Goudsche Courant, woensdag 24 augustus 1887

xeide h tegen het rerraste troepje Als elk bezoeker ééo blad uit den tuin wilde meenemen zouden er weldra niet meer bladen aan mqn boomeu z n dan haren op mgh hoofd Een andermaal zag h j eenige heeren die tegen een kostbare plant stonden geleund welke daardoor gebogen en geknakt werd Plotseling tikte de rorst een ran hen op den schouder en zeide ernstig itAis gg wist hoereel moeite het kost zulk een struik op te kweeken zoudt gq er zeker niet zoo tegen aanleunen Toen hg echter bespeurde dat niets hielp en ook waarschuwingen en opschriften zonder gorolg bief en werd het grootste gedeelte van tuin en park voor de bezoekers gesloten De vorst heeft lang genoeg geaiqrzold om tot dezen maatregel over te gaan Wie hem nu voortaan wil zien en eenigen tgd in Friederichsruhe kan vertoeven een oord vanwaar men allerlei aardige uitstapjes kan maken heeft gelegenheid genoeg den kanselier in zijn bosschen te ontmoeten Kapitein Kenard chef van den militairen luchtballondienst in het kamp bg Chalons heeft een toestel uitgevonden om den ballon te sturen en voort te stuwen Do ballon twee jaar geleden door hem vervaardigd was niet bestand tegen een snelheid van meer dan vijf meter per seconder v z alleen tegen een lichten wind Door zijne nieuwe uitvinding kan naar men beweert de ballon aan het dubbele van die kracht weerstand bieden Kapt Benard is zoo vol vertrouwen op de goede werking van ign nieuw toestel dat hij om zign geheim niet te doen uitlekken elk onderdeel van het werktuig in een verschillende fabriek on in verschillende oorden van Frankrgk heeft laten maken Als ttl die onderdeelen gereed zgn worden zij hem gezonden en hjj zelf zal ze in elkaar zetten Men wil dat de toestel tegen het einde van September a s voltooid zal zgn en daarna zal onverwgld de proef er made genomen worden De proef die men genomen heeft met eene nieuwe beheiing van de spanten der overkapping van het Centraalstatiou te Amsterdam met langere palen moet naar men aan het N v d D verzekerde uitnemend gelukt zijn Al de palen hebben nadat zij ruim 25 meter in den grond geslagen waren en daarna nog ruim een uur beheid werden hardnekkig aan verdere zakking weerstand geboden wol een bewijs dat ze zulk oenen harden ondergrond hadden ontmoet dat men ze eer zou stuk geslagen Rebben dan ze dieper te krggen Hecht nu de betrokken Miuister zgne goedkeuring aan de genomen proef dan zal zoo gauw als mogelijk is de verdere beheiing worden voorbereid Want daar palen van die lengte als de gedoemde en dan nog wol ruim duizend in ons land niet te krggen zijn en ze vermoedelijk eerst geveld moeten worden zullen ze niet dan in het vooijaar van het volgend jaar hier kunnen wezen Dan echter wordt de beheiing slechts eene quaestie van enkele maanden en daar men iumiddels met het afwerken van het inwendige van het station is voortgegaan laat het zich aanzien dat het in Mei 1889 in exploitatie zal kunnen worden gebrachtIn Pargs zal eene eigenaardige Akademie worden opgericht in navolging van het zoogenaamde SmokkelMuseum te Londen Daartoe worden verscheidene listig verzonnen vermommingen eu verpakkingen bijeengebracht waarvan smokkelaars zich nebben bediend om hun waar over de grenzen te bggen men kan reeds op een aantal belangwekkende nummers wijzon Zoo is er bijvoorbeeld een Musachtig blok marmer dat met zes andere orer de baHaansche grens kwam maar dat niet uit de groeven ran Carrara maar uit een zinkfabriek afkomstig raa on van binnen met allerlei contrabande was Opgevuld Yoor het invoeren van spiritus hadden giroote blokken gediend schijnbaar van hout maar in werkelijkheid blikken kassen die mot boomschors varen overtrokken Ook bewezen dikwerf tournures van gutta percha denajlfden dienst Door het hooge invoerrecht op piritus is het voornamelijk dit artikel dat men op 1 herlei wgze zoekt binnen te smokkelen De aanlienlijke winsten hieraan verbonden hebben de vindingrijkheid in de hand gewerkt Wie zou een eenToudige huismoeder verdenken die met een schreeuwende zuigeling aan de borst bet tolkantoor voorbggaat En toch is de kleine schreeuwleelgk een gutta C cha pop gebleken die 18 liter sterken drank atten kan Het eorpm delkti berust in het Museum evenals een deftig uitgedoste lakei wiens levensgeschiedenis de volgende is Voorbg een tolkantoor tusschen Parijs en Bologne kwam dagelijks een net rijtuigje mgnheer reed zelf en op het achterbankje zat onbeweeglgk de armen over elkander gekruist een knecht in deftige livrei De tolbeambten dachten er niet aan het r tuigje aan te houden en de voorname heer reed telkenmale met een genadig knikje voorbij Doch eens bad hq het ongeluk in d nmiddelijke nabijheid van het tolkantoor in botsing te komen met een vrachtwagen De knecht sloeg van de achterbank en werd met het hoofd tegen het plaveisel geslingerd De grensbeambten schoten toe om hulp te bieden doch wie beschrijft hunne verbazing toon uit de gapende wonden in plaats van bloed prima qualiteit cognac stroomde Het was een kunstig vervaardigde pop van gutta percha met een wassen aangezicht en dito handen Een Bijksveearts schrijft over dameshon jes in t Zondagsblad van het Nieum van den Dag het volgende Wie uwer geachte lezeressen die in het bezit is van een aardig hondje heeft er ooit aan gedacht dat de omgang met een dergel k onschuldig dier afgezien nog van de hondsdolheid lang niet altqd zonder gevaar isP Toen schrijver dezes onlangs in consult geroepen werd bij een dameshondje dat aan eene huidziekte leed zag hij bg zgn vertrek daar hij het dier mede nam ten einde hot nader te onderzoeken dat de eigenares het tot afscheid een zoen gaf Ik vond dat vreemd en onfrisot maar op dat oogenblik hechtte ik daaraan weinig waarde Toen my evenwel bij microscopisch e 4erzoek bleek dat hel huidlijden van het dier veroorzaakt werd door de Acaria foUkitlorum eene schurftmqt die ook op den mensch kan overgaan begreep ik aan welk gevaar die dame zich door een bew s van groote gehechtheid aan haar lieveling had blootgesteld iÓit geval was voor mij een prikkel om er eens op te wijzen waardoor de omgang met honden ook met dameshondjes al gevaarlijk kan zijn De hond kan men beschouwen als een logement roor parasieten Onder deze komen er eenigen voor wier bestaan helaas nog te weinig aan de groote menigte houdenliefhebbers bekend is Behalve de gewone vloo die het iemand al lastig genoeg kan maken behalve de bovengenoemde AcO ris die zich in grooton getale in de haarzakjes en smeorklieren denhuid nestelt en daar tot velerlei stoomrssen aanleiding geeft komt er bjj den hond nóg eene schurftmijt voor die niet in de haarzakjes zetelt doch gangen door de huid graaft waarom men haar dan ook arcopte of graafmijt noemt De aarcoptea êcaiiei comuunü en de aynamiferu zgn beide soorten die van den hond op den meosch kunnen overgaan ek Haar aanleiding geven tot huidaandoeningen die ieder zeker gaarne zoowel uit een cosmetisch als uit een sanitair oogpunt zal trachten te rermyden Onder da entozoén d w z parasieten die in het lichaam roorkomen treft men er by den hond nog een aan die in onontwikkelden toestand voor den mensch zelfs lerensgoraarlgk kan worden Ik bedoel de Taenia JEchitiococcm Menschen dia veel met handen omgaan rooral kinderen kunnen ongemerkt de eieren ran deze parasiet in zich opnemen Uit die eieren ontwikkelen zich de embryonen die den maagwand doorboren eu ran daar uit zich door het geheele lichaam rerspreiden kunnen om in de lever hersenen longen mUt nieren het hart enz tot de gevaarlykste ziekteprocessen aanleiding te geven Vraagt men nu of er niets te doen i om gevaren als de hierboven beschrevene af te weren P Ja ar is wel iets roor te doen Zonder nu juist zjjn homl af te schaffen kan men door hem dageIjjks te wassohen eu te kammen door te zorgen dat hy niet met rreomda hendan in aanraking komi het geraar zoo niet wegnemen dan toch tot een minimum terugbrongen En te laten is er ook wel wat roor namelijk te groote familiariteit met de dieren wat daarenboven een walgelyk schouwspel is Sedert verscheiden jaren bestaat in Frankryk een wet op den kinderarbeid in fabrieken wier handhaving is toevertrouwd aan de zorgen van een korps ambtenaren hetwelk in 21 provinciale en een tachtigtal departementale inspectién verdeeld is De hoofdbepalingen der wet luiden geen kind beneden Urn jaren mag in een fabriek of warkpUats worden gebezigd Van 10 12 jaren mogen kinderen arbeiden maar niet langer dan 6 uur daags van 12 16 jaar niet langer dan 8 uur daags met minstens Ua uuur tusschenpooze Voorts is aan kinderen en aan minderjarige meisjes alle arbeid verboden s nachts en op Zondagen Jaarlijks wordt aan den president der Bepubliek over de werking der wet een rapport uitgebracht j Dit rapport over 1888 is onlangs door den president van de hoofd commissie an toezicht den senator Corbon publiek gemaakt Men leert daaruit dat in het afgeloopen jaar door de ambtenaren bezocht werden 63 000 industrieele etablissementen in het geheel werden slechts 276 overtredingen geconstateerd Voorzeker een zeer gering oyfer waarvan de beteekenis nog rermindert wanneer men ziet hoe het rerslag zelf er op wyst dat in reel gevallen het naleren der wet bgna onmogelijk is gemaakt Dit is bepaaldelgk het geral in die fabrieken waar kinderen beneden de 12 jaar werkzaam zyn an ds ploegen om daB uur worden afgelost In dergelgke fabrieken blijven de kinderen dikwijls 2 uur langer werken dan geoorloofd ia Mede bij industrién waar des nachts vuren of ovens moetan aangehouden worden gaf de aanwezigheid van kinderen aanleiding tot overtredingen wgl somtijds ook s nachts kinderen in de fabrieken werkten Het rapport meent dat in een en ander behoort voorzien te worden en wel door den minimumleeftyd voor soortgelyke fabrieken op 14 jaar te bepalen en dan een werktyd van 8 uren toe te staan Het getal fransche kinderen van 10 12 jaar welke in fabrieken en werkplaatsen gebezigd worden is gedurende hot Uatste tienjarige tijdvak zeer verminderd in 1876 bedroeg het ruim 7000 thans nog geen 2000 Hoe verblijdend deze vermindering op zichzelf ook moge wezen toch is de oorzaak dit veel minder Deze toch is schier uitsluitend to zoeken in de industrieele crisis Men weet dat Pitt de vader is van den kinderarbeid in Engeland Na de crisis door het continentale stelsel in het leven geroepen kwamen de Engelsche fabrikanten tot den ministar met de klacht Wij komen handen te kort l iu Neemt de kinderen 1 antwoordde Pitt In Frankrgk is tegenwoordig het tegenovergestelde het geval er zijn handen te veel èn ten gevolge van de inroering ran rerbeterde machinerien en het gebruik ran stoom en electriciteit bij alle rakken ran nyverheid èn ten gevolge van de vermindering ran productie Hoe gering ook het getal kinderen beneden de 12 jaar is die thans bij de fransche industrie gebezigd worden toch huirert de commissie in haar rapport aan da Begeering roor te stallen allen arbeid beneden 12 jaren te rerbieden wegens den nood welke daarvan in sommige gezinnen zou voortvloeien Wèl meent de commissie dat er aanleiding bestaat tot het maken van strengere bepalingen om aan kinderen allen arbeid die gevaarlijk of nadeelig voor de gezondheid moet geacht worden ta verbieden Immers het aantal ongelukkan aan kindaren hg fobrieksarbeid overkomen wordt in het rapport te groot geacht Op de 216 000 jeugdige arbeiders kwaiAen in 1886 iu het geheel 194 ongelukken roor wiarrsn 80 mat doodelijken afloop Toan in Juni laatstleden het cireus Salamonski té Warschau een voorstelling gaf reroorzaakta de down Tanti een harig tumult door in een zgnar grappen het poolsche publiek reden tot ergernis te geven Hy deed namelyk aan een zgner collega s de volgende vraag Wat doet em dame te Sint Petersburg wanneer zij op straat door iemand gekust wordt f en wat doet een dame onder dezelfde omstandigheden ta Moskou en te Warschau Het antwoord luidde De Sint Petersburgsche dame loopt naar een politieagent de Moskousoha zal dan onbeschaamden aanrander een oorveeg geven maar de warschausche zal hem haar andere wang aanbieden Deze overigens vrij zoutelooze grap werd door de Polen als een ernstige beleediging opgenomen en men eischte van SaUmonski dat H den down onverwyld zon ontslaan Toen dan ook in den avond van den 2Sn Tanti voor het laatst zou optreden regende het van de galeryen die roornamolyk door studenten waren bezet aardappelen en bedorven eieren op den clown en werd hy met een oorrerdoovend gefluit en gekrysch ontvangen Den politieagenten die de orde trachtten te herstellen werd wederstand geboden zoodat zg hun sabel trokken en verscheiden personen meer of minder ernstig verwondden Een student stierf zelfs aan de gerolgen en dertig anderen werden in hechtenis genomen Terwyl men nu sedert eenigen tijd niets meer ran deze zaak gehoord had en het geheele roorral dat men roor iets ran groote staatkundige beteekenis had willen laten doorgaan bgna rergeten was werden de bewoners van de Poolsche hoofdstad niet weinig onaangenaam verrast door een decreet van den gouvernour generaal Gourko waarby SO studenten tot gevangenisstraf van 1 tot 2 maanden en voorts bijna alle Warschausche couranten tot geldbooten van 200 tot 2500 roebel veroordeeld worden Dit voorval verwekt groote ontevredenheid Daar eze stralïen echter opgelegd zijn op grond van discretionnaire volmachten aan den gouverneur generaal geschonken en een rechtbank hierin in t geheel niet behoeft gekend ta worden is een hooger beroep onmogelijk De gezamenlijke couranten echter die reeds aan een strenge censuur onderworpen zijn en dus eenigszins van haar verantwoordelijkheid zijn ontheven zullen tegen deze gevoelige en nauwelijks gerechtvaardigde straSfen in verzet komen Daardoor wordt deze zaak weder eenigszms als een staatkundige quaesüe aangemerkt Voor Salatnonski is t intusschen gelukkig dat hij Warschau reeds verhiten heeft vermoedelijk zou anders herige wraak op hem genomen worden Een vroegere Assenaar schryft aan eeneu zynor kennissen te Assen het volgende uit de Transvaal dat door de Prm Dr Ct wordt openbaar gemaakt Op den 2en December des vorigeu jasrs stapte ik te Kaapstad aan wal en vertoefde iu die prachtige stad 4 dagen Toen spoorde ik naar Kimberley naar de wereldberoemde diamantmijnen alwaar ik na 2 dagen en twee nachten onophoudelijk doorstoomend aankwam Na ook hier 6 dagen getoefd te hebben stapte ik in den postwagen die me in 3 dagen an evenveel nachten dag en nacht doorrydand te Pretoria aËEette de hoofdstad der republiek en myne roorloopige bestemmingsplaats Pretoria is een aangenaam uitgebreid sta4je dat haerlgke bloemenrgke en met villa s rijk bezette buitenwyken heeft Het wordt geheel door bergen omzoomd waarvan beken komen nedarroUen die hier en daar door de hand der kunst geleid haar helder water aan weerszydeu van bijna iedere ateaat door de stad voortdrijven Het meerendeel der bevolking is Engelsch de overige bewoners zyn HolUuders an wat I uitschers Natuurlijk treft men hier verdwaalde kinderen van bijna alle natiën aan De straten zijn ruim en snyden of raken elkander alle rechthoekigIn het midden der stad is aan groot I vierkant plein dat aan den Drentschan Brink herinnert waarop het fmaie kerkgebouw dar NedHerr Herrgemeente staat De gebouwen hebben op het European hotel en een paar pakhuizen na geene rardiapingan dawgl de slechte bouwmaterialen hrt optrekken ran hooge muren geraarlijk maken zouden Na hier ongereer twee maanden to zijn geweest rortrok ik naar Heidelberg tien uur rydens ran Pretoria By het lezen ran dien plaatsnaam moet ik u rerzoekon niet aan de Duitsche stad ran dien naam te denken dewgl u in dat geral eene rerkaerde al te groote roorstelling er ran zou krygen Indien Gieten in eene bergstreek werd gezet en wat meer nette geliouwen bezat zou dit dorp reel gelyken op het TrausraaUche Heidelberg Naby deze plaats tusschen twee hooga bargen barindt zich dfl Kloof Hier rertoont de natuur zich in al hare wildan woestheid Het is eene algemeen geliefde plaats roor het houden ran buitenpartgtjas en picnics on de Kloof is ongetwijfeld dikwijls getuige geweest ran eene kloring voor altyd van jonge minnende harten De bergwanden zyn met hoornen bloemen en pUnten begroeid waartusschen de kale rotssteen hier en daar uitkykt De geheele Kloof is nutt boomen de mimosa boom tiert hier welig pUuiton en bloemen van velerlei vorm en tint getooid De vreemdsoortigsta vogels in velerlei kleuren uitgedost zingen sjilpen en schateren dat het een lust is terwyl de geluiden door de echo der bergen reelroudiglgk herhaald worden Daartusschen laten da barianen hun akelig gehuil hooren terwyl ze waagt men zich wat al ta rroag in de Kloof niet zelden de aardigheid hebbon den wandelaar met klippen kleine rotsblokken ran de bergen af te begroeten Een ririerke dat op de bergen ontspringt roert zijn blinkend nat door de Kloof hier tusschen de rotsblokken wellustig klaterend te voorschyn springend daar zijn jeugdig schoon onder ondoordringbaar loof verbergend doch overal lieflgk murmelend druppelend klaterend En als ik hier mynan blik over de dorre gra relden laat dwalen waar zich somtgds uren in den omtrek geen huis of boom aan het oog rertoont dan dwalen myne geestasoogen terug naar de geboortegrond dan zie ik weer zweUand loof en groene weiden dan wordt mg Assen en zgn bekoorlijk lammer roor de ziel getooverd Het is een wonderiijk land de Transvaal het stoot af en trekt aan tegelijk De kale bergen en dalen de kleine dorpen waar een jongmenaoh weinig gewenschte conversatie heeft het genot ran kransjes en partg gos ran concerten en thefltres dat men hier totaal mist do koude berekenende en zelfzuchtige toestanden welke man hier aantreft dat alles stoot af Doch daartegenover stant de ongebondone vrijheid de gastvrgheid de byna onmerkbare standen afscheiding waarvan men geniet het zeer gezonde klimaat het jaar m jjar uit heeriijk zomerwoder zonder groote warmte en dan nog zooveel wat zich niet basohryven slechU gevoelen laat trekt ons als met toorerbanden aan en maakt dat is men eenigen tijd in het land geweest men nimmer naar het vaderland terug verbuigt Zelfs is dit gevoel bg my zoo sterk dat ik myne levensdagen niet meer in Europa zou willen slgten hoewej ik tot afscheid den geboortegrond eenmaal zou wenschen weder te zieur De bodem is onschatbaar rijk aan goud en zilver koper steenkolen etp waarvan ieder ik niet afgezonderd partij tracht te trekken En hoewel Engeland Zuid Afrika thans nog voorziet van steenkool zal er eenmaal een tijd aanbreken dat ZuidAfnka eu in het bgzonder de Transvaal heel Europa van deze brandstof voorziet Het gebrek aan verroer en geschikte gemeenschapsmiddelen staat slechts alles in den weg Niettemin gaat alles met eene snelheid die aan het onbegrypelgke grenst rooruit Een klaar bewys daar Fan lerert het dorp Johannisburg gelegen te midden ran het in ontginning zynde goudveld Witwatersrand In het midden ran 1886 was er geen huis te zien Toen ik in December ran dat jaar aldaar passeerde stonden ar 25 huizen en 50 tenten Thans dus een halfjaar lalar heeft het 6000 inwoners 5 kerken 3 groote apotheken rerschddene groote magazgnen van machinerieën en allerlei waren scholen hotels en biljarthuizen En op het einde dezes jaars zal het eene stad ran beteekenis zijn Zoo zou ik rerscheidena roorbeelden ran snelle rooruitgang kunnen aanhalen Zoo snel is ook de stad Barberton ontstaan welke men op eene kaart een jaar geleden gemaakt rruchteloos zoekt Het land gaat eeue toekomst te gemoot zóó rijk zóó schitterand ais wellicht nog nooit aan hmd ter wereld gedroomd heeft Eenwen zullen eerst rergaan roor eu alleer alleen het goed uit de aardiugawanden is te roorschijn gebracht En roor de andere schatten welke da bodem be lekt zullen rele eeuwen noodig zyn Op enkele rotastreken na bestaat de bodem hoofdlakelijk uit een soort kleigrond die bijna elke rrucht daarin gezaaid reelroudig teruggeeft Het is mijne vaste orertuiging dat jongen Hollandschen landbouwers mat yrer en werklust bezield en met een klein kapitaal beroorreoht hier eene gouden toekomst wacht waarbij Amerika zooals het eenige jaren was rolstrekt niet in aanmerking komen kanVerder geloof ik dat flinke degelijke handwerkslieden met de Engelsche taal rertrouwd en hun rak als smid timmerman metselaar kleer en schoenmaker enz rolkomen machtig hier een rruchtbaar arbeidsveld rinden Te Pargs heaft zich onder leiding ran den prefect eene rareeniging gerormd die zich ten doel stelt de restauratiehouders te dwingen alle rieeschgerechten rolgens gewicht te berekenen In het prospectus wordt gezegd De spyskaarten wyzen qeestal rry hooge pryzen aan en daamm is het niet billijk dat de gasten totaal afhankelyk zyn van den wdlekeur des restaurateurs Wanneer men een browye voor een dubbelde koopt en het is lichter dan het voorgeschreven gewicht mag men zich bij de politie gaan beklagenMaar een beafsteak van ƒ 0 90 a ƒ 1 mag zoo gioot als een ryksdaalder zgn en men kan er niets aan doen I Twaalfduizend personen hebben zich reeds by da Vereenigiug aangesloten Orer het diplomatiek leren in China schrijft de heer Lëon Strauss een artikel uit Peking iu de Parii Da leden ran het corps diplomatique ontmoeten alkaar byna welfolyks op de receptiën De gesprekken loopeu dan meestal orar elgameene onderwerpen de stof en de onziiidalykheid der stad de toenemende onbeschaamdheid ran de soldaten en het rolkDe Europeanen die door de trotsche mandarynen niet ontrangen worden moeten elkaar trachten te troosten en ieder houdt zich dus met zyn buurman bazig het eenige middel om de rorreling der lange dagen te rerdrgren In Europa rerbeoldt men zich misschien dat de diplomaten aan het Hof ran dan Chineeschen Keizer komen waardevolle Aziatische pracht heerscht Maar de heeren worden zulk eene eer niet waardig gekeurd en van Aziatische pracht bemerkt men in China bitter weinig Dat sprookje heeft zijn tijd gehad I Zullen de poorten van het paleis nog eenmaal voor ons barbaren geopend worden In afwachting van die haugely ke gebeurtenis vervelen do arme Europeanen ich verschrikkelyk Zij wandelen in de stad rond of koopen wat in de overladen magazgnen Nauwelijks bevinden zy zich by den koopman of een hoopje Chineezen gaat voor den ingang staan Boontje komt hier om zgn loontje De Pekineesche straa ngens gapen ons hier met niet minder nieuwsgierigheid aan als de Pargsche gamins een Chinees En als zg des avonds in den schoot I van hun gezip rgsballetjes verorberen roepen zij 1 uit Van middag heb ik weer zoo n vreemden snoeshaan gezien I Wat zgn die kerels toch leelyk I Zekere heer Ch T te Parys is door het bedryf van zijn liare rrouw en zoon opgesloten geworden in een krankzinnigengesticht nadat men hem dikwyls had gesard en geplaagd om den staat zijner geestrermogens te doen constateeron Op zekeren avond werd hij onverhoeds aangegrepen en naar Ivry vervoerd Hij wist eene kaart eéta potlood en een 5fr stuk bij zich te houden schreef op de kaart een brieve aan zijne te Parijs wonende zuster sloot in tpalqe het geldstuk als belooning voor dengena dia t bezorgen zou en wierp het pakje op de straat waar het door een voorbygauger werd gevonden on aan het opgegeven adres bezorgd Zoo werd de heer T weder bevryd BoItenlaDdsch Overzicht Volgens de Kölniicie Zeitung is de reis van Ferdinand een ware triomftocht en de geestdrift neemt bij elke nieuwe ontvangst toe Van Gabrovo de eerste halte na Tiraova waar de Prins overnachtte reed Ferdinand te paard over den Skipka pas bezichtigde daar de verschillende stellingen welke in den Turk schBussischen oorlog een zoo groote rol speelde en kwam daarna te Kasanlik aan De officieren droegen hem toen hij van daar vertrok onder het gejuich van het volk in het rijtuig Op den weg naar Philippopel waren op vele plaatsen eerebogen opgericht Voor de poorten der stad steeg de Prins te paard en hield onder het gejubel eener talryka volksmenigte zijn intocht in de hoofdstad van OostBumelië BumeliëOp het stadsplein werd hij ontvangen door deputatiën der Grieksche en Tnrksche geestelijkheid en naar de kathedraal geleid Daar werd een Te Deum gezongen en vervolgens begaf de Prins zich te voet naar het slot Aan weerszijden van zijn weg stonden soldaten geschaard die werk genoeg hadden om het volk tegen te houden dat den nieuwen Vorst naar zijne woning wilde dragen Gedurende den geheelen dag bewoog zich een tahijke menigte hmgs de straten waar op verichillende plaatsen muziekkorpsen speelden en welke s avonds feestelgk werden verlicht Ferdinand blijft twee dagen te Philippopel en zal vermoedelijk S Aug den dag waarop Prins Alexander werd verdreven zijn intocht te Sofia hmiden Men herinnert zich dat de Duitsche consul ta Sofia niet vlagde op den jaardag van den Keizer van Oostenrijk omdat hij zich na de komst ran Ferdinand niet beschouwde als rertegenwoordiger van zijn Begeering ringHet blijkt nu dat dit geschied is op uitdrukkelijken last van zijn Begeering Duitschland heeft dus de diplomatieke betrekkingen met Bulgarije afgebrokenWaarschijnlijk zal Oostenrijk Duitschlands voorbeeld rolgen zoodat dan slechts Engeland eu Italië te Sofia vertegenwoordigd zullen zijn Dat Ferdinand zich hieraan niet stoort en doet alsof er geen Mogendheden zyn vinden de Bulgaren heel dapper en kan een middel worden om den Prins by een deel van t volk populair te maken Men houdt in zekere kringen van iemand die durft Toen de consuls der Mogendheden te Philippopel hun wensch te kennen gaven om den Prins daar als particuliere personen hun opwachting ta komen maken weigerde Ferdinand hen als zoodanig te ontvangen Te Petersbui is men natuurlijk zeer ingenomen met de houding welke Duitschland tegenover den Coburger aanneemt Naar aanleiding van het debat in het Engelsch Lagerhuis over de posten welke op de begrooting van uitgaven voor diplomatie zijn uitgetrokken verklaarde sir James Fergusson dat de regeering alleen die maatregelen neemt welke de ontruiming van Egypte kunnen rechtvaardigen namelyk handhaving van wet en orde verlichting der volkslastan en andere volstrekt noodiga hervormingen De vreemdelingen warden thans meer dan vroeger in de belastingen betrokken daardoor zullen da inkomsten en uitgarun met meer zekerheid in erenwicht gebracht worden Het Egyptische lager is zonder hulp der Britsche troepen in staat de granzan te rordedigan Hat bezettingsleger is than tot op 4500 man teruggebracht eu indien gaan grootere rerschgnselen ran oproer iu het binnenland of daarbuiten zich opdoen dan tegenwoardig het geral is zal in het aanstaande jaar tot eene verdere inkrimping warden orergegaan Engeland moest zich in da bekende orereenkomst het recht op taregkaer in Egyta rerzekeran omdat anders da kans bestond op hernieuwing der thans orerwonnen geraren Dar regeering zeide hij rerder moet do noodzekeIgkheid bespaard worden zich orer den duur der bezetting ran Egypte uit te laten beloften dienaangaaude kunnen eer tot rertragii g dan bespoediging der ontruiming leidenTot rorliohting ran den schuldenlast ran Egypte ware hot wonacholijk dat naar een nieuwe door da mogendheden gewaarborgde financieele operatie werd gestreefdWat het Saez kanaal betreft gelooft hg niet dat i