Goudsche Courant, vrijdag 26 augustus 1887

middelen die volgens onze begrippen minder geoorloofd zijn Buiten alle staatkundige beweegredenen om echter kan het niet anders dan nuttig z jn wanneer een GouverneurGeneraal zoo kundig en bekwaam als de heer Van Kees volgens aller meening is op de plaats zelf direct mot de besturende ambtenaren de zaken bespreekt en daartoe niet de omslachtige weg gebruikt wordt van departementen van algemeen bestuur en algemeene secretarie Het zou onbillijk zijn te beweren dat hier de ambtelijke omslag grooter is dan in eenigen Europeeschen staat maar daartegenover vergete men niet dat het verbazend verschil van toestanden in de verschillende deelen van Indie er des te meer op wijst dat zooveel mogelijk aan het initiatief van de plaatselijke ambtenaren moet worden overgelaten Een Kussch tapijthandelaar Jozef Abramowitch werd te Pirot s avonds uit zijn hotel gehaald door twee gendarmen die hem gelastten hen oumiddelijk naar het bureau van den prefect te volgen Verzet baatte niets Maar de koopman keerde niet terug Eenige dagen later werd zijn lijk in oene der grachten bij de stad gevonden De beide gendarmen werden aangehouden en bekenden nu dat zij op bevel van hunnen luitenant den koopman naar de gendarmerie hadden gebracht waar hem eene orde tot zijne uitzetting werd voorgelezen Onverwijld werd daaraan gevolg gegeven Abramowitch werd op een kar weggebracht vermoord en nadat het lijk beroofd was van eene belangrijke geldsom die de koopman in zijn gordel had gedragen begraven Het bleek uu dat de gendarmen tot eene bende behoorden die uit vijf gendarmen en een luitenant bestond en die op deze wijze reeds twee jaren werkzaam vras Men vond bij do medeplichtigen tal van kostbaarheden Be stalmeester van den Prins van Battenberg werd verleden jaar toen hy Pirot doortrok op gelijke wijze vermoord Een winkelier in Friesland vroeg in eene advertentie eenen winkelbediende voor het kruideniersvak Niet minder dan 37 liefhebbers kwamen hunne diensten aanbieden waaronder ééa in het bezit van het diploma van eindexamen der H B S en 3 hulponderwijzers De laatsten liepen reeds sedert langer dan een half jaar met de akte in hunnen zak solliciteerden steeds maar konden bij den overvloed geen plaats in eene school krijgen Mag op de onschendbaarheid van het briereugeheim door misdadige middelen inbreuk worden gemaakt ten einde eenen advocaat aan eene disciplinaire vervolging bloot te stellen f In een antwoord aan eenen zgner dienten die hem naar den uitslag eener behandelde zaak had gevraagd had de advocaat De Chabre zich niet bepaald tot de mededeeling dat de zaak verloren was maar er zeer beieedigende uitlatingen bijgevoegd ten aanzien van den president van de rechtbank van koophandel en dezen beschuldigd partijdig vonnis te hebben gewezen om aangenaam te zijn aan de tegenpartij mot nie hü in handelsbetrekkingen stond Deze brief werd na den dood van den dient bij het opmaken Tan den inventaris in diens woonplaats gevonden en door den notaris die met den inventaris was belast aan den president ter hand gesteld Nadat hiervan mededeeling was gedaan aan het parket werd de heer De Chabre op klacht van den procureur der republiek voor den raad van orde gebracht die hem onmiddelijk buiten vervolging stelde op dezen grond dat de brief van vertrouwelijken aard was en de advocaat reeds om die reden behoorde te worden Vrijgesteld De procureur generaal kwam hiervan n appel maar het hof van Bennes besliste bij arrest van 7 Maart j l diervoege dat bij de onschendbaarheid Tan particuliere briefwisseling de maatschappelijke orde en de openbare zedelijkheid zijn betrokken Het hof overwoog dat een brief bevattende de Tertrouwelijke en geheime uitdrukking van de gedachte van den schrijver aan de bescheidenheid van hem voor wjen hij bestemd is is toevertrouwd en niet tonder toestemming van den afzender kan worden verspreid dat dit beginsel meer bijzonder de strekking heeft om de gedachtenwisseling tusschen eenen advocaat en zijnen cliënt te beschermen dat indien de noodwendigheden eener strafrechtelijke instructie en justitie toelaten om in omstandigheden strikt bij de wet bepaald de correspondentie die het bewijs van het misdrijf ter zake waarvau eene vervolging is ingesteld kan leveren in beslag te nemen deze uitzondering zich niet uitstrekt tot het gevj waarin de brief zelf door misdrijf is verkregen en dat de disciplinaire macht over den advocaat niet £ 00 ver gaat om zich meester te maken van den inhoud van eenen brief wanneer deze haar de bedoeling van den schrijver alleen voor zijnen dienst was bestemd en slechts ten gevolge van een misdadige handelwijze openbaarheid heeft verkregen dat de ge ïncrimineerde brief is geschreven den 80 Juni 1883 door den heer De Chabre in antwoord op eene dépêche van eenen zijner gewone cliënten die hem naar den uitslag vroeg van een proces dat daags te voren was uitgewezen en dat die brief gedurende drie jaren in de secretaire van den ontvanger is gebleven zonder dat uit iets blijkt dan daarvan aan wien ook eenige mededeeling is gedaan dat bijzijn overlijden de brief gevonden is door den notaris belast met de inventarisatie van den boedel en dat deze ambtenaar met verzaking van zijnen plicht en weerstreving van den wil der erfgenamen dien brief aan den boedel heeft onttrokken om hem aan den persoon die zich door den Inhoud gekrenkt moest achten te doen toekomen Eindelijk overwoog het hof dat hoe afkeurenswaardig ook de inhoud van den brief mocht zijn de rechter zijne sanctie niet mag geven aan dergelijke veronachtzaming van den eerbied verschuldigd aan de bijzondere briefwisseling en het professioneel geheim welke veronachtzaming het uitvloeisel is van een wezenlijk misbruik van vertrouwen vallende onder het bereik der strafwet Op het beroep van den procureur generaal te Kennes heeft het Fransche hof van cassatie onlangs dit arrest ten volle bekrachtigd by het volgend arrest Overwegende dat uit het aangevallen arrest voortvloeit dat de vertrouwelijke brief van den heer De Chabre in antwoord op eene depêche van eenen zijner gewone cliènten geschreven tegen den wil van den schrijver en zelfs van de erfgenamen van hem voor wien hij was bestemd aan den boedel is onttrokken om ten gevolge van een wezenlijk misbruik van vertrouwen te worden medegedeeld aan den persoon die daardoor moet worden gekrenkt Overwegende dat op geenerlei wijze inbreuk raag worden gemaakt op het beginsel van de onschendbaarheid van het brievongehoim door middel van misdadige handelingen en dit beginsel van de hoogste zedelijkheid tevens is van openbare orde Overwegende dat het hof van Rennes gesaissiseerd Tan eene disciplinaire vervolging tegen den heer De Chabre door te verklaren dat er geen termen w aren om van den geincrimineerden brief kennis te nemen de wet op onberispelijke wijze heeft toegepast Verwerpt enz De conclusie van den adv gen Chrévrier waren met het arrest geheel in overeenstemming Over het algemeen heeft het Fransoho hof van cassatie de onsoho baarheid van het geheim van vertroawelijke brieven door of aan den aidvocast geschreven ih verschillende tijdperken streng geëerbiedigd Slechts enkele uitzonderingen vindt men op dit beginsel voor zoover het hof enkele malen 9 Juni 1883 Sirey 1886 1 187 en 15 Juli 1885 Sirey 1886 1 101 heeft aangenomen dat het beginsel van onschendbaarheid in zekere gevallen voor het belang der justitie moest wijken maar zal dit het geval zijn zoo luidt de uitspraak van den hoogsten rechter dat moet nog het middel aangewend om zich de brieven te verschaffen geen misdadig karakter hebben Waar in dit geval de notaris belast met den inventaris van den boedel van den geadresseerde door dien brief aan den boedel te onttrekken en in handen te stelten van den ambtenaar die zich door den inhoud van den brief beleedigd moest achten misbruik van vertrouwen had gepleegd was het brievengeheim door een misdadig middel geschonden en kon in geen geval van eenige vervolging sprake zijn i jr V k R De heer A Buygsenaers controleur Ie kl met verlof heeft in de N SoU Ct zich de vraag ter beantwoording gesteld op welke wijze wij het op A eh tot een goed resultaat kunnen brengen Hij komt daarbij volgende conclusie 1 Het langdurig en hardnekkig verzet dat wij van de Atjehers ondervonden hebben schrijf v een groot deel toe aan het tot hunne verbazing en blijkens de enquSte ook niet gemotiveerde terugtrekken van de eerste expeditie hetgeen hun by eenen fanatieken geloofshaat een vertrouwen op hunne kracht beeft gegeven dat wij niet geheel meer hebben kunnen uitwisschen 20 Het uitbreiden van ons gebied onder de opvolgers van generaal Van Swioten in plaats van ons uitsluitend te bepalen tot bevestiging van den kraton zooals ook in de bedoeling van dien kundigen veldheer lag is zeer in ons nadeel geweest en heeft ons al verder en verder van den goeden weg afgebracht 3 Eenmaal hiermede begonnen zynde en toen onder generaal Van déé Heyden den toestand allengs ziende verbeteren bad men dien generaal er dienen te laten en in die richting moeten voortgaan V Na vrucbtelooze proeven genomen te hebben met een civiel bestuur vind ik de aanneming der concentratie nog het beste wat toen te doen stond in verband met onze pei soneole en öancieele krachten é daar een vernieuwd agressief optreden toen buiten ons bereik lag 5 De concentratie maakte het mogelijk onze troepenmacht op A eh te verminderen en geeft ons eene betere militaire stelling 6 Indien het blykt dat met volharding in het aangenomen stelsel het Atjehsche volk zich niet langzamerhand onderwerpt dan kunnen wij als het leger versterkt en op zyn verhaal gekomen is weer agressief optreden en het zwaard flink uit de scheede trekken om de onderwerping te bespoedigen of het Atjehsche volk zoodanig te treffen in have en goed dat zijne kracht gebroken wordt Terugtrekken daarna weer binnen de linie is steeds een eerste verdachte 7 Mochten wij onverhoopt om welke redenen dan ook in den uitersten nood verplicht zijn ons nog meer te concentreeren dan dienen wq toch den kraton te behouden en in geen geval Atjeh te verlaten om de noodlottige politieke gevolgen die zulks voor het overig gedeelte van onze bezittingen zou na zich slepen 8 In geen geval moeten wy eenen Sultan aanstellen Hadden wij in het begin meer succes gehad en den Atjehers den indruk kunnen geven van onze onbetwistbare superioriteit dan had men het nog kunnen beproeven maar nu zou het ons niets dan teleurstellingen berokkenen en als wy dan weer agressief moesten optreden dan waren wy nog verder van den koers Volharden dus in het tegenwoordige stelsel met periodieke krachtsontvrikkeling als de toestand van ons leger en de rust in onze overige bezittingen zulks toelaten dat moet mijns inziens ons systeemzyn De heer Michot beeft een werkje over Bossini uitgegeven waarin hij in een hoofdstuk by wyze van bipgraphie zeer aardige bijzonderheden over het leven van den maestro verhaalt Daaruit blijkt dat Bossini werkelijk zooals men beweerde met buitengewone vlugheid werkte De Barbier is in dertien dagen geschreven en Sëmiramide in drie en dertig dagen Gemiddeld had hij een maand noodig voor eene opera Over Guillaume Teil heeft hij vijf maanden gewerkt maar toen was Kossini de gast van Aguado te Petit Bourg met eene ware hartstocht aan het hengelen geraakt Dagen lang zat hij bij het water met het vischwerktuig in de hand waaraan zich volgens Alphouse Karr dikwijls aan beide kanten een beest bevindt Hier was het beest aan de eene zijde van vrij goede soort Bossini werkte altijd zonder piano Hij achttedit instrument een geesei een folterwerktuig envoer vervaarlijk uit tegen Bellini en vooral tegen Meyerbeer die het grootste gedeelte van hun levenaan het klavier sleten De auteur van Les Huguenots kon geen noot schrijven voordat hij haar eerstop de piano had gehoord Ik kan het niet helpen znide Meyerbeer ik heb opwekking noodig en depiano prikkelt my Hij had zich dan ook doorPleyel een zak piano doen vervaardigen diehijinzijn rijtuig kon meenemen De volgende echt Amerikaansche anecdote doet tegenwoordig de tonde in de Eugelsche couranten De redacteur van eene courant in Raeding U S plaatste eene advertentie dat hy een jaar abonnement op lijn courant in betaling gaf voor een goeden hond Den volgenden dag werden er reeds 43 honden op zijn bureau gezonden en den daarop volgenden morgen werd het aanbod ook bekend in de naburige landstreek 400 pachters zonden per expres ieder twee honden en buitendien acht manden met jonge honden met het bericht betaling bij de ontvangst In dien tusschentyd had de ongelukkige annonce ook haren weg gevonden door de omliggende Staten en V Sór het einde der week waren er 8000 honden op do plaats des redacteurs allen dooreen aan touwen aan elkander gebonden Een paar honderd trokken de touwen stuk ea liepen de trappen op verspreiden zich door de gangen huilden en blaften voor het heiligdom van den journalist en snuffelden onder de deuren alsof zij een ontzettenden lust hadden de redacteur op te peuzelen De radelooze journalist vloog nu uit het venster klauterde langs de goot naar de nok en weende Gedurende zes dagen werd er geen krant uitgegeven en den vrienden van den redacteur bleef geen ander middel over om hun armen kameraad ia het leven te houden dan door hem het voedsel perballon op het dak te sturen Eindelijk kwam iemand op de gedachte een vat arsenicum en drie tonnen vleesch te koopen om de honden gezamenlijk te vergiftigen De redacteur kwam toen van zijn verheven standpunt naar beneden en vond tot zijn schrik op den lessenaar van zijn kantoor eene rekening van den burgemeester der stad van 8000 dollars voor plaatselijke hondenbelasting gerekend op een dollar per hond De genoemde journalist heeft voor het vervolg opgegfven om op een dergelijke wijze abonné s te verkrijgen Daar de kosten van het aanstaande huwelijk van den keizer van China door bijzondere bijdragen der onderscheidene provinciën moeten gedekt worden heeft de keizerin weduwo het volgende bövel uitge Thans moet men een begin maken met do toebereidselen voor de grooto gebeurtenis het huwelijk van Z M den Keizer Wü hebbeu den hofmaarschalk bevolen de noodige stappen te doen welke voor deze gelegenheid in de landswetten voorgeschreven zijn Do staatsuitgaven zyn door vastgestelde verordeningen zeer beperkt en het werk der legerreorganisatie vordert groote uitgaven Meer dan eens beeft er een algemeen gebrek in de provinciën geheersoht zoodat met het oog op het lijden der bevolking de noodzakelijkheid der spaarzaamheid nog duidelijker wordt Het hof moet het volk het voorbeeld der spaarzaamheid geven en het is de heilige plicht van alle hoogwaardigheidsbekloeders overeenkomstig onze wenBchen allen tot eenvoud van leefwijze op te wekken opdat alle buitensporigheden ophouden Dientengevolge is het te hopen dat zij hunne onderhoorigen vermanen rechtschapen wegen te bewandelen Met dit doel hebben wy prins Chun aanbevolen van tijd tot tijd alle de rekeningen welke onder deze rubriek bohooren te onderzoeken Wat de toebereidselen betreft welke ten gevolge van deze gebeurtenis door de verschillende departementen dienen genomen te worden en de plichten welke daarbij op hen rusten zoo kan ieder derzelvon na een grondig en oplettend onderzoek der verbeterde gebruiken over dit onderwerp de noodige memories aan ons richten en moot dan onze verdere bevelen afwachten Tegenover deze aanmaningen tot sp a a r zaamheidklinkt de begrooting voor de feesten by gelegenheid van het huwelyk vrü zonderling daarbij zijn namelijk niet minder dan ongeveer 40 000 000 mark ƒ 24 000 000 voor de uitgaven voor dit keizerlijkehuwelijk uitgetrokken Aan een beschouwing van den heer J H Proim in de Haarl Ct naar aanleiding van een bezoek aan een zeeuwschen Oestervloeiput is het volgende ontleend De aankweeking van den oester op de thans gebruikelijke wijze dateert in ons Land van 1870 af nadat baron Groenings van Soelen van den Haag haar op de kusten van Italië en Frankrijk had waargenomen Na zijn terugkomst versoheen al j spoedig een rinkelaar zeker vaartuig in de Zeeuwsche wateren bestemd tot het instellen van een onderzoek en nadat de uitstekende bruikbaarheid dor looaliteit hierdoor was geconstateerd trok het ministerie van Financiën zich de zaak aan en werden alle gronden die bij hoog water door de zee worden bedekt door den Staat aan den meestbiedenden verpacht die in den omtrek van lerseke voor de eerste maal in 1870 en later weder in 1836 in de meer oostelijk gelegene in 1877 Zij zijn verdeeld in perceelen die 6 7V IS 20 of 30 bunder groot zijn terwijl pachtsommen naar gelang der qualiteit versohUlen van 1 tot ƒ 9000 te zamen brengen zij ongeveer ƒ 600 000 op De grootste perceelen liggen aan den buitenkant der banken va lerseke zij worden ten noorden en noordoosten begrensd door den Bol van Lodijoke de Pietermanskreek de Boomkil en het Windgat De beste bodem voor de oestercultuur is derrie men vindt die rooral op de banken van lerseke Wanneer nu in de maanden Juli en Augustus de oester melkt dat wil zeggen kuit schiet dnjven de microscopische kuitkorreltjes dikwijls ten getale van meer dan een miUioen van iia moeder oester afkomstig eenigen tijd in het Uuwe water rond Zy schijnen voorzien te zyn van voelers waarmede zij zich in het eerste t drak hunner ontwikkeling aan daartoe geschikte voorwerpen op den bodem der zee vasthechten Die voorwerpen noemt men collectenrs en bij het aanbrengen daarvan komt de kunst de natuur te hulp Oollocteun nu zyn pannen of schelpen Het eene perceel leent zich beter tot een cultuur met schelpen het andere tot die met pannen Laatstgenoemde bewerking is uit den aard kostbaarder vandaar dan ook ten deela het verschil in den pry s der perceelen Gebruikt men schelpen dan wonlen ze eenvoudig op de perceelen uitgestrooid en wordt het overige aan de natuur overgelaten pannen echter verelschen een zorgvuldiger behandeling Men neemt daartoe gewone roode dakpannen die op verschillende wyzen worden geprepareerd Nadat zij aldus den geheelen zomer in het water hebben doorgebracht worden do pannen in October naar den put vervoerd Dit is een afgesloten en in vakken verdeelde ruimte met een steenen of houten vloer die door middel van sluifjes met het buitenwater in verbinding staat In den put worden de jonge oesters nu bewaard in bakken deze zijn omstreeks twee meter lang een meter breed en acht centimeter hoog De bodem bestaat uit eeh plaat van zink geheel doorboord met grmtere of kleinere gaatjes naarmate van de grootere of Kleinere soort der oesters zoodat het water overal vrijen toegang heeft In April worden de oesters uitgezaaid dat is men werpt ze met oën schop overboord op die perceelen welke men heeft gepacht zoo noodig worden ze later nog eens gezaaid Nu blijven ze rustig liggen en groeien een kalm water nu en dan vermengd met wat rivierafvoer voornamelijk op de zuidhollandsche banken doet haar goed Wanneer het dier vier jaar oud is geworden is het rijp voor de consumtie Het korren neemt nu een aanvang de oesters worden door de kor van den bodem losgemaakt en met netten opgevischt De benaming kor oesters voor de grootste of beste soort is dus onjuist elke oester groot of klein wordt gekord De productie der verschillende seizoenen loopt zeer uiteen Gemiddeld levert de Ooster Schelde 30 a 40 millioen oosters op Nov Dec Jan Pebr De prijs varieert ook nogal vóór eenige jaren bedroeg hij ƒ 100 per vat van omstreeks 1000 stuks in het vorige jaar slechts 45 Of er dus op dit artikel ook winst behaald wordt kan men licht nagaan Neemt men aan een vat van 930 oesters kost 45 daarbij komt ƒ 1 vracht totaal ƒ 46 Elke oester wordt verkocht tegen 8 cent per stuk dat ia ƒ 76 dit bedrag verminderd met ƒ 46 geeft ƒ 30 winst por vat Er zijn oesterhuizen in ons Land waar eiken avond van het seizoen 2 a 3 vaten warden geconsumeerd Baitenlaodsch Overzicht De Fransche algemeene Baden hebben Dinsdag hun zittingen geopend De overgroote meerderheid is op dit oogenbUk republikeinscb dat is vroeger wel eens anders geweest Volgens de wet mag er in deze Baden niet aan politiek gedaan worden alle moties welke met de politiek in betrekking staan worden geregeld van onwaarde verklaard Nu zou men ook verwachten dat de presidenten bij de aanvaarding van hun fimctie ook de politiek lieten rusten en zich bepaalden tot de bespreking der locale belangen Maar het heeft er niets van Ferry b r hield in den Baad der Vogesen als president een zuiver grootpolitiek rede waarin hij zijn verbitterde vijanden de radicalen weer eens duohtig de les las De beweoers van de Vogesen zeide jo a Feny hebben zich sedert 26 jaren verklaard voor de omzichtige liberale voor idlen openstaande maar zoowel van wanorde als van overspanning afkeerige republiek dank zij deze volharding in do positieve politiek is dat radicalisme van Parysch allooi dat te fergeefs door levenmakerij de holheid van zyn beschouwingen tracht te bedekken voor het Departement dor Vogesen niet gevaarlijk Feny verklaarde rich zeer ingenomen met de rede van Bouvier De voornaamste plaats in de buitenlandsche bladen is nog gewyd aan den Coburger Het bericht dat do Mogtadheden de nota van de Porte reeds beantwoord hebben bleek voorbarig te zijn er wordt nog altijd over dat antwoord van gedachten gewisseld De mo4ielijkheid bestaat voornamelijk in de vraag wat lal men de Porte adviseeren om aan den onwettigen toestand waarin Bolgarye met zyn Ferdinand verkeert een eind te maken Rusland wil dat de Porte haar troepen Bulgarye laat binnenrukken en zal desnoods daarbij een handje helpen Maar zoodra men op het gebied van handelen komt bly kt het dat de Mogendheden verdeeld zy n Na veel wikken en wegen praten en schrijven zal vermoeddyk het einde van de gedachtenwisseling zijn dat de Parte eenige phrasen ten antwoord krijgt zoodat zij even wys ia als te voren Vrij algemeen rekent men er op dat het bestuur van Ferdinand niet van langen duur zal zijn daarvoor is de partijschap in het bind te groot Tot heden is het niet mogen gelukken een Ministerie samen te stellen Het besluit der Eugelsche Regeoring om de lersche National League op te heffen of liever als gevaarlijk voor de openbare rust en voor t belang van den Staat buiten de wet te stellen is in Engeland steeds the topic of the day 2looals men wéét komt Gladstone van Harwanien Castle terug om in t Lagerhuis er tegen te pleiten Intusschen is er sprake van dat t tegen heden aangekondigd debat zal worden uitgesteld misschien wel omdat het terrein nog niet behoorlijk is bearbeid De secretaris van de lersche National League heeft te Dublin overleg gepleegd met de lokale leiders van den bond en men besloot in de Rotunda aldaar een monstermeeting te houden om tegen de proclamatie te protesteeren Zondag worden overal aanplakbiljetten aangeslagen om t publiek tot de meeting op te roepen maar de politie scheur de ze van de muren af Maakt men zich aboo in Engeland bijzonder warm over de proclamatie de Ieren in Amerika hebben het groote nieuws met volmaakte onverschilligheid ontvangen en ook de pers daar te lande behandelt de zaak vrijwel en bagatelle Over het doeltreffende van den maatregel der Eegeering zijn de bladen t volstrekt niet eens De Daily News gelooft dat de geheele maatregel weinig zal afdoen wordt orgers de Liga verboden dan zullen haar leden natuurlijk niet meer als zoodanig kunnen bijeenkomen en werken maar zij zullen ongeveer hetzelfde kunnen doen zonder zich leden van de Liga te noemen De Daily News hoopt dat de Ieren verstandig genoeg zullen zijn om aan de verleiding weerstand te bieden van geheime samenzwering en nachtelijke misdaden welke verleiding natuurlijk sterker wordt als het openlijk werktuig waarop de pachters vertrouwden verlamd wordt De Pali Mall keurt evenals de Daily News het besluit der Keueering af maar gelooft ook dat het eigenlijk rabt veel beteekont De Jlorning Post gelooft dat vele Ieren die thans door het terrorisme der Liga beheerscht met haar zijn medegegaan gaarne de gelegenheid zullen aangrijpen om daarvan ontslagen te worden Het lersch nationalistische Freeman s Journal meent dat de Regeering haar zwakheid beseffende thans poogt de Ieren tot weerspannigheid en verzet te drijven in de hoop daaruit zelve weer kracht te putten het blad vertrouwt dat de Ieren dit pogen zullen verijdelen en dat de Begeering spoedig zal vallen ï OSTEK Xar£j3Sr Lijst van brieven geadresseerd aan onbekenden J Bouma Amsterdam J en N A de Vries Amsterdam J A Lourier s Gravenhage H Spruijt s Gravenhage J van den Broek Helder Vergouwen Vlaardingen Verzonden geweest naar AMEEIKA E J Nieuwland Brooklijn De directeur van het postkantoor SIMONS KEJMXISGEFIJXG De VOOBZITTEB van den BAAD der Gemeente GOUDA JSfeiu t ter openbare ienHu dat oon de Kiezers in deze Gemeente zijn toegezonden de Oproepingsbrieven en Stembiljetten tot het benoemen van leden van de Tweede Kamer der StatanGeneraal en dat wanneer eenig Kiezer zijn ête iirie je verloren heeft of er geen mocht hebben ontvangen hij zich tot bekoming daarvan ter Plaaiaelijie Secretarie zal kunnen vervoegen dat de inlevering der stembrieQes zal aanvangen op den 1 September aanstaande des morgens ten lUgeH en eindigen des namiddags ten 5 ure dat het StembrieQe tciriftelijlt ingemld door den Kiezer is pernon in de Stembus moet gestoken worden dat geen ander Stembrie e 4an dat hetwelk van het legel der Gemeente voorzien is mag warden gebruikt dat de in het Brieve in te vullen personen duidelijk met naam en momaam moeten worden aangewezen dat het Brieve niet onderteetend mag zyn en geene andere hriefjet omvatten of daaraan opzettelijk zijn vastgehecht Gouda den 26 Augustus 1887 De Voorzitter voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOBN MARKTBERICHTEN Ooada 26 Aug 1887 Van nieuwe artikelen was de graanmarkt heden vrij goed voorzien Van jarig graan wordt de aanvoer geregeld kleiner Tot onderstaande pryzen ruimde het aangevoerde vrij S P Tarwe 20 cent Rogge 10 cent lager en gerst 10 a 20 cent hooger Jarige Zeeuwsche Tarwe ƒ 8 60 a ƒ 8 70 Nieuwe Zeeuwsche ƒ 8 20 a 8 60 Mindere 7 80 a ƒ 8 Jarige Polder ƒ 7 75 ƒ 8 Nieuwe Polder ƒ 7 40 a ƒ 7 60 Afwijkende ƒ 6 90 a ƒ 7 26 Jarige Zeeuwsche Rogge ƒ 5 70 a 6 10 Nieuwe 6 30 ü ƒ 6 60 Nieuwe Polder ƒ 4 30 a ƒ 4 70 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 3 70 a ƒ 4 50 Jarige Wiutergerst ƒ 4 a ƒ 4 30 Nieuwe do ƒ 4 10 a ƒ 4 90 Jarige Zomer ƒ 8 90 a ƒ 4 30 Nieuwe do ƒ 4 a ƒ 4 40 Jarige ChevaUergerst ƒ 6 a ƒ 5 50 Nieuwe do ƒ 6 50 a ƒ 6 60 Haver per Heet ƒ 2 90 a ƒ 3 80 en per 100 kilo ƒ 6 25 a ƒ 6 90 Hennepzaad Inlandsch ƒ 6 76 a ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 4 50 a ƒ 5 Erwten Inlandsche blauwe mesting ƒ 6 6 60 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg ƒ 5 30 a ƒ 5 90 Kanariezaad ƒ 10 a ƒ 10 60 Duiven