Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1887

T 1887 Woensdag 24 Aognstiis N 3590 GOUDSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken PelM endiog vao adrertentiöa kan gMcUeden tot 6i nor dM namiddags ran dun dag der nftgave Prijsvermindering WEGENS VERTIMMERING A van OS Az Kleiweg E 73 KIPPEl VOER Gezonde KLEINE TARW per 100 KG ƒ 6 40 vermengt met MAÏS en GERST per 100 KG ƒ 7 20 wordt bfl minstens 25 KG franco geleverd door E SLEGT Stolwijkeraluit JOSEPH van DANTZIG As GROOTE MARKT 66 Bericht de ONTVANGST eener geheel nieuwe zending voor het najaan van TRICOT TAILLES in zwart en gekleurd TRICOT JONGENSPAKJES in zwart en gekleurd TRICOT PANTALONS tot den leeftijd van 12 è 14 jaar REGENMAKTELS in alle genres Grooto keuze Japonstoffen en afgepaste RoTjes Broodverbrnikers Tegenover de advertentie der Société Anonyme Anveraoise des Moulins d Merxem herinnert het bestuur der Nederlandsche Vereeniging van Meelfabrikanten aan het feit dat onlangB door de justitie in de fabriek van voornoemde Société beslag is gelegd op eene bel ngr ke hoeveelheid aluin Tevens herhalen wg onze aankondiging dat in Meel afkomstig van en gemerkt met het lood der Société eene aanzieulyke hoeveelheid aluin is geconstateerd Het BestDiir der Nederlandsche Vereeniging vid Meelfabrikante OOST WDIR Nederlanders die dienstuemen bij het Indische leger ontvangen bij het aangaan van eene zesjarige verbin nis een handgeld van DEIE HOITDESD GULDEIT Aanbrengpremie TIEN QULDEN DOOB rUBXBJBK Openbare Verkoopïng te GOUDA ten overstaan van den Notaris G CFORTÏÏUNDEOOGLEEVEE op MAANDAG 22 AUGUSTUS 1887 de morgens te elf uren in het Koffiehuis cHisHOMiE aan de Markt aldaar van Een goed onderhouden gunstig gelegen en aangenaam uitzicht hebbend Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en M alle Burgemeesters mmm stoffen J kHOOGENBOOM OPRCmiJ G ZJI w ▼ een groote partfl Dassen SatUneo Bandschoenen enz beneden fabrieksprgs Van deb PALS Wuditrut mh de O MarktAlsoX Witte Goederen Corselten Oaderkleediuir Kousen Öi DAMES en KINDEBGOED en ERF aan de Gouwe op den hoek van het PUntsoen Wgk C No 91 te Gouda Uitzetten voor de Luiermand Eima DcpOT Prof JAEOER Magazdn van Bedden en Hatrassen Dekens en Spreien Ledekanten en Wlef n HoapiUal I iaiieii n WiodkniHlil MACHINALE STOOMZUIV BRING van besmet Beddegoed Het Hais bevat beneden eene VOORKAMER en ruime WERKPLAATS met uitgang in het Plantsoen en boven onlangs geheel gerestaureerd 4 KAMERè KEUKEN ZOLDER en DIENSTBODENKAMER het Huis is van WATERLEIDING voorzien en heeft verder vele gemakken Te aanvaarden 15 October a s Te rien 3 werkdagen voor den dag der i rkooping van 10 tot 3 oren en op dien dag op de gewone nren Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris NIEUW ZAZ ITAAIMACHINE Kleinste NAAIMACHINE geschikt voor zwaar werk en soliede constructie geheel genickeld Prgs ƒ 12 in étui Gouda F W STÜTE Machinekundige 7ERE00FINQ van AFBRAAE De Notaris H GROENENDAAL te Gmtda is voomemeng op DINSDAG 23 AUGUSTUS 1887 des morgens 10 uur aan het Veerstal te Gouda in het openbaar om contant geld te VERKOOPEN Eene aanzienlgke partg L M bestaande nit Amerikaansche SCHALEN en PLATEN KOLDERS DAKSPARREN eiken en greenen HEKSCHROOTEN BADDINGS VLOER ZOLDER en KAPDEELEN WERKHOUT marmeren en blaauwe TEGELS Alles daags vóór den verkoop te bezichtigen aan het Veerstal te Gouda Openlaar Onderwijs Toelating van Leerlingen op de Kostelooze Soliolen de Bewaarscliolen en de Avondschool Herhalingsonderwys De COMMISSIE van TOEZICHT op het Lager Onderwys alhier maakt bekend dat de Inschrijving vao Leeriingen wier plaatsing men met den 1 OCTOBER 1887 op een der bovengenoemde Scholen verlangt zal geschieden in de ScbooUokalen op DINSDAG 30 AUGUSTUS 1887 des namiddags ten vgf unr Voor verdere bgzonderheden wordt verwezen naar de aanplakbilletten Namens de COMMISSIE de Secretaris Ma J FOETDUN DROOGLBEVER Gouda 15 Augustus 1887 TE HUUR lOGNAC FINE CHAMPAGNE per flacon 2 VIEUX COGNAC per Liter 1 80 per Fl 1 50 COGNAC per Liter 1 50 per Flesch bU Siotemaker en Co een HUIS met PAKHUIS aan de Kaniemelksloot R 74 Te bevragen bg L SCHENK p p soos TIENDEWEG D 59 Bericht de ONTVANGST van eene prachtige COLLECTIE HANGLAMPEN BRANDERS van elk verlangd systeem onder waarborg van veiligheid W Schalekamp Jr HAVEN 17 heeft dagelgks VERSCH voorhanden Diverse Confituur Gebakjes Room Amandel Schuim enz KATTETONGEN EPINES PRANSCH BANKET OESTERTJBS WELLINGTONS BOTERKOEK enz enz HEDEN AVOND Boomhorens aangesneden Taart Tompouces Chipolata a Snelpersdruk van A Beinkuah te Gouda ê De nitgsve deur Coarantgerchiedt ZONDAG WOENSDAG en VfiUDAG In de SUA gaachiedt de uitgave in den avond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATBEDA6 De prga per drie maan dim U Ufi firaneo per poat 1 50 BINNENLAND GOVOk 33 Attgtuto 1887 Gisterenavond rergadenle de kinTereenifin Bargerplicht alhier tot het stellen i n caodidaten toot iet lidnuatsohap der Tveede Kamer Op de candidatenlijst velden gebracht Mr A A na Berg i Uzendoom O A van Hoaveninge Mr A J Boeit en Mr J Fortoijn DnwgleeTer I e beide laatstenoemden irerilen kcoen Tot lid van het Beatuor der kiesrereenijOn eni ter rerrai in vao den Heer Vaut ran der Borg gekraeo de keer H W F Bonte Door de kj e areiee a igingwi de Krimpenerviaid iWoeiden es Nederiaod en Oranje zgn ook de bh Mr A J Boeat en Mr Foitaqn Dnwgteevet tot candidateu rax de Tireede Kamer gaitdd Naar w TWiwim kaeft aMB auiK J 0 i V vroeger afgevurdi e voor dit diatriet gevraagd of bij tbana ader geneigd lowle aön d oaadidataor te aanraardoi en tot antwoord bekomen dat es r r chillende redenen njn die hem op dit oogenblik irevrbouden eene candidatunr voor dit district aan te nemen Het DpMoUege van de Krimpenerwaard heeft in eene giatereo gehouden vergadering aan dan getreden Secretaria Kentmeeater den heer J Po t van f l S e m rtoffelfl k beirüs gegeren van lenteIflUicid voor de wijie waarop hq steeda iqne betr kinfe had rervuld bestaande nit wn pStx it rnOitm met een praehtig albnm Tervaardigd in het atdier van den heer F W Kinek t a GiaTenhag Van de door den Ned Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zond tegen verminderd t rief naar den Haag te knnnen gaan maakten Zondag 320 penonen gebruik Voor de AnuUrdanuche rechtbank had zich deier dajjen een iwartjearinder te verantwooiden t Waa 8a omon Franaman 27 jaar ood geboren en wonende te Amsterdam Zijn beroep duidt hij aan met den wel wat rekbaren naam van koopman Wat waa ar gebeurd Twee leringen De alachtoffwa rijo twee hoeren een uit Olat en eea uit Heeide Naar hun uiteriflk te oordeelen zgo tq tegen een man u bekl met opgewaasen Den Uden Juli jL kwamen de twee beden met de b rt te AmatCTdam aan Zg waren volalagen eemdebngen in Jematea Zq begaven rich da t l m onderweg ontmoetten tq Salomon Franaman ue vnendpbjk voorkomend met de boertje kennU Mntnoopte en met hen opwandelde He wat is Franaman op eena En rich bukkende Pte hq iet den grond t Waa een kwartje Nu dat waa een goede vondst Melde Mm eqpme gulhartigheid stalde de eerlijke vinder voor dat neu voor t kwartje eon glas bier zou gaan nnten een sigaar rooken Graag natuurlijk ün zoo pug nien naar de herberg van C H Ziege f in de Molenateeg In de gelagkamcr zatreeds een gajt pg j hiatstbinnentredenden gingen WJ hem zitten en lang duurde t niet of de eerste zekere Vet een neef ran Franaman noodigt inetal uit eens een speUetje kaart te spelen Ova hetgeen rerder gn a ch te d ia loopea de iomg n uiteen De beide kB tdao beweno dat iq niet geapeeU hebben die ott Keerde kan dit met aekerbeid aeggen de ander niet dor hq door het glas bier wat bed ast in dea Ih was t Werd mtuaschen tqd om Bel de boot te gnn de kwar vinder aehees t gevo nd aa kww aUe i Ie willen vortereo aldians de baAaan nit Obt BMMat t bier betalen Hq haaide i boidel mH gdd nit den zak en sehndde de Uood twaalf rqkadaaldera op de hand Of an d aehia nu Qigiiostro of Baach in zijn osbijhsij waa weet hq niet aUeen herionst hq rich dat ir l Bliin de iqkadaaldera van lijne hand rerdweoSB t in het bent raa Frantaua genekt waren die té met aan Vet ove D baiite bneht de M ia veOigbeid De beklaagde FraoamaB vertpt aaden VOgam hem hebben de beide boem JMt Waa gespedd en verioren t Waa eea heel 9 ipilletjii hq nam drie kaartan waar haiteaboer bC wa en danöaoes i tea de boeren radw waar IsMMooeaide kaart isL l raarfde ill v Mi V Kai fr varioreg hun geld dat zq bqgezet hadden Hq df rerloor t weer aan Vet en gaf dus aan deaen over t Verhaal ran bekL wordt gededidqk beveatigd door den kastelein die beweert dat hij beide boeren heeft zien spelen Maar op t o nblik dat Fransman de rijkadaaldais nit de hand van dm eenen boer weggooeheUe waa hq niet in de kaaier Maar hq gelo er nieta van Wat er ook van de aak zijn noge op leker oogenblik begonnrn de boeren om hun geld te roepen en misbaar te maken De pobtie trad binnen t gezelaehap ging rerfclaring geren bij den ooonissaria en t gevo iras dat Fraasman ia hechtenis blaaf Uet O M waargenomea door den snbaL off van jnat mr Heijte aeht door de verklaringen iet beide boeren de aebuld ran Fransman roUoende beweien en requiieert derhalre op grond ran diefstal 18 maanden gevangenisstraf De adroeaat Mr Ed Laakhout die op rerzoek zich met de verdediging belMt had achtte het hewqa niet gelererd en oondadeerde tot rrqsptaak Daarna nam als beklaagde daats de neef van Fransman de associé kwartjesrinder Vet waarvan hierboven is melding gemaakt Tegen hem warden deselfde getaigen als die tegen Franaaun gehoord waren aangeroerd Ook hij ontkende rijn sehnid Het O M meende daarentegen dat hij mededader was aan den diabtal dien Fr gepimgd had en reqniieerde mitadien tegen hem I jaren gerangeaiastraf Ook roor hem trad Mr Lukbout als rerdediger op met dezelfde ooncluxie ala hq ten aanrien ran Franaman had genomen Het onderwerp der openbare aanbesteding wordt nogmaals door de De Xfifrl ImJiutrttrI besproken Uitgangspunt is het honden ran een twoeul aanbestedingen lo roor schroefpalen met toebehooren en ïo roor Ijzeren kapspantrai door het Dep ran Kolffliiên ten dienste der Indische apoorweg De N ƒ in t bijzonder de redenen toelichteode die uit een oogpunt ran nationaal belang en alle gegerens te nunen genomen ook uit een oogpunt ran billijkheid zouden wettigen de toewijzing van die lereringen aan de HoUandwhe inschrijrera hoewel niet de laagste laat daaraan deze algemeene opmrakingen roorafgaan De Minister ran Koloniën heeft openlijk verUaard ADVBBTSNTlfiN woHen i eplaatrrt van 1 5 regels a 50 Cenfien iedere regri meer 10 Centen GBOOTE LETTEB8 wmdeo boekend naar plaataroiiDte Boreodien worden alle Advntentie gratia opgenomoi in het ADVEBTENTUSBLiJ t wdk d Maandags verschot Aisnderlske NouBen VUF CENTBN dat bq zqn Depwtement als regd geldt in co carreotie m£t niet NedeHander de Xeremg asa N edeiUndsehe insehrijrers te gnnnen tot een vei schil ran 5 ten honderd af de ingesc rerea ft um Oppenriafcbg genen schijnt dit een raaatn orerwelks biiJqkhetd de Nederlandaehe industrieel zichde handen mag wiqren maar ran nadrabq b adiottwd is bet op reire na niet wat rseiachtschijnt te wexAm zon men gunnen zeggen datthans met gdqke maten gemeten wonlt Om düconchoie te knnnen stellen zqn er meer tenaa raavsgelijking die mede reidÜeDeD in aanmwking tekomen Wij noemai slechts de termijnen ran Oflevering de meerdere of mindere gemakkelqkheid raa hnnne rerlengii waarmede de toopasaing der bedreigde boete roor rertiaging in de c lererii ten nanwste zamenhangt en borenal de sdwiplevan toeiiebt ap de dengdelqkheid ran de gnnditaiiga van het werk en ran hM werk zelf gedurende t aaaiBBitdiing Het toezicht dat bmnenslanda BMt wtanig koetea kan geschieden geschiedt Innnenkadi viet adden scherper dan baitimlaBds Heta elererde werk ran binnenlandst bbrieken kan de reigeiqkii met dat ran vreemde heitomst bestdoorstaan en toch roor de inachtneming der termijnen ran lerering wordt op rerre na niet altqddeielfde nauwgezetheid Iaat ons liever zeggen Aeseifile inschikkelijkheid betracht jegens Xederiaodache Mmfcaatea ala jegens rreemde Er bestaat dikwerf grond TOOT het rermoeden ran sekere roorliefite voor buitenlandaeh werk en de ageaten ran butealandsehe ondernemingen verstaan hun vat Onder deze omstandigheden is openbaarhdd ea zqn raste regelen de beste waariwrg te o willekeur Eb an is onze meening deze dat de B eeTingvdat elk departement ran algemeen bestnnr rer iehtis zoowel in t bdaag ran de pnblieken dienst ab iahet red te veel uit het oog rerioren ore w e g en d befautg ran den nationalen arbeid de rreemde industrie niet dan in de gerallen ran uiterste noodzakelijkheid met werk en leveringen te belasten di bq slot ran rekening altijd toch roor een deel ookdoor den NedariazKlaeheB werkman moeten befcoatigd worden Vont Kaïaarek had roorhein zijn p k ia Friederk smhe nor het publiek opengestdd ea rooroamelqk maakten de inwonos van Hambn hiarraa gebnrik om ia menigte daarheen te rqden ia de Im 9 den fcanaebw te zien Sedot emigea tqd echter ia het park gedoten en wordea er geen beioekas meer toegelaten Volgens de BertuM r Bnndschau is de reden hiervan dat de bezoeken zich niet onixagen boomen ea planten te beaehadigen ledneen wilde ieta tot aandenken awde nemen soodat bloemen ea Uaden met de meest schaamtelooie onbeschoftheid werden a erakl Dit was natuurlij k een groote ergernis voor dea kanselier die een groot liefhebber is ran alles wat den tninboaw betreft rele boomen eisenhandis heeft gepUnt te zelf soms snoeit en de geringste Moem in sqn park kent en hef heeft In den Bqksdag heeft hij eens verklaard dat zqn iltnrie is li op zqn ouden d gehiel aan de verzorging raa zijn tuin te knnnen w den Geen wonder dus dat deze handelwijze run bet publiek den kanselier eindelij k verdroot daar hg te vergeeft had setracht die door goedheid en st erts tegen te gaan Eens bqr betrapte hij eenige dames terwql zij bezig waren een aantal bladen af te plakken Dames