Goudsche Courant, woensdag 7 september 1887

1887 N 3597 Vrydag 9 September Op d kade berondea tioh ook de hier De Stuers de afgevaardigde voor Ostende en de heer Grattan de Engelsche consul te Ostende De burgemeester Jaaawns is gevaarlijk ziek en heeft de waarneming van zijn ambt opgedragen aan den schepen Maryssael GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken J BE EEBAAB T la Confiteur Patiuür Benig Depdt van de met Zilveren Medaille bekroonde imim mmi uit de fabriek van J K SaMMER Den Haag ADVEBTEI riEl l in alle Binnen en Buitenlandsche Clouranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda OOST INDIE Nederlanders die dienstuemen bij het Indische le er ontvan gen bij het aang aan van eene zesjarige verbintenis een handgeld van DUIE HOITDEED GULDEIT Aanbrengpremie TIEN CfULDEN ISadere inlichtingen zijn ffratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en hj alle Burgemeesters Snelpersdruk van A Biunkuan tè Gouda Vervolg Gouda Wit 27 zet B 4 A 8 TWEEDE COEEESPONDENTIE PABTIJ tusschen Gouda en Utrecht Positie na den 26 zet van wart Wit Koning G 1 Kasteelen B 8 en F 1 Raadaheeren A 4 en B 4 Piopnen A 6 B 2 E 5 F F 8 en H 2 Zwart Koning O 8 Kasteelen B 8 en F 8 Paard D B Pionnen A 6 O 4 D 6 F 7 G 7 en H 7 Utrecht Zwart 28 29 30 31 32 33 84 35 36 7 38 39 F 1 D 1 E B X I 6 D 6 D 7 D 1 D 2 D 2 E 2 A 3 C 5 E 2 D 2 C 5 B 6 A 4 C 6 B 6 C 7 C 7 X B 8 C 6 A 4 zet C 4 X B 3 D 5 B 4 F 8 D 8 G 7 G 6 G 8 G 7 ff B 4 C 2 38 B 8 B 7 B 7 B 8 C 2 E 1 E 1 C 2 C 2 B 4 D 8 X B 8 Utrecht abandonneert INGEZONDEN M jnierr de Sedacieitr De opgaven omtrent het aantal kiezers voor lieden der Tweede Kamer voorkomende in Vw nummer van 1 1 Zondag verschillen nog al aanmerkelgk met die voorkomende in de Nienice GouKouiar van dien dag Daar ik gewoon ben na elke verkiezing aanteekeHing van een en ander te houden zoo zou U mij zeer verplichten na te gaan indien zulks mogelijk was welke opgave de juiste is Onder dankzegging voor de toegestane plaatsruimte Een Stemoeeichtigde vooE DE Tweede Kamer Gouda 5 September 1887 Naar oqMlndmg van ktt bovenstaande kunnen mjmededeelen dat de door om gepubliceerde lijtt deJuüte H Be door de Nieuwe Oouwenaar geplaaiétec ers xyn èyna alle foutief Fergüèen py ons niet dan bevatte laatetgenoemi blad de ciiferi zooale zyvroeger aren Kaanan depubltceertuff du minder eigenaardig moet worden geacht Dï Redactie KEXMSGEriIMG De BUBGEMEESTEB van Gouda brengt bg dezeter kennis van de belanghebbenden dat door denHeer Provincialen Inspecteur dor Directe Belastingenenz te Rotterdam op den 2 September 1887 isexecutoir verklaard het KOHIER No 6 voor de belasting op het Peraonflel dienst 1887 88 Dat voormeld KOHIER ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den b de wet bepaalden voet ie voldoen en dat hedan ingaat de termen van l ne Maanden binnen welken de reclames behooren to worden ingediend Ooada den 5 September 1887 De Burgemeester voornoemd fc VlN BERGEN IJZENDOORN KENNISGEVING BURGEMEF TER en WETHUUDERS van Gouda brengen ter kennis van de Ingezetenen dat de BEGBOOTING van de Inkomsten en Uit g ven der Gemeente over het diens aar 1888 gedurende veertien dagen de Zon en Feestdagen uitgezonderd op de Secretarie ter lezing van een ieder is nedergelegd van des morgens ten tien tot des namiddags ten ée ure terwgl bovendien tegen betaling van kosten afschrift dier begrooting kan worden verkregen Gouda den In September 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER Burgen Ijke Stand GEBORKN S Sept Willcoioi ouden J de Joafi es V de Mol 4 Theodora Ida Joeioa ouden J Hondijck ea H Mf Peelers JofaanDes ooderi A Borst eu W Nobel OVERLKUEN 2 Sept C Metse 1 j 4 m 8 Itkkerktrk 2 n W S de Jong 11 d A Prios wtd A na Ot 79 ADVERTENTIfiN Voorspoedig bevaUen v n een Zoon M A TONINOBdsch Del t i Sept 1887 Voorspoedig bevallen Tan een Dochter Mevrouw J de WILDT Rotst VAN LlllBVBO Haarlem 6 September 1887 l September overleed in den onderdom van 67 jaren onze Vader en Behawdvader JOHANNES GERABDÜS BELONJE in leven Mr Meubelmaker M C BELONJE L J BELONJE B C BELONJE BïüKijMA Oe zaak zal Toorloopig op denzelfden voet worden voortgezet Heden overleed na eene kortttondige ziekte onze geliefde Moeder en Behnwdmoeder A PEINS Wed van den Heer A van Os Uit aller naam A VAN OS Az Gouda 5 Sept 1887 ♦ Voor de belangstelling betoond bfl de geboorte van onzen Zoon betaigen wy on n bartelgken dank E P VAK CITTERT Je A P VAM CITTERT Hdbicb Gouda 5 Sept 1887 Voor de eer vele bartelgke blgken van belangstelling ond rvoilden 4 g het overladen van myn geliefden Echtgenoot den Heer JOH AN PIETER WELJBB Apotheker alhier betuig ik allen mgn weigemeenden dank Mevr de Wed J P WEIJE t VAN TjlOTSENBUSO BEKWAME METSELAARS GEVRAAGD Adnes nienw terrein Gasfabriek NIEUW NIEUW INMAAKFLESSCHEN hermetisch gesloten Inhoud Prija Per flacon 2 Liter 37 l j 32 1 27 V4 22 20 et Witte of St Jan Uitjes f il 20 ets het Pond AUGURKEN CHAELOTTEN SNIJBOONEN PRINSESSEBOONEN en verder alle soorten Gfroenten Fruiten én Kruiden VOOR DE INMAAK J GEBK1TSEI Meesterfeneclit en Vrouw BVBAAGD op de ZAANLANDSCBB STOOM WASCHen BLEEKINRICHTINQ te Zaandam Salaris 20 per week benevens vrfle woning Franco Brieven met getnigschriften te zenden aan de Directie Latenstbin Van de Stadt ONTVANGEN de nieuwe BEUI SAISON STOFFEN by bestelling wordt binnen drie dagen zeer net gemaakt en geleverd door B C VERWEIJ Mareband Tkillenr te Gouda Oostbaven No 16 Prijsvermindering WEGENS VBRTIMMBRINO A van OS Az Uweg E 73 Prima qualiteit THEE van W J V D 300R te Vlaardingen van af ƒ 0 80 tot 2 50 per 5 Ons in pakjes van H Qr 1 H Gr en 2 H Gr verkrjjf baar bg W SCHALEKAMP Jr Haven 17 Oouda Uit dé hand TE KOOP eeEbouten VIJZELSFZL Te bevragen bg ü VAN DEB LAAN Wateimolenaar te HAASTRECHT IcöTiNSËBra voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEMK Z GOUDA 8 September 1887 By Zr Ms beslait is aan mr E Opzoomer op bet daartoe door hem gedaan rerzoek eervol ontslag verleend als kanloorechter plaatsrerranger te Gouda De begrooting der gemeente Gouda voor 1888 zooals die door B en W b j den raad ia ingediend bedraagt in ontvangst en uitgaaf S79 224 93 Bij die begrooting wordt voorgesteld om voort te gaan met de restauratie ran het raadhuis Nadat de Saadzaal geheel gerestaureerd is en Burgemeester s kamer ook een restauratie heeft ondergaan die bijna voltooid is het pUfond en de schoorsteen maken een zeer goed effect achten B en W het wensoh k nu de vestibule onder handen te nemen waarvoor dan ook een aom wordt uitgetrokken Verder stellen B en W voor de Boelekade van eene klinkerbestrating te doen voorzien Zg zyn voorts voornemena in het voormalige huis van bewaring eene kamer voor den Commissaris van Politie in te richten tot het houden van instructien een paar vertrekken aan te wqzen als tydeijjke verblijfplaats van arrestanten en een Agent van Politie als concierge aldaar te doen wonen die tevens belast zal z jn met de bewaring van leden der Schutterq aan wie provoost arrest is opgelegd Op de begrooting is 1300 gebracht voor vernieuwing van 54 meter sohoeiing langs een gedeelte van het bassin in de zwemsohool De koeten van oprichting der stichtingen bedoeld in den uitersten wil van wglen Mej H H Hoffman gesticht voor vrouwen en meines uit den fataoenl ktB ataad en vdksgaarkeiiken wasromtimt later door B en W de noodige voorstellen zullen worden ingediend worden in deze begrooting geraamd op 50000 Tot Onderwyzeres te Nieuworkerk a d Usel aan de openb school HooM de heer L Tol is benoemd Mejuffr O Kok onderwijzeres te Qonda Gisterenavond had alhier eene vergadering pbiats van Goudsche ingezetenen die evenals vorige jaren verlangen in het a st seizoen eenige vooratelluigen van de Duitsche Opera te Botterdam b j te wouen en na afloop daarvan met een extra trein huiswaarts te keeren De Directeur der Op ra de heer Bolle on de secretaris der Directie de heer Kd Hatthea woonden deze vergadering bjj Eerstgenoemde opende haar en deelde mede dat de inwoners van Gouda opnieuw in de gelegenheid zouden worden f esteld op gemakkelqke wjjze de Opera te bezoeen De voorstellingen zouden thans dit voor hebben boven vtoeger dat zq gegeven werden in een aohoi wburg die in alle opzichten uitatekend was ingericht en die zoowel uit een oogpunt van schoon duratief als wat het gemakkelijke der zitplaatsen betreft niets te wenschen overliet Voorts waren uitstekende maatregelen genomen tegen brand f evaar en over t algemeen was de inrichting van ien aard dat spr die in het baitenland al hrel wat schouwjburgen gezien had gerust kon verklaren dat de Botterdjimsche Schouwburg met de schoonste buitenslands kon wedqveren De kosten voor de opera directie in dit nieuwe gebouw zouden echter ook grooter sqn de huur die ig moest betalen was hooger de koeten van gaslicht veel meer enz zoodat de prgzen voor de coupons te betalen ook liit den aard der zaak iets hooger moesten zgn dan bet vorige jaar Die prqzen z n Balcon Stelles 4 Fauteuil d Orohestre en Baignmre l Parket j js Loge ook de frontloge 2 Parterre en zijloge i go Wat de prijs betreft der retonrkaarten van de Kijnspoorwtgmij viel mede te deelen dat de Directie dier Maatschappij een hooger bedrag vorderde dan het vorige jaar en wel voor een kSarlge Ie kl J 1 05 en 2e kl ƒ 0 S5 doch daar dit welUoht een bezwaar zou zijn voor vele deelnemers had de Opera directie besloten dit meerdere voor hare rekening te nemen en dus zou de prijs der retourkaarten geheel dezelfde zijn 4 vroeger 0 85 retour Ie kl 0 65 retour Se kl Het bespraken der plaateen zal geheel op dezelfde wijze wijze geschieden als het vorige jaar Wat de op te voeren opeta a betreft kan worden medegedeeld dat althans ééa nieuwe opera v worden opgevoerd nl Komg Jrpad van Th H H Verheij tekst van Fiore della Neve terwyl een die in zeer langen tijd niet is opgvvaerd nl HaidetekaclU bpnieuw zal worden gemonteerd De Opera s zullen worden gegeven ééns per maand te beginnen in October en wel op Zaterdag en er zal voor worden gezorgd dat zg met vallen in een week in welke in Ons Genoegen eene tooneelvoorsteiling gegeven wordt De data zullen later tijdig worden bekend gemaakt Na afloop der vergadering werd door de aanwezigen reeds dadelqk voor een aantal coupons geteekend De gelegenheid blijft daartoe open waartoe men zich vervoege bij den beer M van Dantzig alhier BeUngstellenden die i meer willen weten aangaande de inrichting vu den nieuwen Botterdamsehen schouwburg verwijssn w naar de beschrijving daarvan voorkomende op biz 2 ea 3 van deze courant In ons vorig nr hebben wij medegedeeld dat bü den gemeenteraad twas adressen waren ingekomen houdende bezwarsQ tegen de o mehting eener Hoogere Burgersebod voor meiqee in dese gemeente Deze adressen jn van den volgenden inbond Aan den Mdadttbaren Raad der Gemeente Gouda Geven mM venohuldigden eerbied te kennen Ondergeteekenden burgers der Gemeente Gouda beUnghebbenden in het algemeen welzija der burgerij y dat z kennis genomen hebben van eSn verzoekschrift aan den Gemeenteraad onderteekend door W Begeer e a inhoudende verzoek s opheffing van de bestaande 2e burgerschool voor meiues i uitbreid zoo noodig van de Ie burgerschool voor meiqes c de oprichting eener Hidddbare school voor meisjes Ondergeteekenden willen b deze Uwe achtbare vergadering ifijzen op het onrechtvaardige van dieh eisch Wordt toch de school voor M O opgericht dan zal dit ten bate zgn der gegoede burgerij De zoogenaamde kleine burgerij zeker wegons heffing van een tamelijk hoog schoolgeld i et van het onderwijs op die school kunnen genieten En juist omdat die school slechts door een gering aantal leerlingen zal worden bezocht zullen de inkomsten in verre na niet opwegen tegen de uitgaven en dl belastingschuldigen worden dan weder het kind van de rekening Wij wülen geen begrooting maken doch zeker zullen de reeds hoog opgevoerde beUutingen nog hooger worden De tkleine burgerij zal dua moetm bijdngen jol het onderwijs der dochterC van meer gegoeden Waarom volgen de hh Begeer e a niet bet voetspoor van hen die in deze stad verschillende inrichtingen van ooderwgs hebben opgericht en die bekostigen uit eigen fondsen Een groot aantal kinderen toch bezoeken die bijzondere inrichtingen van onderwijs waaldoor eene aanzienlijke uitgave der stadskas wordt bespaard Verondersteld Hu dat de bestuurders dier inrichtingen van onderwijs een verzoekschrift bij don Baad indienden om voor die kinderen een g ost van ƒ 1 per hoofd te willen uittrekken op de tedelijke Begrootin wie weet welk alarm er dan ontstaan zou bü hen die thans 140 ii 160 voor hunne kinderen per hoofd vragen In het verzoekschrift wordt nog wel ter loops gewezen op de financieele bezwaren doch de gedathte om die gewensohte inrichting nu eens uit eigen fondsen in bet leven te roepen schijnt den hh Begeer e a niet ingevallen te zijn Zijn genoemde hoeren zóó overtuigd van de noodzakelijkheid dier Hiddelbaie school voor meisjes laten ze dan zelf de hand eens aan t werk slaan Dan eerst zal het blijken dat het wezenlijke erntt is die hen leidt terwijl nu een aalmoes gevraagd wordt aan de belastingschuldigen dan eerst zal het blijken dat genoemde heeren niet willen behandeld worden als zij die van de diaoonie trekken Met het oog op het onbdlijke van hun eiacb en op de zeker schadebjke hoancieele gevolgen voor onze stad hopen ondergeteekenden dan ook dat het den Baad behagen moge afwHzend te beschikken op het adres der hh Begeer c s daar de bewuste zaak geen algemeen maar slechts fir toonlyk belang is t Welk doende K JONKHIID P M BOOSKNDAAL G os Baadt E J WiiKtjis P W Kamphuizen G ToouMVLin H W M Stkvens H W Orro I J BoNNira J i VntDKns H Kemp C Beunt A GiEssEN J Koenes L V D Wolf H M Deecksem A Dl Baadt A Vmoeelino J H VAN nEK Toot W J Diecksen Gouda Augustus 1887 Aan den Gemeenteraad van Gouda Geven met verschuldigden eerbied te kennen de ondergeteekenden ingezetenen dezer Gemeente Dat zij kennis genomen hebben van bet adres dsf keeren W Begeer J Breebaart Lzn e a waarin Ü wordt verzocht ten 1 op de aanstaande begrooting een post nit te trekken ten eiede te vomrien in ds dringende behoeften welke volgens adressanten in deze gemeente bestaat aan middelbaar onderwijs voor meisjes en ten 2 U wordt gevraagd opheffing van de tweede burgerschool voor meiqei uitbreiding zoo noodig van de eerste burgerschool voor meiqes en oprichting eener middelbare school voor meisjes Dat volgens hun meening de behoefte aan eenmiddelbard school voor meisjes niet zoo dringend isals adressanten willen doen voorkomen Dat zoo er al eenige behoefte bestaat dit slechts gevoeld wordt door een betrekkelijk klein gedeelte der ipgezetenen Dat het niet aangaat ten voordeele van enkelen bet van alle bebistingbetalende burgera geïnde geld aan te wenden vooral dan niet wanneer het gezeten on gegoede inwoners betreft die bij eenigen goeden wil zich zelf zouden kunnen redden Dat dus de oprichting eener middelbare school voor meisjes niet een algemeen belang kan genoemd worden Dat de oprichting der gevraagde school waarschqnlijk verhooging der belastingen zou ten gevolge hebben wat vooral thans met het oog op den achteruitgang in zaken waaronder vele bebistmg betalende burgers gebukt gaan dient vermeden te worden Bedenen waarom ondergeteekenden U eerbiedig verzoeken het door de heeren Begeer e a gevraagde niet toe te staan Gouda 6 September 1887 Het welk doende H M Cabuib A WoLPr H GOOEISSEN Ph i VAN DEB Stok CoBN VAN Leeuwen F F KNaULMANN G Soos W Bozestraten H N VAN SCHAIK G H Schdttelaab J J VAN Leeuwen C F BuscH F Bahlhann N Olifiebs G Houtman A H VAN DlLlAt M PlETEBS JZN P VAN DER Pol P W i VAN LUENE Z VAN DE KaSTEIUN G J Hketman A J V D Sanden B BOZESTKATEM i H VAN SteAjAten A DaiES Ch van den Bboek i H Schmidt W WlLDENBUaO J VAN DE PaTOOEDT A F BUUQEES A A Bisschop Ant Weck C VAN DEB Sanden B A Verzul