 8 a ƒ 8 40 Polder 8 10 a ƒ 8 25 Mindere ƒ 7 60 A 7 80 Afwijkende ƒ 7 a ƒ 7 25 Jarige Zeeuwsche Kogge 5 80 a ƒ 6 5 Nieuwe ƒ 5 40 a ƒ 8 76 Poldeiyogge ƒ 4 Ï0 ii ƒ 4 60 Buitenlandsche per 70 KG 3 70 a 4 B0 Jange Wint rgerst ƒ 4 25 a ƒ 4 50 Nieuwe do ƒ 3 75 a ƒ 4 75 Jange Zomer ƒ 4 a ƒ 4 30 Nieuwe do ƒ 4 a f 4 30 Chevaliergorst f 6 i a ƒ B 50 liaver per Heet ƒ 3 i f i en per 100 kdo ƒ 6 50 a ƒ 7 Hennepzaad Inland h ƒ 6 76 i f 7 Buitenlaridsch ƒ 4 50 a ƒ 5 Erwten Inlandscbe blauwe mesting ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Buitenlandsche voererwtcn per 80 Kg ƒ 5 30 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 10 è ƒ 10 50 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 5 75 ƒ a 6 25 Koolzaad ƒ 8 80 i f 9 Karwijzaad ƒ 16 4 ƒ 15 50 per 50 Kilo Mais per 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 5 80 a 6 Od a ƒ 6 40 a ƒ B 60 Clnquantine ƒ 5 60 a ƒ 5 90 Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 137 partijen Kaas eerste kwaliteit ƒ 25 a ƒ 28 tweede kwaliteit ƒ 22 a ƒ 24 Zware f Mi f 29 Noordhollandsche ƒ 22 a ƒ 27 De veemarkt van geeii beteekenia vette varkens 19 i 22 et varkens voor Londen 17 a 18 et magere varkens of biggen fkuwen handel biggen ƒ 0 85 a ƒ 1 10 Schapen handel iets levendiger Schapen ƒ 22 a ƒ 28 Nuchtere kalveren ƒ é a ƒ 10 per stuk Goeboter ƒ 1 30 ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 00 a ƒ 1 10 28 SEPTEMBER KAASMARKT uurgerlijke Stand GEBOKENi 15 Aug Alidt opden M Prook p A Grooteodorst 10 MichieU M ri ouders C Zwtoenbargeo J IS viD ülivereD Coraebs Mirioni oodrri H GoodriuD en H Btjoboiit 17 Willempjr oudrri W deoHtrtog en A raa Soeit JoIübdi ManR oadera O vid Leeuwen ea G NieowenbaileD Hermanus ouders J Stalenburg en J P Scboonderwoerd JobaDoei ouden W Joflftkoeo en A aa der KliB Anna Maria onder P Snoeij en J L Hoogefllteger i OVERLEDEN IS Aug A Zialeman lm U C M de Zeeuw hoiair van J H de Wilde 27 j A an Vliet wed J van Zutpben 78 j U m OËllUWD 17 Ang J Kerper en N L van Keitereu F Broer ea H Vonk S Uroekbuileu en N Verkerk A du Jong en T W Voa Ondertrouwd P ELSHOÜT Gemeente Secretaris van Zevenhuiten EN M VAN DKB MOLEN Beeti 18 Augustus 1887 Onder rouwd LODEWIJK TAN GENT BN ANNA M DUIS a Rotterdam 18 Augustus 1887 ADVERTENTIËN bijna 79 jaren onze geliefde Moeder en Behu ViS VtlET üit aller naam fl JAGER Gouda 16 Aug 1887 t Door de bevalling van eene welgeschapen Dochter trof my heden de gevoeligste slag mgns levens door het plotseling afsterven van mijne innig geliefde Echtgenoote CATHARINA MARIA de ZEEDW na een kortstondig en geduldig Ijjden in den oadefdom Van b jna 28 jaren Overblijvende met drie jeugdige kinderen kan ieder beseffen welk een ramp mij en de verdere familie treft üit aller Naam J e DB WILDE Gouda 16 Aug 1887 Voor de vele bewijzen van belangstelling ontvangen gedurende de ziekte en na het overljjden vau onzen geliefden Zoon HENUERIK GEORGE betuigen wj ook namens onze kinderen onzen hartelgken i uk G A REIMERINGER A W REIMERINGER HoKrHAKEB Leiden 18 Aug 1887 Prijsvermindering WEGENS VERTIMMERING A van OS Az Eleiweg E 73 TRICOT ONSEfiQOEMEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn OPRUIMING van de voorhandene loiuKSfumi UITGAVE KOKSMA tegen veel minderen prijs bij A BBIi KilAI Lange Tieudeweg te Gouda Tegen JICHT UHUMATIER Terkqjgbaar te Gouda Wed Bosman Tiendeweg o G IJsBisnjK Blanwstraat Alphen L Vaeossiau Zn Bodegraven B G P Brinkbl P Vkhsloot Boskoop J GOÜDKADB P LoOMAN Sarmeten W G KrBVBKS Hazerewoude J Gaarkeuken Kamerik van Bbu k Oudewater J Libpland Rijndijk A C Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Boothooïn Wouhrugge A de Wildï ÏMIHUMATISCHLy AANDOENINGEN Op Toordeelige voorwaarden worden Depots geplaatst aanvraag aan het Hoofd Depot bij M J C HAM te ütreck