Goudsche Courant, vrijdag 9 september 1887

1887 Zondag 11 September JV 3508 GOUDSCHE COURANT IVieuws en Advertentieblad poor Gouda en Omstreken VRIJDAG AVOIVD Ecbt Hlindiener Pscborr Bier Café SCHAAKBORD KiEIWEO t D Notaris D TEIJINCK te jMp l Sehoonhovtn zal op DONDEB i ÜAG 22 SEPTEMBER 1887 d 8 middags 12 ore aan de stalling van den Heer C F vak dik BERGH te Stolteijktriluü nabg Gouda in het openbaar om contant geld VBRKOOPEN 12 in goeden staat rerkeerende f rerschillend van haar en jaren allen goed in toig en seer geschikt roor Ugtuig en Werkpaarden 2 BOKKUN BOKKENWAGEN en lUIO Eén Dur Toor de yerkooping te bezichtigen HËROPEIVliVG VAN DE Dl E0BE17BL0EM PEPERSTBAAT te GOUDA op Donderdag 8 Sei ti nibcr 1887 De ondergeteekende beveelt zich aan tot het leveren Tan de poikste BRüOUSOOBTËN zoowel groot als klein BROOD en BE CHUIT alles is aan de Fabriek verkr gbaar en van wege den Eigenaar rechtstreeks nii de Fabriek bezorgd zoo ook door de Depothouders A VAN Ë€K Voor bovengenoemde FABRIEK worden Depothouders gevraagd en een nette LOOPKNECHT MOT ONSEBSOSBEra voor Mannen Vxonwen en Kinderen SCHEINK Zn Iedereen die tot zgn hoogste jaren zonder bril wil werken make eer het te laat is gebroik van Dr Cbantoinelanus Oogenwater en na een korte proefneming zal men deheillame gevolgen van dit nooit volprezen Oogenwater ondervinden Prgs per flacon met gebmiksaanw zing 60 cents verkrijgbaar bg Wed BosnUUI fioada jWul N Sanden Leideo A Prias Zeienhuiuu VT Ligthelm Voorburg Wed G WilhelmBtWoerd lA Bo Berkel EEir HOOFD MET DUIT haar of kaal itaat leelgk en GRIJS haar toont oud Alweder 5 dankbetaigingen ontvangen wegens genezing van beide kwalen Mgnheer met het grootste genoegen kpï U het in de bladen plaatsen ALLEEN dankbaarheid dwingt mg daartoe want hoewel reeds negen jaren aan eene haarziekte snkkelende 100 ben ik in vgf weken door uwe Haarontwikkelinga Balsem genezen dia Eer komt J toe geachte Heer Theophile Hiermede teeken ik mg Asnoit Friesland TELTJE GRAS 2 Ang IBS ledere haarziekte wordt door mg genezen Meen verkrngbaar bg THEOPHILE Haarkandige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco ending f 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blanwe Postzegels als ook tegen Remboars SBdpwadmk van A Bumkiu te Qooda g NED B HIJI SPO ORWEG Goedkoope Reisgelegenheid VAN GOV DA naar DEN HAAG E IsT T E I IJ o Des ZONDAGS gedurende JUNI JULI AUGUSTUS en SEPTEMBER speciale Retonrbilletten 1 2 en 3 KI GOV DA DEN HAAG veikrggbaar geldig voor heen en terng op denzelfden dag Prgs ƒ 1 60 eerste ƒ 1 30 tweede ƒ 0 80 derde Klasse Alles Fonkelnieuw Alles Fonkelnieuw Zulk een keurig aanbod is nog nooit gedaan en komt ook niet terug Dit gaat elks begrip te boven en toch hot volkomen waar Lees en herlees wat U liier voor den spotprijs van slechts 1 00 franco te huis wordt gezonden Vqf versoMllende allerkeurigste godichtbundels elke bundel wel f 1 00 waard nu alle 5 splinternieuw bq elkander voor den spotprijs van slechts ƒ 1 00 Ieder wie nu deze B fraaie bundels voor slechts f 1 00 koopt in plaats van voor hunne waarde van ƒ 6 00 ontvangt daarbij gratis 200 verschillende overhoerlqkste werken ja werk k niet minder dan 200 waarvan er hieronder 60 genoemd worden Ën denk nu niet dat de 60 onderstaande uitgezocht zijn neen ze zijn voor den voet weg genoemd de andere 140 zgn vooral niet minder prachtig maar wanneer die allen hier genoemd zouden worden zon deze advertentie al te groot worden Maar nu nog mooier ieder pakket bevat bovendien ook nog een zeer fraai oadean hetwelk anders alleen ƒ 6 00 kost maar hier gratis er bg En om nu de kroon op alles te zetten zoo is in ieder pakket ook nog geld gelegd in de een wat meer als in de ander maar precies in alle pakketten geld tot 10 toe en daar alles prompt in volgorde en precies voor den roet weg worden verzonden soo heeft natuurlijk ook ieder evenveel kans op t meeste Let nu op de titels der 60 werken uit de 200 Geen Moeder meer SI Zegepraal der Moederliefde Be Hovenier 32 De geknakte Bloem Merkwaardige geschiedenis van een Zeekapitèin 33 De schipbreuk der Meduzs 84 De schoone Bruid 36 De Hut die ik bewoon 36 Armen en Bgken De Marketentster Mathgs 59 De Doodgraver Oranje en Vrgh id Vaarwel dierbare Vrouw De Bezembindster De Deserteur De kwade Vrouw Vergaan van de Adder De Vondeling Bidder Kudolph Adam en Ëva De ramp van Muiden De Loteling Martha op het graf De Bamboecheur De arme Man De smarten van Laura De twee vrienden De Horlogiemaker Konings Qrenadieren Lotgevallen van een Soldaat Schipbreuk en redding 60 Het graf van twee geliefden titels uit de zoo keurige werken De Kloosterling De Bedelares aan t strand e De Verborgenheden van Amsterdam De andlooper De Brand van Weenen Het gestolen Kind Constant en Bertina De Wees van Fargs 15 Kaateelen in de lucht Leander en Lina De Transvaalsche Boeren 16 De Klok van Comeville De verloren Zoon Standvastige Liefde De Dobbelaar Blik in de Toekomst Wat valsche Liefde doet De Voddenraper van Pargs De sohoone Natuur Boza op het graft De dappere Legermeid 26 Binaldo Binaldini Herfstbladeren De Levensacbttit De Zilvervloot Lotgevallen van een Matroos Ondergang van Nap rieon Dit zgn nu 80 voor den voet weg Denk nu eens na Vgf verschillende allerfraaiste gedichtbundels voor den spotprgs van slechts 1 00 in plaats van voor hunne waarde van ƒ 6 00 dan daarbij present de 200 allermooiste werken daarbg een Cadeaii wat anders alleen 6 00 kost en dan nog de schoonste gelegenheid om 10 00 er hg present te bekomen alles voor den spotprijs van slechts ƒ 1 00 Dit is dus een nooit weer voorlcomende ireleirenlield en derbalve profiteer ie er blervui BMP Op ontvangst van ƒ 1 in postwissel of zegels is de zending franco te huis W U MVLDER B Boekh Deventer TANARINDE BONBOIVS tanbevoUn tegen Teiatopping en daarmede in verband staande ongesteldheden lo dooien van 90 en 50 Oent CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademi g van den rook dezer Cigaretten geeft den lyder aan sthma terstond verliehtiDg Ia Emi van 80 en 50 OentB SALMIAK PASTILLES oplossend en venaohtend middel b BoOBt verkpadbeid lu iiesohjes i 80 oents KRAEPELISN ft HOLU Aflotktkeri te Zeilt Dtfii voor Qenaa by den heer A H rGSPB Apotheker voorheen C THIM BINNENLAND GOUDA 10 September 1887 De heer D Köring alhier is op de tentoonstelling te Hoorn bekroond met een 2n prgs voor eene verzameling zadelmakorswerk voor den landbouwer en veehouder geschikt als tuigen dekken zweepan enz Het Bestuur ieilÊiptulicie Zdagvereenigmg heeft onderstaande circuIaPe rondgezonden waarop wij de aandacht onzer dezers wenschen te vestigen Het is ongetwijfeld een ed denkbeeld om ons een schoon stul als Die Jakmnfiten te doen hooren doch hot spreekt van zelf a Ae kosten daaraan verbonden x6ó groot zijn dardit donkbeeld niet kan worden verwezenlijkt zonder algemeene deelneming van het muzikaal gedeelte van Oouda s ingezetenen De finantien der Zangvereeniging mogen geen gevaar loopen door eone dergelijke kostbare uitvoering en het is dunkt ons goed gezien een waarborgfonds te stichten waardoor de belangstellenden juist zooveel bijdragen als strikt noodig ia Het spreekt van zelf dat het genoemdei bedrag van ƒ 6 een maximum is eiu dat m n waarschijnlijk met minder zal kunnen volstaan D lijst tot deelneming in het waarborgfonds wordt eerstdaags rondgezonden Wij hopen spoedig te kannen me ledeel dat de deelneming daaraan groot en verwezenlijking van het plan verzekerd zij Gouda September 1887 Het Bestui r der Goudsohe Zangvereeniging heofl na ernstige overweging gemeend de sympathie en meewerking van Kunstvrionden te mogen inroepenvoor een plan tot het geven eener Muziekuitvoering op oote schaal met Orchestbejeleiding in het aanstaande Conoertsaiaotm Mocht onze Vdreeniging zich sedert een bijna 10jarig bestaan verblijden over den steeds toenemenden bgval onzer Kunstlievende Leden het hleefons niettemin onmogelijk aan dén wensch van velen te voldoen door althans eenmaal per jaar een groot muziekaal werk in zijn oorapronkelijken vorm en en omvang ten gelfoore te brengen het ontbrak ons hiertoe aan de noodige geldmiddelen tot het bestrijden der onvermijdelijke onkosten terwgl bovendien de Concertzaal van Nut en Vermaak te nanwernood plaats genoeg had voor de eden en hunne Dames zoodat van het toelaten van Niet leden tegen betaling geen sprake konde zijn Ton einde evenwel te gemoet te komen aan den bovengenoemden wensch die bij herhaling ook door onzen bekwamen Directeur den Heer van Milligen bg qns Bestuur ter sprake werd gebracht kwamen wg tot het besluit om bg wgze van proef door buitengewone middelen in den aanstaanden winter eeno uitvoering in den hier bedoelden zin tot stand te brengen Omtrent ons plan deelen wg V het volgende mede Wij wensehen voor die uitvoering te bestemmen het Oratorium IHe JakreszeUm van Joa Uaydn een prachtwerk dat alom een voortdurend succe geniet Als Concertzaal zal de groote zaal Kolfbaan vande Sociëteit Ons Genoegen knnn n dienen terwijlhet Strgkorchest van den Heer Msnn voor die gelegenheid geëngageerd zal worden Alle rechten voor entree en introductie van Donateurs Doiiatrices werkende en buitengewone Leden blijven strikt volgens ons Beglement gehandhaafd Niet Leden en hnnne Dame hebben toegang tegen een nad r te bepalen entréeprgs Tot het dekken der algemeene onkosten wordt uit de gewone middelen onzer Veroeuiging zooveel betaald als tot het geven onzor gewouo uitvoeringen gemuldeld noodig was Do meerdere kosten mogten gedekt worden door de bovengenoemdJ entreegelden der nieVIcden en door de introduction Lene nauwkeurige berekening dezer buitengewone inkomsten is uit den aart der zaak niet mogelijk Wel hüWjeu w j grond vobr de onderstelling dat velen onzer tiidKenooten an een aantal belangstel 1 lenden üit de omliggende gemeenten deze gelegenheid zulltm atuigfijpe om eene groote Muziekuitvoeiing bg te wonen cloeh onze Voroonigiug i ng en kan geco Tfiaiff loopen van een te kort Om deze reden wensehen wij een fFaarborgfondt in aandeelenvan 6 te stichten lyaarover voor het gevalzulks mocht noodig blijken kan worden beschikttot het betalen der huitengewone uitgaven vooriooveire iet bedrag der ontvangiten hiertoe niet voldoendemoeit Hgken Aan de deelneming in dit fonds wensehen wij evenwel geonerlei recht van toegang of introductie te verbinden Het bovengenoemde plan hevelen wij ten zeerste aan in den steun van allen die belangstellen in den bloei der muziek in onze gemeente Wanneer zooals wg vertrouwen de proef gdukt t zij door eene sterke vermeerdering in het aantal der buitengewone leden Donateurs en Donatrice onzer Vereeniging t zg door eene talrijke opkomst van betalende NietLeden zoo zoude op die v t de mogelijkheid gegeven zg n om jaarlgks zulk eena Uitvoering te doen plaats hebben Over eenige dagen zal eens lijst tot deelneming in het omschreven waarborgfonds worden aangeboden wg noodigen U met beleefden aandrang tot de onderteekening uit Namens het bestuur der Goudfche Zangvereeniging C C H PMNCE Voorz H DE aCHlSPPEa w aam Secr Op de tentoonstelling van vege de afdeeling nOudewater en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw Donderdag te Oudewater gehouden hadden de navolgende bekroningen plaats 1 Voor het bette paard va i of i jaar de Ie prijs van 15 niet toegekend de 2e prijs van 5 san O Verburg te Benschop de 3e prijs een getuigschrift aan W van 0 te Laqgerulgeweide ï Voor hét tette paard i S j ér ia Ie prijs van ƒ 10 aan J van ilossum te Willeskop de 2e prijs een getuigschrift aan T Bos te Benschop 3 Foor de beete merrie met haar veulen de Ie prijs van 15 aan T Karsbergen Ie Snelrowaard de 2e prijs van ƒ 5 aan A Vlooswijk te Willeskop de 3e prijs een getuigschrift aan P v d Neut te Linschoten 4 Voor de bette meUckoe vaa i tot 6 jaar de Ie prijs van ƒ 15 aan A Lekkerkerker te Snelrowaard de 2e prg s ran f 5 aan D Boer Jzn te Oudewater de 3e prijs een getuigschrift aan C Straver te Polsbroek 6 Voor de betfe melktchot gloren in 1884 de Ie prgs van 16 aan K Sille te Oudewater de 2e prijs van ƒ 5 aan D Boer Jzn te Oudewater de 3e prijs een getuigschrift aan denzelfden 6 Voor de bette meHvaors geboren in 1885 de Ie prijs van f 10 aan de wed v d Spreng te Snelrowaard de 2e prijs van ƒ 6 aan dezelfde de 3a prgs een getuigschrift aan D van der Grift te Haastrecht 7 Voor de 2 bette pinkvaarzen de Ie prgs van ƒ 10 aan J Boer te Snelrewaard de 2e prijs van ƒ 5 aau G Maaijen te Benschop de 3e prijs een getuigschrift aan W C Dogterom te Willeskop 8 Voor dett betten pmkatier de Ie prijs van ƒ 10 aan J Lekkerkerker te IJselstein de 2e prijs van f 6 aan de Wed J Oskam te Linschoten de 3 prijs een getuigschrift aan A J de Go oij te Beeuwijk i 9 Voor de 2 beste graakwitialveren de Ie prijs van ƒ 10 aan G Maaijen te Benschop de 2e prijs een getuigschrift aan denzelfden 10 Voor het beate stierkalf de Ie prgs van 10 aan de Wed M v d Sprong te Snelrewaard de 2e prijs van ƒ 5 aan C Straver te Polsbroek do 3o prijs een getuigschrift aan T Boer te Snelrewjard 11 Voor de 4 beste ooilammeren gekruüt rat de Ie prijs van ƒ 10 aan A Lekkerkerker te Snelrowaard de 2e prijs een getuigschrift aan D Boer Jzn te Oudewater 12 Voor het beste ramlam de Ie prijs jan 6 aan K Sille te Oi iwater de 2e prgs een getuigschrift i an denzelfden 13 Voor de l este zeitg iet hare biggen de Ie prg s van ƒ 10 aan A Schoonderwoerd te Papekop de 2e prgs oen getuigschrift niet toegekend 14 Voor de bette zoete melktcie kaas Mei 1887 niet lichter dan 8 kilo de Ie prijs van ƒ 15 aan F Straver te Snelrewaard de 2e van 10 aan D Boer Jzn te Oudewater de 3o prijs een getuigschrift niet toegekend 16 Foor de bette zoetemelktche kaa tmtche 4 8 kilo Mei 1887 de Ie prgs van J l5 aan H van Os te Benschop de 2e prijs van ƒ 10 aan D V d Grift te Haastrecht de 3e prgs een getuigschrift aan C van Vliet te Willeskop 16 Fan de beate eiioter in potjet van mintteni 6 küo ié Ie prijs van ƒ 6 aan D v d Grift te Haastrecht de 2e prijs van f 2 60 aan J Boer te Snelrewaard de 3e prijs een getuigschrift aan W C Dogterom te Willeskop 17 Voor de tchoomte en bette verzameling jp oenten ie Ie prijs van ƒ 5 aan J Gerritsen te Gouda de 2e prgs van 2 50 en de 3e prijs een aetuiesohrift 1 J 8 s 18 Voor den betten toom kippen inlandiche nu 6 hennen en 1 kaan de Ie prijs ƒ 2 50 aan G v Dam te Willeskop de 2e prijs een getuigschrift aan W de Veen te Snelrewaard 19 Voor den besten toom eenden i landtoh ras 6 axfe en een aard de Ie prijs van f 2 60 aan W J van Dam te Hekendorp de 2e prijs een getuigschrift aan J W Jansen te Oudewater 30 Voor de schoonste verzameling pluimgedierie de Ie prijs van f i aan A Boon te Nieuwerkerk a d IJsel de ie prijs een getuigschrift aan S Berkjiof te Ottd water 21 Voor de bette verzameling tandbouwgereedschappen de Ie pi a van 5 aan W Eozenthal te Oudewater de 2e prijs een getuigschrift aan H L V d Laar te Oudewater 22 Voor de bette terzamdrng mligiroeiiehmf de Ie prijs van ƒ 6 aan H Li v d Laar te Oudewater do 2o prijs een getuigschrift aan W Eozenthal 23 Voor de doelmaUgite verzamilixg zadelmakersvoorwerpen de Ie prijs van ƒ 5 aan Broekhuizen te Woerden de 2e prijs een getuigschrift aan D Köring te Gouda Voorts heeft het bestuur nog aan enkele personen die door inzendingen niet bij het programma gevraagd hun belangstelling hebben doen blijken getuigschriften uitgereikt De heer Hosier Faassen heeft eene dramatische schets in één bedrijf geschreven getiteld Oude Vr stert welke mede opgevoerd zal worden bij de inweiding van den Nieuwen Kotterd Schouwburg De uitslag van de Verkiezingen voor de Eerste Kamer der Staten Generaal op Donderdag jl was als volgt Zuid Holland Afgetreden Uden de hoeren T P Viruly J Van Vollenhoven mr A Blussé I D Fransen van de Putte H Muller Sz J Van der Breggen Az mr S A Vening Meinesz iAea herkozen Noord Brabant Afgetreden leden de heeren mr J B Hengst mr P J A Sraitz jhr mr J B A J M Verheyen mr J G De Bruyn en J Th Smits van Oyen Herkozen reap met 56 54 46 56 57 van de 59 uitgebrachte stemmen Gelderland Afgetreden Uden de heeren mr J Thooft jhr H A D Coenen mr W A A J baron Schimmelpenninck van der Oyo mr C J Sickesz mr F J W baron Van Pallandt van Koppel herkozen de heer Coenen met 29 mr C J Sickesz met 32 mr J Thooft met 32 W baron Schimmelpenninck van der Oye m 34 stommen Gekozen de heer mr W C baron Van Pallandt van Waardenburg on Neenjnon met 31 stemmen Noord Holland Afgetreden Uden de heeïen jhr mr 1 Van A kerlaken mr G Van Tienhoven M H Insiugor mr M J Pgiiappel mr J P K Tak van Poortvliet A C Wertheim Al de altredenden herkozen De heer üutoers was eerst gekezen in plaats van den heer Pijnappel maar de heor Hutgers had bedankt waarop de heer Pijnappel werd herkozen 1 Utrecht Afgetreden leden de heeren jhr mr