Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1887

1887 VrUdag 2 September N 3504 GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omatreken A ïOttderljke Nommers VIJP CENTEN De inzending van advertentien kan gescMeden tot éto uur des namiddags van den dag der uitgave De nitgare dezer Coarant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de aitgare in den arond ran DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 ADVERTENTIËN worden geplaatst Tan 1 5 regels it 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantsmiffite Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt BINNENLAND ÏOITDA 1 September 1887 Da J H GuDDing predikant te Benningbroek is beroepen tot predikimt bij de ed Herr Gemeentealhier Mq A S Krom alhier heeft dezer dagen met gunstig gevolg het examen afgelegd roer Fransche taal L O Bart en Dirk Sterens beide ajouirers alhier zyn heden namiddag naar het huis van bevaring te Botterdam orergebracht als verdacht ran di stal zoowel te Haastrecht als te Gouda gepleegd hun broeder Jan ia de rorigo week te Botterdam aangehouden voor diefttal te Oouda gepleegd De Burgemaeater van Waddinxveen heeft ter gelegenheid van den verjaardag van de Kroonprinses de schoolkinderun zf ner gemeente onthaald Naar men wil zouden bg de regeering ernstige pUnnen bestaan opnieuw het aantal hoven in 1878 op vijf teruggebracht te verminderen Twee phianen zonden in overweging worden genomen volgens het eerste zouden drie hoven overblijven en deze te s Hertegenbosch s Gravenhage en ZwoUe gevestigd zg n volgens het andera zouden slechts de hoven van s Hertogenhosoh en s Qravenhage blgven bestaan In de zitting der Eotterdamsche Arr Eeohtbank van Dinsdagmorgen weiden veroordeeld J O H oud 20 jaar friseur geboren te Berlgn zonder vaste woonplaats bekl van zich in den nacht van 33 op 24 April met behulp van inklimming in de woning van vrouw de Hoog te Moordrecht te hebben meester gemaakt van drie scheermesam en twee scharen tot 2 jaar gov H B oud 26 jaar smid en P v d B oud 39 jaar werkman bekl van in den avond van 31 Juli tijdeiH oen opstootje te Krimpen a d IJsel den gameenteveldwachter Hidskes te hebben geslagen en verwond de eerste bekl tot 1 maand gev en de tweede bekl tot 2 maanden gev M T oud 28 jaar gzerwerker K V oud 26 jaar en C V oud 30 jaar arbeiders wonende te Krimpen 8 d IJsel bekl van wedei pannigheid tegen bedienende beambten aldaar in den nacht van 30 op 31 Juli gepleegd de Ie en 2e bekl tot 15 dagen gev en de 3e bekl tot S dagen gev S H en J d M wonende te Capella a d IJsei bekl van mishandeling tot ƒ 3 boete Uit Dan Haag wordt gemald Domela Nieuwenhuis heeft kwijtschelding gekregen van zgne verderen straftgd Gisteren avond tussohen 10 en 11 uren verscheen hjj op hot onverwachts in Walhalla waar zgne partggenooten vereenigd waren Hg kwam er per rgtuig en keerde kort daarna huiswaarts De zee was gisteren te Scheveningen zeer onstuimig in den namiddag was golfslag en stroom zo o sierK üat de directeur generaal van het Meebad te t fel Kaf ter voorkoming van ongelukken net baden te staken I De voorwaarden van uit fte der nieuwa Brusselsche premieleening komen Op de loten niet alleen in het Fransch maar ook in het Vlaamsch voor Zg zgn voor een Nederlander uit een taalkundig oogpunt beschouwd opmerkelijk genoeg om er hier ieü van mede te deelen Men hoore De leening is verdeeld ia 2 890 000 titels van honderd frank elke biengmde een kroos op van fr 2 60 Het kroos eindigt voUeiUg zoo haagt de titel uitkeerbaar is er zal geen breuk van coupons vergoed worden Al de coQwns der vervaldagen na de uitkeering moet aan wn titel vasthouden de waarde der coupons zolder treden afgedaan wordt van de eiachbare som afgetrokken sDe jnietgevraagde kroozen vallen na vijf jaar In Eigen Haard zal binnen kort een opstel verschijnen van den heer Hendrik P N MuUer te Botterdam waarin hij zgn bezoek beschrijft s de Oelagaabwi en de Tranamlwhi gwidvelden Het verhaal zal geïllustreerd worden met teekeningen van Sohipperus vervaardigd naar photographieên van den schrgvor De Courant voor Lekkerkerk en omstreken welke te Maaasluis werd uitgegeven beeft opgehouden te bestaan Daarentegen wordt nu door dezelfde firma Van Wieringen Cie uitgegeven eene Courant voor de Krimpenarwaard en de Alblasserwaard Bq hst garnizoen te Middelburg doet zich het zonderlinge verschijnsel voor dat een SOtel soldaten heden ongesteld zgn geworden De oorzaak is dok onbekend Door den geneeskundigen dienst wordt een nauwkeurig onderzoek ingesteld De loopenda geruchten omtrent vergiftiging door het gebruik van vleesch in de soep kunnen wij dus niet bevestigen M C Da kantonrechter te Groningen heeft voor eenige weken de vraag te beslissen gehad of leverantien aan een mindeijarige gedaan door den vader moeten worden betaald op grond van den wetteIg ken plicht des vaders om zgne kinderen te onderhouden Een kleermaker te HUdeshelm had aan den mindeijarigen zoon van een koopman te Groningen gedurende twee jaren klaederen geleverd en daaraan verstellingen verricht maar kon het bedrag van ruim ƒ 180 niet van den vader betaald krijgen Hg stelde daarom eene vordering in op bovengemelden grond maar werd beantwoord met dn exceptie van minderjarigheid daar de vader da rekening te hoog vond De eischer bood toen aan te bewgzen dat de kleedingstukken noodzakelijk waren voor den zoon De kantonrechter liet hem echter tot dit bewg s niet toe Hij overwoog dat de wet wel den vader verplicht zgne mindeijarige kinderen op te voeden en te onderhouden maar dat die bepaling enkel de verhouding regelt tusschen ouders en kinderen maar daaruit een derde die den mindeijarige eenige lavering doet geen recht kan ontleenen om van den vader betaling te vragen Evenmin kan een leverancier die op bestelling aan een minderjarige goedoren levert on daarmede zgn eigen zaken behartigt dat doende geacht worden vrgwiUig het belang van den vader waar te nemen en mag daarom niet als zoodanig een vordering instellen Zekere heer C had voor den prijs van 15 000 frs aan een koopman in antiquiteiten den heer L een soort van zilveren vaas verkocht welke van het tijdvak der renaiasance scheen te dagteekenen De verkoopakte luidde aldus Ontvangen 15 000 frs waarde genoten voor een voorwerp van oud zilver sedert meer dan 60 jaren in het bezit mgnor familie Spoedig verklaarden de liefhebbers dat dit kunstvoorwerp eenvoudig een nieuw namaaksel was van een antieke vaas Toen werden deskundigen benoemd die uitmaken moesten tot welk tgdvak de vervalsching van dit stuk kon opklimmen Eindelijk kwam man tot de conclusie dat de vaas geen 30 jaren oud was bggevolg niet sedert 60 jaren in het bezit der familie van den heer C had kunnen zgn De rechtbank stelde den koopman in antiquiteiten in het gelijk en veroordeelde den heer C tot tanig gave van de ƒ 15 000 frs en in da kosten OUe Of de Baren Kapitein Kuhiman van de stoomboot Mam van den Noordduitachen Lloyd rapporteert eenige welgeslaagde proeven met olie t deos de ho zeeën waarmede de boot voortdurend op haar reis tusschen Bremen en New York te k npen had Hg verkreeg eon boven verwachting goeden uitslag Kapitein Kapitein Kulhmann s woorden luiden aJa volgt Wij bevonden ons op 50 NBr en 23 WL Het weder was stormachtig en er kwamen hooga zeeën uit het westen Wg richtten onzen koers naar het Westen en hadden dus de hooge zeeën vlajt voor dan boog het schip stootte en werkte hevig De passagiers konden om de stortzaeen niet op dek blijven het water spoelde van voren üaar achteren Daarenboven dreigden de booten welke in de davits hingen ieder oogenblik weggespoeld te worden telkens wanneer het schip van richting veranderde In dezen nood besloot ik de proef met de olie te nemen twee pijpen die aan de zgden van het schip uitmondden werden met werk gestopt en toen met olie gevuld welke daardoor langzaam er uit liep Spoedig bespeurde ik de uitwerking want geen zeewater liep meer over het dek door de olie had de zee baar macht verloren Wij openden de deuren der hutten en der toegangen en de passagiers konden wanneer zü dit verkozen op het dek blijven Het uitgieten van olie werd 7 uur achtereen voortge t en wij gebruiktoi slechts de geringe hoeveelheid van 5 pond Kapitein KuUmann is zoo opgetogen over zgn proefneming dat hij anderen zeelieden aanraadt zgn voorbeeld te volgen Volgens de frankf Zt heeft thans te Osnabruck een gerechtelijk onderzoek plaats omtrent een zear ernstig bedrog Aldaar bestaat ongeveer 20 jaren da ijzeren staalfabriek van den Qeorga ManéhAutte ber erkmerem een der grootste inrichtingen van dien aard in Duitschland die voor tal van spoorwagen binnenen buitenslands de spoorstaven heeft geleverd De bestelling dier staven geschiedt volgens monster en bij de aflevering wordt elke staaf met dat monster vergeleken en er bij goedkeuring namens den besteller een stempel op geslagen Eenige weken geleden kwam oen graveur die door de directie was ontslagen aan het Openbaar Ministerie mededeolon dat hg vele jaren aan de fabriek werkzaam was geweest tot het vervaardigen van stempels die door arbeiders der fabriek werden geslagen in oude of afgekeurde staven welke de fabriek in plaats van