Goudsche Courant, woensdag 31 augustus 1887

S kilo en 100 gram terwijl het liohiate dei tot nu toe gebemgde zwemgoidels i kilo en 600 gram weegt In het water kan de beste soort der laatsten Dauwel ks een gewicht van elf kilogram dragen terwijl men aan een zwemvest van Massee zonder het minste beiwaar ruim vyftien kilogram kan hangen eer het zinkt Een ander voordeel dezer nieuwe zwemvesten is dat zy als harnas de zwakste deelen van het lichaam bescheimen zoodat een schipbreukeling die tegen de rotsen geworpen wordt geen gevaar loopt ernstig te worden gekwest En onder de uitmuntende eigenschappen dezer nieuwe soort vesten is ten slotte ook deze der vermelding waard dat zq een warm kleedingstuk vormen dat den zeeman kan beschutten tegen de kwade invloeden van slecht weder en veranderlijke temperatuur De Nederlandsohe regeering heeft zich dan ook gehaast deze vesten b hare marine in te voeren en hot lydt geen twijfel of dit voorbeeld zal door andere staien worden gevolgd In de toekomst zal iemand die zijne voorzorgen néémt zegt La Meme zich niet voor eene lange reis inschepen zonder een zwemvest der fima Massee waarmede men iilgeval van schipbreuk minstens 48 uar lang kalm kan afwachten tot er hulp komt opdagen Het is verbazend welk een ongehoorden omvang het meest krasse b geloof nog in het verlichte Berlijn heeft Ten allen tqde en b j alle volkeren vinden wy het eigenaardig verlangen terug om een blik in de toekomst te werpen steeds schijnt echter deze nieuwsgierigheid naar hetgeen komen zal bij de vrouwen grooter geweest te zijn dan bg de mannen en tegenwoordig zijn het nog alleen vrouwen die het contingent tot het leger Tan de geloovigen aan waarzeggery leveren De te Berlyn het meest in gebruik zijnde wijze van waarzeggen is door kaartleggen Wel wordt ook soms uit koffiedik de toekomst voorspeld maar dit is toch tegenwoordig zeldzaam Geheel uit de mode is het waarzeggen uit de hand dat vroeger zeer in zwang was Onder de kaartlegsters vindt men een groot verschil in stand er zqn proletariers en aristocraten onder Er z jn kaartlegsters die rondreizen op kennissen en voor een onnoozel dubbeltje de toekomst bloot leggen maar er z n ook voorname dames die hare geloovigen in phanlastisch versierde vertrekken ontvangen en glinsterend goud voor hare orakelspreuken vorderen De goedkod ite waarzegsters zqn zij die haar eigenlijk bedrijf jbrborgen onder een handel in garen en band aan daAchterdeuren der woningen aanbellen en hare begunstigers vooral vinden onder de keukenprinsessen Zulk soort waarzegsters zijn ook in onze residentie genoeg bekend Als de wijze vrouw de kunst verstaat om zooveel mogelijk eenvroolijken blik in de toekomst te doen slaan dan lachen onze dienstmeisjes tevreden en offeren met vreugde bare stuivers aan de bedriegster Bijna hetzelfde als de goodkoape waarzegsters doen de dames van Berlijn die voor 1 a 6 Mark den sluier dor toekomst oWichten alleen ket uiterlijk vertoon is anders In een fraai en deftig huis doet ons op ons aanschellen op de eerste étage een dienstmeisje open en verwast ons naar de wachtkamer waar een elegant gekleede dame ons ontvangt Zij noodigt ons uit om plaats te nemen en gaat zelf aan een schrijftafel zitten waar zij in een dik boek iets opschrijft en te geIqk om de verschuldigde som vraagt voor onze 5 Mark ontvangen wij in ruil een bewijs dat tevens dient als nummer voor de wachtenden wanneer er Terscheidenen te gelijk mochten zijn Wij wachten vol ongeduld in de deftig ingerichte wachtkamer tot eene portiere van donkere kleur ter zgde wordt geschoven en wij verzocht worden binnen te tretlen Hier zien wy ons tegenover eene dame van leeftijd wier imposante figuur in een zwart fluweelen kleed met langensleep is gehuld Het zwarte haar is glad over het hoofd gekamd van achteren in den nek saamgebonden en valt van daar tot ver over het middel neder Op het achterhooftl is een zwarte sluier bevestigd die over den rug afhangt en het gelaat omlijstend onder de kin is vastgehecht Do geheimzinnige zwarte gedaante geleidt ons door een corridor naar een vertrek dat door zware gordijnen half in duister gehuld is dan vraagt zij ons in welke maand wij geboren z n en gaat dan naar een tafeltje waarop iets staat dat veel overeenkomst met een orgel heeft Na daaruit een oorverdoovend geraas to voorschijn geroepen te hebben reikt zij ons een papier over dat men vobr 5 a 10 pfennig bekomen kan en dat tot onze verbazing niets anders blijkt te zijn dan een zoogenaamde planeet Ook kan men nog het genot smaken om voor zijne B Mark zflu toekomstigen echtgenoot te zien Men aanschouwt dan door een kijkglas een plaatje uit een of ander mode journaal en wordt vervolgens door een andere deur uitgelaten Ook bestaat er nog eene andere wijze van waarzeggen die echter door de ware geloovigen niet voor ernst wordt opgenomen Op de Hasenweide staat des zomers een man die voor den billqken prijs van 20 pfenning een blik in de toekomst laat werpen Een fkaartenduiveltje zwemt in een glazen fleach die door perkament papier is dichtgesloten Drukt men op dit papier dan zinkt tengevolge van de luchtdrukking het duiveltje naar beneden maar het stijgt dade jk weder zoodra de drukking ophoudt Aan den kant van het glas nu staan nummerljes en dat waarby het duiveltje stilhoudt is hetgeen voor ons bestemd is Dan ontvangt men een gesloten couvert met hetzelfde nummer en vindt daarin een gedrukte planeet en eene afsohuweIqke photographie den toekomstigen echtgenoot voorstellende Ter viering van het gouden priesterschap van Z H Paus Leo XIII vormde zich hier te lande een comité dat eene Nederlandsch Vaticaansche tentoonstelling inrichtte Deze tentoonstelling werd Vrgdag in het universiteits gebouw te Amsterdam geopend waar de kostbaarheden in drie zalen verzameld geruimen tijd voor het publiek tegen geringe entree ter bezichtiging zullen worden gesteld Eene dezer zalen wordt hoofdzakelijk ingenomen door voorwerpen uit het aartsbisdom Utrecht eene andere door kostbaarheden uit het bisdom van Haarlem terwgl in de derde zaal tal van zaken uit de overige bisdommen bijeengevoegd en tentoongesteld zijn en men in elk der drie zalen een altaar aantreft door katholieken uit Boermond Haarlem en Hilversum ingezonden en waarvan he eerste vervaardigd werd onder toezicht van den heer Margry te Botterdam het tweede onder leiding van de heeren Cuypers Stoltxenberg te Boermond en het derde onrier toezicht van den kunstschilder Brouwer B een vluchtigen blik in het ronde wordt het oog dadelyk getroffen door eene schoone marmeren piëta van den heer Stracké te Haarlem alsmede door een kunstgewrocht in brons een statuet van Z H Paus Adriaan VI naar een model van prof Stracké te s Bosch vervaardigd Tal van kostbare met goud gestikte kerkelijke priesterkloederen paramenia en eene nwnigte minder kostbare ten gebruike der missionarissen treft men hier aan meest alle echt artistiek in kunstnaald werk uitgevoerd Twee kapitale schilderijen trekken bijzonder de aandacht n l de aflaat van Portinuncula door Philippeau en Christus geeft de sleutelmacht aan Petrus over door Anton Sterck Onder de vele kunstdryfwerken verdient vooral de aanklacht een levensgroote buste medaillon in brons van Z H Pans Leo XIII terwijl onder tal van schoone beeldhouwwerken dat van v d Geld te sBosch onder het glasschilderwerk dat van Nicolas te Boermond met eere mogen vermeld worden Tallooze fraaie zeldzame en dikwijls hoogst kostbare boekwerken zullen door kenners en liefhebbers om strijd als preciosa bewonderd worden terwijl dam 8 hare studie zullen kunnen maken van het uiterst fijn linnen dat voor altaargewaden in groote menigte oanwerig is De officieele opening door den heer J F Vregt vicaris generaal van het Bisdom Haarlem werd voorafgegaan door eene rede van prof Jansen uit Bijsenburg die een exposé gaf van de tentoonstelling Onder de gonoodigden waren leden van het dag bestuur van Amsterdam vele hooge B K geestelijken van heel het land benevens tal van geestelijken en bestuursleden van katholieke instellingen van Amsterdam Na de plechtige opening werd een wandeling door de zalen gedaan De catalogus bevat 643 nommers De voorwerpen blijven tot 18 September tentoongesteld en worden vervolgens naar Rome opgezonden om op den jubileumdag 31 December met alle geschenken der geheele katholieke wereld aan Z H den Paus te worden aangeboden om de behoeftige kerken van de noodige kerksieraden te voorzien Deze expositie zal dus een deel uitmaken van do wereldtentoonstelling op 1 Januari 1888 in het Vaticaan te openen Dorst De geschiedenis der physiologie weet van talrijke eerst onlangs weer vermeerderde gevallen te berichten waarin menschen eene absolute onthouding van elk voedsel weken lang konden volhouden zonder te bezwijken er is evenwel geen ertkel geval bekend waarin een dezer vrijwillige hongerlijders zich ook tevens van drinken onthield of dat zelfs iemaod aan de kwellingen van onbèvredigden dorst langer dan eenige dagen weerstand kon bieden Dorst is inderdaad de vreeselijkste marteling die ooit uitgedacht kan worden en afgrijselijker tooneo len van menscheljjke ellende dan die welke uit dorst ontstaan zijn zeker niet denkbaar Tot staving van deze bewering dicne de volgende beschrijving der dorstkwellingen zooals zy gegeven is door een der 146 Engelschen die in de zwarte grot te Calcutta opgesloten waren De Nabob van Bengalen had eens 146 EugeUche gevangenen in die grot opgesloten Ziehier hoe de oommandeerende officier Mr Holwell de vreeselijke gebeurtenissen dezer gevangenschap beschrijft Stel u den toestand van 146 ongelukkigen voor die uitgeput door het beleg in een zwoelen Bengaalschen nacht in eene kubieke ruimte van 18 voet ingepakt waren slechts in den westelgken muur bezat deze twee zwaar getraliede vensters Wij waren daar pas eenige minuten opgesloten toen allen hevig begonnen te transpireeren Dit veroorzaakte een hevige dorst Van negen uar af werd ieders dont ondragelijk en het inademen reeds moeilijker Men deed pogingen om de eenige goed gesloten deur open te breken maar te vergeefs Schimpwoorden werden tegen te wachten uitgestooten om hen zoo zeer te tergen dat zij op ons zouden schieten Met uitzondering van hen die voor de vensten of in de nabijheid daarvan waren begonnen weldra allen woedend te worden Velen delireerden Water Water werd hetalgemeene geschreeuw Een oude soldaat der wacht had medelijden en beval den manschappen ons een paar lederen zakken met water te brengen Het is met geene woorden te beschrijven in welke opgewondenheid en razernij ons de aanblil der zakken bracht Het eenige middel om het water in de gevangenis te brengen was het in hoeden tusschen de ijzeren stangen der vensters door te wringen Er ontstonden twisten om tMter te bekomen Het meeste werd daardoor vermorst voordat het de lippen van iemand bereikte De toevoer scheen evenals waterdroppels op vuur do vlammen nog te vlieden Onbeschrijflijk was het gejammer der verder af zittenden die zich met geene hoop konden vleien ook maar een druppel te krijgen De verwarring werd steeds grooter Tegen middernacht was ik in het gedrang bij het venster bijna doodgedrukt en mijne beide buren waren het werkelijk Om rustig te sterven baande ik mij onder onbeschrijfelijke inspanning een weg tot in het midden der gevangenis Ik legde mü op een doode De dorst echter werd thans ondragelijk en het ademen steeds moeilijker Ik was nog geen tien minuten in dezen toestand toon ik pijn in ie borst en hartkloppingen kreeg beide in buitengewon n en steeds toenemenden graad Niettemin behield ik mijn verstand ik werkte mü weer naar het vonste en klemdo mij met bovenmenschelijke inspanning aan een der ijzeren stangen vast Mijnen mond hield ik vochtig door het zweet uit mijne hemdsmouwen te zuigeft en de druppels op te vangen die als een dichte regen van hoofd en gezicht neervielen Een mijner begeleiders verstond den wenk en beroofde mij van tqd tot tijd van een aanzienlijk deel van mijnen voorraad Deze mau was een van de weinigen die aan den dood ontkwamen en hij verzekerde mü later dat Mj zgn leven slechts te danken had aan het vocht dat hy uit müoe hemdsmouwen gezogen had Om half twee ongeveer verkeerde het grootste deel der nog levenden in een woedende razernq eenigen waren ontembaar Kik denkbaar scheldwoord werd uitgestooten om de wachten aaa te sporen op ons te schieten Tot twee uur des morgens hield ik de uweren stang vast Ik gevoelde gedurende dezen tüd geen pün meer Eene verdooving maakte zich van mg meestor Ik legde mij naast een ouden officier neer die met zynen zoon eenen luitenant hand in hand dood aan den zuideUjkon muur der gevangenis lag Wat verder met mü gebeurde kan ik niet zeggen Des morgens om zes uur werd de deur geopend Van 146 ademden nog slechts 23 die later weer in het leven terugkeerden Boitenlandsch Overzicht Genoraal Perron de Pransohe minister van oorlog is te Parus teruggekeerd ten einde de proofsgewyze mobilisatie van daar te leiden Naar men weet is het 17e legerkorps dat zgn hoofdkwartier te Toulouse heeft hiervoor aangewezen De mobilisatie omvat de departementen Ariège Haute Garonne Gers Lotet Garonne en Tam et Garonne en zal 16 dagen duren Ten einde A gevoeligheid der Duitsohers te vermyden is het meest verwyderde legerkorps voor de proefneming uitgekozen Do Parüsche bladen uiten byna zonder uitzondering hun verontwaardiging over het bekend maken van het mobilisatie programma door de Fyaro waardoor de gehoele proefneming zoo niet alle dan toch veel van haar waarde heeft verloren Het onderzoek wordt door generaal Perron persoonlyk geleid Zooveel is reeds gebleken dat de schuldige moet gezocht worden onder de ondergeschikte ambtenaren bü den typographischen dienst van het ministerie Daar werd het programnwden ÏBsten Augustus ontvangen om het te laten drukken Een der lagere ambtenaren is toen voor de verleiding bezweken en heeft zich laten overhalen een afdruk te verkoopen Zelfs de officieren van het kabinet van den minister van oerlog vernamen den inhoud van het programma eerst uit de rigaro want generaal Perron had de büzonderheden van het pUn ten stipste geheim Indien de Bulgaren t onder elkander maar goed konden vinden zouden zq t met hun Ferdinand noK een heel eind kunnen brengen want de groote Mogendheden zün t weer oneens en daarachter verschuilt zich ook Turküe dat van het Undje veel last en geen voordeel hoeft de Souvereiniteitstitel uitgezonderd Aan den eenen kant staan BusUnd Duitschland en Frankryk die noch de verkiezing noch het verbUjf van den Coburger als wettig erkennen en aandringen op maatregelen om hem te verwqderen Aan den anderen kant staan Engeland Oostenrük en Italic die niets togen de wettigheid van de verkiezing van Ferdinand hebbeo en alleen het aanvaarden der Kroon voor de bekrachtiging der Mogendheden voor onwettig houden maar toch geen maatregelen willen aanwenden om den Coburger te verdrijven Het sterkst Uat Italië zich uit in het antwoord aan de Porte Dé verkiezing van Ferdinand is naar het oordeel der Italiaansche Begeeriiig wettig maar zyn aanvaarding van het bestuur is in strijd met de bepalingen van het tractaat van Berlün j de Begeering dringt aan op het zoeken naar een vreedzame schikking van zoodanigen aard dat alle gevaar voor den vrede van Europa wordt weggenomen en zü doet een beroep op de samenwerking der groote Mogendheden om zoodanige schikking binnen de grenzen van het Berlgnsche tractaat tot stand te brengen Baron Blanc de Italiaansche ambassadeur te Konstantinopel ondersteunde iu zqn besprekingen met de Porte de zienswijze van zqn Oostenrijlüchen ambtgenoot baron Calice en voegde in naam van zqn Gouvernement er by dat alle quaestien in verband met het tractaat van Berlyn welker wyza van regeling in dat stuk niet was aangegeven door de Mogendheden onderteekenaars in onderling oyerleg behoorden te worden opgelost Het opmerkelykst is hierbii de houding van Oostenrük welke zoo zeer verschilt van die van zgn bondgenoot Duitschland De officieuse Oostenrqksche bladen trachten zooveel mogolyk Ferdinand in bescherming te nemen en zün onwettige be lrijven te vergoelgken Zoo spreekt het Fremdenblatt met ingenomenheid van de pogingen van Ferdinand om zyn zoogenaamde onafhankelükheids procUmatie goed te maken dat zü n teekenen van berouw zegt het blad waarmedo de Vorst terugkeert op het gebied van het internationaal recht en de tractaten wel wordt het onwettige en formeel incorrecte van zgn tegenwoordige positie daardoor niet weggenomen maar deze houding van den Vorst komt toch beter overeen met het rechtsstandpiint dan zün vroegere Het Fremdenblatt keurt het verder goed dat de Porte weerstand biedt aan Buslands aandrang tot handelend ingrijpen dat hg verscheiden Mogendheden ernstige bedenkingen ontmoeten zou Men verzekert zelfs dat de Oostenrijksche ambassadeur te Konstantinopel de Porte met nadruk heeft gezegd dnt zü zelf de verantwoordelükheid zou dragen voor de uitvoering van eiken maatregel welke niet eenstemmig door al de Mogendheden was goedgekeurd Met de verwerping van Gladstone s voorstel tot intrekking der proclamatie betreffondo de lersche nationale Liga is de strgd over Ierland in het Engelsche Parlement geëindigd De discussies over dit voorstel duurden twee dagen Op den eersten dag lichtte Gladstone namens de oppositie het voorstel toe in een redevoering die vgf kwartier duurde en namens de regeering werd beantwoord door den heer Balfour den minister voor Ierland Den volgenden avond spraken de heeren Trevilyan lord Hartington Harconrt Pnrnell en de ministor Gosohen die het debat besloot OnraiddelUjk volgde toen de stemming en wel met den uitslag dat het voorstel met 272 tegen 194 stemmen werd verworpen De voorstanders van Home Rule troosten zich over dezen uitslag door er op te wüzen dat de meerderheid nu 78 stemmen bedraagt tegen 110 in den beginne De heeren Chamberiain Jesse CoUings en een zestal andere radicale unionisten stemden voor het voorstel doch lord Hartington steunde de regeering met de meerderheid der unionisten evenals lord Eandolph Churchill die daarvoor naar Londen was teruggekeerd Bufenu voor gevonden vosrwfcrpen geopend van 8 namiddags 1 3 uur Gedeponeerd Onderstaande gevonden voorwerpen gedurende den loop van dit jaar gedeponeerd zgn nog niet afgehaald Een zwart bont Kraagje een fantasie Armband een Fortemonnaie met uen cent een grqs Bontji een zilver Kwasye een Fortemonnaie een Kinderportemonnaie een zilver Oorknopje een paar bruine Kinderkousjes een Zakje met geld drie staande Boordjes een paar fantasie Oorknopjes een zwarte mof een gouden Oorknop met bloedkiaal een bruine Beurs met elf cent een zilveren Knip een onderstuk van een Oorbelletje goud met bloedkraal een Vrouwenzak met bruine veer een Duimstok een gouden Vestketting een toer Bloedkraleu een zilver Oorknopje een zilveren Armband een stukje zwart Gaas een onderstuk van een Oorbelletje bloedkraal met goud een Portemonnsie met 5 cent een wit Schort een Parapluie een gouden Eing een fantasie Broche zgnde een Sabel een Doekspeld zijnde een Tor een Lucifersdoosje zgnde een Hazenpoot met zilver een fantasie Broche een fantasie Armband een nikkel Potloodpen een Kinder Kruiwagen een paar Handschoenen een Fortemonnaie met 2 60 een blauw Beursje met 8 i cent een Kinderwerkmandje een onderstuk van een gouden Oorbel een halve gouden Medaillon een Kinderarmband een vertrapt goud Oorbelle je een Fortemonnaie met 10 cent een Pptloodpen een ntasie Armband een pakje Jalousienband een nikkel Ketting met gouden medaillon een Broche goud met bruine steentjes een gouden Bing met steen een fantasie Armband een Fortemonnaie met IB a cent een gouden Medaillon een Boozekrans met dop een onderstuk van een Kinderoorbelletje bloedkraal met goud een onderstuk Van een gouden Oorbel een Boozenkrans een Kinderfiacon met zilveren dop een Schaar met ketting een Wandelstok met nikkel knop een Slinger van een knop een verlakt Kinderschoentje een gouden Cachet met sleateltje een Mondharmonica een fantasie armbandje een lage Hoed een Fortemonnaie met f 1 14 een bloedkralen kettinkje met gouden sluiting een paar bruine bandschoenen een Mondharmonica een Kinderzakje een onderstuk van een gouden Oorbelletje 32 vertinde Schotels een Moer van een rijtuig Ook kunnen inlichtingen gegeven worden aan het bureau van politie omtrent een vloot met 20 stukken boter die onbeheerd achter de waag is blgven staan op Donderdag 25 Augustus Een haak priempje TWEEDE CORRESPONDENTIE PABTU tusschen Gouda en Utrecht Positie na den 26 zet van zwart Wit Koning G 1 Kasteelen B 3 en F 1 Baadsheeren A 4 en B 4 Pionnen A 5 B 2 E 5 F 2 F S en H 2 Zwart Koning 6 8 Kasteelen B 8 en F 8 PaardD B Pionnen A 6 C 4 D 6 F 7 G 7 en H 7 Vervolg Gouda Wit Utrecht Zwart zet B 4 A 3 27 zet C 4 X B 3 F 1 D 1 28 D 5 B 4 E 5 X Ö 6 29 F 8 D 8 D 8 D 7 30 G 7 G 6 81 Dl D2 31 G8 G7 D 2 E 3 82 B 4 O 2 A 8 C 5 83 B 8 B 7 E 2 D 2 34 B 7 B 8 35 C B B 6 35 C 2 E 1 A 4 C 6 36 E 1 C 2 B 6 C 7 37 C 2 B 4 C 7 X B 8 38 D 8 X B 8 uurKerlljke Stand GEBOREN S6 Asg Dirli oadera iid der Pool en O J da Griow n Eliubclli Johnai ooderi K C Agten en D H de Brnin 88 Rijkje Alette ooders G de Jong en H Altene Johannel Arie Willem oudere A Dekker eo J C Alblie Jofatone Petronelle Wilbelmini oudere W U J Seeeeler en W C Smezen Martinne oadera L Hofitede en G Keijne Gerrit Adrieoos oadcre N Ondijk eo A Tarheel 29 Dirk Jan oudere K van den tterg en B Sehipper 30 Pealaa ondera N Vermut en C Floot OVERLEDEN 27 Ang 1 ter Hear 70 j H E Signer 11 m 89 C ile Broio bnierr van P Stoppelenbnrg 41 j C Verachoor hniBTr aan D Weatermen 87 j F W an der Kind S j noordreoht OVERLEDEN Maria Kaïlenburg boiavronw tan Jacobns van der Weyde ood 45 jaren GEHUWD Johannee Speksnijder ond 80 jeren wonende te Onderkerk a d IJiael en Gerritje de Brnin ond 80 jaren Haastrecht GEBOREN Willem Fredenk oodere A Ootae en J Lommerde ONDERTROUWD J fan Veen van Gonda ea M C nn Vliet F Ten Ringeleate n Tan Llnachoten eo C de Graaf Beeuwük GEBOREN Johannee ooderi A Blook en H de Wit Cornetie oodere C Oostertryk en G aan Ea Johannee ondere J Sptinter en A StreTer fiaetiaantje oodere G den Houduker en A Verkaili OVIsRLEDEN C Breoni 5 m Zevenhuisen GEBOREN Florai ouden I ia t Hoot n L Oiksm VliBt GEBOREN Hdeu Geiieu oiden L Kloot on D raa E k ADVERTENTIÈN Voorspoedig beTBllen van een Dochter W C 8ESSELEB geb Skazik Gouda 28 Ang 1887 Berallen ran een Zoon J C D EEEB geb Alblas Gouda 28 Angg 1887 Heden overleed na een langdurig Igden in den oaderdom van 77 jaren onze geliefde Echtgenoot Vader Behuwd en Grootvader de Heer D P db VBIES Ond Benrtschipper tu schen AmtUrdam en Middelburg Uit aller naam P D DK VEIES Anuterdam 27 An g 1887 Niet in staat de vele en hartelflke attenties ondervonden bg gelegenheid onzer 25 jarige echtvereeniging elk afeonderlflk te beantwoorden betuigen wg door deze allen onzen innigen dank E S CATS en EcaroBNooTK Gouda Ang 1887 Voor de bewgzen van belangstelling bg de geboorte van onzen Zoon ondervonden betoigen wg onzen hartelgken dank D 8AMS0M D SAMSOM Gouda 30 Aug 1887 Eebut Boveawoniiig gevraagd op vrolgken stand voor een klein gezin Opgave van hnnrprgs Br fr letter Z bg den Boekhandelaar ENIPSCHEEB Westhaven Uit de hand TE KOOP een houten VIJ2ELSPIL Te bevragen bg C VAN DEB LAAïJ Watermoienaar te HAASTBECHT GEVRAAGD voor DADELLIE of met NOVEMBËB a 8 eene bekwame KEUKEJ IIMEID Loon ƒ 100 met verval Adres onder No 1550 aan het Bureau dezer Courant MOT OmSOEMN voor Mannen Vrouwen en Einderen SCHENK Zn KRAEPELIEN en HOLM S EKEL GAGAd AaDeename gezonde versterkende voedende en ligt verteerbare drank voor jong en oud voor zwakken en kinderen zeer aan te bevelen Scheikundig onderüocht door Dr v HAMEL BOOS Bureau voor Chemisch en Microsc onderzoek te Amsterdam Microscopisch onderzocht door Dr F J DUPONT te Rotterdam Verkrijgbaar in bussen è ƒ 1 70 ƒ 0 90 en ƒ 0 50 bij HH Apothekers Drogisten ete Bisch op het Etiket de handteekenmg der fabrikanten KBAEPELIEN en HOLM Ap te Zewt