Goudsche Courant, vrijdag 2 september 1887

1887 N 3595 Zondag 4 Sojitember GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken C WED R HIJI SPO ORWEG Goedkoope Reisg elegenhcid VAN GOV DA naar DEN HAAG E 3iT T E 12 IJ ca Des ZONDAGS gedurende JUNI JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER speciale Betourbilletten I 2 en 3 KI GOUDA DBN HAAG veikrggbaar geldig voor been en terug op denzelfden dag Prijs 1 60 eerste ƒ 1 30 tweede ƒ 0 80 derde Klasse I iüy I 2SÏ6 ueeds gisteren per bulletin bekenif gemaakt aan de abonnéa binnen de stad riaschenpinken kwamen de vorige veek na de bloedige voorvallen do haven binnenloopen en hesclien ten toeken van rouw over de gedoode visscliers hun vlaggen halfstok een betuiging van sympathie waarvoor hun Belgisch makkers huu erkentelijkheid betoonden Ongestoord konden de Franschen hun visch ter markt brengen RECLAME VOOR DOVEN Een persoon die door een eenvoudig middel van doofheid is genezen zendt gratia de beschrijving daarvan aan oen ieder die er om aanvraagt Adres A L SIMPSOX 4 Eue Drouot PARIJS M A R E T B E R I C H T E N Ooada 1 Sapt 1887 De graanaanvoor was heden ruim voldoende voor de behoefte Van jarig graan komt weinig meer voor Tarwe en Z Rogge niet dan lager te verkoopen Maïs hooger Overige artikelen ongeveer onveranderd Jarige Zeeuwsche Tarwe ƒ 8 30 a ƒ 8 50 Nieuwe Zeeuwsche 7 80 ii 8 25 Mindere Zoouwsehe ƒ 7 30 a ƒ 7 50 Jange Polder ƒ 7 50 a ƒ 7 60 Nieuwe Polder ƒ 7 20 ü ƒ 7 40 Afwijkende ƒ 6 50 a 7 Roode ƒ 6 76 a 7 Angel ƒ 7 25 a 7 50 Nieuwe Zeeuwsche Rogge 6 25 a ƒ 5 75 Nieuwe Polder ƒ 4 30 a ƒ 4 60 Buitenlandache per 70 KG ƒ 3 50 a ƒ 4 25 Nieuwe Wmtérgerst 4 40 k ƒ 4 90 Nieuwe Zomer ƒ 3 90 a ƒ 4 30 Jarige Chevaliergorat ƒ 5 a ƒ 6 50 Nieuwe do 5 75 è 6 25 Haver per Heet ƒ 2 90 a ƒ 3 80 en per 100 kUo ƒ 6 a 6 75 Hennepzaad Inlandsoh 6 7S a ƒ 7 Buiten landsch ƒ 4 50 a ƒ 5 Erwten Inlandsche blauwe mesting ƒ 6 a ƒ 6 60 Buitenlandache voererwten per 80 Kg ƒ 6 30 a ƒ 6 Kanariezaad 10 a ƒ 10 60 Duivenboonen ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 6 75 a ƒ 6 25 Koolzaad 8 60 È 8 80 Karwijzaad niet aangevoerd Mais per 100 kilo Amerikaansche Mixed 6 2B Odessa ƒ 5 75 a ƒ 6 Cinquantine ƒ 6 a ƒ 6 10 De veemarkt met bijna geen aanvoer vette varkens 19 a 21 et varkens voor Xjonden 17 18 ot magere varkens en biggen traag biggen ƒ 0 80 l 1 10 per week schapen ƒ 20 ü 26 WeUammeren ƒ 16 a ƒ 25 Aangevoerd 56 partijen Kaas eerste kwaliteit 26 a ƒ 29 tweede kwaUteit ƒ 22 a ƒ 25 Noordhollandsche ƒ 24 i f 281 Goeboter ƒ 1 30 a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 00 ü ƒ 1 10 28 SEPTEMBER KAASMARKT Bargen IJ ke Stand GEBOREN ia Aig M ri Johani oaderi H vinReeda M G Litpelt JohuDt Josina ooders S Root eo J H d Wtger Mari Sophia ouders A ültee en W van Hagtn Maria oodera J Nienwveld en W Abberaa OVERLEDEN 80 Aoi H den Oude wed P van Lay m 42 j G P Polet huiarr tan J da Broyn 62 j W Bragman 76 j 1 Sepl A E Jacoba wed P J a Loo 68 j 10 m OERUWOi SI Aag H Deorhoff en A van Hilten I van der Wal en C de Groot ReeuwJijk OGROREN Maria ouden T Groenendük en A Krook OVERLEDEN E Kiiman 24 j ADVERTENTIËN V Getronwd H DB BEER en B HIEBCHBL Algemeene kennitgeving Gouda 31 Aagaatas 1887 ♦ Getrouwd LODEWUK TA GENT T en ANNA M DUIS die hnnnen hartelnken dank betaigen vopr de Tele blgken van belanestelling bg gelegenheid Tan hun huwel k onoerTonden Rotttrdam 1 September 1887 WATERPASSEN nieawe coostmclie $ H POLAK OPTICIEN Groenendasl Heden overleed onze jongste lieveling BERNARD LODEWLIK in den ouderdom van 10 maanden J SLEGT N M SLEGT SLEGTStolioijhrsluü 1 Sept 1887 van Vken Bg dezen vervullen wg den trenrigen plicht UEd bekend te maken met het overIgden van onzen innig geliefden Echtgenoot en Vader de Heer 1 J vanHOUWENINGE in den ouderdom van ruim 54 jaren Ons overtuigd houdende van uwe deelneming in dit zoo smartelgk verlies noemen wg ons Uit aller naam Wed P van HOüWENINGE Oouderak 1 September 1887 db Koning Tegen NOVEMBER wordt gevraagd eene flinke zindelgke DIENSTBODE P G Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden BOELEKADE B 50 lu een klein b ergezin wordt een set DAGMEISJË GEVRAAGD niet beneden 15 jaar Adres onder No 1551 aan het Bureau dezer Courant TRICOT ONBERSOEDESEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEINK Zn f500 betalen wg aan hem die bg het gebruik van Ooldmann a Keizer Tandwater ooit weder tandpgn krggt S GOLDMANN en Co Drmdkn Verkrggbaar ï 50 cents de flacon te Gouda bg J C ZBLDXSNBIJK mimmwÊÊÊmÊÊÊmmÊm Bg het heerschende weder wordt aan alle rhumatische Igders ten sterkste aanbevolen hunne genezing niet langer uit te stellen maar gebruik te maken van de zoo gnnstig bekende Abshaubbin s Anti Rhumatiscbe Watten en na eene korte aanwending zal men van zgne smartelgke pgnen ontheven zgn C B Verheul Oudewater A Bos Berkel J van Dorp Zoetermeer A Kauling Alphen iGebr Kauling Bodegraven IK Oosterling Haastrecht GebiV Kauling Woerden G V d Geur Waddinxveen Hoofddepot te Delft bg A BBEETVBLT Az die deze Watten voor den prgs van 30 Cent per pakje verkrggbaar heeft gesteld bg T A 6 van Deth He de Wed Bosman Gouda W F J den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudkade Boskoop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk PEPTON Bounxoir zeer smakolgk en krachtig vooir zieken en gemakkelgk voor hnishondelgk gebruik Zalm Kreeft Sardines l Hnile Lnnchtong Gapres Eugelsche Zuren en Sausen Champignons Truffels Soepen Sausen Groen en alle soorten Comestibles Verkrggbaar bg W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Gouda GEVRAAGD voor DADBLLIK of met NOVEMBER as eene bekwame KEUKEIVIIIEID Loon ƒ 100 met verval Adres onder No 1550 aan bet Bureau dezer Courant Prijsvermindering WEGENS VERTIMMBRING A van OS Az Eleiveg E 73 VICTORIA 2V ets SIGAAR J van Sonsbeek VBIJDAG AVOKD Echt Mlinclieiier Fschon Bier Calé SCHAAKBORD KLEIWMG Op de Sigarenfabriek van LEON N vak PRAAO alhier kan ee i geplaatst worden BIEEBOTTELAEU KLEIWEG E 97 MÜNCHENER PILSENER LAGER en ÜERSTE BIER op fust en beugelflesschen A DAM GEVRAAGD tegen Novetaber of eerder eene DIENSTBODE P G Adres KATTBNSINGEL Q 181 TE KOOP eene PRJETENSIE groot 3 75 op B VAN WINGERDEN Metselaar Kattensingel Q 164 te Oouda Adres Bureau dezer Courant Snelpersdruk van A Bsinkhan te Gouda m i i m BINNENLAND GOUDA 3 September 1887 VEEGADEBING tan den GEMEENTERAAD Dinsdag den 6 September 1387 des namiddagsten 1 ure Aan de orde De beeediging der nieuw gekozen Baadsleden De benoeming van twee Wethouder De begrooting derSchutterij voorhetdienstjaarl888 Het voorstel betreffende eene wijziging der Verordening van Politie op de markten binnen de Gemeente De benoeming van drie Ambtenaren van den Burgerlijken Stand De benoeming van vier Leden in de Commissie belast met het ontwerpen dor Verordeningen tegen welker overtreding straf is bedreigd De uitslag der verkiezing voor twee Leden van de Twoeile Kamer der Staten Generaal op Donderdag 1 September 1887 in het hoofdkiesdistrict Oouda is aldus Uitgebracht 2875 stemmen Van onwaarde 7 Geldige Ï868 stemmen Volstrekte meerderheid 1435 stemmen Gekozen de heeren Jbr Mr K A Godin de Beaufort A B met 1659 stemmen en Mr U H Huber A B met 1654 st Mr A J Koest Lib had 1201 St en Mr J Fortnijn JJHtogleever IA 1189 st Beedi filteren f er Mletm bekend gk naakt aan de aimné binnen de ttadj Kiexers en Hoofdkiesdistrict Gouda Oudewater Hekendorp Lange Euige Weide Bodegrave Papekop Woerden Eietveld JYaarder Mrwoutswaarder Boskoop Zwammerdam Aarlanderveen Alfen Waddingsveen Zevenhuizen Hoeroapelle Bleiswijk Bergschenhoek Eeenwijk Moordrecht Nieuworkerk a d IJsel CapeUe a d IJsel Lekkerkerk Krimpen a d Lek Ouderkerk a d IJsel Krimpen a d IJsel Berkenwoude Gonderak Schoonhoven Stolwijfc Berg Arabacht Ammerstol Haastrecht Vlist Zegveld Linschoten Snelrewaard Montfoort WiUeskop Veldhuizen LUST van bet aantal hebbende Kiezers in het Getal Getol uitg Kiezen stemmen 588 440 110 100 34 18 46 28 219 131 26 23 196 144 87 31 66 45 37 33 130 92 76 49 147 102 192 122 173 128 101 26 93 81 61 61 32 155 103 91 63 80 46 81 47 144 101 69 52 94 59 49 81 37 24 63 37 190 146 132 79 120 66 34 23 95 S8 46 36 58 32 y 78 39 1 64 1 55 § 7 31 1 4127 2876 Het waterleidingwater alhier bevatte in do afgeloopen maand per liter een hoeveelheid organische stof elke vereischte 4 Aug 0 63 mgr Kal permaag 12 ff 3 3 If tt II 17 1 49 28 1 13 II Donderdagmorgen heeft de soldaat W alhier in garnizoen bij het springen over een boom zijn been gebroken Op de voordracht voor onderwijzeres te Nieuwerkerk a d IJsel zijn geplaatst mej Pleite te Serooskerke Mej G Kok te Q uda en Mej van der Brugge te s Hage Al gewoonlijk hebben w j Lsteren bij afeonderlijk bulletin den afloop der verkiezingen in ons land medegedeeld De telegram betr den uitslag te Brielle Leeuwarden en Sneefc ontvingen wij te laat wij laten dien daarom hier volgen benevens dien in die districten waar do stembus eerst heden geopend is Britile Ingekomen 676 biljetten Van onwaarde 9 Gekozen Mr G J Ooekoop Lib met 626 stommen Op Mr Th Heemdcerk A K werden 20 steqmep en op den heer De Savomin Lohman A B 11 stemmen uitgebracht leeuKorden Uitgebracht 1345 stemmen Van onwaarde 29 Gekozen F LieMnck Lib met 1009 en Dr J Zaaijer Az Lib met 1004 stemmen Op Mr U H Huber A B werden 309 en op Ib Th Heemskerk A K 804 stomnen uitgebraobt Sneek tJitgebiaoht 8684 stemmen Gekozen A Buma Lib met 2024 B H Heldt Lib met 2001 en J G van Diggelen Lib met 1983 st W M Oppedijk A U bekwam 1638 Mr W G Baron Brantaen van de Zijp A B 16 7 en K Kater A B 1604 stemmen Zieriiiee Uitgebracht 1002 geldige stemmen Herkozen J J van Kerkwijk Lib met 830 st De Savomin Lohman A B had 167 st Alkmaar Uitgebrachi 1798 geldige stemmen Herkozen Mr W van der Kaaij Lib met 1366 en Mr J L de Bmyn Kops Lib met 1348 st Ooea Uitgebracht 1866 geldige stemmen Herkozen A Baron Schimmelpenranek van der Oye A B mét 1164 en Jhr Mr A F de Savomin Lohman A B met 1080 stemmen Jhr Pompe had 689 Wilkens 187 stemmen Middelburg Uitgebracht 22 49 geldige stemmen Herkozen J P I Buteui Lib met 1427 en A Smit Lib met 1422 stemmen Mr Heemskerk A B had 786 Lucasse A K 804 stemmen Dokkum Uitgebracht 1923 geldige stemmen Herkozen Mr W J van Weideren Baron Bcngers Lib met 1188 en E B Kielstra lib met 1157 st Mr Huber A B had 760 Mr Keuchenius A B 721 st Tot predikant te Berg Ambaoht is beroepen Ds C IJnsonides te Waspik Noorc TBrabant Jl Zondag hebben een viertal personen uit Gouda die de Moordrechtsche kermis bezocht hadden en huiswaarts keerden een persoon afkomstig vanKortenoord die zijn meisje thuis gebracht en zichaldaar tegen den dijt onder deze gemeente hadnedergelegd en in slaap was gevallen diens portemonnaie met geld uit den zak gehaald en zich daarmede verwijderd hetgeen door een persoon die indo nabijheid in het land was om koeien to melken gezien werd en die hun toeriep niet in des manszakjcon te komen maar in plaats zulks te staken werden dien persoon zelfs nog ejnige scheldwoorden toegevoegd Daar weinige mindten na dat voorval de Eijksvoldwaohtors uit Gouda die ook op de kermis te J Moordrecht gesurveilleerd hadden aldaar passeerden en hun dit door dien persoon werd medegedeeld hadden zij het geluk het viertal personen nog onderdie gemeente aan te houden die nog in het bezit waren iwa het geatolene terwijl zij den inhoud vande portemonnaie onderling gedeeld hadden Van het voorgevallene is ten hnnnen laste proces verbaal opgemaakt Schoonh Ct In den nacht van Woensdag op Donderdag werd het rustige Muiden opgeschrikt door het geroep van brand aan de kruitfabriek Spoedig waren velen op de been want de schrik van 1883 zit er nog vast in Gelukkig bad de brand niet veel te beduiden Waarschijnlijk door broeiing waren in het kolenhuis de houtskolen aan het smeulen geraakt en was er brand ontstaan Spoedig was men het vuur meester en kon ieder zich ter ruste begeven Dit is binnen korten tijd reeds de tweede maal dat er iets van dien aard aan de fabnek voorvalt Voor eenige dagen ontplofte eene vloeibare massa in een der huizen waar de bestanddeelen van het kruit gemengd worden Een paar werklieden bekwamen lichte kwetsuren Volgens bet veeartsenijkundig jaarverslag werden sind het jaar 1875 waarin de wet ter bestrijding der hondsdolheid tot stand kwam in niet éen jaar zoovele dieren door deze ziekte aangetast als in 1838 Ook in de naburige Bijken trad de ziekte in 1886 met buitengewone kracht op Was in 1878 het aantal gevallen hier te lande 35 later hoogstens 22 per jaar meerendeels in de grenaprovincien thans werd de ziekte bq 79 honden 5 katten 1 paard en 3 runderen waargenomen en werdep minstens 2S personen gebeten Aan de Veeartsenij Sohool werden 39 honden n 7 katten onderzocht en bg 11 honden en 2 katten de ziekte met zekerheid en bij 16 en 2 met waarschijnlijkheid geconstateerd Van de 23 gebeten personen onderwierpen zich voorzooverre bekend 13 aan de inenting van Pasteur te Parijs waarvan 8 op s Bijka kosten De kosten aan de afeending dezer 8 personen verbonden waren ƒ 987 61 Van de door Pasteur ingeente personen overleed 1 en wel de 13 jarige D Mailwijk teAlblasserdam op 18 Juni door eene kat gebeten en op 24 Juni door Pasteur ingeënt Hij had aan de rechterhand een beet van ongeveer 1 centimeter diepte Het brandpunt van besmetting schijnt vooral NoordBrabant geweest te zijn alwaar sinds 1883 geen dolheid waargenomen was en waar dejsiekte overgebracht is door een hond die te Oud en Nieuw Gastel rondzwervende vele honden beet en van welken men vermoedt dat hij uit België is overgeloopen Hoezeer het bierverbruik allerwege is toegenomen daaraan geeft Frankrijk een bewijs het land van den wQn waar men weldra een biertentoonstelling zal kunnen bezoeken De Franschen drinken thans 8 a 9 millioen hectoliter s jaara en do invoer bedraagt slechts 400 000 hectoliter zoowat do helft van 20 jaren herwaarts De binnenlandsche febricatie is dus zeer toegenomen Toch drinkt de Franschman gemiddeld slechts 21 liter s jaars terwijl do Duitscher 63 liter aan kan Het meest drinkt mei te Eijsol nl 294 liter per hoofd in Dijon daarentegen slechtis 3 liter Parijs gebruikt betrekkelijk weinig ongeveer 14 liter per hoofd In de noord oostelijke departementen is in bijnaalle eethuizen het bier in den prijs der maaltijdenbegrepenmen drinkt zooveel men lust Het bieris er licht en goedkoop 10 centimes het glas Inandere deelen des lands wordt Beiersch en Straatsburger gebrouwen moest door Elzassers en Duitschers In Parijs waar onder Lodewijk XIV meer bier dan wijn gedronken zijn van de 30 brouwerijen die in 1855 er waren nog maar 17 over die 300 000 hectohter afleveren en aan 250 menschen werk geven folapuk heeft wederom en mededingster gevonden Een zich noemende dr Esperanto waarschijnlijk een