Goudsche Courant, woensdag 7 september 1887

1 Woensdag 7 Septeoiber JN 3596 1887 BOTTERDAM Belangstellenden die gebruik wensohen te maken van de VOORSTELLINGEN in dit Saisoen even als de Torige jaren per Extra Trein worden beleefd nitgenoodigd eene VERGADERING te komen bgwonen aanstaanden Woensdag zeven September des BTonds ten acht uren op de borenzaal van het Koffiehuis cdbHarmomk aan de Markt te öourfa Namens de Directie M VAN DAKTZIG GOUDSCHE COURANT JVieuwS en Advertentieblad voor Gonda en Omstreken Afzonderlgke Nonuners VIJF CENTEN De Ihseadlng van advertantiöa kaQ geKtaiaden tot één nor des namiddagB van den dag der nitgare Holl Maatsch van Landbouw Afd ODDEWATER en OMSTREKEN TiD Vee Landbouwgereedschappeo enz te OVDEWATEB Goedgekeurd b Koninkl besluit van 22 April 1887 MOO LOT UN Prja per Lot 1 per 11 Loten ƒ 10 Trekking 15 SEPTEMBER 1887 t De uitslag der Verloting wordt d oor middel der Utrechtsche Courant Nieuws vfui den Dag Schoonh Courant en het Nieuws bekend gemaakt alsmede door Trekkingslgsten De prezen worden zooTeel mogelflk op de Tentoonstelling aangekocht De waarde der minste prgzen zal den prgs ran het Lot te boren gaan I e Verlotings Commissie A T4H AELST Voorzitter P J RAHMS Secretaris H T VERHOEF Penningm Voor Oouda de Loten uitsluitend rerkrggbaar bfl de HH M J OGIER en Co W Schalekamp Jr HAVEN 17 heeft dagelgks VERSCH roorhandeu üiverse Coolituur Gebakjes Room Amandel Schuim enz KATTETONGEN EPINBS FRANSCH BANKET OESTERTJES WELLINGTONS BOTERKOEK eni euz HEDEN AVOND Roomhorena aangesneden Taart Tompoucea Chipolata a Wed BOSMAI TIENDEWEG D 84 een prachtige sorteering nieuwe WINTEE EOKEEN KOUSEN SOKKEN Alle nuancen in direrse soorten WOL ONTVANGEN de nieuwe SEl SAIS0 7 ST0FrEN by bestelling wordt binnen drie dagen zeer net gemaakt en gelererd door B C VERWEIJ Marchand Tailleur te Gouda Oostharen B No 16 roor MANNEN VROUWEN KINDEREN D HOOOEKBOOil ONTVANGEN De Nieuwste BEUI SAISON STOFPEN J HOOGEI BOOIIl BIEEBOTTELAEU KLEIWEG E 97 MüNCHENER PILSENER LAGER en GERSTE BIER op fust en beugelflesschen A DAM GOUDA JMAHRT A 132 Magazijn van Naaimachines ran Ameriiaansch DuitscK en iSn efoc ifabricaat worden op proef gelererd ook MÜTSENPLOOIMACeiNES Gratis onderricht F W STÜTE Werktuigkundige Münclieiier Dortmunder BELEGEIV GERSTE DUBBEL ÖS Vf if i 4 r s ujoomsoj qasjjflaa 1 ïsüiv Prijsvermindering WEGENS VERTIMMERING A van OS Az Kleiweg E 73 p 4 PUIKE OUDE Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg M PEETERS h te NB Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE SCHiEDAMMER W J VAW LEEUWEN SPIERINGSTRAAT 41 de ONTVANGST eener Bericht met deze fraaie Collectie zoowel in hang als staande LAMPEN Vopr het rerlichten ran Winkels Café g Scholen en Werkplaatsen rerschillende soorten De echte Lampe Beige zjn op de bollen gemerkt Lampe Beige Brereté L en B 1883 Openbare Verkoopin op DINSDAG 20 SEPTEMBER a s in het VBdDüHüls in de Nieuwsteeg te Gouda Tan MAHONIEHOUTEN en andere Bedden en Bedden foed KLBEDMR BN en Openljare Verkooping ten orerstaan ran den Notaris G C FOETUlnr DEOOGLEEVEE op WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1887 des roormiddags ten elf nre in het Koffiehuis Hahmonii aan de Markt te Gouda van No 1 Een WINKELHÜIS en ERF aan de Westharen te Gouda Wflk B No 198 Terstond te aanraarden Ns 2 tot 4 Drie HUIZEN en ERVMSinde Kuiperstraat te Gouda Wijk K NrsW09 223 en 226 En Nrs 5 tot 10 Zes HUIZEN met ERVEN en GROND aan de Vest te Gouda Wp O No 595 tot 600 De perceelen zyn te bezichtigen de drie laatste werkdagen róór den dag der reiling en op dien dag des roormiddags ran 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten kantore ran den Notaris FORTUUN DROOGLEEVER roornoemd Hoogere Eurgerscliool en PROGYMNASIÜM Voor de levering der LEERBOEKEN ATLASSEN WOORDENBOEKEN enz op bovengenoemde inrichtingen in gebruik bevelen wg onze firma beleefdelgk aan A KOK COMP Boek en Kantoorhandel GOUDA KLEIWEG Inlichtingen Attesten en Prgscouranten gratis f Bede om Hulpl De ondergeteekenden van nabg met den nood dezer weduwe bekend doen hiermede een beroep op de liefdadigheid hunner stadgenooten tot ondersteuning ran de nagelaten weduwe en straks vier kinderen ran GERRIT rA VLIET gewoond hebbende en orerieden op de Karnemelksloot No 451 ten einde haar zoo mogelijk uit de eerste nood te redden Gouda 27 Augustus 1887 A VINGERLING S LAFEBER P BLAZER A VAK dbk LAAN welken zich gaarne bereid rerklaren giften in ontvangst te nemen Snelpersdruk van A Bmnkman te Gouda De nitgate dezer Coarant geschiedt 2M NDAG WOENSDAG en VRIJDAG Is de Stad geschiedt de nitgare in den arond ran DIN8DAÖ DONDERDAG en ZATERDAG De prgB per drie maanden ie 1 25 fiwieo per post 1 50 Ua de verMezlngeii Zooals te verwachten was hebben de verkiezingen weinig verandering gebracht in de samenstelling der Kamer Behalve te Leiden waar de anti revotutionaire en katholieke bondgenooten bezig zgn elkander den tweeden zetelte betwisten is er bij de kiezers aan geeneverandering gedacht Te Winschoten en teAlmelo was men genoodzaakt andere mannente zoeken dsar de beeren De Vos ran Steen IV Machtde8Koning9 54 14 V Stat nGene ial 49 28 VI Pror St en gem I est Ö8 14 VII Justitie 55 17 Vin Financiën 42 22 IX Defensie 55 20 X Waterstaat 56 21 XI Addit bepalingpn 55 19 Bg het raadplegen van dit Igstje valt al dadelijk in het oog dat verscheiden ontwapen reeds aangenomen zjjn met meer dan der uitgebrachte stemmen hetgeen thans in tweede lezing een grondwettelglc vereischte ia Deze kunnen buiten beschouwing bljjven oiudat wij van hun aanneming volkomen zeker zgn Blijven du3 over de ontwerpen onderNo 1 2 5 en 8 Bjj de stemming over twee eerste voorstellen was de opposi tie het gevolg van de onzekerheid en de weifeling die er nog in het antirerolutionaire en katholieke kamp heerschten Men wist nog niet of men de non KMn aiw politiek zou roortxetten dan of men ellt voorstel naar zijn innerlgke waarde zou bedordeelen Gaandeweg evenwel staande tegenOt er de taoeengesloten liberale partg die vast besloten was de herziening te doen slagen Voor zoover van haar afhing zag men van nutteloos verzet af en besloten de kerkelgke partgen tot medewerking Reeds bg No 3 waren die hekken verhangen Het geringer aantal temmen roor No 5 is te verklaren uit het waatroowen dat enkele antirevolutionairen koest en tegen de liberalen M B verdacht dezr van den toeleg om de kiesregeling aan te nemen zonder de additioneele bepalingen op dsi stuk Na verwerping van pn roorstel m dn buitite in het hoofdstuk lelf id te g en besloot een ded der rechterzgde hnn stem aan dit roorstel te ontbonden Deze grond is thans vervallen De liberalen hebben de dadelgke invoering van de nieuwe kieswet evenzeer aanvaard als bet gewgzigde grondwetsartikel zoodatdit hoofdstak waarop de antirevolutionairen juist hnn grootste hoop gevestigd hebben stellig met meer dan het vereischte aantal stemmen zal worden goedgekeurd Bg No 8 ontbraken verscheiden liberalen op t appel die tegen de aangenomen bepalingen bezwaren hadden doch nit hetgeen thans bekend is omtrent hunne gezindheid blgkt dat voor verwerping geenorlei vrees behoeft te bestaan Men mag dus als vrg zeker aannemen dat alle ontwerpen de behouden haven zullen bereiken N de verwerping van het voorstel Schaepman door de Eerste Kamer bestond voor een oogenblik de vrees dat de rechterzgde zich wreken zoude door afstem ming van alle ontwerpen behalve dat omtrent het kiesrecht Sedert heeft echter het hoofdkwartier der antirevolutionairen besloten de hervorming van het kiesrecht te aanvaarden als middel om tot een beteren toestand te geraken terwgl tevens werd rwklaard dat de nannemiu der overige ontwerpen niet streed mot de beginselen der partg Geru t mag dit beschouwd wordeu ah een rerzachtende uitdrukking voor het geheel opgeven der politiek van verzet De Katholieke Unie laat aan baar geeetverwnnten geheele vrijheid behalve wat de Defensie betreft Waarschijnlijk stemmen de anti revolutionairen behalve Keochenius en een paar anderen ook thans weder vdór dnt hoofdstuk en van die zijde dreigt evenmin gevaar De katholieken echter schijnea den verplichten ii jig3ilienst onverzoeiilgken h aat gezworen te hebiftn en zijn dus voornemens alle pogingen in het we k te teH om de hervorming der landsverdedigiüfp U verijdelen Behalve de heer lleeker st aV die geheele ADVBETBNTlfiN worden geplaatst ran 1 5 regels 50 Centen iedere rege meer 10 Centen GROOTS LETTSB8 worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Adrertentien gratia opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags rerschgnt fractie vermoedelijk tegen Dit zal de voorstanders wel tot dubbele waakzaamheid nopen en niet zonder invloed blijven op de herstemmingen te Leiden en te Winschoten De liberalen zullen wel doen daar den doorslag te geven aan voorstanders van het regeeringsToorstel Indien eenig ontwerp gevaar loopt dan is het dit doch wg hebben goeden moed dat het vereischte aantal tegenstanders niet zal worden bereikt Met grond kan dus verwacht wonlen dat spoedig na 19 dezer den datum der opening van de kamers de laatste hand aan het groote werk zal gelegd wordea waarvan alle partgen verbetering wachten in den onhondbaren toestand onzer binnenlandsche staatkunde Als men den afgeloopen rerkiezingsveldtocht zich zoo voor den geest terugroept valt de groote kalmte die er bg geheerscht heeft elk in het oog Een vreemdeling u niet gedacht hebben dat ons volk zich opmaakte om uitspraak te doen over zulke gewichtige quaestiën De overtuiging dat de herzieniug zoo goed als beklonken was heeft zeker haar invloed doen gelden Alleen in een paar districten waar men vreesde voor de pas herwonnen meerderheid heeft men eenigen ijver getoond Zoo b v in deik Haag en te Middelburg Overal elders is ter nauwernood het aantal stemmen uitgebracht van eene gewone verkiezing Nergens een spoor van de buitengewone inspanning van verleden jaar Ook niet in ons di rict Met enkele uitzonderingen is hier in alle gemeenten zonder eenig animo gestemd Oudewater maakt op bet Ijjslje een bijzonder goed figuur doch de westelgfce gemeenten juist die welke met Gouda vereenigd bljjven toonden weinig belangstelling Zij bewaren zeker hunne krachten voor de nieuwe kamer van 100 Wg hopen bet en zouden het gaarne beleven dat ook daar slechts een onbeduidende fractie de zieken en de afwezigen zich van de stemming onthield Onze candidateu behaalden een fatsoenlijk aantal stemmen ongeveer het gemiddelde der lantsie jaren als men de verkiezing van 86 buiten rekening laat toen de liberalen ruim 400 stemmen meer telden Wat zal de toekomst ons brengen V Niemand dia het weet t zeggen doch dit is zelcer dat de eerste proef tnet het uitgebreider stemrecht en de nieuwe indeeling eenige buitengewone inspanning waard is en dal de liberalen reeds nu nioet ii zinnen op middelen om dan alle man in t veld te brengen BINNENLAND GOUDA 6 September 1887 In de hedenmiddag gehouden vergadering van don emeenteraad die door 15 leden werd bijgewoosd l4 j