Goudsche Courant, donderdag 1 september 1887

per FLESCfl 18 CENT per 12 F LES 8 CHEN tuinder Prima CHINEESCHE GEMBER per pot ongeveer 2 Kilo ƒ 2 25 per Vj Kilo 50 Centsl J J van Ier SARDEN Banketbakker Markt Gouda De Frijzinnige Kiesvereenigingen in het Hoofdkiesdistrict 600 OA hebben tot Candidaten gesteld voor Leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal b de Verkiezing van DONDERDAG 1 SEPTEMBER 1887 Tan des morgens 9 tot des namiddags 5 sre de Heeren Mr A J Roest Officier ran Justitie te Rotterdam i en Mr J Fortuijn Droogleever Advocaat te Gouda t Zg bevelen deze Candidaten met den meesten nadruk aan Bet Bestaar der Centrale I iesvereeniging J M NOOTHOVEN van GOOR Secretaris h A C vak AELST jtoco Foomïter 1 Toerden te Woerden H W BAELDE Sr Voorzitter A M SCHALIJ A KNIJFF Hzn Penningm C A ZELVELDEE Secretaris Utreclitsche Kiemereeniging Afdeeling Usselstein A DE JONCHEEEE van HAEMELEN Voorzitter J SIMONSZ H E BENNIK A MIJNLIEFF Azn C KAMP Secretaris Vaderland en Oranjeute Oudewater Surfferplicht te Goud A C VAN AELST Voorzitter J M NOOTHOVEN van GOOE J A VKIESMAN Loco Voorzitter A VAN AELST M J J NIELSSEN Penuin itKrimpenerwaard te Schooahoren I M BOOGAEEDT Bern zn Voorzitter I Dr W FEANCKEN Penningmeester W j E GEüIJTEE P VAN DDE HOOG Mr IJ DB KOCK N KOOIMAN C H VAN SCHEEPENZEEL Secretaris C C H PEINCE H JAGEE Secret Penningin OOST INDI Nederlanders die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen bij het aangaan van eene zesjarige verbintenis een handgeld van DUIE H01TDEfi D GULDEIT Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en by alle Burgemeesters De Kiesvereeniging Krimpenerwaard TE SGHOOFVflC VEI heeft voor de aanstaande verkiezing van TWEE LEDEN DER TWEEDE KAMER in het kiesdistrict GOÜDA op DONDERDAG 1 SEPTEMBER a si candidaat gesteld en beveelt als zoodanig den kiezers met aandrang aan de Heeren Mr A J R0E8T Officier pan Justitie te Rotterdam en Mr J FORTÜIJIV DROOtiLËEVEli Advokaat te Gouda I Het Bestuur j 1 M BOOGAERDT Bz Voorzitter W de GRUIJTER Mr IJ de KOCK Dr W FRANCKEN Penningmeester N KOOIMAN C H van SCHBRPENZEEL P van deb hoog Secretaris BREDASCHË OXTBIJTKOËK ifllwerpsche Snipper en iSucadekoek HAAGSCHE PONTEKOEK rerkrggbaar bfl W SOHALEKAMP Jr ConfisenrCuisinier S Oost Haven 17 Pnelpersdrok van A BaitKirAN te Gouda ONTVANGEN de nieuwe MI SlISON STOFFfiN bg bestelling wordt binnen drie dagen zeer net gemaakt en geleverd door B C VERWEIJ Marchand Tailleur te Gouda Oosthaven B No 16 G een grijs Haar meerü Jf De nieuwe LONDON it vl f iMqBk de beste van alle bestaande par fumerien om het grjjze haar binnen enkele dagen te doen verdwenen Maakt het haar glansr k en zacht en verft niet Prfls 85 cetU per fiacoa en 1 50 per dubbele flacon Alleen verkrijgbaar te Gouda bfl J H C HÜINCK F Hz I2a Hoogstraat 123 TE KOOP eene PBHTHNSIE groot 3 7S op B van wingerden Metselaar Kattensingel Q 164 te Gouda Adres Bureau dezer Courant Prijsvermindering WEGENS VERTIMMERING A van OS Az Kleiweg E 73 NIEUW NIEUW INMAAKFLESSCHEN hermetisch gesloten Inhoud Prga Per flacon 2 Liter 37 IV 327 27 V4 22 20 et Witte of St Jan Uitjes a 20 ets het Pond AUGURKEN CHARLOTTEN SNIJBOONEN PRINSESSEBOONBN en verder alle soorten Cfroenten Fruiten en Kruiden VOOR DE INMAAK J GERK1TSE GRIJS HAAR STAAT OUD Afschrift Mijnheer THEOPHILB Gaarne geef ik getuigenis aangaande het HAAR Klearmiddel Theophile dit praeparaat eenige jaren door mg aangewend zoo verklaar ik dat t aan het doel beantwoord en onschadelp ia voor de fijnste huid Utrecht get A F DB HAART Dit prachtig Haarkleurmiddel m alleen verkrëgbaar bg THEOPHILB Haarkondige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zending a ƒ 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen Rembours N B Met een flacon heeft men een halfjaar voldoende naar gelang wat men kleurt Door deu Boekhandelaar A BRINKMAN alhier is uitgegeven en alom te bekomen BE OOUBSCSE UIM of de beschrflving der beroemde geschilderde Kerkglazen van de Groote of St Janskerk te Ter Goude hemven de geschiedenis der St Janskerk der Glazen der cartonteekeningen enz waarbij 8 toegevoegd een afzonderlgk levensbericht der beroemde Glasschilders de Gebrbeders Dirk en Wouter Crabeth Pri s 80 Cents BULLETIN DEB 60DDSCHE COURANT = 6 = W F S VOOB Leden der Tweede Kamer der Staten Creneraal op Donderdag 1 September 1887 2875 Stemmen 7 GOUDA Uitg ebracht Van onwaarde 2868 Stemmen j Geldig Volstrekte meerderheid 1435 Stemmen Gekozen de Heeren Jhr x fr K A Godin de Beaufort A R met 1659 st en Mr U H Huber A B met 1654 st Mr A J Roest Lib had 1201 st en Mr J Fortuijn Droogïeever Lib 1189 8t t Qravenhage uitgebracht 1938 geldige stemmen Herkozen Mr J p Greeve Lib met 1057 en Mr H M A Baron van der Goes van Dirksland Lib met 1017 st Mr R J Graaf Schimmelpenninck had 910 en J Canter Visscher 757 st Zevenbergen uitgebracht 949 geldige stemmen Gekozen Jhr Alex van der Borch van Verwolde U met 891 st Baarlemmermeer Oitgebracht 711 st Herkozen Mr Reekers U met 674 st Groningen Uitgebracht 656 geldige stemmen Herkozen Mr S van Houten Lib met J 465 st Van Swinderen 109 st Domela Nieuwenhuis 30 st Amiterdam Uitgebracht 1530 geldige stemmen De candidaten der liberalen gekozen Herkozen J T Cremer met 1202 Mr J G Gleiohman met 1198 A Gildemees ter met 1195 Mr W H de Beaufort met 1191 Mr A F K Hartogh met 1190 Mr H J Kist met 1158 stemmen Gekozen Mr A Kerdgk met 1133 st Voorts hadden Fabius 295 Mr Th Heemskerk 301 Hovy 313 Savornin Lohman 286 Mackay 298 en van Marie 298 stemmen Zuid Bom uitgebracht 791 geldige stemmen Herkozen Mr E J J B Cremers Lib met 488 t Van Velzen A B had 276 Amn Herkozen Mr H Smeenge Lib en W A baron van der Feltz Lib Eindhoven Uitgebracht 1301 geldige stemmen Herkozen Mr van Baar ü met 1263 en Dr Vermeulen O met 1260 st Zie ommezijde i Gouda Druk vanpA BRINKMAN