Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1887

Zondag 21 Aagnstos ga I ED RRIJNSPOORWEG Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOV DA naar DEN HAAG EIST TEE TJGh Des ZONDAGS gedurende JUNI JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER speciale Retourbilletten 1 2 en 3 KI GOUDA DEN B AA Q verkrggbaar geldig Toor heen en terug op denzelfden dag Prfls 1 60 eerste ƒ 1 30 tweede ƒ O SO derde Klasse Bericht aan de Broodverbruikers Oin de genichten die concurrenten in ons nadeel verspreiden in toekomst te doen ophouden hebben wij en ook in het belang onzer klanten besloten om alle zending en Tarwebloem die door ons naar Holland worden verzonden direct na aankomst aldaar door deskundigen te li ten onderzoeken en het resultaat direct na afloop daarvan in verschillende Couranten te laten opnemen hierdoor zullen DE BROODVERBRUIKERS tot de overtuiging komen dat brood van onze Tarwebk em niet anders kan zijn dan GEZOND AANGENAAM en yÓEDINGRIJK Société Anonyme Anversolse des Noalins mXlBXJEM LEZ ANrJSBS 1887 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken EÜ QEBA70NDSDH001 De Commissie yan Toezicht op het Middelbaar Ondenryg maakt bekend dat op DONDERDAG den 25 en VRIJDAG den 26 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Hoptmansgrocht INaCHBIJVlNO zal gehouden worden Tan Leerlingen voor de Burgeravondschool op eerstgenoemden datnm van Leerlingen van den vorigen eureus op laatstge noemden Tan nieuwe Leerlingen Het Toelatingsexamen zal plaats hebben op DONDERDAG en VRIJDAG den 8 en O SEPTEMBER des aTOnds te 7 uren Om aan dat Examen te knnnen deelnemen moet men den ï2 jarigen leeftijd bereikt hebben en een bewijt txin inenting knnnen OTerleggeu H t Schoolgeld bedraagt 3 u c2 n Toor twee of meer Leerlingen nit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende oaders betalen geen Schoolgeld De Letfen znllen aanvangen op den 12 SEPTEMBER De Secretaris der Toomoemde Commissie D F H G TAN ITERSON AANBESTEDI1T Op DONDERDAG 25 AUGUSTUS 1887 des middag ten 12Vi Ure zal by enkele inschrgTing worden AANBESTEED in het Café V b8dkBest te Gouda Het amoveren van 3 Woonhuizen aan de BleekerssingelgemerktWijk R No8 248 24 en 250 en weder opbouwen van dien Het bestek en de teekening zal Tan af 19 Augnstns aji ter lezing liggen in borenge noemd Café alwaar ook de gedrukte bestekken Terkrggbaar zgn ad 0 50 Aanwgzing op Maandag 22 Angnstns a s des Toormiddags 11V uar door de Architect J J MULDER te Ameide Inlichting geeft de Heer J MULDER Bouwkundige Bleekerssingel te Gouda DOOS VMRTBBK Openbare Verkooping te GOUDA ten OTerstaan Tan den Notaris G CFOETUUITDEOOGLEEyEE op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1887 des morgens te elf uren in het Koffiehuis Hae HOHiE aan de Markt aldaar Tan Een goed onderhouden gunstig gelegen en aangenaam uitzicht hebbend en ERF aan de Gouwe op den hoek Tan het Plantsoen Wgk C No 91 te Gouda Het Huis herat beneden eene VOORKAMER en ruime WERKPLAATS met uitgang in het Plantsoen en boren onlangs geheel gerestaureerd 4 KAMERS KEUKEN ZOLDER en DIENSTBODENKAMBR het Huis fs ran WATERLEIDING voorzien en heeft Terder Tele gemakken Te aanraarden 15 October a s Te zien 3 werkdagen Toor den dag der T8rkooping Tan 10 tot 3 uren en op dien dag op de gewone uren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris Wordt gcTraagd tegen 1 OCTOBER Toor NOODHULP of VAST eene nette DiEIVSTBODE F G een goede bi N t kunnende koken Onnoodig zich aan te melden zonder goede getuigen Adres Meyonw BOERS Bleekerssingel No 200 Gemeubileerde Zamers met ALCOOF en WATERLEIDING TE HUUR Adres onder No 1544 aan het Bureau dezer Courant WATERPASSEN nleawe constructie 8 H POLAK OPTICIEN Groenendaal Db Chantomelanus Oogenwater krachtig werkend middel Toor alle oogkwalen als Terzwakking afmatting zware drukkende stekende en jeukende oogen ontstaan door lang ingespannen zien of lezen bloedroode en druipende oogen ook oogen waaruit dikwgis rocht ontloopt Tooral by koud weder enz enz Allen oogiyders wordt dit middel ten sterkste aanberolen Prgs per flacon met gebruiksaan wgzing 60 Cts Verkrggbaar bg Wed Bosman Aonda Wed N Sanders Leiden A Prin Ze enhuiïen W Ligtbelm Voorburg Wed G Wilhelmus Woerd lA Bos Berkel I f 300 betalen wg aan hem die hg het gebruik van Goldtnann s Kei er Tandwater ooit weder tandpjjn krggt B GOLDMANN en Co Dresden Verkrijgbaar a 50 cents de flacon te Gouda bij J C ZELDENKIJK Stoxfba cLean Zit en andere Baden VEEWAEMINGS TOESTELLEU BADKAGHELS oor Gaz eo Kolengebniik in alle prezen Toorbanden bg G VAN BERREL KLEIWEG Alles wordt met garantie gelcTerd W SCHALEEAMP J Kok en Banketbakker OOSTHAVEN 17 GOUDA Bereelt zich beleefd aan tot bet lereren van Dejeuners Diners Soupers met bgleTering Tan SerTies en verdere benoo digdheden en verder alles wat tot het KoksTak behoort iüS jTlt U AALbLEEKZUCHT OROOTE ZWAKTE in flesBOben k f 1 80 en f 1 00 TAMARINDE BONBOIVS aanbefolen tegen verstopping daarmedt in verband staisncle onKesteldbeden In doo n van 80 en 50 COnt CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing ran den rook deter Clgarelten geeftden lyder aan ASthlUa lerstood terlichting In Eiui van 80 en 50 centB SALMIAK PASTILLES oplossend en Terzakhtend middel bij HoSBt en verkoudheid i flesohjes 1 20 oents ERAEPËLISN HOLM r ipothtkeri te Zeiêt I DepSt TOor Gouda bij den heer A H lEEPB Apotheker oorheen C THIM Snelpersdruk van A B inkiiam te Gouda BINNENLAND GOUDA 20 Augustus 1887 Do generaal msjoor jhr A R J Klerok adjudant des Konings i b d commandant der Ie divisie infanterie inspecteerde gistereit het 4e bata jon van het 4e regeraent infanterie alhier in garnizoen Tegen J S alhier is proces verbaal opgemaakt sis verdacht van diefstal vac eenige kleedingstukken en andere vooriverpen uit de woning van Tuilo en Botterop Genoemde voorwerpen zijn in de woning van S door de politio in beaüg genomen en door de eigenaars herkend De Standaard moldt het volgende Donderdagmorgen kwam te Utrecht de deputatenvergadering der anti ievolutionaire partg die zeer talrijk beiooht was saam Na eene openingsrede van den voorzitter waarin hjj de geestelflke roeping der anti revolutiooairen uiteenzette ging de vergadering over tot het behandelen van de door het centraaloomité voorgestelde wqzigingen in de atatuten 1 Dat het centraal comité voortaan uit 16 in plaats van uit 13 leden zal bestaan en dat slechts 6 van dezen tegelqk leden van de Staten Oenenuü mogen zijn dat de club der Kamer zal worden uitgenoodigd voortaan 3 loden aan te w zen om met 3 leden van het centnal comité de politieke aangelegenheden te regelen welke wijzigingen met algemeeno stemmen werden aangenomen Daarna ging men over tot de benoenling van 4 leden in bet eentnal oomit waarvoor werden herkozen de heeren Fabiua De Oeer Heyblom en de Savomin Lohman Na de panze ging men over tot de beapreking van de hovding die de anti revolutionaire partij zon hebben san te nemen ten opzichte van de tweede lezing der grondwetsherziening Dienaangaande werd door het centtaal comité op den voorgrond gesteld bet diep gevoel van gekrenktheid dat leefde bij alle anti revolutionairen over de moedwillige bestendiging van het grievende onrecht hun door de Ëente Kamer in zake art 194 aangedaan en over den sohier bmtalen zet der liberalisten om in strgd met het aangenomen stelsel van enkelvoudige districten en in weerwil van het gegeven uitzicht toch de groote steden niet te splitsen Desniettemin oordeelde bet centraal comité dat dit voor de aotirevolutionaire party geen aanleiding mocht zijn om wat goed en nuttig voor land en volk was uit partijgeruktiieid af te keuren Het non fotnmue was zoo oordeelde het oentraal comit van zelf vervallen vooreerst doordien thans do revisie der grondwet elke vier jaren aan de orde zou kunnen komen en ten anderen doordien het thans aangebodene volstrekt qjet de revisie der grondwet was maar slechts eene voorloopster van de thans uitgestelde meer ingr pende rerisie die hoe eer hoe beter moet komen Als middel om tot die betore en meer gelijke revisie te geraken stelt het centraalcomit daartim voor de aangeboden re ormiill aan te nemen en voorts uit te spreken dat onze beginselen niet verboden om ook de wijziging rakende nde troonopvolging de administratieve rechtspraak en de defensie te holpen tot stand brengen terwijl het oordeel over de min beduidende w zigingen aan de prudentie der te kiezen leden moest worden overgelaten De heer P J Joubert de commandant van het Transvaalsohe leger heeft zgn onfslag genomen als lid van den uitvoerenden Baad M als vicepresident dor Zuid Afrikaansohe Eepubliek Betreffende de redenen welke hem tot dit besluit leidden verklaarde de heer Joubert dat er geene oneenigheid in den Uitvoerenden Haad is voorgevallen Wel was er eenig verschil tusschen hem en andere leden geweest omtrent de toelage van £ 100 aan don heer Jeppe maar dit had volstrekt geen invloed op zijn bedanken gehad Hij had alleen bedankt omdat b nit het ambtelijk leven wenschte te treden en rust wil nemen Zijne 1 gezondheid lijdt onder het zittend kantoorleven en daar het land nu in vrede en voorspoed verkeert achtte hij dezen tijd hut geschiktste nu de voornaamste Kegeoringsmaatregelen door den Yolksraad reeds afgehandeld zqn om zijn oBtshg in te zenden Zijn diensttijd zal eerst aanstaande jaar in October verstreken zijn doch hij verlangde véór dien tijd ontslagen te worden en had daarom bedankt terwijl de Yolksraad zitting hield opdat deze dadelijk maatregelen zou knnnen uemen voor de benoeming van zgn opvolger De Yolksraad nam Jonberta ontllag aan en benoemde in zijn plaats tot lid van den Uitvoerenden Baad generaal N J Smit die daam ook tot vice president werd gekozen Naar aanleiding van deze keuze merkt De VolktUem op Alles in aanmerking genomen is de kenze van den hoer 3mit als lid van den Uitvoerenden Baad misschien de verstandigste onder de omstandigheden Niet dat er geene bekwamere tonnen te bekomen waren maar onder de bestaande toestanden is t te vreezen dat iemand die oen bee e sterk voor vooruitgang is zich nit zijn element vu gevoelen in onzen Uitvoerenden Baad zooals die ita te zamen gesteld is De heer Smit echter heeft naar onze bmchonwing juist genoeg zin voor vooruitgang en gevoel van onafhankelijkheid en vrgzin ighoid om hem tot een nuttig lid te maken van ou t enwoordig Uitvoerend Bewind an de betrekking van vioe p Mtdent wordt naar onze bescboawlog meer waalde eheeht dan ze verdient Volgens de bestaande wet mag de vice president niets meer doen dan bq ontsteltenis van den president den Yolksraad op te 40 n om voorziening te nuken vtior de ver H tz t iig van een Bieowen prendant Wq betwijfelen t of hij onder de wet als waarnemend president kan optreden bij afwezigheid van den effectieven president buitenlands ofandeiszins Wq begrgpen t dus niet waarom sommigen er zoo ei g op gesteld schqnen te zgn om dit heel ondergeschikt baiyi e te bekleeden De Cholera Te Napels werden in het etmaal van Zondag tot Maandag 8 personen door de cholera aangetast en zijn 6 aan deze ziekte averieden Het aanhoudend droge weder wordt aangemerkt als oorzaak dat de epidemie zich niet uitbreidt Opmerkelyk ia het dat van al de gevallen uitgezonderd zes waarvan met doodelijken afloop in de gevi jgenia geen enkel zich heeft voorgedaan in de üi ongezond bekende w ken dor stad Den 14 Augustus zgn te Palermo aangetast 7 overleden 4 te Catania 17 overl 6 in de provincie Syraciise B overl 3 in tteasina 1 geval Op M ta den 14 Augustus aangetast 8 overL 6 In het noorden van Britaoh Indië moeten in Juni en Juli 70 000 personen aan de cholera overleden zgn De Daily News zegt dat er in vroegere schaarsche berichten daaromtrent niets was dat zulk een schrikkelijk heerschen dier ziekte in die streken vermoeden deed Het blad kan niet anders dan gissen dat van overheidswege de zaak zooveel mogelgk stilgehouden is Het ii zegt het blad ovengoed alsof er in dien tgd 40 000 menschen te Londen waren gestorven tonder dat men er veel beweging over maakte De oAmh Ct verwacht dat over het algemeen de op 1 Sept te verkiezen Kamer wat het samenstellend personeel en de verhouding der partgen betreft met de thans ontbonden Vergadering zal overeenkomen Bene groote algeheele omkeeriugis althans niet te verwachten Ën nu er eenvoud g met ja of neen over de Grondwetsvoorstellen is te stemmen bestaat er weinig aanleiding tot agitatie liadat de grootste aanleiding daartoe door het verstandig votum der Eerste Kamer over het voorstel SchaepmanVos de Wael is afgesneden Blgven de partgen echter onveranderd in hare gevoelens dan worden slechts voor enkele hoofdstukken do vereisohte twee derden verkregen de hoofdstukken van het inkomen der Kroon enz en van da Provinciale on Gemeentebesturen Dat ware belaohelgk en daarom reeds gelooft de Amh Ct dat de tweede behandeling in de Tweede Kamer beteren afloop hebben zal Er bestaat kans dat de non posumus politiek met haar obstructionisme en onwil zich in de nieuwe Tweede Kamer niet 1 laten hooren maar dat daarentegen alle partijen evenzeer doordrongen zullen zijn van de politieke noodzakelijkheid van de aanneming dezer veranderingen Die politieke noodzakelijkheid ontstaat uit de overtuiging dat bg verwerping vooral van de nieuwe bepalingen omtrent het kiesstelsel eene vervaarlijke beweging zou ontstaan die ons veel verder zou brengen imfie tegenwoordige voorstellen Ook van de Eerste Kamer verwacht de Amh Ct da aanneming bg de tweede behandeling behalve die van het defensie hoofdstuk hetgeen de Amh Ct niet sterk zou betreuren Hoogstens met één enkele uitzondering zullen denkt het blad de voorstellen dus de vuurproef dooi staan en zal Nederland eene nieuwe schoon onbekende toekomst ingaan met het daarbg geschapen kiesstelsel op den grondslag eener ruimere uitwer king der kiesbevoegdheid j Het Herzogmwald brandt nu reeds ruim eenweek Volgens de laatste berichten behoeft menechter niet te vreezen dat het vuur zich verder zal uitbreiden De Pruisische en Belgische troepenafdeelingen die den brand hebben helpen dooven zijn naar huis gezonden De boschwachters met de bewoners der omliggende dorpen zijn voldoende omden verderen voortgang van den brand te beletten Toch zal het nog wel een zes weken duren voorhij volkomen geUnseht is Op het oogenblik datde brand op het jachtgebied van den graaf van Vlaanderen ontstond kwamen uit Eölgen uit Heireraontb en andere plaatsen ook tgdisgen van bosokbranden Dit heeft op het vermoeden van Mm groote brandstichting gebracht Du wouden bestaan voor het meereadcM nl naaldhout dat zeer gemakkelijk vuur vat Het Herzogenwald en het Hooge Veen z n VoÊ oudsher het toevluchtsoord voor houtdieven struikroevers en smokkelaars Aanleiding hiertoe is dater de grenzen van drie landen Netlerland BelgiB en Pruisen samenkomen welke staten den kleinen I vrijstaat Moresnet insluiten In de laatste jaren werd het bosch bg Akeii herhaaldelijk door branden geteisterd waarbg men ook meende aan boos opzet te moeten denken D9 gestrengheid waarmede de verordenin n vf hst stelen van hout en hetr bessen plukken werden 20 handhaafd joeg de talrgke houtdieven tegen de bevoorrechte pachters en eigenaars van jachtgrondenin het harnas Zoo is het zeer wel mog jk dat zg hen door brandstichting nadeel zoehten te bende r kenen i In vroeger jaren werd het s alen van bont niet of zeer licht gestraft Vandaar dat velen er een handwerk van hadden gemaakt Ze beschikten over goede bijlen en messen en waren zeer bedreven in het bijeen binden en vervoeren der takkenbossen Tusschen Aken en Herbesthal kon men tegen den avond dikwerf kleine karavanen ontmoeten die zich met de bundel hout over den schouder vobrthaastten Zg droegen den laat zoo dat zij dien elk oogenbUk konden afwerpen en ze het hoofd vrg konden bewegen Tegenwoordig echter wordt hnn het sprokkelen zoo goed als onmogelijk gemaakt en dit zal hun wraakzucht hebben opgewekt Evenals dè branden van het woud bg Aken zal ook die van het Herzogenwald wel op hunne rekening moeten worden gesteld Indertijd is ook het plukken van bes sen verboden Sedert overoude tgden hadden de krme vrouwen vrg bessen mogen plukken en iet volk besc iouwde het ten slotte als een recht De in lompen gehulde vrouwen die men dikwerf met korven zwarte bessen op het hoofd hun Geil Walbri geil zingend langs de straten zag loopen zagen er gewoonlgk onheilspellend genoeg uit om hen tot alles in staat te rekenen Als het onderzoek dat men instelt bewijst dait de brandwerkelijk gesticht is geworden weet men ook welkelieden men verdenken moet