Goudsche Courant, zondag 28 augustus 1887

NED B HIJIVSPO ORWEG Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOV DA naar DEN HAAG E IT T E R IJ O Des ZONDAGS gedurende JDNI JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER speciale Retourbilletten 1 2 = en 3 KI GOUDA DEN HAAG veikrygbaar geldig voor heen en terug op denzelfden dag Prgs ƒ 1 60 eerste ƒ 1 30 tweede ƒ 0 80 derde Klasse ZoBdsig 28 AagQStns 188 7 J 35Ö3 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken boonen ƒ 6 75 if 7 Ï5 Paardenboonen ƒ 5 75 a ƒ 6 25 Koolzaad ƒ 8 80 a ƒ 9 Karwijzaad ƒ U 76 4 ƒ 16 per 60 Kilo Mais per 100 kUo Bonte Amerikaansche ƒ 6 90 a 6 10 Urteasa ƒ 5 60 a ƒ 5 70 Cinquantine 5 76 a ƒ 6 De veemarkt bijna zonder aanvoer vette varkens 19 a 21 et handel vlug varkens voor Londen n s a 18 j et magere varkens of biggen iets vlugger biggen ƒ 0 80 a ƒ 1 10 per week schapen ƒ 22 ƒ 88 Nuchtere kalveren ƒ 6 a ƒ 10 per stuk Aangevoerd 86 partyen Kaas eerste kwaliteit 26 a ƒ 29 tweede kwaliteit ƒ 21 a ƒ 24 Zware ƒ 29 a ƒ 32 Noordhollandsche ƒ 20 a ƒ 28 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter f 1 00 a ƒ 1 10 28 SEPTEMBER KAASMARKT üurKerliJke Stand GEBOREN 22 Aug Citbumi Heodrilu Maria ondara M Haodgk an H M B iMowen 28 Arnoldoi onder H Sluiter en C Huacher Dirk oudera D Blommendaal en G Darckaen Alïda ondera C Bont en iM J Nleuwenhnylen OVERLEDEN 23 Ang S M Brokaar 3 m 24 A A Hionenkade 7 w GEHUWD 34 Ang C van der Poow en P M WUnhof P J Blom en M ü Stolk D den Beid en h P ao der Sloot Oouderak GEBOREN Cornelia ondera C Bnrger en A Ooalrom Jobanu Cornelia ondera S de Brom en C J van Bnaaalltn Stolwijk GEBOREN Billifue ondera A an Mederen en G Hoogeodoorn Cornelia A van Leenwen en A Trenre OVERLEDEN D fan Boren 14 w APVERTENTIËW 7oor de vele en hortelijke bewgzen van deelneming ondervonden bg bet overlyden van mgne geliefde Echtgenoote en jongste Eind betuig ik uok namens mgne Familie myn inuigen dank L ÜITENBRÜBK Ooitda 25 Augustus 1887 Ill Er biedt zich aan om d a d e 1 g k of met 1 NOVEMBER a s in dienst te treden een fatsoenlijke voor MEID ALLEEN of WERKMEID van goede getuigen voorzien Brieven franco onder No 1547 aan het Bureau dezer Courant Er wordt GEVRAAGD een UEiD nïïiSEOünm in een burgergezin die genegen is met kinderen om te gaan Brieven franco onder No 1546 aan bet Bureau dezer Courant A £ ËEGEUSEÏÏBa Tandarts N W Oude Singel 116 Lelden zal voortaan van af 29 AUGUSTUS a s iedere MAANDAG van af 10 tot 1 uur te Consulteren zgn over alle Mondziekten enz KLEIWEG 97 van 1 tot 5 uijr te ontbieden FO MIOO mi 7AmAS 0 60 ets p Vj kg J van Sonsbeek TE HUUR GEVRAAGD op of nabjj de Turfmarkt Franco brieven letter P ter boekdrukkere Tan B A VEEZIJL Korte Tiendeweg f 2 BEKWAME GEVRAAGD bfl C VAN BERKEL KLEIWEG TE HUUR gevraagd op goeden stand een WL KELHLIS of een Huis geschikt voor WINKELHUIS in te richten Brieven franco onder No 1548 aan het Bureau dezer Courant Prijsvermindering WEGENS VERTIMMBRING A van OS Az Kleiweg K 73 PEPTOIT BOÏÏILLOIT zeer smakdgk en krachtig voor zieken en gemakkelgk voor huishoudel k gebruik Zalm Kreeft Sardines a l Huile Lunchtong Capres Engelsche Zuren en Sausen Champignons Truffels Soepen Sausen Groen en alle soorten Comestibles Verkrijgbaar bg W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Gouda Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zevenhuizen maken bekend dat krachtens besluit van Heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie van 15 20 dezer G S N 42 den Noordelgken dwarsweg van den Zuidplaspolder onder deze gemeente voor ie passage met Rijtuigen en Vee van af den 1 SEPTEMBER a s tot en met den 8 OCTOBER d a V zal worden AFGXSSLOTEN Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeester P EL8H0UT P C STOOP Zevenhuizen den 22 Augustus 1887 Een plaag der i tóischheid is voorzeker de tihnmatiek doch een zeg en der menscbheid zön de echte ABSEAUBBIN S WATTEN welke bfl doelmatig gebruik die plaag der menschbeid geheel ontnemen en verkrggbaar zgn a 30 ets per pakje bg T A C van Beth He de Wed Bosman Gouda W r J denUijl Scboonb A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswyk C B Verheul Oudewater A Boa Berkel J van Dorp Zoetarmeer A Kauling Alphen Gebr KauhngBodegraven K Oosterling Haastrecht Gebi Kauling Woerden IQ V d Geur Waddinxveen Hoofddepöt A BREETVELT Az te Delft Snelpersdmk van A Bbinkbai te Gouda Er wordt gezocht IEMAND genegen om tegen goed honorarium van het Duitsch in het Hollandsch te VERTALEN Brieven onder letter B Bureau dezer Courant Brouwerij DE POSTHOÜttJI Rotodam Brouwerij de Amstel Amsterdam Alle mogeiyke Beyersoh Lager en Oerste soorten uit bovenstaande Brouwergen zgn steeds Gebotteld en per Fust verkrggbaar in het Depot Zeugstraat G 85 J H ROODE Pryscouranten en Analysen gratis TSICOT ONM OEDEM voor Mannen Vronwen en Kinderen SCHEINK Zn WATERPASSEN nieuwe coostmclie 8 H POLAK OPTICIEN Groenendaal f 500 betalen w aan bem die bg het gebrnik van Ooldmann s Keizer Tandwater ooit weder tandpgn krggt 8 GOLDMANN en Co Demdkm Verkrijgbaar h 50 cents de flacon te Gouda bjj J C ZBLDENRIJK LASER QE STEBIEIl uit de Bierbrouwerij De POSTHOORIV te Rotterdam Pros per Flesch 12 et per Vj Plesch 6 et naar buiten in kisten van Yi of 7 Flesschen bit BIER onderscheidt zich zeer door rjjk Extractgebalte en weinig alcohol en wordt als Zoodanig voor gezond en voedend I TAFELBIER aanbevolen Chemische analyse op franco aanvrage gratis verkrijgbaar Aanbevelend J H HOODE Zeug straat 8S Agent voör Gouda en Omstreken DE VEIIKIEZING Binnen weinige dagen moet het Nederlaudsche volk oi althans dat deel hetwelk kiesbevoegdbeid heeft uitspraak doen uver de thans definitief vastgestelde ontwerpen der grondwetsherziening Wji hebben herhaaldelyk op dit groote werk de aandacht gevestigd en de wenscheiykheid der totstandkoming betoogd toch komt het ons niet ondienstig voor in korte trekken den inhoud dezer wetten in herinnering te brengen Hoofdzaak is de hervorming van het kiesstelsel voor de Tweede Kamer De sedert lang veroordeelde censns is afgeschaft en daarvoor ie in de plaats getreden het algemeene voorschrift dat kiesrecht zal worden verleend aan allen die zekere kenteekenen van geschiktheid of maatschappelgke welvaart bezitten nader te omschrgven door de gewone kieswet Op dit gebied komt dus meerdere vrgbeid voor den wetgever om steeds rekening te houden met de wisselende behoeften der maatschappg terwgl alleen het onbeperkte algemeene stemrecht nitdmkkelgk is nitgesloten Volgens de overgangsbepalingen vinden deze nieuwe beginselen reeds dadelgk voorloopige toepassing en naar deze regeling wordt het aanta der kiesbevoegden onmiddeliyk minstens verdubbeld Voorts is met betrekking tot de Eerste Kamer de kring van verkiesbaarheid eenigszins uitgebreid Naast de tegenwoordige hoogstaangeslagenen zullen voortaan een aantal personen die gewichtige ambten bekleeden of bekleed hebben lid van ons boogerhnis knnnen zgn Behalve deze uitbreiding van kiesbevoegdheid en van verkiesbaarbeid worden nog andere verbeteringen in ons vertegenwoordigend stelsel aangebracht Een onveranderlgk ledental lÖO voor de Tweede Kamer beft de lastige verplichting dej 5 jarige herziening van de tabel der kiesdistricten op terwgl de gelyktydige aftreding der leden de gelegenheid aanbiedt om tnsschen de volksovertaiging en de vertegenwoordiging de noodige overeenstemming te verzekeren In de tweede plaats achten wg van gewicht de nieuwe redactie der voorschriften omtrent de troonsopvolging In de tegenwoordige omstandigheden nu bet regeerend stambnis alleen vertegenwoordigd wordt door een meer dan 70jarig Koning en een 7 jarig prinsesje is het volstrekt noodzakelgk dat bg voorbant de pas wordt afgesneden aan oneenigbeden veroorzaakt door verschil van meening over de aanspraken die eenig vorstelgk verwant van het huis van Oranje eventueel zou kunnen doen gelden op den troon Ten derde is door deze herziening eeue goede regeling van ons defensiewezen mogelgk gemaakt Tal van verouderde voorschriften en bepalingen zgn verwgderd of gewgzigd zoodat thans ae gewone wetgever onze weerbaarheid kan inrichten in verband met de nieuwe wgze van oorlogvoeren en de moderne denkbeelden omtrent den plicht der ingezetenen om den vaderlandschen bodem tegen overweldiging van vreemden te verdedigen Ten vierde is de administratieve rechtspraak beter geregeld Er zgn meer waarborgen gegeven dat de ingezetenen die twis edingen hebben met het uitvoerend gezag zeker kunnen zgn dat aan een onpartgdig college de beslissing zal zgn opgedragen Behalve deze voorname wgzigingen zgn nog tal van verbeteringen aangebracht in de verschillende hoofdstukken want slechts 3 hoofdstukken zijn ougevvgzigd gebleven Wij znllen die niet alle opsommen het zg genoeg te her inneren dat zg de vracht zgn van jarenlange overweging en herhaald onderzoek Eerst ont1 wgrpen door eene staatscommissie toen opnieuw overwogen door de regeerigg ten slotte door elke kamer afzonderlgk behandeld en aangenomen mogen zg geacht worden in overeenstemming te zgn met de tegenwoordige behoeften der natie voor zoover daaraan door samenwerking der verschillende staatspartgen voldaan kan worden Voldoet na deze herziening aan de wenschen der liberale partg Natunrlgk niet evenmin als zg alles bevat wat de tegenpartg er gaarne in lezen zon B de behaooeling in de kamer is genoegzaam gebleken dat velen onzer zich een veel radicaler herziening voorgesteld hadden in alle gevallen bevat zg artikelen die tegen den wil van een aantal liberalen zgn aangenomen Doch men verlieze niet uit het oog dat dergelgke arbeid uit zijn aard een transactie is tnsachen de vwvchillende partgen Het moet een vaste grondslag zgn waarop de strgdige meeningen zich vi elgk knnnen ontwikkelen zoodat het voor eene staatkundige partg nooit de vraag mag ign of de grondwet geheel aan hsar ideaal beantwoordt maar of zg de elemehten bevat die de geregelde werking onzer staatsinstellingen verzekeren In dit geval zon men onverantwoordelgk handelen indien men deze ontw rpen die werkelgk verbeteringen bevatten verwierp omdat niet alles verkregen is wat men wenscht De eerste regel der politiek is dat a bat betere aanrurde wanneer het te krggeli is en dan voortga te streven naar het beste Deze overtuiging schgnt thans allen staatspartgen gelijkelijk eigen te zgn zoodat het welslagen dezer herziening tamelgk wel verzekerd is Van de liberalen was het sedert lang bekend dat zg met de beste bedoelingen met de regeering medewerkten doch omtrent de beide andere richtingen was het na de verwerping van het nieuwe Hoofdstuk X twijfelachtig welke bonding zg zonden aannemen Intusschen is het in de laatste dagen steeds dnidelgker geworden datdenon poMumiMpolitiek den clericalen slecht bekomen is en dat zg thans bereid zgn de tegenwoordige redactie ook zonder gewjjzigd onderwgsartikel als transactie te aanvaarden Uit de meer of minder nevelachtige en slinger om deu armfaoadende verklaringen van de beide clericale hoofdkwartieren blgkt toch dat ig ter wille der nieuwe kiesrechtbepalingen van verder verzet znllen afzien Ernstig gevaar loopt alleen het hoofdstuk over de Defensie niet in de Tweede Kamer schoon de Katholieken voornemens zgn tegen te stemmen maar in de Eerste waar de wet in eerste lezing met gennge meerderheid is aangenomen Men mag echter van de vadeilandsliefde der hoogstaangeslagenen verwachten dat zg een open oog zullen hebben voor de gevaren der verwerping van een hoofdstuk dat door den anderen tak der volksvertegenwoordiging met 55 tegen 20 stemmen is goedgekeurd In deze omstandigheden is het niet waarschgnlgk dat deze verkiezing groote verandering brengen zal in het personeel waaruit de Kamer tegenwoordig bestaat De liberale partg die n4 het voorstel Scbaepman van de baan is eensgezind ten strgde trekt zal haar best doen zich in haar positie te handhaven doch daarmede zal zg wel de handen vol hebben zoodat baar doel zich niet verder behoeft uit te strekken Doch beteekeut dit dat zg in districten als het onze waar de tegenpartij beslist meester is de handen in dien schoot behoort te leggen en van alle krachtsbetoou I moet afzien Dat ware zeer verkeerd gezien en zou veel hebben van plichtsverzaki ig Zoo hebben het ook de kiesvereenigingen in oni district begrepen ondanks de weinig gunstige vooruitzichten hebben zg weer candidaten gesteld en met moed zgn zg aan het werk getogen De beide heeren die den vorigen keer hun naam leenden hebben zich weder beschikbaar gesteld en verdienen daarvoor den dank van al onze geestverwanten Laten wg allen zorgen dat hnn een eerbiedwaardig getal stemmen ten deel valt Om twee redenen Vooreerst is bet de burgerplicht van elk kiezer bg iedere verkiezing van zgne gezindheid te doen blijken elk liberaal behoort door zgue stem ta irotesteeren tegen de richting die hg verderélijk acht voor bet landsbelang Die zulks uit gemakzucht of nit moedeloosheid verzuimt bewgst enkel dat hg geen juist inzicht in de staatkundige zaken beeft en op dat gebied nog niet mondig is Ten tweede is het van veel belang dat de geestverwanten nit de verschillende gemeenten met elkander in aanraking en op de hoogte van den stand der publieke meening blgven Thans vooral met het oog op de verandering die in het district aanstaande is Gouda wordt met eenige ten westen der stad gelegen gemeenten een enkelvoudig district en het is zeer wel mogelgk dat in zulk een kleiner gebied de kansen der Uberalen aanmerkelijk verbeteren Wie zegt ons dat niet bg de volgende verkiezing ónder de werking van bet ui ebreider stemrecht en in minder onder clericalen invloed staande gemeenten de bordjes verhangen worden Wg althans achten bet mogelgk dat dan een liberaal verkozen wordt Doch om dan te slagen behoort bet terrein bekend te zijn en geen beter middel om de beschikbare krachten en middelen te leeren kennen dan de practgk eener verkiezing Dit vooruitzicht strekke al den onzen tot spoorslag om alle zeilen bg te zetten ten einde den beiden candidaten een zoo groot mogelijk aantal stemmen te bezorgen De krachtsontwikkeling van heden zal zeker goede vruchten afwerpen voor de toekomst Om deze redenen roepen wg al degenen die niet medegaan met de kerkelgke drgvers toe doet Qw plicht stemt zelf en wekt nwe vriendcQ op Gebruikt alle eerlgke middelen om het cijfer onzer minderheid te vergrooten elke stem maakt het protest tegen de richting onzer tegenwoordige vertegenwoordigers des te indrukwekkender Ten slotte herinneren wg dat de candidaten der vrgzinnigenin ons district zijn de heeren Mr A Ja Roest te Rotterdam en Mra J Fortuljn Droogleever te Gouda BINNENLAND GOUDA 27 Augustus 1887 Boeds meermalen maakten wij in onze kolommen gowag van de in 1888 te s Hage te houden Tentoonstelling voor oude en nieuwe Kunstnijverheid Hot doel daarvan mag thans als voldoende bekend worden verondersteld Wy meenen echter belanghebbenden geen ondienst te doen door er hun aan te herinneren dat de termijn van aangjifte voor inzendingen met 1 September e k eindigt Insohrijvingsbüjetten zijn te verkrijgen b j den Secretaris van het plaatselijk Comité alhier den heer H Emio van Gelder bij wien tevens alle inlichtingen omtrent voorwaarden kosten van plaatsing onz te verkrijgen zijn