Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1887

is door zaakgelastigden ran het Uertogelyk Meininger Hoftheater hoogelyk geroomd Een betere lofspraak kan men niet wensohen Een machine onder den schouwburg dient npg vermelding ni de machine om zaal gangen en tooneel te verwarmen of zoo noodig te verkoelen en Tan versche lucht te voorzien Het is een zelfde toestel als in den groeten schouwburg te Dresden Als de tyd daar is om over de decoraties en de tooueelgordyn te oordeelen zal men zeker niet karig zijn in woorden van lof zoowel voor de boschdoeken do oude zalen het gezicht op Parys by nacht enz enz De eerste schilders uit het buitenland ook die uit het land waren ter mededinging opgeroepen hebben hun kunst getoond Lutkemeier uit Coburg voor groote architectuur Robecchi te Parijs voor moderne interieurs de wereldbekende Kautsky te Weenen voor landschappen terwyl de heer Bos kam te Amsterdam zijn gave kan toonen in HoUandsche landschappen De Schouwburg is opgetrokken in Italiaanschen renaissance styl op den tpp van den voorgevel prijkt het beeld der poëzie met twee kinderen het eene luisterende het andere schrijvende links en rechts van het vooruitspringende voorste deel staan in nissen de mnzen van het treur en blijspel daar omheen en aan de voorste zijvleugels de busten van Mozart Beethoven Shakespeare en Molière en de namen van Wagner Meyerbeer Bossini Gluck Weber Vondel Langendijk Snoek Bingley en Albregt Waar de rytuigen oprijden ia een open voorportaal rustende op vier kolommen Bondom het gebouw zijn toesteUen aangebracht om te gebruiken bij brandgevaar Ze zyn even practisch als die aan den stadsschouwburg te Hamburg Van de bizondorheden tot het geheel terugkeerende blijkt deze schouwburg een der fraaiste en meest praktische van ons geheele land te zijn De bouwmeester heeft zich zelf er een monument mee gesticht en zijn naam die tot nog toe hekend was door hot bouwen van enkele fraaie huizen hij het station van de Hollandsche spoor te Rotterdam voor goed verbreid De bouw heeft vier jaar geduurd waarvan éen niet mederekent toen de bonw wegens finantieole moeielijkheden stilstond Toen de 2000 palen in den grond waren geheid legde den 3en Mei 1884 een kleinzoon van den heer J v d Hoop Jac zn den eersten steen in tegenwoordigheid van belanghebbenden en autoriteiten De burgemeester van Rotterdam de heer Vening Meinesz hield toen o a ook een toespraak De kosten bedragen voor het geheele gebouw decoratief schilderwerk meubileering en stoffeering er onder begrepen 700 000 gulden BoUenlandsch Overzicht Een der te Pest verschijnende bladen beweert uit goede bron te weten dat prins Ferdinaut van Bulgarye tegen 9 October twee waggons van den Orient Expret te Orsowa heeft aangevraagd De prins begeeft zich van daar naar zyn hindgoed te Vacs Eonigen beweren dat deze reis de voorbode is der afdanking maar van andere zyde Wórdt gemeld dat s prinsen moeder prinses Clementine zich ook naar Vaca zal begeven en dan met haar zoon naar Sofia zal vertrekken In allen gevalle worden te Sofia in de vorstelyke konak reeds toobereldselen gemaakt voor de ontvangst der prinses Betreffende de houding der mogendheden zijn og geen verdere besluiten genomen Van officieuze zyde wordt uit Parys verzekerd dat Duitschland RusUnd en Frankryk hot volkomen eens zyn maar daarentegen blijven Engeland Oostenrijk en Italic even stellig in de oppositie Intusschen wacht de Porto met haar optreden totdat de mogendheden het eens zyn geworden Misschien duurt dit lang genoeg om den prins gelegenheid te g Ten zijn troon wat steviger te vestigen Volgens de Temps hebben de onderhandelingen tusschen Engeland en Frankrijk Over de neutralisaüa van het Suezkanaal en over do oplossing van het geschü omtrent de Nieuwe Hebriden eindelijk tot een resultaat geleid Do Pransche minister van buitenlandsche zaken IS nu ook te Parijs teruggekeerd Het éérste werk Tan den heer Flourens was de gezanten Waddington Herbetto Laboulaye en Decrais te ontvangen die nu weer naar Londen Berlyn Petersburg en Weenen zullen terugke ren Inmiddels maakte de minister van onderwijs SpuUer zich weer verdienstotmK door de onthulling van een standbeeld bij SX f het Voltaire voor wien te V lol dbeeld is opgericht Spull ede lokfe weer jenige kreten r Boulang ui iaar TiTv plechtigheid naar Tensch r J f i t standbeeld onthuld voor den componist Victor Massó Daar trad deheer Julaj S mon als feestredenaar op De berichten betreffende de mobilisatie blijven C WlUiZlUS J VAN DEB GeEST F F JOMNK J H Faad Hzn C A B Bantzingek N Meubs J J M Trub J f tan Velzen N DE Gbaaf f H Peetebs W ËBBEBTILS P P BOVHANS N TAN WUK A Vebhabt F H WiLUENBIiBO Te Zevenhuiïen iqn herkozen als Wethouders de heeren K Jougeneel en 3 Dogterom on als Ambtenaar ran den Borgerlqken Stand de heer E Jongeneel Te Gouderak is herkozen tot Wethouder de Heer II de Jong te Berkenwoude de Heer C Meerkerk Herbenoemd tot Wethouder in de Gremeeute Haastrecht de hh F J den Hertog i J C Muller Idem voor de Gemeente Vlist deJRi J Kasbergen en A Schep De komst van Domela Nieuwenhnis te Hotterdam heeft gisteren avond aanleiding gegeven tot ernstige wanordelijkheden Toen hy om 8 i ure in het Volkskoffiehuis kwam stond daar een groote volksmenigte met de kennelijke bedoeling hem een minder aangename ontvangst te bereiden dan hem daarbinnen wachtte De politie had moeite hem te beschermen Toen hij het huis was binnengegaan gooide men de ruiten in en wilde eveneens naar binnen De politie hield dit aanvankelijk tegen doch ten laatste was dit niet meer mogelijk Domela Niouwenhuis en zijne aanhangers wisten maar juist by tijds te ontsnappen en vervolgens werd in het gebouw een groote verwoesting aangericht Binnen een uur tijds was alles tot een ruïne gemaakt Later werd nog bij een paar socialisten de ruiten ingeslagen en alom klonk de kreet leve de Politie I Den geheelen avond bleef het in de stad zeer woelig De Algemeene Nederlandsche politiebond telde op 1 Augustus 11 151 leden en 89 donateurs terwijl het getal van hen die den Bond jaarlijks met giften van ƒ 6 tot ƒ 1 steunen 64 bedraagt Onder de leden zijn 8 leden van de reohterlyke macht 7 burgemeesters 6 commisaarissen van politie 10 in pecteurs van politie 31 agenten van politie 16 rijksveldwaohters 70 gemeente veldwachters en 1 gepensioneerde rjjksvoldwachter terwyl de minister van justitie donateur van den Bond is Over de verschillende provinciën zijn de leden alJlus verdeeld Groningen 5 Friesland 17 Drente 4 Overijsel 3 Noord Holland 17 Zuid HoUand 20 Zeeland 7 Gelderland 52 Utrecht 17 NoordBra bant 7 en Limburg 2 Naar aanleiding van hot gebeurde met de voeding Wr soldaten te Middelburg schrijft de Midd Ct o a Het is van algemeene bekendheid en meetmalen werd daarop reeds gewe en dat het vleesch meestal Teel te laag wordt aanbesteed en er voor den aangenomen prys onmogel jk goed vleesch geleverd kan worden Hoe is het byv mogelqk dat oen slager goed vleesch verschaffen kan tegen een prijs van 52 cent per kilogram waarvoor een particulier ƒ 1 wordt berekend Al nemen wij aan dat een particulier een te hooge prijs in rekening wordt gebracht dan i het verschil tusschen beide noteeringen nog veel te groot en ligt het voor de hand dat er door de leveranciers om nog meer winst te behalen zooveel mogelijk getracht zal worden die te verkrijgen door mindere qualiteit van beesten te nemen Aan wie de schuld in deze Aan het ministerie van oorlog waar men steedsgeneigd is om het onderste uit de kan te krijgenen een zeer misplaatste zuinigheid in toepassingbrengt Men lette eens op die aanbestedingen voor de garnizoewi en men zal bemerken dat er vaak word jwscharreld om het wat minder parleraentnlflnar meer verstaanbaar uit te drukken met heroeatedingen enz totdat de minimum prijs overal is gevonden Boven Jien zijn er nog een paar Jjepalingen dio in deze haar invloed doen gelden Eerstens heefl de slager leverancier van het garnizoen het recht ook aan burgers te verkoopen Tan het beest dat voor de soldaten bestemd en gekeBid is Het ligt roor de hand dat particulieren niet het slechtste deel zullen krijgen een slager hoe eerlijk ook zal natuurlijk zijn burgerklanten wel het best bedienen In groote garnizoenen ilu gaat de levering met een kwart of een half beest gemakkelijk maar bq weinig gebruik wordt de uitgifte wel eens over twee dagen Verdeeld en daardoor een goede controle gemist wat in verband met bovengenoemde bepaling een minder gnnstigen invloed kan oefenen op hetgeen de soldaat krijgt Het recht van leverantie aan particuliorenr zooals dit nu bestaat moest daarom in hek belang van een goede levering aan het gannzoen den aannemer w den ontnomen maar evenzeer moest een tweede bepaling worden opgeheven waarbij hem een zeker gewicht Toor de te leveren beesten is Toorgesohreven De koeien of ossen moeten 226 kilogram schoon aan den haak wegen hoe goed een dier ook zijn moge het wordt niet aangenomen wanneer het dit gewicht niet haalt Die bepaling it dunkt ons noodeloos belemmerend voor den leverancier en strekt niet tot bevordering eener levering van goed vleesch Haar opheffen of het bepaalde gewieht verminderen zou bepaald nuttig kunnen werken maar daartegenover zon strengere keuring moeten plaats hebben Uit Drente schryft men Half verscholen onder het loof der elke olm of lindeboomen levert menig nederig en eenvoudig boerenhuis alhier een echt landelijk en eigenaardig gezicht op zoodat de allengs meer herwaarts komende landschapsschilders uit den vreemde een voorwerp zijner kunst vindt en hy de beeltenis £ tarvan naar elders draagt Oude uitgespleten muurhoeken en scheefgezakte gedeelten van schuren waarboven zich een rijk geladen vruchtboom of jonge populier verheft maken een contrast met de nieuwerwetsoh gebouwde schuur van den buurman die thans tot den top toe is gevuld met het zware koren Of de hooge kruin van eenen zaadbult korenberg sierlijk met stroo ge lekt om hem voor den invloed van den regen te beveiligen naast den zwarten plaggenbult geeft eenig denkbeeld van de opbrengsten van den landbouw en de inspanning welke dit bedryf vraagt In de daarbij gelegen schaapskooi is thans de landbouwer bezig met de opruiming van den mest By wagenvrachten ten getale van tachtig tot honderd wordt deze naar den esch vervoerd De bandergevel van het oude boerenhuis recht tegenover de schaapskooi staande toont in ijzeren schrift of door yzeren muurankers het jaartal van den bouw des huizes De oude landbouwer wiens haren grijs zijn geworden bij zijn beroep weet van het door hom bewoonde huis eene heele geschiedenis op te delven van vóór hem levende en werkende personen aldaar In de keuken het woonvertrek zoowel voor den boer en diens Vrouw als v or het dienstdoend personeel vindt men oude kasten van anno 17 of van nog ouderen datum volgestopt met linnen waarvan het garen reeds door bop of moei grootmoeder en tante werd gesponnen en een houten hangbeugel aan de zoldering die vsl garen hangt toont dat men deze inhoemsche kunst nog in oere houdt Menig antiek voorwerp ziet men hier dat van de kunstliefde van het voorgeslacht getuigt en daar zoowel als door daaraan verbonden familieherinneringen door boer en vrouw op hoogen prijs wordt geschat Zoo ongeveer is de Drentsche boerenwoning waar jaarlijks nog de kerkvoogden uit hot dorp of andere pachtinners hunne pachten en lasten kocAn innen als eene herinnering aan den tijd toen ook in Drente aaan de geestelijkheid zoodanige offers werden gebracht Tal van die oude plichten werden in de laatste jaren afgekocht terwijl men aaü den opbouw van meer nieuwerwetsohe woonhuizen bezig is Het oude geraamte gebintwerk dier huizen wordt in eenen nieuwen vorm gebracht en met een dak van pannen of dek riet omgeven Zoo gaat menig oud Drentsch dorpsgezicht verloren dat voor de oudheidkunde belangrijk is De heer H Eössing schrijft in de Anuterdam mer o a het volgende aangaande den nieuwen Schouwburg te Rotterdam De ruime vestibule met afzonderlijke ingangen voor bezoekers die te voet of per rijtuig komen met afzonderlijke besproekbureaux voor de Hollandsche en Opera voorstellingen met de duidelijke aanwijzing van den weg naar de verschillende rangen terwyl door rechts of links te gaan de even of oneven nummers der zitplaatsen worden bereikt deze vestibule s winters behoorlyk verwarmd maakt met haar warme tint haar stemmige draperieni haar breedo marmeren trappen op den achtergrond een weldadigen rustigen indruk Men gevoelt er zich welbëhagelyk en raakt in oen zekere stemming Het bfeede ruime en hooge treft overal Terwijl in de zaal plaats is voor ongeveer 1300 personen kunnen de corridors er 20010 bevatten Alle corridors zijn oven als het marmer in levorklonrigen toon nergens het schelle wit Alle rangen hebben afzonderlijke uitgangen de nooduitgangen nog niet medegerekend ledere rang zelfs de minste is ruimschoots voorzien van bergplaats voor kleederen zoodat de bepaling dame en heeren U het niet geoorloofd in d e schouwburgzaal hun hoed op te houden hier zooals reeds zoo lang in hot buitenland het geval is met alle beleefdheid en strengheid kan worden toegepast Behalve de bergplaats voor kleederen bevat iedere rang flink ingerichte toilet kamers In de vestibules boven de trap voorzien van koperen Inohters prijken de namen der negen muzen met toepasselyke versiering j hier en ifiar is nog ruimte om borstbeelden van verdienstelijke Botterdamme s aan te brengen Voor het orkest en het tooneel zyn ter wederzijde van het gebouw afzonderlijke ingangen Een dar pronkgodeelten van dezen schouwburg zyn de foyers voor de eerste rangen die in ons land haar wedergade zoeken Ze bestaan uit een middel en twee kleinere foyers De stoffeering en versiering van ieder op zich zelf is streng in styl en teeder van toon De decorateur Marque uit Brussel die zijn kunst aan zaal en gangen toonde heeft deze foyers tot ware byoux gemaakt die als de meubelen van AUan Co te Botterdam aanwezig zijn en de ryk vergulde in styl gewerkte kronen te Mainz vervaardigd kaar licht op alles werpen voor de Botterdamsche dames een uitverkoren plaats zullen worden Welke der drie foyers het schoonst is de lichte middel of donkere die mot blaauwe bruine of goudgele pluche draperien versierd is valt moeilijk te zeggen De aangebrachte d ors muntten uit doordat zij een deel blyven van en in overeenstemming zijn met het geheel en niet schynen of in werkelykheid zijn schilderijen op een muur In de middenfoyer zijn de zinnebeelden van zang en dans aangebracht keurige figuren i verder de werelddeelen en aan het plafond de wapens der verschillende steden waar een schouwburg is Bizonder schoon is het decor in den lichten kleinen foyer in de vakken zijn op metaalachtigen grond vogels met schitterende kleuren geborduurd zonder eenig schril effect te maken In de verschillende foyers wordt toepasselijke hulde bewezen aan hen die uitblonken op het gebied van tooneel of muziek door het vermelden hunner namen als Augior Grótry Bredere LuUi V Hugo Scarlatti Ciraarosa Spohr Rosier Paassen en Kotzebue Om deze keurige zalen niet te verontreinigen door tabakswalm heeft do schouwburgvereeniging naast den schouwburg een koffiehuis doen bouwen door een breede straat gescheiden maar waarvan de bovenzaal door een overdekten gang met de eerste rangen van den schouwburg verbonden is In die ruime hal kan naar hartelust gerookt worden Bij brandgevaar is deze inrichting van onbetwistbaar nut in minder dan oen oogenblik kunnen al de bezoekers der eerste rangen zonder een enkele trap op of af te gaan in oen ander gebouw veiligheid vinden De schouwburgzaal zelf maakt van het orkest uit gezien een grootschen indruk Eigenaardig en geestig staan de stoekbogen De zoldering bevat een allegorische schildering do muzen dalen neder waar Maas en Botte samenvloeien De zaal is in lichten toon geschilderd afgebroken door mat goud en blauwe medaillons de wanden zijn rood bruin de balustraden met fluweel van dezelfde kleur Een ryk vergulde kroon streng in stijl hangt in het midden De ruime zitplaatsen bestaan allen uit klepstoolen De stelles het parterre en parquet zijn ter wederzijde en in hot midden van doorgangen voorzien zoodat men zeer gemakkelijk van en naar zyn plaats komt Deze indeeling is nieuw bizonder praktisch en bij gevaar van het grootste nut De loges d avant scène bevattende 8 plaatsen hebben toegang tot een keurig conversatiezaallje De ruimte voor het orkest is zeer diep praktisch is de inrichting der lezenaars die tevens gasstandaards zyn en gemakkelijk verplaatst kunnen worden Het tooneel zelf is gemachineerd en ingericht naar de nieuwe eischen do breedte is grooter dan de diepte ter wederzijde is overvloed van ruimte ond beorlijk voor het vertoonen van opera s treurspelen en drama s De bediening van het tooneel geschiedt in de hoogte op hangende vloeren Het geheel is ingericht door den tooneelbouwmeester Eosenburg uit Keulen De toestellen der nabootsing van de natuurverschijnselen outliroken niet Een veertigtal ruime kleedkamers voorzien van waterleiding kamers voor regie en kostuum artistenfoyer bestuurskamers vertrekken voor bibliotheek en schildersatelier grenzen aan het tooneel Een paardenbrug om paarden en rijtuigen op het tooneel te brengen is aanwezig Het tooneel heeft een breedte van 25 meter bij een diepte van 18 zoo noodig kan het verlengd worden Overal waar het nuttig is zijn ijzeren afsluitingen aangebracht Het tooneel wordt van de zaal gescheiden door een ijzeren gordijn dat door één man gemakkelyk kan neergelaten worden In geval van nood kan men dit zelfs van uit den gang bij de bestuurskamer doen neerdalen Ook mist men het toestel niet om het gas naar verkiezing op alle rangen gelijkelyk te temperen De deugdelijkheid der inrichting van het tooneel zeer gunstig luiden Algemeen roemt men de snelheid en de ordelykheid waarmade soldaten paarden en geschut worden vervoerd De mobilisati is nu zoo ver gevorderd dat met de samentrekljbig van het legerkorps te Castalnaudary een aanvang is gemaakt De Engelsche afg evaardigden zullen waarsehynlyk over 8 dagen vacantie krygen De meeste leden zijn reeds met fairs d w z bij overeenkomst tusschen een gelyk aantal voor en tegenstander der regeering uit Londen vertrokken zoodat gisteren niet meer dan 40 leden der oppositie en 100 voorstanders der regeering aanwezig waren Te Swansea is het twintigste jaarlykscha congres der Engelsche IStttdes Unions geopend De werkzaamheden begonnen met de politiek en wel met het aannemen eener motie waarbij het verbieden der openbare byeenkomaten in Ierland wordt afgekeurd President Cleveland wordt den ISden Sept te Philadelphia verwacht teneinde de feesten bij te wonen tor herdenking van de onderteekening der Amenkaansche constitutie hetgeen voor honderd jaren den 17den Sept 1787 geschiedde Bij gebrek aan ander politiek nieuws wordt in de Duitsche bhiden nog altijd gesproken over den Katholiekendag te Trier Dia vergadering was in zoover leerzaam dat zij opnieuw het bewijs leverde dat de ultramontanen nooit tevreden zijn zullen vóór het onderwijs geheel aan hun willekeur is overgeleverd Windthorst deelde mede dat 4ij in de eerstvolgende zitting van den Pruisischen Landdag voorstellen zal doen om het godsdienstonderwijs op de lagere scholen weder geheel onder de Kerk te brengen zonder eenig ander toezicht dan dat der bisschoppen De onderwyzers mochten volgens Windhorrt daarin niets te zeggen hebben en evenmin do schoolopzieners handelde de geestelijke die het godsdienstonderwys geeft in strijd met de schooltucht dan moeten de overheden zich tot den bisschop wenden om verbotering van den toestand de Kerk mag geen andere inmenging daarin toelaten Dat echter was alleen het begin van hetgeen Windthorst verlangde want hy kwam er in het algemeen tegen op dat de Staat over de school in Pruisen geen neutrale maar een oonfessioieelo te beslissen had en daarby alleen slechts had te letten op de wenschen der Kerk Dat de kerk sprak hij zelf buitengesloten is dat de werkzaamheid die haar in de school wordt toegestaan eenvoudig als een concessie wordt beschouwd als een gunstbewys van den Staat dat is tegen alle recht want de school is door de Kerk opgekweekt en men heeft de Kerk buitengesloten toen de school op die wijze groot geworden was De school behoort aan de Kerk en bovenal ook aan de ouders en toch hebben de ouders over de aanstelling der onderwijzers zoo goed als niets te zeggen evenmin als over het schooltoezicht Dat is niet te dulden dat ia zoo geregeld in de wet op het schooltoezicht die na 1870 als vrucht van den Cultnrkampf werd uitgevaardigd Die wet moet in de ee te plaats worden ingetrokken Wy merken hier alloon op dat wanneer wanneer de kerk workelyk goed voor het onderwijs had gezorgd noch de Staat noch de particulieren er zich ooit mee zouden bemoeid hebben maar de verwaarloozing van het onderwys was al te groot terwijl de kerk buitendien met hot onderwijs een doel had dat de Staat voor t minst voor ontoereikend mo st verklaren MARKTBERICHTEN Gouda 8 Sept 1887 De aanvoer van granen was heden vroral van Tarwe zeer groot Tarwe dooreen 25 a 30 Ct lager Rogge en Gerst flauw onveranded De aanvoeren van koolzaad en karweizaad kunnen als geëindigd beschouwd worden Jarige Zeeuwsohe Tarwe ƒ 7 75iƒ8 25 Nieuwe Zeeuw8che ƒ 7 60 a 8 Miadere Zocuwsche ƒ 7 a ƒ 7 25 Nieuwe Polder ƒ 6 90 a ƒ 7 Afwijkende ƒ 6 60 a ƒ 6 60 Roode ƒ 6 50 a ƒ 6 75 Angel ƒ 7 a ƒ 7 25 Zeeuwsche Rogge f S a ƒ 5 50 Polder ƒ 4 25 i ƒ 4 50 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 3 50 a ƒ 4 25 Nieuwe Winterg ft 4 40 a ƒ 4 80 Nieuwe Zomer 3 9 f 4 30 Jarige Chevaliergorst ƒ 6 A ƒ 5 50 Nieuwe Chevaliergorst ƒ 5 75 a ƒ 6 25 Haver per Heet ƒ 2 90 a ƒ 8 80 en per lüO kilo ƒ 5 80 a ƒ 6 60 Hennepzaad Inlandsch 6 76 a ƒ 7 Buitenlandsch ƒ 4 50 A ƒ 4 75 Erwten Inlandsche blauwe mesting ƒ 6 26 a ƒ 6 50 Buitenlandsche voererwten por 80 Kg ƒ 5 30 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 10 8 ƒ 10 50 Duivenboonen ƒ 6 76 a ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 6 76 è ƒ 6 25 Maïs per 100 kilo Amerikaanache ƒ 6 25 Odessa ƒ 6 75 a ƒ 6 Cinquantin6 ƒ 6 a 6 25 De veemarkt met gewonen aanvoer handel gewoon velte varkens 20 i 22 ot varkens voor Londen 18 tt 19 ct magere varkens en biggen geween biggen ƒ 0 80 i f l lo per week schapen ƒ 22 a ƒ 28 per stuk handel matig Aangevoerd 82 partyen Kaas handel vlug eerst kwaliteit ƒ 27 i f 29 tweede kwaliteit ƒ 22 a ƒ 25 Zware hooger in prijs Noordhollandscho ƒ 23 a ƒ 27 Goeboter ƒ l SO a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 00 a ƒ 1 15 28 SEPTEMBER jCAAS MARKT BargrerliJke Stand OVEEtEDEN 1 Sept H tsa du Wolf 4 i O i Verlurt 3 m 8 M de Jong 8 m BEHUWD 7 Sept N F Kreb e J Reebeea C GroeneadMl en T via Ryidsm 8 i C UMeUleijo ea N Jonker ADVERTENTIÊN Getronwd J C IJSSELSTIJN en N JONKEE die ook namens wederzijdache betrekkingen hannen dank betuigen Toor de vele blgken Tan belangstelling bg hon Hnwelgk onderTonden Gouda 8 September 1887 KUIPERS die genegen zjjn om bg zich aan huis MAEGABLVEVATEN in BOTEEFüSTEN te Teranderen kunnen vast werk bekomen bg de Goadsche Boterfabriek W SCHAT T ÏÏAigTr Kok en Banketbakker OOSTHAVEN 17 GODDA Beveelt zich beleefd aan tot het lererea van Dejeuners Diners Soupefs met bglevering van SerTÏes en verdere bénoe digdheden en Terder alles wat tot het Koksva behoort VICTOR 2 ets SIGAAR J van Sonsbeek MeesterknecÜt en Vrouw GEVRAAGD op de ZAANLANDSCHESTOOM WASCeen BLBEKINRICHTINGte Zaandam Salaris ƒ 20 per week beneTe hs vrge woning Franco Brieven met getaigschriiten te zenden aan de Directie Latenstbinj Van de Stabt Prijs vermindering WEGENS VERTI pRrNG A van OS Az Eleiweg E 1 1 Prachtige Tooneel Verrekijkers S H POLAK OPTIcnËN Groenendaal f 500 betalen wg aan hem die bg het gebrnik Tan Ooldmann s Keizer Xandteater ooit weder tandpgn krggt S GOLDMANN en Cc Dresdbn Verkrggbaar a 50 cents de flacon te Oouda bij J C ZELDEJfRIJK I