Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1887

1887 N 3591 VrHdfig 26 ABgnstns OOST INDI Nederlanders die dienstnemen bij het Indische leg er ontvan gen bij het aangaan van eene zesjarige verbintenis een lisindpld van DUIE HOHDEED GULDEH Aanbrengpremie TIEN GfULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en alle Surgemeesters goudscSëTourant JMeuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ifeonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzeudlQg vaa advortantlën kan geschledeil tot één uur des namiddags van den dag der tütgave eas intenistioniile orereenkomst over de onz digverklaring nog lang op zich zal laten wachten De regeering zeide hij ten slotte irenscht niet langer in ï gypte te blyven dan voor de belangen Tan dat land en de Toltooüng der hervormingen noodig is TWEEDE COaaESPONDBNTIE PAETIJ tusschen Gouda en Utrecht Positie na den 26 zet van zwart Wit Koning G 1 Kasteelen B 3 en F 1 Raads heeren A 4 en B 4 Pionnen A 5 B 2 E 5 F 2 F 3 en H 2 Zwart Koning G 8 Kasteelen B 8 en F 8 Paard D 6 Pionnen A 6 C 4 D 8 F 7 G 7 en H 7 Vervolg Gouda Wit Utrecht Zwart 27 zet B 4 A 3 27 zet C 4 X B 3 28 F 1 D 1 28 D 5 B 4 29 E 5 X D 6 29 F 8 D 8 30 D 6 D 7 30 G 7 G 6 31 D 1 D 2 31 G 8 G 7 32 D 2 E 2 32 B 4 C 2 33 A 3 C 5 33 B 8 B 7 34 E 2 D 2 34 B 7 B 8 35 C 5 B 6 SB C 2 E 1 36 A 4 C 6 36 E 1 C 2 37 B 6 C 7 37 C 2 B 4 Aan het bureau van politie Kunnen inlichtingen gegeven worden omtrent een gryzen Japon die in een Winkel alhier is achter gelaten op Donderdag den 11 dezer maand Burgerlijke Stand GEBOREN 19 Aug Eterardos Bernardgi ooden J F vaa de Fatoordt en 6 J f ia Straaten Marrijue ouden P Stoppelenborg en C da Braia 20 JohaoDU Adiianni oadcra G Lokam en K Verkaaik Wilbelmaa lodewyk ooders W Schalekamp en M H C Jordaan 21 Nimlaaa oodera N Boot en O C Roghafr Leendert oaders L Nieveld en i Wiliohut Hendrik FieOr oaderi F Lieptlt en A Eükhoff 12 Albert Christiaan en Albertma Cbriatina oodera C de Roog en C A F W Kooijman Barbcra oodera G IJpelaar eii J Verbnrft Janoo oaders A Spek en J Spek OVERLEDEN 20 Aog D E ViiKr 48 j 11 m M C Schep hoisrr tan A Kietreld 99 j M Dortland 10 j ADVERTENTIÊN Berallea van een flinke Zoon M SCHALEKAMPOouda 20 AngDstns 1887 Jobdaait Bg voorspoedige bevalling geboren ALBERT CHRISTIAANen ALBERTINA CHRISTINA Oh DB ROOIJ C A P W DE ROOUGouda 22 Ang 1887 Koouhan Bevallen van eene Dochter H M HOÜDIJKGouda 23 Aug 1887 tan Lekuwen Heden overleed tot onze diepe droefheid ons geliefd Zoontje MARTIN US in denouderdom van 10 jaar en 7 maanden M DORTLAND G W A DOBTLANUGouda 20 Aug 1887 Riudkbhof Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zevenhuizen maken bekend dat krachtens beslait van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie van 15 20 dezer G S N 42 den Noordelgken dwarsweg van den Znidplaspolder onder deze gemeente voor depaagage met Rijtuigen en Vee van af den l SEPTEMBER 8 8 tot en met den 8 OCTOBER d a V zal worden AFOBSLOXEN Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester P ELSHOUT P C STOOP Zevenhuizen den 22 Augustus 1887 Faelpersdruk van A Bsinkhan t Gouda De Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwgs maakt bekend dat op DONDERDAG den 25 en VRIJDAG den 26 AUGUSTUS a s des avonds te 7 uren in het Schoolgebouw op de Hontmansgracht INSCHBUriNO zal gehouden worden van Leerlingen voor de Burgeravondschool op eerstgenoemden datam van Leerlingen van den vorigen curtut op laatstgenoemden van nieuwe Leerlingen Het Toelatingsexamen zal plaats hebben op DONDERDAG en VRIJDAG den 8 en 9 SEPTEMBER des avonds te 7 uren Oo aan dat Examen te kunnen deelnemen moet men den l2 jarigen leeftijd bereikt hebben en een hevsijs van inenting iiunnen overleggen Het Schoolgeld bedraagt 3 Gulden voor twee of meer Leerlingen uit één gezin 2 Gulden per persoon Onvermogende ouders betalen geen Schoolgeld De Lessen zullen aanvangen op den 12 SEPTEMBER De Secretaris der voornoemde Commissie D F H G VAN ITERSON OCCASIE Pianino Ërard uit deze wereldberoemde fabriek TB KOOP voor de geringe prfls van 260 bespeeld gnarantie 5 jaren te bezichtigen te Oouda Te bevragen onder motto PiA nN0 Bureau der Ooudtche Courant TSICOT ONMSOEEEm voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn Prima qualiteit THEE van W J T D BOOR te Vlaardingen van af 0 80 tot ƒ 2 50 per 5 Ons in pakjes van Vj H Gr 1 H Gr en 2 H Qr verkrggkrflgbaar bj W SCHALl KAMP Jr Haven 17 Gouda NIEUW noon BESSENSÜF per FLESCH 18 CENTS per 12 F LESS CHEN minder Prima CHINEESÖHE GEMBER per pot ongeveer 2 Kilo 2 25 per V Kilo 50 Cents J J van der SAiXDEiX Banketbakker Markt Gouda A A BEGENSBÏÏBQ Tandarts N W Oude Singel 116 Leiden zal voortaan van af 29 AUGUSTUS a s iedere MAANDAG van af 10 tot 1 uur te Consulteren z n over alle Mondziekten enz ÉLEIWEG 97 van 1 tot 3 uur te ontbieden Fabriek en Magazijn van BRANDWAAÈBORCfKASTEN Haarden Kachels Fonrnuizen KAASSCHRAPlAGflllS enz G VAN BERRËL KLEIWEG Alles wordt met garantie geleverd Prijsvermindering WEGENS VERTIMMERING A van OS Al Eleix eg E 73a Creen ïjs Haar meer B De nieutoe JLONDOlf is 4 H de beste van alle bestaande par j 1 fumerien om het grgze baar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansr k en zacht en verft niet Prgs 85 cent t flacoa en 1 50 per dubbele flacon Alteen verkrégbaar te Oouda bg J H C UUINCK F Hz 122 Hoogstra 123 NIEUW NIEUW INMAAKFLESSCHEN hermetisch gesloten Inhoud Prii Per flacon 2 Liter IV 1 V 37 32 27 Tl 20 ct Witte of 8t Jan Uitjes it 20 ets het Pond AUGURKEN CHARLOTTEN SNIJBOONEN PRINSESSEBOONEN en verder alle soorten Groenten Fruiten en Kruiden VOOR DE INMAAK J GERBITSEl Mejuffrouw van INGEN Crabethstraat VRAAGT een net van 14 16 jaar ADVERTE TIE in alle Binnen en Buitenlnndsche Couranten worden dadelijk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRUDA6 In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden ia 1 25 franco per post 1 50 BINNENLAND GOUDA 25 Augustus 1887 De B K kiesvereeniging BeeU roor alle alKier heeft met algeraeene stemmen opnieuir candidaat gestold behottdens de adhacsxe in den ProT Bond Tan katholieke kiesvareenigingen ia Zuid en NoordHolland de heeren jhr mr K A Godin de Beaufort en mr ü H Huber Gebr Steensm alhier hebben een 1 en 2 prijs behaald op de tentoooatelling van bonquetten bloemen enz te Harlingen Aan do Oudewatersche ijsclub is door oen 30tal dames een vaandel aangeboden Het vaandel bestaat uit zirart fluweel met gouden franje en krasten omhangen prgkende in het midden eene zilveren schaats omstrengeld door eenen bUuwen band met bet opschrift ia gouden geborduurde lettere Oudewatersche IJKlab ISSO Tot Bestuurslid van de afdoeling Zevenhuizen Waddinxreen en omstreken der Holkndache Maatschappij van Landbouw is benoemd de beer W L Freaijs van Zevenhuizen Tot het ontvangen van herhalingsonderwijs voor den cursus 1886 87 te Amsterdam werden ingeschreven 1093 leerlingen Als men nagaat dat voor den cursus 1882 83 dat onderwijs door nog geen 600 leerlingen werd gevolgd dan blijkt dat gedurende dion tijd het aantal leerlingen met 500 i vermeerderd De oorzaak van de toeneming der beUngstelling in dat onderwijs wordt voornamel k toegeschreven aan het toekennen van pryzen en het invoeren van onderwijs in het teekenen aan al de herhalingascholen voor jongens De schr der Haagscho kroniek in de N Grotf Ct verneemt dat het plan zou zijn om na de opening der nieuwe zitting van de Staten üeneraal terstond de Indische on staatsbegrootingen af te doen en daarbij zoo grooto zelfl eperkiug in acht te nemen dat do beide Kamers nog gelegenheid zouden vindon do Grondwetshereiening vóór 1 Januari 1888 af te doen De ontbinding der Kamers zou dan echter niot dadelijk volgen maar men zou in verband mot de voorbereiding van hot werk der kiezerslijsten eerst in Februari of Maart daartoe overgaan en eon maand later de algemeeno verkiezingen doen houden voor de Kamer van 104 en de Ëorste van 50 Dit alles zijn intifsschen nog niet meer dan voornemens en wenschen Voor de llotterdamsohe Rechtbank stond Dinsdag terecht J O H 22 j r kapper goboron te BerHjn hier to lande zonder vaste woonplaaU Hem I o te gelegd dat hij in den nacht van 24 tot 25 Aprü jl to Moordrecht uit het huis bewoond door do wed S en hare kinderen ten nadofle van haren zoon had ontvreemd 3 scheermessen on 2 scharen on wol door oen raam op to schuiven en daardoor bmnen to klimmen en vervolgens don lessenaar waann die voorworpen geborgen waren open te brekon In dozo zaak worden 9 getuigen geboord itwier verklanngon tèn duideipsto bleek l l memand anders dan bekl do dader kon ziju üokl 8 houcbng tor teroohtzitting was aUeronvor schilligst Op geen der tot hem gedane vragen wem een afdoend antwoord gegeven Het O H qnalin ceerde bokl als een zeer gevaarlijk individu Hij schijnt bier te lande gekomen te zijn om roof te plegen de rechtbank te Haariem toch veroordeelde hem in de maand Juni jl tot 4 jaar gevangenisstraf terwijl hij zich ook nog te Amsterdam Den Haag en Utrecht te verantwoorden zal hebben over hem ten laste gelegde misdrijven Het O M vorderde zijne veroordeeliog tot twee jaar gevangenisstraf Mr A C van Blommestein toegevoegd verdediger zeide dat daar bekl geweigerd had op de hem gedane vragen inlichtingen te geven voor hem daar de feiten ook z i bewezen waron niets te zeggen overbleef Alleen om bekl s jeugdigen leeftijd beval hij hem in de clementie der rechtbank aan Beschuldigd van wederspannighoid stonden vervolgons terecht H B 25 jaar smid on P v i B 29 jaar werkman beiden woqende te Krimpen a d IJsel Eene in den nacht te 30 op 31 Juli jl gedane bekeuring v eenig personen had zekere gisting doen ontstaan in de gemeente Krimpen In den avond van don 31en Juli zagen do gemeente en de rijksreldwachter een lioop menschen bqeen wel een 70 man die toen zij naderbij waren gekomen hen mot gebalde vuist vorschillendo bedreigingen toevoegden Do aente bekL bracht vervolgens den gemeenteveldwachter met de vuist verscheidene slagen op de borst toe taw jl de 2e een klinkersteen dien veldwachter tegen het hoofd wierp waardoor deze achter het oor eene bloedende wonde bekwam Het ten laste gelegde werd door beklaagden ontkend Het O Mv was echter van meening dat zy schuldig waren naar art 182 wetboek van strafrecht door zich met vereenigde krachten gewelddadig t en de veldwachters te verzotten die hen lot rust aanmaanden en vorderde veroordeeling van no 1 tot 45 lagen en van no 2 tot 4 maanden gevangenisstraf Do toegevoegde verdediger van den 2den bekl meende ook zijnerzijds niettegenstaande de ontkentenis van don bekl dat het ten kste gelegde door hen was begaan doch verschüde met O M hierin dat er z L niet was gehandeld met vereende krachten Nog stonden terecht 3 gebroeders V werklieden wonende te Krimpen a d IJsel Deze peisonon met nog eonige andoren keerden in den nacht van 80 op 31 Juli huisyaarts komende van Kapello waar dien dag een rooiwedstrgd was gehouden In vrooUjke stemming verkeerende zongen zy eenigo liederen Daar dit op het nachtelijk uur verboden was werd hun door do veldwachters bekeuring aangezegd Volgens dezen zouden zij daarna door de beklaagden in meerdere of mindere mate gewelddadig zijn bejegend Een 4 tal getuigen a decharge spraken het door de veldwachters medegedeelde tegen en ferklaardon zelfs dat de veldwachters waren begonnen met te slaan Hot O M hield de aanklacht staande en vorderde voroordoeling tot gevïngenisstraf van no 1 en 2 ieder tot 45 dagen en van no 3 tot 3 dagen gevangenisstraf Mr A C van Blommenstein als verdediger optredende was van oordeel dat 4 onder eodo gehoorde getuigen a décharge evenveel geloof verdienden als 2 veldwachters on concludeerde mitsdien tot vrijspraak der bokUagden Over 8 dagen uitspraak Op den Pennaylvania spoorweg bij Holmesbury Junction ligt een smalle ijzeren brug over de Pen S ADVERTENTIËN worden geplaatst van 1 5 regels 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatemimte Bovendien worden alle Advertentieu gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt nyhack rivier Het bestuur der maatschappij vatte onlangs het voornemen op in de plaats daarvan een breede steenen brug te doen bouwen en de ijzeren tijdelijk 50 voet zijwaarts te verleggen Dit werk moest geschieden zonder belemmering van t verkeer Toen de bruggehoofden met de noodspoten benevens de stolling waarover de brug van 1600 ton of 1 600 000 k g zwaarte moest worden verschoven in gereedheid waren gebracht ving men het eigenlijk werk aan Binnen 11 minuut was de brug verplaatst en ongeveer een kwartier uur later passeerde de sneltrein naar Philadelphia en daarna Oen goederentrein de Pennyhackrivier als ware er niets voorgevallen wel een bewijs dat een meesterstuk van bouwkunst was volvoerd De telefoon is reeds tot in Afrika doorgedrongen De eerste aanleg vindt plaats op het Portugeescbe eibmd St Thomas een dor rijkste eilanden van de bocht van Guinea Met het hoofdbureau zuljon Toorloopig 50 stations in verbinding staan elke over de uitgebreide cacao en koffiplantages ver spreid zijn De oorsprong van de steden der Mayas in Tucstan met haar eigenaardige paleizen en tempels die gedeeltelijk nog m goeden staat in de wouden van MiddenAmorika staan wordt zooals bekend is door vele deskundigen gezocht in een ver verwijderd tijdperk terwijl anderen zich grondende op het voorkomen van kruisen en paarden in het beeldhouwwerk aannemen dat die steden nog tijdens de Spaqjaanlen in vollen bloei verkeerden Deze laatste onderstelling is vermoedelijk do juiste Volgons eene mededeeling van den bekenden onderzoeker dezer oude steden Desirée Chamay heeft onlangs een bewoner van Ixmal bij de verwoesting van eene der aldaar staande pyramiden daarin ingemetseld gevonden twee Spaansche donderbussen die blijkbaar tot de wapenen behoorden welke de Mayas in 1527 aan de expeditie van Don Francisco de Montejo ontnamen Zonder twijfel hebben zij die pyramide welke met de andore geheel overeenstemt gebouwd en de kostbaarste tropeeën als offer voor hun God daarin gemetseld en waren dus toen nog in het bezit van twee stelen en op de hoogte van hun eigenaardige beschtiring die onder de Spaansche hoorschappy spoorloos verdwenen is In het maü overzicht van de Jma boie lozen we o a het volgende De Gouvemour gènoraal is van zijne reis naar middenJava teruggekeerd en de moesten die vroeger het noodzakelijke van die reis niet begrepen zijn tot het inzicht gekomen dat de kosten daarvoor gemaakt goone nuttelooze uitgaven zijn geweeste Het oog van den meester maakt het paard vet en als meester is Z E opgetreden tegenover de inlandsoh prinsen in de Vorstenlanden welker toestand wel eene opbeuring noodig heeft Of werkelijk in de vermindering van inkomsten ten gevolge van de daling der suikerprijzen en de koffiebladziekte Praboo Prang Wedona zoon van den bekenden Mangfcoe Negoro derft daardoor jaarlijks ongeveer een millioen gulden oen politiek gevaar schuilt betwijfel ik maar de handhaving van orde en rust wordt zeker niet gemakkelijker bij eene verarmde bevolking in streken waar de politie niet geheel in onze handen is on waar de adel niot schroomt ver meerdering van zijne inkomsten te zookon in