Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1887

De voorzitter was van oordeel dat de verbaling van kosten enz in art 180 der Grondwet vervat uit zou kunnen geschieden als art 184 der strafwet niet bestond De heer Zaalberg gaf al zgn oordeel te kennen dat de uitvoering van art 180 is een politierecht dat aansluit aan de macht des Konings Geen stemming had plaats De 2e stelling die de heer Zaalberg uiteenzette luidde Met het oog op art 54 der Grondwet j art 70 Gemeentewet behoorde de bevoegdheid in art 180 der Gemeentewet omschreven onder de uitvoering der verordeningen van den Eaad behoort do bevoegdheid tot het desnoods ten koste der overtreder doen wegnemen beletten of verrichten van hetgeen in strgd met die verordeningen wordt daargesteld ondernomen of nagelaten niet aan B en W maar aan den Burgemeester alléén als hoofd der gemeen tepolitie te zijn opgedragen Spr s oordeel was dat wanneer men aanneemt dat het recht in art 180 der Gemeentewet omschreven is een politierecht de uitvoering uitsluitend tot de taak van den Burgemeester niet tot dien van B en W behoort Het zou z i dus de voorkeur verdienen dat het bepaalde in art 180 volgde achter art 70 Deze stelling werd bg acclamatie aangenomen De Se stelling door den heer Zaalberg in te leiden luidde Wenschelgk ware het vooral ook voor een geleidelijke terugvordering der kosten voortvloeiende uit de toepassing van art 180 Gemeentewet bij privaatrechterlgke procedure dat de wet de grenswaarden stelde voor de beperking van het eigensdomsrecht bg plaatselijke verordeningen De Voorzitter deelde den wensch dat men grenzen zou kunnen vinden hoever die politiemaatregelen hot eigendomsrecht zou kunnen worden beperkt Die grens zou z i echter nooit kunnen liggen in de waarde waarmede het recht verminderd wordt De heer v d Velde vroeg wat de voorsteller eigenlijk bedoelt met het wooid grenswaarden De heer Zaalberg zegt dat z i de rechter moet vaststellen de grenzen waarbinnen men zich bij het Vaststellen der verordeningen heeft te houden De Voorzitter merkt op dat door deze toelichting het zooeven door heia geopperd bezwaar vervalt Eindelgk verdedigde de heer Zaalberg nog de volgende stelling Het arrest van het gerechtshof te sHage van 16 Juni 1883 aannemende dat art 180 gemeentewet alleen maar toepassing vinden kan wanneer men te doen heeft met een terrein dat tot gemeenen dienst van allen bestemd is vindt in die wet geen steun In bedoeld arrest zeide spr luidde de conclusie dat art 180 der G W geen toepassing kon vinden omdat men met oen terrein te doen had dat niet tot gemeenen dienst van allen bestemd is Hiertegen wenschte spr op te komen omdat daardoor een geheele verandering zou komen in het politierecht Bijv de nakoming van oen verordening op het houden van stookplaatsen zou niet verzekerd zijn door dit arrest omdat men hier niet te doen had met een terrein dat tot gemeenen dienst van allen bestemd is Na eenig debat dat zich bepaalde tot eenig verschil van gevoelen tusschen den voorsteller en den voorzitter was het woord aan den heer mr H A Van der Velde tot inleiding van zgn stellingen lo In artikel 184 Wetboek van Strafrecht behoort onder wettelgk voorschrift in de eerste plaats te worden verstaan een voorschrift der Bgkawet en voorts die voorschriften voorkomende in provinciale plaatselijke of waterschapsverordeningen welke bg een bijzondere wetsbepaling voorgeschreven strekken tot haar aanvulling zoodat deze voorschriften zg het niet onmiddellijk dan toch door de bevoegdheid tot reglementeering door de Kijkswet gegev o als uitvloeisel van die wet optreden 2o Wensolielijk ware inzonderheid voor da praktgk een wgziging van artikel 184 Wetboek van Strafrecht in dien zin dat de woorden wetteiyk voorichrift ook omvatten alle provinciale plaatselijke en watersohapsreglementen Vooral stond spr stil bg de verwerping door den Hoogon Kaad van een ronnis van verschillende rechtbanken waarbg de overtreding gestraft was dat een persoon met een rgtuig weigerde zich van de tramIgn te begeven terwijl een tram naderde zoodat de politie hem met geweld moest verwgderen Deze uitspraak zou dus elke politieverordening te niet kunnen doen Spr betreurde het daarom zeer ook met het oog op zgn 2e stelling dat waar de verhouding tusschen Eijksen gemeentepolitie tot zoo treurige gevolgen kan leiden dat dit niet beter geregeld is bg de wet Ook wees hg in den loop van zgn rede op I het verschil dat bestaat in art 184 der Strafwet i hetgeen deze quaes ie nog ingewikkelder maakt de goedgekeurde tfiererde Uit die nienwe staven werden dan de stempelmerken uitgevjjld De graveur beweerde dat het zelfde bedrog reeds vóór z jn aanstelling was in praktijk gebracht on dat hg zelf 50 a 100 zulke Talsche stempels had vervaardigd Hij voegde er bgzondorheden by over de listige wijze waarop de bestellers b j de beproeving zouden zgn misleid üeze aanklacht zou zgn bevestigd door de opgaaf van een opzichter bg deu Staatsspoorweg in Hanover wien een staaf onder de oogen was gekomen waarop een stempelmerk slechts ten doele was uitgevijld l ds vele jaren geleden was een gelijksoortige aanklacht opgeworpen door ontslagen werklieden en ook door eeu besteller maar toen had het onderzoek niet tot oen vervolging geleid Het ingesteld onderzoek zal nu moeten uitmaken of er inderdaad grond bestaat voor de aanklacht en welke personen daarbij 1 dan niet betrokken zijn Hot geval verwekt veel opspraak vooral onder de aandeelhouders der fabriek en niet t minst omdat de veiligheid van het spoorwegverkeer zoo nauw is betrokken bg de deugdelijkheid der staven Dr Munthe een Zweedsch geneesheer die te Pargs practiseert bracht in 1884 zijne vacantie door onder de allerarmste inwoners van Napels onbekend en ongeprezen zwoegde hij nacht en dag ter bestrijding van de cholera en schreef onderwijl aan het Stockholmsche Dagblad brieven waarvan hij de opbrengst gebruikte voor zgne zieken Een derde der Napelsche bevolking woont in kelders onder don grond Onder deze ongelukkigeu was dr Munthe werkzaam De grootste moeielgkheid waarmede ki te kampen had was de afkeer dezer rampzalige lieden van een dokter en hun ingewortelde achterdocht jegens de overheden Hem duldden zg omdat zg overtuigd waren dat hij een vreemdeling was en uiet in betrekking stand tot eeuige weldadige inrichting maar toch zag hij zich gedwongen zgne middelen steelagewyze aan te wenden Hij drong door tot in de laagste holen het toeval deed hem de achting en de bescherming der Camorristen verwerven Hij arbeidde waar gewis een vreemdeling nog nooit was geweest en vaak bracht hij den nacht wakende door te midden dor dooden on stervenden en ontdeed zich moer dan eens van zijn jas om daarmede zgn naakte patient te dekken wanneer de akelige koude der cholera ingetreden waa Hg verhaalt deze dingen niet om te toonen wat hg deed maar om zijnen lezers den vreeselijkeu toestand te schilderen van de bewoners der afzichtelijkste verbigven welke er op aarde bestaan en om eene schets te geven van hunne onwetendheid en gelatenheid Men was om maar iets te noemen algemeen van meening dat het gemeentebestuur de cholera had losgelaten om de bevolking te dunnen maar de urnen toonden hun misnoegen alleen door hun achterdocht en door de wgze waarop zg zich schuil Ueldeu Wie dr Munthe verdacht van een zendeling der overheid te zgn verzekerde hem dat er daar aan huis geone zieken waren al stierven ook achter de deur vrouw en kinderen Dr Duparc schrijft naar aanleiding van het bovenstaande het volgende aan het Handelsblad Mat belangstelling las ik in het bandehhlai het artikel De Cholera in de Napelsche achterbuurt Aan de daarin voorkomende donkere schets van dr Munthe over die verblijven van ellende en over de vrees voor oen doctor gedurende de epidemie van ISS4 kan ik de volgende beschrgving die ik in 1885 van een collega aldaar ontving toevoegen Dat de ziekte zich in 1885 na een korten stilstand te Napels opnieuw had vertoond was niet te verwonderen want in geen stad is het in de achterbuurten in hygiënisch opzicht treuriger gesteld dan in Napels In vier der ongezondste wgken met hare vunze kelderwoningen leven de menschen zóó bijeengehoopl dat 70 000 personen op één vierkanten kilometer wonen Allerlei vuil zel de ontlastingen van cholendgders werden uit de vensters en van de balcons op straat geworpen terwijl de verlaten huizen niet gereinigd of ontsmet werden Onder die omstandigheden was het te voorzien dat de ziekte na den terugkeer der gevluchtte bewoners daarin weder zou optreden Toch bleven velen zich met kracht en geweld tegen de noodzakelgkste maatregelen van ontametting verzetten en wilden de meeste choleralijders de voorgeschreven geneesmiddelen niet gebruiken Een nieuwe vorm van waanzin schreef hij dien men in tegenstelling van choleraphobie vrees voor de cholera elders iatrophobie vrees voor den doctor zou kunnen noemen Zelfs weigerden bloedverwanten de artsen bg de lijders toe te laten Anderen verborgen hunne zieken voor de doctors Waar genoesheeren op last der autoriteiten kwam werden zg verdreven en zelfs mishandeld Daardoor stierven velen die bij tijdige hulp en verzorging gered hadden kunnen worden Waarlijk eene parodie op het Napeb zien en dan sterven Echter bleef de ziekte tot de ongezonde en armoedige buurten beperkt In de gezonde en zindelgke wijken der gegoeden vertoonde zg zich genoegzaam niet Het totaaicgfer der aangetasten in geheel Italië tot 21 Sopt 1886 toen de ziekte overal was geweken alleen te Napels had zij zich den 9 Oct daaraanvolgende opnieuw vertoqnd bedroegl3 067 dat der sterfgevallen 7232 derhalve 55 38 pCt Hiervan kwamen in de provincie Napels 9620 lijdera met 5407 sterfgevallen voor Tot bestrijding der thans weder in Italië heerschende cholera zijn de onderhuidsche inspuitingen van zoutwateroplossing reeds in het HandeUHad van 15 Juli 1885 door mg aanbevolen alsmede clysmas van looizuur mits terstond bij hot uitbreken der ziekte aangewend gebleken het éénige afdoende middel te zgn Professor Arnoido Canteui te Napels schreef mij dan ook onlangs la hypodermoclysie de chlorure de soude et de carbonate de soude et l enteroclysie tanniqne ont été les seuls methodes qui ont donne un résultat positif contre Ie cholera De toestellen Hyp ermoclysma en finteroclysma daarvoor zgn thans ook te Amsterdam verkrggbaar Snelle afdoening van zaken Een milicien wil om bijzondere omstandigheden een langdurig verlof hebben Hü richt zijn verzoek rechtstreeks tot het Departement van Oorlog Het gaat van daar naar den burgemeester van daar terug naar s Konings Commissaris om eindelgk weder aan het Departement terug te komen Van hier komt het request bg het korps daarna in handen van het bataljon om weder bij het korps terug te keeren en gezonden te worden naar de divisie De divisie generaal stuurt het naar den inspecteur deze naar dec Minister ter beslissing en zoo komt het langs den generaal inspectour en den divisiecommandant bij het korps weder om achtereenvolgens nog eens in handen te komen van deu bataljons jonsen den compagnies commandant Zulk een zaakje loopt alzoo over 16 schijven Den 28steu dezer is te Chamonix ter gelegenheid van den honderdsten verjaardag van het beklimmen van den Mont Blanc door den Oeneef chen boogiceraar de Saussure en den gids Jacques Balmat met veel plechtigheid een standbeeld te hunner eere onthuld Do stad Geneve heeft 4000 fr bggedrageu Zwitserland was bg de plechtigheid vertegenwoordigd door den heer Vautier voorzitter van den Stendenraad en Genè i in het bijzonder door den heer Turettini voorzitter van don gemeenteraad Van wege de Fransche regeering was de minister van onderwijs de heer Spuller afgevaardigd terwgl do Academie van wetenschappen zieh heeft laten vertegenwoordigen door den heer Janssen Beiden hebben evenals eenige anderen eene rede gehouden en hulde gebracht aan de groote verdiensten van den Geneofschen natuurkundige en aan den trouwen moedigen en bekwamen gids Een aantal officioele personen en gemachtigden hebben de plechtigheid bggewoond ook de Fransche en Zwitsersche Alpenclub haddon hare vertegenwoordigers gezonden Na de plechtigheid vereenigden zich een 160 personen aan een feestmaal waarbij opgewektheid de toosten kruidde Het standbeeld vervaardigd door den heer Salmson leeraar aan de school voor fraaie kunsten te Geneve is opgericht op een klein plein van waar men een indrukwekkend gezicht heeft op den trotschen berg met zijne eeuwige sneeuw Het monument stelt Babnat die het eerst den Mont Blanc beklommen heeft en de Saussure voor de eerste den weg naar de hoogten van deu Mont Blanc aan laatstgenoemde wgzende Chamonix was door groen en vlaggen in feestdos getooid In de dezer dagen te Bottordam gehouden verg der Prov Vereeniging van Burgemeesters en secretarissen in Zuid Holland werd door den heer Zaalberg de volgende stelling verdedigd De meening als zoude art 180 der gemeentewet in verband met art 179 a eigenlijk niet meer dan een tautologie zijn omdat de verplichting tot uitvoering de daartoe noodige middelen kan geacht worden te omvatten is kennelijk in strgd met art 54 der Grondwet dat de uitvoerende macht uitsluitend aan den Koning toekent en deze macht wel is te onderscheiden van een opdrocht tot uitvoering bg speciale wet met toekenning van een politierecht tot verzekering van die opdracht dat zonder die toekenning onbestaanbaar zou zgn De hoofdvraag welke spr in de toelichting vanzijn stelling stelde was of de vergadering het gemeentebestuur bevoegd achtte in den zin als in art 180 is beschreven ook al bestond art 184 der j strafwet niet I De heer jhr mr Van Doom is van oordeel dat een wet of een verordening z i eigenlijk geheel hotzeUHe is en achtte daarom ook van hoog gewicht het argument door den verdediger terloops aangevoerd dat verschil bestaat tusschen art I en art 114 der Strafwet Na eenig verder debat werden beide stellingen in stemming gebracht en met 21 tegen 8 stemmen aangenomen De heer De Kruiff betoogde nog de wenschelijkheid om den fatsoenlijken werkman die tracht werk te krijgen te beschermen tegen behandeling als landloopers en bedelaars waar hij zoo krachtig mogelijk te velde wil trekken tegen bedelarij en landlooperij wil hij den eerlgken werkman die elders werk komt zoeken een zeker bewgs geven dat hij een eerlijk man is Hierover ontwikkelde zich een debat waarbij van verschillende zgden werd gewezen op de groote bezwaren hieraan verbonden De Voorz merkte op dat dit voor groote gemeenten ondoenlijk zou zijn terwgl de heer Zaalberg meende dat men in botsing zou komen met de armenwet De Voorz meende dat het wel een zaak was welke door de leden in overweging kon worden genomen Door den heer Musquetier was nog de volgende stelling ingediend Wensclielijk ware het geweest dat in de nieuwe Grondwet het veranderen der grenzen van gemeenten niet zonder onderscheid aan de wet ware opgedragen maar dat de gelegenheid geopend ware om kleine grensveranderingen op gemakkelijker wgze tot stand te doen komon dan thans nu daarvoor eerstens verplichtend is de wet en Vervolgens de omslachtige behandeling die aan de vaststelling dier wet moet voorafgaan art 129 132 gemeentewet De behandeling van deze stelling werd aangehouden tot de volgende vergadering Nadat de bijdrage der leden voor 1887 bepaald was op 50 cents ging men ruim halfvijf uiteen Een diner besloot de bgeenkomst Omstreeks twee jaren geleden verwierp de gemeenteraad te Leeuwarden een door Burg en Weths naar aanleiding van een verzoek van de Vereeniging door volksgezondheid gedaan voorstel om het loozen van faecalien in de openbare wateren en riolen en het hebben van beerputten te verbieden en het wisseltonnenstelsel verplicht in te voeren Genoemde Vereeniging heeft zich thans opnieuw over deze zaak tot den Raad gewend Zij doet in haar adres uitkomen dat vooral de zomer van dit jaar heeft doen zien dat de verontreiniging van de openbare wateren in deze gemeente en bijgevolg ook van den bodem steeds toeneemt waarvan het loozen van faecalien in die wateren en ook in de daarin uitloopende riolen als hoofdoorzaak is te beschouwen Wetenschap en ervaring beide zegt de Vereeniging hebben ten duidelijkste aangetoond dat bedoelde verontreiniging inzonderheid ook abs zij gelijk hier tot den bodem doordringt de oorzaak is van menigte besmettelijke ziekte en zóó tevens aanleiding geeft tot verspreiding der smetstof en tevens dat die verontreiniging pbiats vindt zoolang er nog slechts één enkel faecalien uitloozend riool of beerput in de gemeente aanwezig is De Vereeniging vraagt mitsdien dat alsnog ten spoedigste tot den gewenschten maatregel moge worden overgegaan Een tentoonstelling van huttige en schodelgke insecten is Zaterdag te Pargs geopend in de Oraig erie der Tuileriëon Zij duurt tot 26 Sept a s on congressen voor insectenkunde en zijwonnenteelt zgn er aan verbonden Op die tentoonstelling is vooral merkwaardig een inzending van Mme de Bompar betreffende haar methode ontwikkeld in hare brochure over de verdelging van de druifluis door aardbezién planten Genoemde dame heeft den doodsvijand van de druifluis ontdekt in een soort van aardmgt arachnide tromüdimj die op aardbezienplanten leeft De druifluis zegt Mme Borapar geeft aan de bladen van die plant nog de voorkeur boven de schors van den wgnjtok Als men dus in de wg ngaardcn aardbezienplanten zet zal de druifluis daarop gaan en verslonden worden door het genoemd insect dat 65 druifluizen in een minuut verdelgt Dinsdag had te Haarlem plaats de algemeene vergadering van dm FolMond vereeniging tegen Drankmisiruik Zg werd door den voorzitter Goeman Borgesius geopend met een harielgk woord van welkom In het bgzonder werden herdacht de verdiensten van den overleden voorzitter der vereeniging tot afschaffing van sterken drank jhr De Jonge die een zoo groot aandeel heeft gehad in de totstandkoming der drankwet Daarna wees spreker op hetgeen in de richting van den Fottjbond in Nederland gedaan is en achtte hg het een zeer bemoedigend teeken dat in naburigb landen Belgié en Luxemburg op den grondslag van onze drankwet bepalingen in het leven ziin geroepen of worden voorbereid van dezelfde strekking als bij ons Ook in Frankrg k is de eerste stap gedaan in zoover eene commissie benoemd is uit den senaat om oen rapport omtrent de middelen tot wering van drankmisbruik samen te stellen Hoewel in Duitschland nog geeno wettelijke bepalingen bestaan bleek toch dat ook in dat land de zaak door de vrienden des volks niet uit het oog werd verloren Spreker wees o a op hetgeen in deze richting door particulieren reeds tot stand gebracht is dank zij vooral de toewijding van den bekenden vriend des volks dr Lammers te Bremen Geen grooter bewijs kon Duitschland in het strevea onzer vereeniging geven dan door het afvaardigen naar deze vergadering van dezen man Daarna richtte de voorzitter zich tot den naast hem aan de bestuurstafel gezeten dr Lammars dankte hem hartelijk voor zijne komst en huldigde in warme bewoordingen alles wat hij in het belang van de volkszaak in Duitschland reeds tot stand heeft gebracht Dr Lammers toen zelf het woord nemende gaf een overzicht van den toestand in Duitschland en van hetgeen door de verschillende Vereine was verricht Uit het verslag van den toestand van den Bond door den secretaris voorgelezen bleek dat de invloed van den Volksbond in aansluiting met andere vereenigingen van gelijke strekking van jaar tot jaar toeneemt Een sprekend feit noemde spr de vermindering van het getal wegens drankmisbruik veroordeelden i de laatste 5 jaren eene vermindering die het getal van 12 000 bereikt had Herbenoemd werden bg acclamatie tot leden van het hoofdbestuur de heeren dr L J Egeling en L P Walburgh Schmidt Uit het verskg omtrent het onderzoek naar de vervalsching van jenever in sommige provinciën bleek dat over het algemeen van vervalsching weinig sprake kan zijn O a bevatte geon enkel monster zwavelzuur De foezelreactie ten gevolge van amylalcohol was over het algemeen zwak het hoogste volume percent foezelolie bedroeg o a te Amsterdam 0 22 geen monster bleek echter geheel vrij van foezelolie De ammoniareactie was over het algemeen sterker Het alcoholgehalte wisselde af in volume procenten uitgedrukt tusschen 38 3 en 46 32 Het blijkt uit een en ander dat van b menging van foezelolie weinig sprake kan zijn en vervalsching met zwavelzuur of vitriool niet werd waargenomen De eenige bg raenging die is kuKnen geconstateerd worden is dis met water dat echter in den regel vrij sterk met ammoniak is bezwangerd De onderzochte monsters waren afkomstig uit de pror Z HoU N Holl ZeeUnd Utrecht Overijsel Friesland en Groningen Het onderzoek geschiedde door de heeren dr v Hamel fioos Smidt Berntrop en Holterman die voor hunnen belaugeloozen arbeid den dank der vergadering oogstten In de pauze die nu volgde werd de rekening en verantwoording over het afgeloopen jaar nazien en goedgekeurd tot een bedrag van ƒ 1606 01 waaruit blgkt dat de toestand der Vereeniging stationnair is gebleven Na de pauze waren aan de orde van behandeling de voorstellen van het hoofdbestuur De algemeene vergadering besluite dat met de uitgave van platen in den geest van de verschenen gravure Ach Vader niet meer zal worden voortgegaan De algemeene vergadering spreke de wenscheIljkheid uit van het houden van openbare afdeelingsvergaderingen waaraan een feestelijk karakter wordt gegeven opdat zij hierdoor meer aantrekkelijkheid voor het groote publiek verwerven en dus tegemoetkomen aan de behoefte tot ontspanning De dgemeene vergadering spreke de wenschelijkheid uit dat van wege het centraal gezag maatregelen worden genomen tot het vroeger sluiten des avonds en het later openen des morgens van drankgelegenheden De algemeene vergadering drage op aan het hoofdbestuur om een onderzoek in te stellen naar den sluikhandel in spiritualia op de rgksgrenzen en naar het verband tusschen dezen en het misbruikvan sterken drank Deze voorstellen werden na discussie bij acclamatieaangenomen Bnitenlandsch Overzicbt De mobilisatie van het 17de legercorps in ZuidFrankrijk is in vollen gang In enkele districten van het platteland gebracht de tgding groote ontsteltenis te weeg daar vele bewoners nog niets van het plan hadden vernomen Andere echter waren beter onderricht want volgens do Jmtice waren vele bevoorrechte personen in het d rtement de la HauteOaronne reeds vooruit verwittigd zoodat zg bgtgds hna voorzorgsmaatregelen konden nemen Geen wonder dan ook dat enkele bladen in hun verontwaardiging over het mislukken der kostbare proefneming eischen dat de redactie der Figaro in staat van beschuldiging worde gesteld Volgens de Voltaire is het onderzoek geëindigd De uitslag is dat twee soldaten Boussel en Modal die als schrijver dienst deden in hechtenis zijn genomen en voor een krijgsgerecht wegens hoogverraad zullen terechtstaan De Figaro beweert echter dat generaal Ferron op het verkeerde spoor is en den verklikker hooger moet zoeken De Duitsche bladen drijven den spot met deze mobilisatie waarvan de waarde bijna geheel is verdwenen door een imdtaere lion welke evengoed in oorlogstijd kon voorkomen en dan natuurlijk geheel den vijand ten goede zou komen Wanneer alles zegt o a de National Zeitung nu nog niet sluit als een bus dan moet de legerinrichting in Frankrijk wel heel slecht zijn De verhooging der graanrechten in Duitschland wordt steeds waarschijnlijker De Nordd Allg Ztg verzekert al weer dat het aantal der adressen waarin een nieuwe verhooging wordt gevraagd steeds toeneemt De liberale bladen achten deze aankondigingen van prins Bismarck s orgaan voldoende om met zekerheid te kunnen verwachten dat hot brood weer duurder zal worden gemaakt ten behoeve van den grondeigenaar De ongeregeldheden te Ostende beschouwt men als geëindigd de visschers hebben deels zich reeds naar zee begeven de overige maken zich gereed hun gewonen arbeid te hervatten terwijl men de invrijheidstelling hunner gedurende de onlusten gearresteerde kameraden Zaterdag avond verwachtte De oorzaak voor de plotselinge uitbarting der hartstochten van de visschers te Ostende verklaart men uit hun gegronde grieven over de zware concurrentie der Engelsche visschers en uit hun diepe armoede Sedert lang was het hun een doom in het oog dat de EngeUche visschera op de markt te Ostende hun visch verknopen zonder dat er inkomende rechten Vdu worden geheven terwijl van de visch welke zij in Engeland invoeren hooge cijns wordt gevorderd Herhaaldelijk heeft de AmodaiioK comtnerciale et maritime te Ostende op de ongelijkheid gewezen welke ten opzichte dor importatie tusschen de Belgische visschers en hun Engelsche kameraden bestaat Van het vruchielooze wat het inwilligen dezer eischen betreft overtuigd verlangen nu de risschers dat van de ingevoerde visch te Ostende een inkomend recht worde geheven dat aan hun visch bij den verkoop de voorrang worde gegeven en geen vreemde visch ter markt kome voordat de Belgische van de hand is gezet Wat echter de inkomende rechten op vreemde visch in Engeland betreft op dit punt bestaat volgens de Time bij de Belgische visschers een misverstand Zulk een cijns wordt in Engeland niet geheven alleen havengeld De Ind enda ce verklaart de otgniste opvatting der Belgische visschers ten oprichte der invoerrechten in Engeland aldus In EAgeland vormen de opkoopera van visch gewoonlijk een syndicaat en zijn overeengekomen vreemde visch noch te koopen noch te verkoopen Alleen in bijzondere gevallen wanneer bijv een vreemd visschersvaartuig wegens averij een Engelsche haven binnenloopt wordt den vreemdelingen toegestaan hun visch en dit nog onder zekere voorwaarden van de hand te doen Maar de ongelijkheid der invoerrechten is niet de eenige grief der Belgische visschera Zij verzekeren dat de bepalingen der conventie regelende de vischvangst op de Noordzee en Engeland niet mei dezelfde gestrengheid worden toegepast als in BelgiS Niet alleen geven do Engelschen aan de Belgische visschers de schuld van elk misdrgf op zee maar Belgische justitie schenkt hun niet de minste bescherming en straft hen zonder erbarmen terwijl de Engelsche visschera door hun rechtbanken ongestoord worden gelaten Wellicht echter hadden deze grieven de visschert te Ostende niet tot de daden van geweld die zulks beklagenswaardige gevolgen hadden geleid wanneer niet hun ellende hun armoede ten gevolge van den groeten aanvoer van Engelsche visch op de Ostender markt hen wanhopend en radeloos had gemaakt Gemiddeld verdient een vissoher te Ostende acht francs in de week nooit meer dan 12 francs waarvan een geheel gezin moet leven en het is geen ongewoon verachijnsel dat een familie uit 8 a 10 personen bestaat Zeven dagen lang moeten zij daarmede rondkomen woning voedsel kleeren betalen En welk feen arbeid verricht het hoofd des huizes voor zulk een armzalig loon I Van uur tot uur worstelt hg met het verraderlijke element om zijn loven Een feit is het dat do haat der Belgische visschers alleen de Engelschen treft Twee Fransche j