Goudsche Courant, zondag 21 augustus 1887

Merk NIGnTCAP Verkrijgbaar bg M mm h ie NB Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE Qittersttiiiorgen omati eka 11 uur is tusschen Doom en Driebergen de Oosterstoomtram ontspoord even boven Welgelegen De locomotief is omgeslagen en diep in den weg gewerkt waarbg een staker tusschen do ksp en de machine geworpen letsel bekwam aan hoofd rug en arm benevens eenige brandwonden echter van niet ernstigen aard Aan de reizigers is gee letsel toegebracht De goederenwagen achtnr de locomotief stond bijna loodrecht tegen en over de locomotief De voorste passagierswagen bekwam aan het voorbordes alleen indenüSng De passagierswageiis bleven in het spoor Door dr H die kort na het ongeval daar voorbijkwam werd voor zoover noodig hulp verleend De dienst is tydelijk door wegversperring verhinderd Onmiddelijk is echter de noodige hulp ontboden en is men aangevangen met het opruimen der hindernissen zoodat waarschijnlijk Jiedon avond de dienst weer geregeld kan worden hervat De materieel schade is aeor belangrijk De heer D kapitein der artillerie uit Utrecht die met zgn echtgenoote ia het Kurhaus te Schevemngon logeert heeft aangifte gedaau dat aan deze dame Woensdag tusscheu 9 en 12 uur tijdens haar afwezigheid een belangrijke hoeveelheid kostbaarheden een lange gouden ketting met medailjon een gouden bracelet en een paar juweelen oorkuoppen zyn ontvreemd De politie hoeft gisteren in het hotel een huis zoeking gedaan en zot haar onderzoek voort De dader is echter nog niet ontdekt In de Zweedsche vesting Berholm heeft een groot ongeluk plaats gehad De leerlingen der zoogenaamde konstabelschool hadden namelijk onder bevel van een officier en onderofficieren in eene schuur aan de Oostzode der vesting een hoeveelheid munitie byeengebracht ten behoeve van schietoefeningen die den volgenden dag moesten plaats hebben Daartoe behoorde eeno partij buskruit van ongeveer 900 kilogram Nadat de munitie was bijeengebracht moest er nog iets aan geregeld of gewerkt worden In den uamiddag was men hiermede zoover gereed gekomea dat de dirigeerende luitenant met goedvinden van den chef der konstabelschool wegens andere dienstzaken kon heengaan terwijl hij aan en der onderofficieren opdroeg na afloop van het weinige dat er nog gedaan moest worden de schuur te sluiten Hoe het toen verder is gegaan weet raea niet maar een half uur later vloog alles in do lucht Op 5 a 600 voet rondom de plek lagen verbrijzelde lijken armen beenon en hooCden verspreid £ en I jk zonder hoofd was over een muur van 65 voet hoogte heengeslmgerd In een huis op betrekkel k groeten afstand van de schuur werden do ramen verbrijzeld en in een der kamers waar drie kapiteins aan tafel zaten met zooveel kracht naar binnen gostooten dat alle drie door de glasscherven zware verwondingen bekwamen terwijl tevens een gedeelte Tan het meubilair werd vernield Hetzelfde gebeurde in een ander huis met eenige kinderen Van de 19 leerlingen der konstabelschool allen flinke jongelieden van 20 a 25 jaar zijn slechts verminkte kalf verbrande onherkenbare Iqken overgebleven Maandag avond heeft te Bordeaux tweemaal een heftige storm gewoed eerst vergezeld door stortregens daarna door regen en hagel De bliksemstralen volgden elkaar met vreoswelckend geraas Op verschillende plaatsen is het weerlicht ingeslagen Op de Btiuares en wandelparken zijn vele boomen ontworteld Op het platteland z u de verwoestingen nog ffoAa Te Bègles is het station geheel vernield te Baranquine en Bègles werden de telegraafspalen gebroken De telegraphische gemeenschap kan slecht door middel van onderaardsche draden wordelraan gahouden De trein uit Toulouse kwaA drie uren te laat aan Des avonds kwam een pleiziertrein nit Arcaobon met eenige waggons vim een volgtrein in botsing Dit werd veroorzaakt door een boom die dwars over den weg was gevallen Een rijtuig werd verbrijzeld en 17 personen gewond hoewei geen enkele gevaarlijk Ook van andere zijden komen berichten omtrent chade door den storm aangericht Op zeer vele plaAtscn is de oogst geheel vernield 150 schapen van een grondeigenaar zijn te Bi on verdronken De wegen bg Bordeaux zqn onbegaanbaar Uit Mayenfeld in het kanton Grauwbnnderland is bericht ontvangen dat er weer drie touristen zijn veron lukt Het waren jongelieden van 20 a 25 jaar allen Zwitsers en onder ben een jong meisje dat Edelweiss wilde plukken Bij het bestijgen van den Falknis die eene hoogte heeft van ongov r 2600 meters zijn zij in een afgrond gestort Het meisje had het eTeuricht Terloreu en twee der jongelieden die haar wilden redden werden in den val medegesleept Ëen hunner riep nog om spoedige hulp wellicht dat 9en hen nog levend zou vinden maar toen de hulp uit Mayenfeld aankwam vond men slechts de verminkte Iqkeu Binnen 4 a 5 weken zijn er dus in de Zwitsorsche Alpen reeds 24 reizigers omgekomen namelijk Op do Jungfrau Bern 6 op den Gantrist Bern Leissigergrat BernX Morteratoch gletscher Grauwbunderland Molesa Waadland Santis Appenzeill Kaisereck Freiburg Dent de Coijan Waadtland Sohachenthal Uri en Diablerets Wallis ieder 1 en thans op den Falknis 3 Voorts wordt sedert 17 Juli nog een reiziger vermist een Amerikaan die zonder gids uit was gegaan om den Faulhorn en andere punten te bezoeken De kamervlieg de kleine plaaggeest die zoo menigeen in zijn middagdu e stoort en onvermoeide aanvallen op suikerpot en melkkan doet heeft dit gemeen met de poes dat zij telkens toilet maakt Zoo schijnt het althans aU zij lichaam pooten on vleugels herhaaldelijk zit te reinigen Volgens den Ëngelschon scheikundige Emerson is het echter niet louter ijdelheid wat die ware huisplaag tot al dat poetsen aanspoort De vlieg is namelijk het vereomgingspunt van een aantal met het bloote oog niet waarneembare parasietjes die talrijker bij haar voorkomen naar mate het vertrek waarin zij zich beweegt minder goed gereinigd en gelucht wordt Bedoelde parasietjes dienen haar tot voedsel en men kan er zeker van zgn dat het beste middel om vliegen te verdrijven dus gelegen is in het reinhouden en dikwijls laten doorluchten van het huis zoodat eg elders haar aas gaan zoeken Prms Kung die vijf on twintig jaar lang do leiding der buitenlsndsche betrekkingen te Peking ia handen gehad heeft en daarna aftrad om plaats te maken voor den vader des Keizers doch sedert als lid van don Tsung li Yamen gelegenheid had een woordje ie blijven medespreken heeft oulanj S weer eens van zich laten hooreu De reeds bejaarde Vorst had den naam niet vooruitstrevend genoeg te zijn naar den zio der tegenwoordige regeerders en deze opvatting zou er ook voor oen groot deel toe hebben bijgedragen dat hij destgds op zij gezet werd Doch de l omorie thans door hem tot den troon gericht OTOX de veranderingen die in het hooger onderwijs zullen noodig zgn bewijst duidel k dat de prins al evenzeer als het driemanschap Chun Tseng en Li overtuigd is dat de hervormingen op elk gebied eene noodzakelijkheid zgn indien China zich zal willen handhaven als de grootste mogendheid vau Azië De markies Tseng heeft terecht in zgn artikel in the Asiatic Quarterly de gebeurtenissen die tegenwoordig in China voorvallen en die alle tot één doel moeten leiden de versterking van de natie en de verzekering van hare weerbaarheid genoemd het gevolg van het ontwaken na eenen langen slaap Als in het kasteel der schoone slaapster is dat onti aken op één tijdstip bijna algemeen geweest en de man die dit Wonder heeft teweeggebracht zonder daarbij bepaald de rol van den schoenen prms gespeeld te hebben is niemand anders geweest dan de heer Jules Ferry dië do Chineesche natie behandelde b1s een onbeteekeneude menigte Wij hebben achtereenvolgens gelegenheid gevonden de uitingen wnar te nemen van verschillende hoofdpersonen op hei staatstooneel te Peking nadat zij tot de bewustheicl wn het ontwaakt zijn gekomen waren De Keizerin Tseng Li Chun en zoovele anderen hebben getuigd van de gevoelens die iien weldra gansch vervulden en zij hebben gedachten uitgesproken en daden voorbereid die in de beschavingsgeschiedenis van China van de grootste beteekenis zullen zijn De jongste getuigenis van s Koizers oom prins Kung die geheel in denzelfden geest is en zich wederom met een nieuw onderwerp bezighoudt laten wij bier als het vervolg op het vroeger medegedeelde volgen Uwo Majesteits dienaar en de andere ministers vad den raad bieden op hunne knieën dit vertoog aan ovor de regelingen te treffen voor het geven van onderwijs in sterrekunde en wiskundige weten sohappen Deze wetenschappen zijn onmisbaar om een begrijj te Irggen van machinerieën en hot vervaardigen van vuurwapenen waarom wij beslo ten hebben daarvoor een bijzondere afdeellng te verbinden aan de school Tungwen d i de Hoo geschool te Peking waar geleerden van groote ont wikkeling worden toegelaten en waar mannen uit het Westen zullen worden uitgenoodigd om onder richt te geven Daar dit plan Uwer Majesteits goedkeuring heeft verworven zij hot ons veroorloofd te verklaren dat het zqn aanzijn niet heeft te danken aan eene lief hebberij voor nieuwigheden of uit bewondering voor de uitgewerkte fljnheden eigen aan de Westersche wdlensohap maar alleen aan de overweging dut de werktuigkundige kunsten van het Westen alle hunnen oorsprong vinden in de wiskundige weten sohap Dus wanneer de Chineesche regeering het aanbouwen van stoomschepen wenscht in te voeren en het vervaardigen van werktuigen en tevens wei gert in de leer te gaan bg het Westen bestaat er een gevaar dat wij werkende naar ons eigen weten geld voor niets zullen vermorsen Wy hebben de zaken rijpelgk overwogen alvorens die voor den troon te brengen Doch onder de personen die de zaak niet kennen zullen er sommigen zijn die het onder werp als van geen belang zullen beschouwen ande ren die o s zuUeu veroordeelen omdat wij de wegen van China verlaten voor die van het Westen en anderen die er zelfs tegen op zullen komen dat Chineezen zich zuUen vernederen door te worden onderwezen door de volken vau het Westen Zij die met dergelijke tegenwerpingen komen zijn on wetend ten aanzien van de eischen der tgden Omstreeks half Juni is er ten overstaan van den Tsung li Yamen een examen gehouden van candidaton die voor fgksrokening naar het Westen zullen worden op reis gezonden Sprekend voor den geest des tijds zijn de onderworpen voor opstellen welke bij dat examen werden opgegeven Eeno ploeg kreeg als zoodanig kustverdediging en grensverdediging een andere ploeg spoorwegen en de betrekkingen met vreemde rijken sedert de Ming dyuastie Nog kan worden medegedeeld dat door het departement van financiën is besbten de som van 5 900 000 taols beschikbaar te stellen voor de aanstaande huwolijksplechtigheden te Peking Buiteniaodsch Overzicbt Behalve met den tegenstand van Susland en de onverschilligheid der Mogendheden zal Ferdinand ook te kampen hebben met de Aloxander partg in Bulgarge en dit is te gevaarlijker omdat deze partg hoar steun vindt in de voornaamste elementen van het leger Dat men thans den Coburger inhaalt en toejuicht hééft op zich zelf niet veel to beteekenen dat geschiedt meer uit voorliefde voor feestvieren dan uit gehechtheid aan zijn persoon Ook is een goed deel van het Bulgaarsche volk wel naïef genoeg om te meenen dat met een nieuwen Vorst de oude bezwaren in de eerste plaats gebrek aan stabiliteit dat verlammend op alles drukt zullen worden opgeheven Het tegendeel is waar met den Coburger raken do fiulgaren er nog meer in de toestand wordt nog ingewikkelder verwarder Dat Bttslaod om den Coburger oorlog zal voeren gelooft niemand aan oorlog wordt te Petersburg zoo weinig gedacht dat op groote schaal militaire verloven worden verleend Do Czaar moet dezer dagen nog gezegd hebben Ik wil geen oorlog om Bulgarije Toch dreigt er een ander gevaar voor de algemeenen politieken toestand wanneer de Coburger t in Bulgarije eenigen tijd uithoudt zonder dat da Pprte of de Mogendheden iets daar tegen 4oen Daarover wordt nu reeds iets gemompeld al is het nog slechts in enkele kringen Busland zou namelgk aan het tolereeren van den Coburger door de Forte en de Mogendheden het recht ontleenen om zioh van het tractout van Berlgn terug te trekken Ën indien dat geschiedt staat alles op bet Balkan schiereiland weer op losse schroeven ook de bezetting van Bosnië en Herzegowina door Oostenrijk Maar die dan leeft die dan zorgt de ervaring leerde dikwerf genoeg dat traotaten of verbonden nooit me r dan zeer zwakke steunzelen waren voo r den vrede en het tractaat van Berlgn heeft toch reeds eenige scheuren In het Engelsche Lagerhuis zeide sir Henry Holland Minister v n Koloniën dat zoodra het wetsontwerp tot regeling der wetgeving in Queensland i aangenomen de Koningin de oppersouvereiniteit ziu aanvaarden over het doel van Nieuw Guinea dat thans onder Britsch beschermheerschap staat De Koningin van Tongaland heeft herhaaldelijk de Britsche bescherming of annexatie verzocht en bg de Begeering is de quaestie der toekomstige betrekkingen nog in overw ing doch zg heeft inmiddels een vriendschapsverbond met genoemde Koningin gesloten waarbij deze de verplichting aanvaardt geen verdrag met een andere vreemde Mogendheid te sluiten of grondgebied af te staan zonder Engehinds toestemming Sir James Fergussón vefklaarde dat over de wederzijdscho belangen van Engeland en Frankrijk ton opzichte van Gambier onderhandelingen worden gevoerd Het doel is een bevredigende regeling der bestaande geschillen en handhaving der rechten welke Engeland in die streken heeft W H Smith kondigde aan dat de Segeering het ontwerp handhaaft betreffende de ontginning van steenkolenmijnen en hot wetsontwerp woarbg het verkrijgen van klein grondbezit voor de boeren wordt vergemakkelijkt Daartegen ziet zg af van het wetsontwerp op de tienden van dat op het technisch onderwijs en van het ontwerp tot invoering van niedwe bepalingen op het heffen der rijksbelastingen De Fransche premier Bouvier heeft Donderdag de lang aangekondigde redevoering gehouden die vooraf in den Ministerraad nauwkeurig is onderzocht Het stuk schijnt niet veel te beteekoneh te hebben Wat de man zegt kan ook niet veel invloed uitoefenen op den gang van zaken want hoe ook zgn vrienden zullen de rede prijzen zijn vijanden zullen haar veroordeelen hetzij om t geen er wel t zij om t geen er niet instaat t zg om t geen er tusschen de regels gelezen wordt Dat wil nu eenmaal zoo hot politiek gebruik Do redevoering werd gehouden in het hotel Continental en men verwachtte aan den ingang van het gebouw veel lieden om vive Boulanger te roepen De talrijke politieagenten hebben dit zooveel mogelijk verhinderd Bureau voor gevonden voorwerpen geopend van s namiddags 1 3 uur Gedeponeerd Een Portemonnaie met geld en een bloedkrolen Kettinkje met gouden sluiting üurgerlijke Stand GEBOREN 18 Aog KliulMt Mirii omitn L M Boot n i Nienwliod Andru Cornelia ovden A M Smit ei A Zaidcin Kilfaelmma JobaDoa oadera J Smit cb W C van der Kraatt Johaonea Mannua oodara M vao Zaaien en A W Hakalege 1 Intonic oadera J Verboek en K van Egk Wilhelmaa oudara P van J od en P Koeman OVERLKDIN 1 18 Aag Henni 4 n G W WiabenjiB 5 j 6 m 19 P u Vlaaien i j ONDEBTBOUWU 19 Anfc N F Kreka 2 j en J Beebcen 16 j C Groenendaal SS j en T tan Rgadam 18 j J tan der Wal 25 j en C da Groot 24 j Moordrecht GEBOREN I Sara ooderi P Tom ea K Kajjlenborg Gerrit oadera P van Herk ea C de Jager Cornrlia oadera C Qaitrij rn H M den Braber Teuntje oadera J Varboom eo K Slateobarg Elizabelb oudere P Dallemeger en T Sirater OVEULfcDEN J de Borat 13 d Qouderak GEBOBEN t Maarijs idriana oadera H tan Gaaien en N Fooi OVERLEDENj O da Graaf d M Varboom lij D Pola 7 J Stolwijk OEHOKENi Jobannea audera J Baaa en N Nnoaea Klaaa ondera A Sebeer aa N M Anker OVERLEDEN 1 H Kaplego 1 m H Mattbijten 8 j Reeuwfjk 6EH0REN Bartbolomeui oadera P Blonk ea M LaisBond Hendrlaka oadera M Ooatarom ea 8 Vcrweg Jobannei oadera A Stolwgk ea M Bonnik Maria oadera A Matse en A tan Scbaik OVERLEDEN i M Knetars j J UomI 88 j Zeveahuizen GEBOREN Hasdrik oadera L Hagaiidyk aa B Olj Pieter oadera P Veriloot en B tan der kraan Conalia ondera D Pnna en G den Hollander OVERLEDEN S Ergijamin 84 j 6 in t Haat 1 a ADVERTENTIÊN geliefde Moeder MARTHA HüISINGH Wed Tan den Heer H LBoroLo Rz in den ouderdom T 78 jaar B LEOPOLD M LEOPOLDVeldmas Gouday 18 Ang 1887 VoUtrekt eenige kennitgeeing Tot onze diepe droefheid overleed Dinsdagmorgen te t Hage ten hnize van z n broeder na eon hevig Igden van slechts twee dagen onze geliefde Zoon JAN GEBRIT in den Oflderdom lan 20 jaar en 7 maanden diep betreurd door zgne oaderg broeders en door haar met wie hjj hoopte eenmaal in den echt te treden i E MANSVELDEB M MANSVELDEB geb dï Vriss J C MANSVELDER A MANSVELDER geb Vebblauw J E MANSVELDEB ALEXANDRIA van DUK Gouda 18 Angnstus 1887 HET BESTüüB van het L C der ÜNlE ceene School met den BgbeU alhier betnigt langs dezeu weg zgn Dank voor de milde giften ontvangen bg de jl gehonden Collecte die de aaczienlgke som bedroeg van 231 67 Mochten er nog personen zgn die onwillekenrig door de Collectanten zgn vergeten voor hen bestaat de gelegenheid tot het schenken hnnner gift in een daartoe bestemde bns in de Chr School Het Bettuur van bovengenoemd Comité P voor matigen prgs een OVBNBAAM met twee DEÜUJSN zoo goed als nienw twee maanden gebruikt Adres M van der BURG Markt Gouda Oprechte Alphensche alleen bg mg des DONDERDAGS alhier op de Markt te Gouda te verkrijgen en bij M SPRL IJT Iz in het Wgdstraat eenig Depdthonder alsmede TAFELBESCBUIT enkel onderkorsten C GÜLDEMC SD Alfen a d Rijn 4 Jl 10 CENT A DERCKSEN Korte Groenendaal n tV l M vaD der Bur Zn Confiseors CaisinierB Bevelen zich beleefd aan tot het leveren van Dejexmers Diners en Soupers zoowel binnen als buiten de Stad Dagelgks versch voorbanden VERSCHILLENDE GEBAKJES enz Verduurzaamde Levensmiddelen van W H006ENSTRAATBN en Comp Leiden PUIKE OUDE NIEUW BOOS EESSENSÜF per FLESCH 18 CENTa per 12 FLESSCHEN minder Prima CHINEESCHE GEMBEB per pot ongeveer 2 Kilo ƒ 2 25 per Kilo 50 Cents Ja J van der SARDEN Banketbakker Mar Gouda Sadisclie SchifiSalirts Assecura z Gesellscliaft te Mannlieim OPGERJpHT IN 1840 Eerste Emissie Mk 2000 000 gestort Mk 500 000 Kapitaal en Extra Reserven Mk 1000 000 Oen Hahdelsstand geven wg hiermede kennis dat wg aan den Beer A KAJPTIJN Plnweelen Singel 593 te Gouda de Agentuur voorVerzekeringeu van ZEE RIVIER LANDen POSTZEN DINGEN hebben opgedragen Onder aaobereling DE DIRECTIE ITormaal Ondergoederen voor Heeren en Dames zooals Prof JAEGER in het Wol Regime aanbeveelt hebben wg op nieuw in groote sorteering ontvangen SCHENK ZOON Door twee menschen wordt te Gouda of omstreken ter overname GEVRAAGD ene T A P P E R IJ LOOPZAAKJB dat een bargerbestaan oplevert Overnemingssom 500 niet te boven gaande Aanvaarding liefst tegen November Aanbiedingen onder lett L R aan den Boekhandelaar H C E DAUW Jr alhier Opnieuw ONTVANGEN De NIEUWSTE MODELLEN Gazkrooen eo Petroleumlampeo met uitstekende branders volgens de nieuwste vindingen zgn voorhanden in het Magazijn van Ca VAN BERKëL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd LABEHEBSTEEISB uit de Bierbrouwerij De POSTHOOKiN te Rotterdam Prgs per Flesch 12 et per V Flesch 6 et naar buiten in kisten van i of Flesschen Dit BIEB onderscheidt ïich zeer door rgk Extractgehalte en weinig alcohol en wordt als zoodanig voor gezond en votldend TAFELBIER aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratie verkf ggbaar Aanbevelend J H HOODE Zeugfstraat 85 Agent voor Gouda en Omstreken EENISEEmTAHTEEfi Hen wordt verzocht op t HERK te letten UIT HBT MaQAZUK vak i M RAVENSWAAY ZOIVEN GORINCHKM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned one met vermelding van Nonuner en Prgs voorzien van nevenstaand Merk volgens de Wet gedeponeerd Zich tot de nitvoering van geëerde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Gouda N fi W WW