Goudsche Courant, zondag 4 september 1887

pgsndoniem heeft een meu re intematiooale taal nitgeTonden en beeft beloofd looals de Küreijer WurzaKtki mededeelt spoedig in bet PoolscU een brochure uit te lullen geven waarin een geheele cursus Tan de nieuwe wereldtaal opgenomen zal zijn De uitvinder verzekert dat men in hoogstens een uur achter het geheim dezer taal komen kan en met behulp zqner handleiding spoedig het zoover brengen zal dat men zich verstaanbaar maken en anderen verstaan kan Zelf zonder iets van de nieuwe taal te weten kan men haar toch begrijpen door middel Tan een woordenboek dat slechts een tabel doch niettemin alle te gebruiken woorden bevat Een der lezers van het N v d D schrijftaan dit blad uit Heerlen dato 29 Augustus In een afgelegen hoek onzer provincie dreigde jl Donderdag een quaestie a la Schnnebele te ontbranden Het was kermis te Vaals Een gebrekkige orgeldraaier op een kruk steunende vergezeld van zijn kreupel vrouwtje had daar zgn muzikale gaven ten toon gespreid en wilde zich weer naar zijn Heitaath begeven Even de duitsche grens gepasseerd pet b een pruisischen gendarme naderen waarop onze orgeldraaier dis vermoedelijk nog iets met de pruisische politie te vereffenen had zich haastig weer op nederlandsoh grondgebied terugtrekt De pruisische gendarme scheen zich echter om den grenspaal niet te bekommeren want ook hij ging op nederlandsoh grondgebied over beroofde den orgeldraaier eerst van zijn orgel hetwelk hy op duitsch grondgebied wierp en trachte vervolgens ook den orgeldraaier over de grens te sleepen In de worstebng welke nu tusschen beiden ontstond wist de orgeldraaier zijn kruk machtig te worden en gaf daarmede den gendarme zulk oen gevoellgen tik dat deze moest loslaten Intusschen hadden eenige bewoners van Vaals den strijd opgemerkt Verontwaardigd over deze schennis van grondgebied snelden zij toe ontzetten den orgelman en wierpen zioj op den gendarme met wien het waarschijnlijk slecht zou afgeloopen zijn indien niet eenige manschappen der brigade ma I réohaussée waren toegesneld en door hun krachtdadig optreden den gendarme bevrijd hadden Men is hier zeer nieuwsgierig hoe deze zaak zal worden opgenomen In een apotheek te St Petersburg werden onlangs twee recepten van denzelfden dokter afgegeven het eene was voor een athropine oplossing tot indruppelen in de oogen het andere was een oplossing van ïwavelzuur voor Inwendig gebruik Kort nadat do geneesmiddelen waren afgehaald kwam de man van de oogdruppels klagen dat hij in plaats van athropine een bijtend vocht had gekregen Hij vertoonde het flesohje met de zwavel zuuroplossing en dreigde den provisof bij het gerecht aan te Üagen Dez vroeg verschrikt verontschuldiging voor zijn vergissing en bood een som gelds als schadevergoeding aan den man die zich eindelijk daarmee tevreden liet stellen Eveu na zijn vertrek kwam de man van de zwavelzuur oplossing klagen dat men hem in plaats van het voorgeschrevene vergif had gegeven waarvan hij doodziek werd Ook hij moest met geld tevreden gesteld worden Weldra bleek dat de provisor het slachtoffer was geweest van twee bedriegers die de fleschjes geruild hadden om hem geld af te persen Hij had hun te zamen ongeveer 500 roebels J fiü betaald Men schrijft uit Middelburg De inspecteur generaal van den geneeskundigen dienst bij de landmacht die met zgn adjudant Woensdag alhier is aangekomen om een onderzoek in te stellen naar de oorzaak der ongesteldheid van de militairen is Vrijdag avond met den trein van B uren naar Den Haag teruggekeerd Het onderzoek is in zooverre afgeloopen dat men de ziekte algemeen toesohrgft aan het vleosch dat in de soep gekookt was Men schgnt tot de ontdekking te ïgn gekomen dat na de aflevering van het vleesch daarin bacteriën zijn gekomen Het restant van het beest waarvan aan de milifenren was geleverd is door den njks veearts Mazure onderzocht en in zooverre gezond bevonden dat slechts een paar aehenkels voor het gebruik schadelijk werden geacht Het gewone behangselpapier en het verven van muren hebben eenen geduchten mededinger gekregen in de oliedrukpapieren volgens het octrooi van Voss Diens behangelspapier wordt op de manier van den boekdruk vervaardigd op eene snelpers die in taat is om papier zonder einde van de phiat zonder onderbreking op te nemen en te bedrukken Papier van 50 tot 60 era breedte en 50 cm lengte wordt zoo gedrukt en komt de rol 8 m in vier kleuren gedrukt niet hooger dan 36 tot 42 et Patronen in een of twee kleuren komen nog billijker Het pa pier ziet er fijner en fraaier uit dan het gewone Op eene reis door Schotland dezer dagen werd tusschen al het schoone en grootsohe dat de natuur in dit zoo merkwaardige land te bewonderen aanbiedt onze aandacht getrokken door een klimplant welke daar in de algemeene gunst blijkt te deelen on deze ook volgens onzen smaak ten volle verdient Deze klimplant onderscheidt zich door de frischheid van haar groen en de weeldeiigheid den beveiligen vorm en de warme kleur van het roode bloempje waarmede zij prijkt Zoowel de muur van de eenvoudige boerenhofstede als de warande van het gezellige landhuis en de prieeltjes en koepeltjes der groote buitenplaatsen zagen wig e mede getooid Meenende dat de plant hier onbe tend is omdat w haar nimmer hadden opgemerkt schreven wij den naam op met het voornemen tegen het najaar eenige plantjes te ontbieden en die hier te doen aankweeken Het is de tregolinm specüimm een plant die in den vollen grondoverwinter bare ranken vallen tegen het najaar af doch schieten met het voorjaar van zelf weder uit even els die van de gewone clematis Intusschen vernemen wij thans dat deze klimplant ook hier te lande wordt gekweekt en o a ta Boskoop voor hoogstens 35 of 30 cents het plantje verkrijgbaar is Alleen schijnt er eeiige meer dan gewone zorg te worden vereischt om haar op onze zware gronden te doen wortel vatten en tieren hetgeen waarschijnlijk verklaart waarop men haar in onze tuinen niet of althans hoogst zelden aantreft Wg vestigen er niettemin do aai dacht op vanonze bloemliefhebbers en bloemkweekers Wie hetgelukken mag haar ia zgn tuin te doen wortelsschieten zal zich stellig de daarvoor bestede zorgniet beklagen J r DU De Tijdspiegel van September belat een artikel onder den titel van Pacificatie vaif Atjeh van zekeren Paoator die zegt vele jaren in Atjeh te hebben vertoefd en met land en volk góéd bekend te zijn De drie wegen die hot meest worde aanbevolen zuUen z i niet tot het doel leiden Eón verdelgingsoorlog om het land tot onderwerjiing te brengen acht hij niet onmogelijk maar wg zouden weinig daaraan hebben en t zou kunnen leiden tot nog ernstiger oorlogen in Midden Suraatra Herstel van het sultanaat zou oen deel van het land bevredigen maar de Sultan zou niet genoeg gezag bezitten om de onderhoorigheden tot onderwerping te nopen Terugtrekken uit Atjeh ia in g en geval aan te bevelen daar dit den nekslag zou geven aan ons prestige en den zeeroof die den oorlog noodzakelijk gemaakt heeft zou doen herleven De concentratie op zich zelf acht sphrgver een wyzen maatregel al ware het nog verstandiger geweest ze tot Kota Radja en Oleh leh beperken maar zij is niet voldoende Wij hebbei een uitnemende definitieve stelling maar die mis t alle kracht om de onderhoorigheden Vaaruit het vptzet voortdurend gevoed wordt te bedwingen Schr beveelt de volgende gedragslijn i aan Ie op militair gebied handhaving van de stelling welke wij thans op Groot Atjeh innemen 3e op staatkundig gebied het aankoopen van onderhandelingen met een der staatjes van het Kijk van Atjeh met het doel om gebruik makende van de bestaande verdeeldheid tusschen Atjehsche hoofden door aanbieding van geld aan den Vorst en door het in t vooruitzicht steUen van vergrooting van grondgebied en andere dergelijke middelen dat staafje te bewegen Groot Atjeh aan te vallen en tot onderwerping te brengen alles met gelijjctgdige erkenning van onze souvereiniteit en verder dezelfde staatkunde te volgen ten opzichte van het overige deel van Atjeh zoodat na verloop van tgd geheel Atjeh zal bestaan uit verschillende rijkje die allen door contracten en belangen aan den Nederlandsohen Staat verbonden doch die tevens elkander onderling weinig genegen zgn zoodat wg te allen tijde zullen kunnen rekenen op böndgenooten bij een mogelijk conflict met een dier rijkjes 3o het hiervoren omschreven plan te bespoedigen door het afdoende blokkeeren van de Atjehsche kusten zoodat er geen peper uit en geen opium óf munitie in kan iets wat bij de tegenwoordige sterkte onzer zeemacht zooals de schr uitvoerig ttacht te ontwikkelen zeer wel mogelijk is Het Weekblad mn het recht brengt niar aanleiding van het kon besluit tot instelling van eene nieuwe commissie voor de herziening van het burgerlijk wetboek in herinnering dat het zeven jaren geleden voorspelde dat na verloop van een paar jaren uit den boezem dezer weelderige stadtsc immissie eene numeriek kleinere maar juist 1 di ardoor intensiek sterkere en nauwer vereende commissie zal te voorschijn tre len die van den arbei harer voorgangster gebruik makende den waren grond zal leggen voor eene systematische herziening Het is ongotwgfeld eei uitstekende ged hto van den minister Modderman geweest aan de herzieningvan het burgerlgk wetboek de hand te sUan maardie gedachte zou spoediger vruohten voor de maatschappij hebbon kunnen dragen indien hg ommiddelyk een vijftal uitstekendsten onder de uitstekende civilisten met deze taak had beUist Zoo zijn in denjongsten tijd de meeste wetboeken in den vreemdetot stand gekomen eu ook de in zijn tgd zeer geroemde Code Napoleon kwam eerst ua langdurigevoorbereiding tot stand na het decreet van 24 Tbermidor an VIII waarbij eene commissie uit vier uitstekende rechtsgeleerden werd benoemd die onderde leiding van Tronohe onafgebroken samaiKwamen samenwerkte met dit gevolg dat het ontwerpvan den Code Civil in vier maanden gereed was Wij zouden niet wenschen dat de commissie van 22 Aug 1887 met overhaasting arbeidde zij heeftons tegenwoordig burgerlgk wetboek met de bestavoortbrengselen van wetgeving in andere landen tevergelijken en bovendien te letten op de leemten enonnauwkeurigheden die langdurige praktijk in on wetboek deed ontdekken Maar indien wg thans nogeene voorspelling mochten wagen zou het deze zgn dat het naar onze meening ingeval van geregildvoortgezetten arbeid niet andermaal zeven jaren behoeft te duren om ons een nieuw burgerlijk wetboek omtrent de zakelijke rechten de rechten uitverbintenissen voortspruitende en bewijs en veijaringaan te bieden Nog altgd wacht men op het resultaat van het onderzoek in zake de ziektegevallen onder de troepen in het hamp van Zeist en reeds is weder een dergelijke gebeurtenis van blijkbaar nog ernstiger aard te betreuren Zooals wij gisteren in het kort meldden zijn van het middelburgsche garnizoen vela militairen ziek geworden volgens een bericht uit Middelburg aan de N Eott Ct is het getal reed tot 200 geklommen vermoedelijk tengevolge van het eten van een soep die niet deugde ofschoon de Midd Ct vernam dat ook militairen ziek zijn geworden die geen soep en anderen niet ziek zijn geworden die wèl soep en vleesch gegeten hadden Met dat al is de zaak niet in den Ijaak De verschijnselen zijn lusteloosheid slaperigheid en koorts bg sommigen zelfs zeer hevig Waarlijk het wordt meer dan tijd dat het toezicht over de jpenage voor de dienstplichtige zonen van ons volk eindelijk eens even scherp worde als dat waaraan de kost onzer staatskostgangers de gevangenisbewoners onderworpen wordt ten minste wat hen betreft hooren wij van zulke zaken niet In veertien dagen tgds tienmaal bruin boonen te moeten eten is niet aangenaam maar daarbij tevens gevaar te loepen dat men op oen goeden dag wordt vergiftigd is het zeker nog veel minder Moge het gebeurde te Middelburg de bevoegdeautpritoiten aansporen niet slechts om behalvehet geneeskundig onderzoek een streng administratief onderzoek te doen instellen en de schuldigen zoo die er zijn voorbeeldig te stratfen maar bovendien om zorg te dragen dat dergelijke schanIgke feiten die den militairen stand in nog grootermiskrediet brengen dan hy reeds is niet meervoorkomen Tyd Men schrijft t Katwijk aan Zee dd 1 September aan het L D De heer C Bleckmann jur student te Leiden heeft Woensdag zwemmende een zeetochtje gemaakt van hier naar Noordwijk aan Zee Genoemde heer had reeds voor een dag of zes zgn voornemen daartoe aan Kees onzen badknocht te kennen gegeven Deze had hem aangeraden te wachten tot er een flinke zuidwestenwind zou waaien En Woensdag woei er een bgna te flink voor zulk eene onderneming Ook had Kees den zeer versta ndigen raad gegeven niet te wachten tot het geheel vloed was doch den tocht vócJr dien tijd te doen afloopeii ten einde alzoo niet te veel water over het hoofd te krijgen en tusschen de binnen en buitenbank te kunnen doorzwemmen De zwemmer begaf zich nu om halfolf te water Het dochtertje van Koes ging gelijktijdig met zgne kleeren lang het strand naar Noordwijk Hg was te ver in zee en de golven waren te hoog dan dat zg hpm met het oog had kunnen volgen Zij vertelde dus het eval aan Piet den badknecht aldaar en vroeg of die heer misschien reed aangekomen was In weerwil van het onheilspellend antwoord nl dat zo daar niet op behoefde te wachten kwam de heer Bleckmann echter om halftwaalf goed en wel voor het badhuis aan De vooruitzichten op de uitrusting van een expeditie naar de Zuidpoolstreken in het volgende jaar Ijn aanmerkelijk gunstiger geworden Het antarctische comité der Royal Societt en der Heyol Geographical Society te Melbourne hebben aan de regeering van Victoria het voorstel gedaan door i het uitloven van promien tot eene onderneming aan te sporen die zoowel aan practische als aan wetenschappelijke doeleinden dienstbaar moet gemaakt worden Aan reeders inzonderheid aan beproefde walvischvangers moet de uitnoodiging gericht worden om met twee schepen die niet beneden de 175 ton meten en van stoommachines van niefminder dan 60 paardonkrachten voorzien zijn eenen tocht naar de Zuidpoolstreken te ondernemen Als premie wordt uitgeloofd eene som van 800 doll a 1000 9600 a ƒ 12000 voor iedere 100 ton traan zuidelijk van 60 ZBr buitgemaakt en te Melbourne ontschoept worden Naar men verneemt heeft de regeering van Victoria met den ervaren Pool reiziger Sir Allen ï oung reeds onderhandelingen over het oaderaémen eener expeditie aangeknoopt Ontleend aan dr A Petermanns Mitteilungen 1887 VIII Bultenlandsch Overzicht Ofschoon het nog niet zeker is dat de keizers van Duitschland en Rusland elkaar in dit najaar zullen ontmoeten is toch een bijeenkomst tusschen de beide vorsten volstrekt niet onmogelijk Keizer Wilhelm die van Babelsberg te Berlijn is teruggekeerd zal weldra naar Koningsbergen vertrokken ten einde de groote herfstmanoeuvres bij te wonen en czaar Alexander is te Fredensborg do gast van zijn schoonvader den koning van Denemarken Men verwacht nu dat de Czaar met zijn jacht naar Swinemunde zal koipen ton einde den Duitschen vorst te begroeten Met zekerheid is echter nog niets te zeggen van de plannen dès keizers want bij zijn hoogen leeftijd en zijne groote gevoeligheid voor koudo kunnen de reisplannen van den hoogbejaarden vorst slechts weinige dagen te voren worden vastgesteld Bhjkens de laatste berichten uit Sofia is het prina Ferdinand ten slotte gelukt een ministerie samen te teilen AU hoofd van het kabinet en tevens als minister van binnonlandsche zaken treedt op de heer Stambuloff terwijl ook zijn beide mederegenten Mutkuroif en Zikoff er aan deel zullen nemen De beeren Natchewitsch en Stoiloff hebben hun portefeuilles behouden zoodat de invloedrijkste staatslieden den prins zullen steunen Volgons de Petersburgeche bladen heeft de Porto toegestemd in Buslands voorstel tot het zenden van generaal Emroth als regent maar elders vindt dil bericht geen geloof Men acht het niet waarschijnlijk dat de Porte zich door eenige mogendheid tot het verlaten harer afwachtende houding zal laten bewegen Te Berlijn wordt veel gesproken over t feit dat de bisschop Korum op den Katholiekendag te Trier bg het ontvangen van een Deputatie uit den Elzas onder welke vele priesters waren deze aanraadde zich te onderwerpen aan do door God gewilde regeling volgens welke de Elzas bij Duitschlatid kwam Dit is de eerste verklaring van dezemaard uit dan mond eens bisschops Het komt ons echter voor dat men in de Duitsche hoofdstad wel wat te veel waarde hecht aan deze verklaring wolko van zuiver god3 1ienstig standpunt beschouwd met de politiek van den dag niet in betrekking behoeft te worden gebracht Het lersche Parlementslid O Brien heeft te Dublin een bijeenkomst van de lersche Nationale Liga gepresideerd waar hij mededeelde dat een aantal Q nea in Engeland en SchotUnd hun wensch iD te kennen gegeven om lid der Liga te worden Te Herbertstown in het lersche graafschap Limerick hebben weder uitzettingen van pachters plaats gehad waarbij het tot hevige botsingen tusschen de bevolking en de politie kwam De aartsbisschop van Dublin hoeft in een brief in het nationalistische blad Freeman sjournal bet donkbeeld geopperd van eon bijeenkomst van lersche laudheeren en pachters om een billijk plan te beramen tot een definitieve oplossing van de lersche landquaestie De afschalfing van het zoogenaamde dual ownership d w z van het bestaande gemeenschappelijfc eigendomsrecht van landheeren en pachters is volgens den aartsbisschop kennelijk het program der Begeering dat komt neder op afachafflng van het landheerschap zooals het nu in Ierland bestaat op dien grondslag zou zich de commissie die de aartsbisschop wenscht moeten plaatsen De mobilisatie van het 17de legerkorps in ZuidFrankrijk gaat tot dusver naar wensch In groeten getale komen de reservisten van alle kanten to Toulouse en de andere garnizoensteden samen en woraen in de gewone kazernes ingekwartierd Te Boraeauï zgn reeds 110 waggons ter beschikking gesteld der troepen die vandaar naar Montauban worden vervoerd Het geheele legerkorps zal U een sterkte van 40 000 man worden gebracht KENNISGEVING De BURGEMEESTER van GOUDA brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door dén eer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Rotterdam op den 30 AUGUSTUS 1887 is executoir verklaard het KOHIER No 5 voor de belasting op het Personeel dienst 1887 88 Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zijnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooreu te worden ingediend Gouda den 2 ptember 1887 De Burgemeester voornoemd VAN BERGEN OZENDOOEN PATENTEN KElVMSGErtlMG BUÉGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Gouda brengen ter kennis van alle Paieniplwhtige ingezetenen dat de Patenten voor het dienstjaar 1887 88 in gereedheid en op de Secretarie dezer Gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneer zij zich daartoe PERSOONLIJK onder opgave mn Wijk en Nummer hunner woning aanmelden van MAANDAG den 5n SEPTEMBER 1887 tot en met ZATERDAG don 17n SEPTEMBER daaraanvolgende des voormiddags van ID tot des namiddags 1 ure de Zondag uitgezonderd zullende overeenkomstig Z M besluit van 17 October 1820 de binnen dien tijd door de beUtnghebbenden niet afgehaalde PATENTEN door den Deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tim centen worden uitgereikt Zij die desgevraagd wordende hun PATENT of een afachnft van hetzelve niet kunnen vertoonen vervallen in eene boete van mjflien gulden Gouda den 2n September 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER BurKerltjke Stand GEBOREN 81 Kaf EliulMth Wilhelmiu anders A G Sckollm fD C Theoni Coni li Hirini ouders J B Goedbirt en A Foijk Jicaba Midelen anders R 6nvensttjn en L Piegeo 1 Sept JahnQDjci onder A vnn t Veld en M Mn Gelen OVEKUSDE M 1 Sept J ü Sehoonderwoerd ed J i n I eo ien 7 J 1 G Belaojc 87 j ONDLRTBOUWD 2 Sept I nn Weelden te Oondenk 20 j en J N Vermul 20 j C de Jong 85 j en H van Banren 80 j Moordreobt GEBOREN Adriuni ouden F Vink en W vin Spnng Zevenhuizen OVERLEDEN b fin Enen i m l Suerbier 84 j ADVERTENTIÊN V Getrouwd P ELöflOUT Gemgente Secretarit van Zevenhuiz en M VAK DIB MOLEN die ook namens wederzijdgche betrekkingen hunnen dank betaiKen voor de vele blgken van belangstelling bg hnn Hawelyk ondervonden Beett 2 September 1887 Voor de vele blaken van belangstelling ondervonden bg het overlgden van mgn geliefde Echtgenoote CATBARINA MARIA de ZEEUW betnig ik gok namens wederzgdsche familie mgnen hartelgken dank Uit aller naam J H D WILDE Gouda 3 Sept 1887 Met 1 OCTOBER wordt in de Kinder Bewaarplaats gevraagd een Dagmeisje boven de 16 jaar die gewend is met kinderen om te gaan Loon ƒ 1 50 per week en Zondags vrij Zich te vervoegen bg Mevr KONING MÜNTING Peperstr t m CURSUS 1887 88 DAMES en HERREN welke daaraan wenschen deel te oemen gelieven zich te vervoeijen op de Bovenzaal van den Heer A DAM Kleiweg op 7 SEPTEMBER a s s avonds van 8 tot 10 uur Het bestuur Voor Dames ook schriftelijk met fr brieven motto cDa nsclubi Bureau Goudsche Courant vóór 15 Sept a s KLEIWEG E 97 LAGER Sier 12 Ct per Fl LAGER GERSTE lO Ct A DAM TTÊËGËNpBÏÏË r TANDARTS iederen Maandag te consulteeren van 10 3 uur Ktfiiweg 97 De ECflTE NORHAALGÜËDERËN Prol 6 JAEGER aar met de handteekening van zgn Alleen en uitsluitend veikrggbi bij D HOOGE f BOOM AGENT voor Gouda en Onjstreken Een administratief persojjn ond 24 jaar van P G zoekt een en 7 ag zich gaarne belast mei SCHRIJF WERK of het bghouden van BOEKEN voor eenige nren daags daar hij bekend ia met het dubbel BOEKHOUDEN Brieven franco onder N 1552 aan het Borean dezer Courant Heden VEBSCa VO BHANDENs Verschillend klein GEBAK als Epines Augustines PALAIS DE BAMES ROOAIHOORI $ enz H J Ml KABEL Cnisinier Patissier Oosthaven B 36 Godxia Terstond GEVRAAGD eeta R K DA GMEfSJE niet beneden de 15 jaar Adres HOOGSTRAAT A 119 Badisde SchifEfahrts Assecuranz OeseUschaft te Ifannheim 1840 testortMk 500 000 Mk 1000 000 Wg hiermede ken KAPTIJN Goiida de Agentuur RIVIER LAN D opgedragen OPGERICHT 11 Eerste Emissie Mk 2000 000 Kapitaal en Extra Reservei Den Handelsstand geven nis dat wg aan den Heer Fluweelen Singel 593 te voorVerzekeringen van ZEE en POSTZENüINGEN hebben Onder aanbeveling DE DIRECTIE KIPPENVOER per 100 KG en GERST per minstens 25 KG Gezonde KLEINE TARW ƒ 6 40 vermengt met MA S 100 KG 7 20 wordt bj franco geleverd door R SLEGT StolwijhenluU If