Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1887

N 3593 ADVEBTBNTIÊN worden geplaatstvan 1 5 regels ik 50 Centen iedere regemeer 10 Centen GEOOTB LBTTBESworden berekend naar plantsmimte Bovendien worden alle Advertentien gr a tit opgenomen in het ADVËRTENTIBBLAO t welk des Maandags verschijnt Voordat mr Lioni dit sfechrifl aan de rechtbank voorlas bood hij het den Bub9t offi ier mr Pleyte ter inzage aan Deze verklaarde toen den inhoud er van al te kennen Daar nu bekl dit afschrift eei t den vorigen dag in de gevangenis vervaardigd had met het doel het zgn verdediger te doen toekomeo gaf mr Lioni in zijn pleidooi uiting aan zijn groot verbazing over het feit dat de ambtenaar van het openbaar ministerie van den inhoud kennis droeg Dit kon niet anders dan door een onderscheppin f van de zijde der autoriteiten zijn een handelwijze waardoor de rechten der verdediging in den laatste tijd in ons land hier en daar toch al zoo bekort geheel geschonden werden Pleiter kon niet nalaten er op te wijzen hoezeer deze inbreuk hem griefd en verontwaardigde Er moest voor den gevangenof volkomen vrijheid bestaan zich met zijn verdediger over zijn belangen te onderhouden Hij moest hem alles kunnen bekennen ook het meest oompromittaereuile zondet govaar te loopen dat zijn briereB werden ondoschept of het gesprek afgeluisterd Door den nmbtenaar van het O M werd op deze klacht niets geantwoord Omtrent de eigenlijke toedracht dezer zaak deeltmen ons het volgende mede Toon mr Lioni Woei dag 11 de gevangenis verliet verzocht hij den bewaarder zijn client papier en inkt te geven Debewaarder deed dit en bracht hot den man in zijncel die toen te kennen gaf dat hij de copie vanhetgeen hij zijn advocaat schrijven wilde reeds opeen lei had staan Deze werd hem toen afgenomen na een poosje teruggegeven en toen de brief klaarwas op zijn beurt ook deze afgeeischt Toen menhem dien terugbracht werd hem er bij gezegd dathij dien dan maar op de zitting aan zijn advocaatmoest geven fff Crt J 9 Ondergeteekenden berichten dat hunne WIJNEN en Buitenl GBDISTELEBRD in Depot voorhanden lijn bij den Heer J H 8PIEBIN08 Kattensingel te Gouda bj wien Prijscouranten en Proeven op aanvrage verkrflgbaar zijn Groene VELD van der Kop Co SCHOONHOVEN De f rijzinnige Kiesveréenigingen in het Hoofdkiesdistrict GOUDA hebben tot Candidaten gesteld voor Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal bg de Verkiezing van DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1887 van des morgens 9 tot des namiddags 5 ure de Heeren Mr A J Roest Officier van Justitie te Rotterdam en Mr J Fortuijn Droogleever Advocaat te Gouda Zg bevelen deze Candidaten met den meesten nadruk aan Het Bestuur der Centrale Kiesvereeniging J M NOOTHOVEN van GOOR SecretarU A C van AELST loco roor tóer nBnrgerplkU te Gouda J M NOOTHOVEN van GOOR Loco Voorzitter C C H PRINCE H JAGER Secret Penningm Woerden te Woerden Hr W BAELDE Sr Voorzitter A M SCHALIJ A KNIJFF Hzn Penningm C A ZELVELDEH Secretaris Utrechtsche KmDereeniffing Afdeeling IJsselstein A DE JONCHEERE van HARMELEN Voorzitter J SIMONSZ H R BENNIK A MIJNLIEFF Azn C KAMP Secretaris Vaderland m Oraty ei te Oudewater A P VAN AELST Vooraitter J A VRIESMAN A VAN AELST M J J NIELSSEN Penuingm iiKrimpenencaard te Schoonhoven M BOOCtAERDT Bem zn Voorzitter Dr W FBANCKEN Penningmeester W Dl GSUIJTËR P van der hoog Mr IJ DE KOCK N KOOIMAN C H VAN SCHERPENZEEL Secretaris S VAN PRAAG Hoogstraat A UI Zwarte en Gekleurde FANTASIE HOEDEN vanaf ƒ 2 ZIJDEN HOEDEN extra kwaliteit 6 HEEREIN en JONGENSPETTEN in alle prgzen cHhapeau Boulanger souple FANTASIE HOED in zwart en gekleurd a 2 50 OPBVIMING van de nog voorhandene STROOHOEDEN M H i mmw É M ZLIVEHE FRAJNSCHE WlJi EJV De bekende BORDEAUX è ƒ 27 per 48 Flesschen met accijns ft anco huis geheel Nederland ook per proefflesch kwart en half ankers belegen Terkrf gbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elizter THË SINGER MMlFAGTURIPiG GOMPAM IW YORK Eentje Fabrikanten der echte Siuf er IVaoimacliines i IEUWSTË UITVIi DIi G DE I1IFI107ED PES UMNÉS met oscilleerend ringspoèltje en hoogen arm Deze machines worden ook op proef geleverd en gratis onderricht er op verstrekt ten einde eiken reflectant zich door eigene ondervinding van hunne onovertroflEëjx degeiykheid kan overtuigen vóór dat hy koopt Eenlg DepM te GOUDA Dubbeldt Buurt B No 4 EOFFIEBBMDEBLr DE Rijzende Hoop l Q JAVA KOFFIJ ƒ 0 72 p 5 Ons 2 Q 0 67 p 5 Ons MACK S DUBBEL STIJFSEL 0 12 p doos AABDAPPËLENMEEL 0 05 p pak J F HERMAN ZD m deM e De ECBTE NORHAALGOEDEREN met de baudteekening van Prof 6 JAEGER ztjn alleen en nitslnitend verkrggbaar bij D HOOGEÜMBOOM AGENT voor Gouda en Omstreken MtLncliener Dortmunder N BELEGEN GERSTE DUBBEL d9 Hf i i 1 ujooq soa qasjofiOH i9 saiY NIEUW IIOODBESSENSAF per FLESCH 18 CENTS per 12 FLESSCHEN minder Prima CHINEESCHE GEMBER per pot ongeveer 2 Kilo ƒ 2 25 per V KUo 50 Cents J J van der SANDEN Banketbakker Markt Gouda te GOUDA De laatste Inschrijving voor het schooljaar 1887 1888 heeft plaats op VRIJDAG 2 SEPT e k des voorm 10 12 uur in het Schoolgebouw Het tweede Toelatingsexamen en de Herexamens worden 5 SEPTEMBER te 9 uur s morgens afgenomen De Directeur D W JULIUS Gouda 6 Augustus 1887 W Schalekamp Jr HAVEN 17 heeft dagelps VEBSOH voorhanden Diverse Confituur Gebakjes Room Amandel Schuim enz KATTETONGEN EPINBS FRANSCH BANKET OEÖTERTJES WELLINGTONS BOTERKOEK enz enz HEDEN AVOND Boomhorens aangesneden Taart Tompouces Chipolata s Badische SchifSahrts Assecuranz Gesellschaft te Mannheim OPGERICHT IN 1840 Eerste Emissie Mk 2000 000 gestort Mk 500 000 Kapitaal en Extra Reserven Mk 1000 000 Den Handelsstand geven wg hiermede kennis dat wjj aan den Heer A KAPTIJN Fluweelen Singel 593 te Gouda de Agentnnr voorVerzekeringen van ZEE RIVIER LANDen POSTZEN DINGEN hebben opgedragen Onder aanbeveling UE DIRECTIE nelpersdruk vau A Brinkuan te Gouda 1887 WoeDSdag 31 Aupstus GOUDSCHE COURANT Nteuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG inde Stadgeschiedt de nitgave in den avond vanDINSDAG DONDERDAG en ZATBRDAG De prjB per drie maanden is 1 25 fainco per post 1 60 i M welk des Maandags verschgnt Afzonderlflke Nonuners VIJF OENTTfv 1 vaa advertontléo kan ge Meden tot ééÉ nor des namiddaB van den dag der uitjv BINNENLANb GOUDA 30 AogiutBs 1887 By den Zondag te Amsterdam gehouden Zwemwedatrijd in de bad en zweminrichting aan de De Buqteiiade uitgoachreven daar de Atiuierdamache Zwemclui werd een prijs roeit duiken behaald door den heer L E Beszelzen eu een roor snelziremmen op den baik door den heer 0 C Krom Oenoomde heeren zijn naar men weet beiden lid van de Goudtcie ZKemelttl en hebben dus opnieow getoond te behaoren tot de beste ziremmers van ons land AM DEZEmiiS In ons vorig nnmmer hebben wg gewezen op het groote belang der verkiezing vanover morgen 1 Sept Van de door den Ned Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondag tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan maakten Zondag 237 personen gebruik In de IL Vrjdag gehouden vMgaderiag te Gkridscbalkoord van de Afdeeling de Hoeksche Waard van do Hollandache Maatschappy van Landbouw werd door het lid van het Bestuur den heer P Breésnee van Oud Beieiiand iu overwegfng gegeven om op de algemeene vergadering derHoUandsche Maatschappij van Landbouw te honden te Hoorn op 8 Sept a 9 aldaar door den Afgevaardigde de wenschelijkheid te doen uiten dat door het hoofdbestuur met kracht bij de regeering worde aangedrongen om don uitroer van aardappelen uit Duitschland naar Nederland te verbieden ten einde te voorkomen dat de eer gevreesde Kolorado Kever welke in Duitschland zoovele aardappelvelden verwoest naar ons land worde overgebracht wat voor Nederland eene onberekenbare schade zou kunnen veroorzaken daar het duidelijk blijkt dit insect eenmaal aanwezig zich niet gemakkelijk laat uitroeien immers de Duitsche Kegeering heeft reeds eenige jaren vruchteloos hieraan duizenden guldens besteed niettegenstaande breidt zich de kever van jaar tot jaar meer uit onze Kegeering zou dus niet alleen den Landbouwer maar geheel de Necl natie voor een groote ramp kunnen behoeden door met spoed en doortastend te handelen De verteadering betuigde volkomen adhaesie aan het gesprokene van den heer Breésnee Een proef die zeer voldeed is te Oatende genomen met zwem vesten geleverd door do firma de wed J C Massee en Zoon te Goes La Meuse geeft van deze proefneming een verslag waaraan we het volgende ontleeuon lüene dichte menigte verdrong zich aan de oeven van de baai Saint Pierre waar een stoomboot die welwillend ter beschikking van den zaakgelastigde der firma den heer Leblanc was gesteld de gonoodigdon wachtte Onder dozen waren de directeur van de werkplaatsen der marine de onder inspecteiu bij het loodswezen en andere bevoegde personen Twee flinkgebouwde mannen waarvan een niet zwemmen kon sprongen gekleed en al over boord Beiden liedden zware waterlaarzen aan en met hun zwemvesten aan bleven ze ook do nietzwom mer welke houding ze ook aannamen boven water Een schipbreukeling kan zich dus op den rug naar do kust laten afdrijven Men heeft zelfs geconstateerd dat twee mannen wel te verstaan ook als zij niet kunnen zwommen met de boenen aan elkander gebonden gemakkelijk eene vertikale houding kunnen bewaren on met do armen horizontaal op de oppervlakte van het water uitgestrekt zonder zich te vermoeien voortdrijven Alle toeschouwQrs stonden verbaasd Do proefneming werd echter nog in volle zee die op dat oogenblik onstuiming genoeg was herhaald terwijl er zich nu vier personen aan onderworpen waarvan oen eeiiö vrouw was Aan het slot van hot verslag vergelijkt La Mettle de bestaande reddinffgordels on zwemvesten met do Massee vesten Het zwaarste Masseo vest wec i slechts De rechten der verdediging Ter terechtzitting van Vrijdag stond voor do rechtbank te Amsterdam terecht een zekere K oud bekende der justitie die zich zelf had aangemeld aan het politie bureau met de mededeeling dot hij aan de firma O in de Molsteeg een brandbrief had gezonden waarvan hij den commissaris de copie vertoonde Hij werd toen aan het bureau gehouden en een instructie tegen hem geopend waarin hot bleek dat de oorspronkelijk door hem geschreven brief na een vluchtige lezing aanstonds door den ontvanger lid der ürma O vernietigd was Ter terechtzitting verklaarde K intusschen dftt hij zichzelf vroeger valsoholijk beschuldigd had met het doel om de noodige rust dio hij tot borstel zyner gezondheid behoefde maar zich uit geldgebrek niet verschaffen kon in de gevangenis te genieten De copie die hij den commissaris vertoonde was de ware niet oen juist afschrift van don brief dien hij don heeron O dan wel gezonden had bad hij zoo juist ief terechtzitting aan zijnen toogev oogden verdediger mr D K Lioni gegeven De Kamer die thans wordt verkozen heeft een veel beperkter mandaat dan gewoonlyk Haar taak is te beslissen over de ontwerpen der grondwetsherïiening die in eerste lezing z n aangenomen Als dan daarenboven enkele dringeu k zaken o a de staatsbegrooting voor het volgende jaar zgn behandeld worden de kamers opnieuw ontbonden en in het begin van 1888 hebben weder verkiezingen plaats en wel volgens de nieuwe bepalingen der herziene grondwet De groote vraag is dos thans vóór of tegen de grondwetsherziening Deze anaestie beheerscht alles De kiezers zullen dus weldoen mannen af te vaardigen van wie zg Mba zgn dat zy den nationalen arbeid tot een goed einde willen brengen Kan men dit stellig verwachten van onze beide vorige afgevaardi en Het antwoord daarop is moeilgk De honding der antirevolutionaire partg waartoe de7 e behooren is zeer nevelachtig Alleen de veranderingen betreffende de troonsopvolging en het kiesstiélsel schgnen zonder voorbehond door dl haar leden te worden goedgekeurd hoewel een harer leiders dezer dagen zich ook omtrent het eerste punt zjjne stem voorbehield In elk geval weigeren de candidaten dier partg zich onbewimpeld vóór de herziening te verk aren en hoewel vermoedelgk de meeste voor den drang der omstandigheden ten slotte zullen moeten zwichten is het duidelgk dat zg gaarne een spaak in t wiel zonden steken indien zg hun kans schoon zagen Om die reden komt net ons gewenscht voor ze te vervangen door vrgzinnige mannen die bereid zgn zonder voorbehood hanne goedkeuring te üechteii aan de nieuwe grondwet welke een einde maken moet aan dien toestand van malaise welke zoo lang verlammend heeft gewerkt op ons politiek leven en elke ingrjjpende hervorming inzonderheid op sociaal gebied onmogelgk hee t gemaakt Daarbg komt nog dat de beide tegenwoordige afgevaardigden ona geheel vreemd zgn Zg wonen in verwgderde deelen des lands en zgn den kiezers geheel onbekend Voor de behartiging der stoffelgke belangen van het district is bekendheid met de behoeften der streek een eerste vereischte In dit opzicht hebben de liberale candidaten veel voor De heer Roest kent door zjjne betrekking het district door en door terwgl de heer Droogleever er geboren is en er steeds gewoond heeft Uit het oogpunt van het algemeen belang des lands zoowel als uit dat van de bgzondere belangen onzer gemeente raden wg den kiezers aan eenparig hun stem uit te brengen op Mr A J Roest te Rotterdam en Mr J Fortuyn Droogleever te Gouda