Goudsche Courant, zondag 11 september 1887

OPEIVIIVG mn hei ISajaars Seisom MARKT A 6S GOUDA I De ondergeteekende bericht de ontvangst van een buitengewone rgke collectie NAJAARS STOFFEN van de fijnste tot de i goedkoopste soorten waarvan in den korst mogelgken tgd goederen naar maat vervaardigd worden onder leiding van zeer bekwame Conpenrs conpe gegarandeerd voor qualiteit wordt ingestaan Tevens voorhanden een GROOTjl SORTEERING Oemi Saisons voor HEERË JOiVGEHEEREN en KINDERE1 I 1887 N 3599 Woensdag 14 September GOUDSCHE COURANT JSieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken HEEREN DEMI SAISONS JONGEHEEREN DEMI SAISONS KINDER DEMI SAISONS van f 7 tot 35 5 t 25 2 15 Zie verder de ÉTALAGE KLBEDINQ MAOAZIJN Markt A 62 GOUDA Mg aanbevelende Hoogachtend Jl JPXliTO cj2 S De inzeading ran adverteatiön kan gescUeden tot Mn unr des namiddags van den dag der uitgave Belangrijke Uitverkoop i egens Faillissement Groote OTESTHQ Maandag 12 Septeml er WIJDSTRAAT nabij de Gouwe A 173 over de Dubbele Buurt in het Huis genaamd de WITTE ZWAAN De Curatoren in de faillite massa van Gebrs WIIRDENBÜRG hebben besloten al de voorradige GOEDEREN voor eiken prgs ten voordeele der crediteuren in zeer korten tgd op te mimen De prgzeu door hen voor die verkoop vastgesteld 9 zijn van zoo bespottelijk lagpen prijs l dat een ieder zich moet haasten om zyn voordeel te doen 1 Lees dos de PRIJS COURAKT en overhiig U m de qualiteit der GOEDEREN Vl waartegen concurrentie onmogelgk is Dames Hemden van zeer zwaar Graslinnen met linnenkantDames Remden van onopgemaakt Medium met bordunrselsDames Pantalons van Fransche Creton met breede strookdpDames Pantalons van zware Keper met strooken Dames Naclitjaponnen van prachtig Madapolam 130 cM langDames Nachtjaponnen van zwaar Creton met entredenx en kant Dames Piqué Molt Onderrokk schoone dessins met de hand gefestonneerd Dames Flanellen Bokken in rood en blauw zuiver wolTafellakens in zeer mooie patronen voor kamer en keukengebruik 0 30 enTaiellakens voor ontbgt in flinke groote en schoone dessinsTafellakens 3 El lang zeer goede qualiteit Tafellakens in echt linnen met sterren en griekache randen 1 40 en Tafellakens in zuiver linnen Koningsdamast voor ronde tafels Tafelstellen in zuiver Linnen bestaande in 12 servetten en 1 groot tafellaken het garnituur van afTafelstellen voor ontbgt 12 vingerdoekjes met franje en 1 tafellaken Gekleurde Vingerdoekjes met franje per dozgn i 0 25 Witte Damasten ViugerJoekjes met franje per dozgnGrgs linnen Tafelkleeden echt in de wach met roode en blanwe randKamer Handdoeken en Servetten de schoonste patronen per dozgnZeer zwaar 10 4 Graslinnen voor lakens zonder naadPrima qualiteit 10 4 echt handgespitt voor lakens zonder naadZeer zwaar onopgemaakt Graslinnen voor lakens hemden en boezelaarsPrachtige Constitutie voor sloepen en kindergoedStukken onopgem witte Katoen voor huisboudelgk gebruik p stuk v 20 elEchte Krimpvrije Jichtflanellen niet geel nordend ƒ 0 35 enOogjesen Blokjesgoed voor luiers en handdoeken prima qualiteitPrachtige Satgnstreepen voor rokken nachtponnen en kindergoedTheedoeken met randen zware qualiteit 0 04 f 0 06 ƒ 0 08 enGezoomde Zakdoeken voor kinderen goede qualiteitPrachtige Halflinnen Heeren Zakdoeken grootste soort per dozgnFgne Zakdoeken met gekl ingeweven randen echt in de wasch per dozgnFgne zuiver linnen Heeren en Dames Zakdoeken per dozgnGroote 2per8ooDa Ledikantspreien met aangeweven franjePrachtige Satgndamast in geel en wit voor ledikantbehaugselsPrachtige zwarte Tibets 3 el breed fijne qualiteitAmersfoort en Kepers buitengewone zwarte qualiteit per stuk van 20 elHeeren Glacé Handschoenen met 2 knoopen Dames Glacé Handschoenen met 4 knoopen Prachtige Zijden Dames en Heeren Paraplnies 2 75 en Een groote sorteering fil d Ecosse Dameskouseu per paar ii Een groote partij WoUeQ Dames Winter BOVEN en OlËRROKON vanaf f 1 Heeren Wtntei Jachtv esten van ƒ 2 75 Alle Goederen zijn in groote verscheidenheid wat prgzen en qualiteSten aangaat vooiradig Opentare Verkooping ten overstaan van den Notaris G C FOETÏÏUir DEOOGLEEVEE op WOENSDAG 28 SEPTEMBER 1887 jm morgens te elf uren in het KofiSehnii Habhonie aan de Markt te Gouda van No 4 Een WINKELHÜIS en ERF aan de Westhaven te Gouda Wgk B No 198 Terstond te aanvaarden No 2 en 3 Twee HUIZEN en ERVEN in de Kuiperstraat te Gouda Wgk K Nrs 109 en 226 Verhuurd voor 1 15 en 1 90 per week No 4 Een ruim gebouwd WOONHUIS met afzonderlgk Bovenhuis in de Kniperstraat te Gouda Wgk K No 223 en 223a Verhuurd voor ƒ 2 50 per week Nrs 5 tot 10 Zes HUIZEN en ERVEN met groote TUINEN aan de Vest te Gouda Wgk O No 595 tot 600 Gezamenlgk verhuurd voor ƒ 8 70 per week En No 11 Een ruim HUIS en ERF met stuk GROND en SCHOÜR daarachter en vrge Poort of Gang daarnevens in de Boomgaardstraat te Gouda Wgk R R No 12 Verhuurd voor ƒ 1 75 per week De perceelen zgn te bezichtigen de drie laatste werkdagen vóór den dag der verkooping en op dien dag des morgens van 9 tot 11 uren Nadere inlichtingen geeft Notaris FORTUIJN DROOGLEEVER voorgenoemd Openl are Verkooping van een uettes en goed onderhouden op DINSDAG 27 SEPTEMBER 1887 des morgens te 9 uren aan het Lokaal Wgk K No 255 aan de Peperstraat te Gouda Verdere inlichtingen geeft Notaris G 0 FORTOIJN DROOGLEEVER te Gouda W J YM LEEUWEir SPIERINGSTRAAT 41 Bericht met deze de ONTVANGST eener fraaie Collectie zoowel in hang als staande LAMPEN Voor het verlichten van Winkels Cafe s Scholen en Werkplaatsen verschillende soorten De echte Lampe Beige zgn op de bollen gemerkt Lampe Beige Breveté L en B 1883 01 TVA GE1 SENIEUWEMI SAISON eh PA TALO STOFFEN B BEOEER Snelpërsdmk van A Bbinkuan te Gonda De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAO WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATEBr DAG De prgg per drie maanden is 1 25 franco per post 1 50 GOUDA 13 September 1887 Zondagavond om 6 1B uur toon de tram van den Kattensingel komende de Spoorstraat in zou rijden kwam een spoelwagentje aan van den kant van Bloemendaal op het sein van den vlaggenjoifgen stond de tram direct atil op ongeveer 75 i 100 pas van het rijtuigje Door het schreeuwen van hejgipubliek werd de vrouw met een klein kind die in het wagentje zat beangst en wilde er uit gaan i bijna te gelijkertijd maajcte bet paard en daardoor ook het rijtuig eene zijwaartsche beweging het paard word vastgehouden door Z man waardoor de vrouw er uit viel waarop het wiel lang of over haar voet ging Gedurende een en ander voorviel tond de tram atil ter hoogte van den heer van Baarzel Gisteren morgen ten kwart voor v jf uur t en begin van brand uitgebroken itf de keuken van i La Grauw op de Spieiing traat alhier Door hetspoedig aanbrengen van water door de buren ia alleen bet keuken e waar de brand was ontstaan beschadigd en was de brand spoedig gebluaeht t Van de door den Ned Bhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan maakten Zondag 240 personen gebruik Eenige katholieke kiezers te Schoomhovxn sohrijveu aan De lyd lila uw geëerd dagblad van 30 Aug 11 werd door den heer D J A Nes president der Centrale Katholieke KUmereeniging te Middelburg een staaltje van het zondenregister der anti revolutionnairen bekend gemaakt ook beden ondervonden Schoonhoven s katholieken wat zij van die fgnen zooals men ze hier noemt te wachten hebben daar het eenige katholieke lid in den raad de heer J G Doesburg als wethouder moetende aftreden thans nu z de meerderheid in den raad hebben door hen niet werd herkozen Zeker in dank voqr ons trouwe meegaan ter stembus op 1 dezer Volgens Recht voor Allen zal de heer Domela Nienwenhuia zich voor eenigen tijd naar het buitenland begeven Doe naar mijn woorden maar niet naar myn werken Deze spreuk past het Nbl v Ned toe op Domela Nieuwenhuis die zegt het evenals Donate zjjn volgelingen biologeert en hen Jaat dansen naar zijn pvjpeu zonder dat het bij hen opkomt te vragen hoe Nieuwenhuis zyn beginselen zelf in practijk brengt Hij noemt kapitaal diefstal en bezit een vermogen dat op een half miilioen geschat wordt M grondbezit is diefstal en kort fddr zijn gevangenneming kocht hij tje Purmerend voor ƒ BOOO grond de machines behooren den arbeiders verkondigt Nieuwenhuis en in zyn eigen drukkerij te s Hage staan een rotatiepers en een gaskraohtmaohino waarvan de werklieden het lyel laten zullen zich eok slechts een schroofboutje toe te eigenen de vruchten van don arbeid aan den arbeider maar Nieuwenhuis steekt de winsten van Eecht voor Allen iu zijn zak Toen de exploitatie van hot blad hem aanvankelijk dreigde te kostbaar te worden gaf KjU 4iet cadeau aan den Centralen Baad van den Socialtstischen Bond op voorwaarde dat eventueele winsten voor hem zouden blijven t Werkvolk wordt slecht betaald verklaart Nieuwenhuis flonato en terwijl het weekloon van een volwassen zetter 8 10 en 12 gulden is betaalt de chef van zifn inrichting Excelsior als hoogst werkloon ƒ 7 66 uit terwijl de loonen meestal niet hooger zijn dan 6 Die cijfers zijn officieel zij Staan in het betalingsboek der socialistische drukkerij Ten slotte releveert het Nbd dat in strijd met zijn beginsel als menach ziJn allen gelijk Nieuwenhnia zich mijnheer laat noemen niemand in of buiten de vergaderingen zou het hart hfibben hem dit bewijs van eerbied te onthouden terwijl hij allen aanspreekt met jij en jou Knz enz Het het Nbl gelooren wij dat Domela Nieuwenhuis de gewone massa die hem toquioht als een redder biologeert Zou echter ook zijn staf Croll Fortuyn v d tsdt enjmderen knollen voor eitiaene kunnen verka eDr Dii betwijfislas wij tea iterkstc en t vermoeden ligt dus voor de hand dat hij althans voor dezen iijn beurs niet gesloten houdt Tijd De gewoohte der spqskaarten of iqenu s dagteekent volgens het schrijven van een medewerker der Tagliohe Bundschau van het jaar 1641 en werd bü gelegenheid van den Begensburger rijksdag voor het allereerst ingevoerd Op een der banketten alwaar de vertegenwoordigers van het rijk na de zittingen ter doge plachten te smullen en te drinken om eenigermate van de geleden vermoeienissen te bekomen zou namelijk de hertog van Brunswijk een tamelijk lange lijst voor zich hebben geh die hij herhaaldelijk scheen te raadpleegen Zijn buurman graaf Hugo van Montfort hierover verwonderd kreeg op zju vraag naar den inhoud van het papier ten antwoord dat de kok hierop alle gerecht en schotels ten behoeve en ten nutte des heeren hertogs had opgeteekend opdat deze daarnaar zijn berekening zou kunnen maken en zjn eetlust voor bet lekkerste gerecht besparen De uitvinding verwierf zulk een bijval dat een ieder deze nieuwigheid op gastrouQmisch gebied mede naar huis bracht en in zijn eigen kring invoerde De kantonrechter te s Grsvenhage heeft gisteren in de zaak van den hoer Van Idsing contra den burgemeester vau s Graveuhage qq uitspraak gedaan Gelijk men zich herinneren zal vorderde de eischer een som van ƒ 11 60 terug welk bedrag hifi naar hij meende onverschuldigd aan de gemeente had betaald en zulks als belasting ter zake van een stoeptrede en voetenkrabber aan zijn woning Ten aanzien van do door den gedaagde opgeworpen exceptie van onbevoegdheid overwoog de kantonrechter dat het hier gold een loutor personeels rechtsvordering en dat hij bevoogd was van de vordering kennis te nemen aarbij aannemende dat de bewering van gedaagde Bit de zaak by de rechtbank thuis behoorde onjuist was aangezien de wet van 1846 dien rechter als den bevoegden aanwijst ingeval men zich tegen de invordering van niet betaalde belasting verzet doch in geenen deele ingeval het geldt terugvordering van reeds betaalde belasting Ten aanzieli der beweerde niet ontvauk elijkheid werd beslist dat voor de ontvankelijkheid van de condictio indebiti alleen vereisoht wordt dat ouverschujdigd is betaald zonder dat daarbij zooals de gedaagde ADVEBTENTIÊN worden geplaatit van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratii opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers Agbi CENTEN beweerd hiad eenig protest bij de betaling noodig is Echter Werd den eischer zijn eiach ontzegd op grond dat arf 238 in verband met art 240 en art 264 der Gemeentewet aan de gemeentebesturen ds bevoegdheid geeft om rechten of loonen te heffen voor het gebruik of genot van gemeentewerken bezittingen of inrichtingen dat de gemeenteverordeningen van 8 December 1886 en 26 Januari 1886 heffingen toestaan voor het hebbeu van bijzondere werken op gemeentegrond dat het onbetwist is dat eischer heeft een stoeptrede en een voetenkrabber op gemeentegrond dat daaruit volgt dat hij met uitsluiting van ieder ander het gebruik en genot heeft van gedeelten van een openbare bezitting der gemeente s Graveuhage dat wel is beweerd dat de openbare straat geen gemeentebezitting is maar jure publico wordt bezeten en daarop dus art 254 niet van toepassing is g fct echter die onderscheiding èn in de wet geen steun vindt on al ware dit t geval in casu van geen invloed kan zijn daar niet betwist is dat 4 stoeptrede n de vo enkrabbor n geplaatst op de ten gebmike van allen bestaande straat die de gemeente verplicht ia te haren koste in Behoorlijken staat te onderhouden Op die gronden werd deu eischer zijn yorderiag ontzegt met veroordeeUng in de kosten Een eigenaardig schouwspel zoo verhaalt Daily NeKi was onlangs in een der ÉngelsChe badplaatsen te zien Daar ging een moeder te water omgeven door hare kinderen van 4 tot 11 jaren en met het jongste dat nog gedragen moest worden op deu arm Zoodra zij op de vereischte diepte was gekomen dook de vrouw onder water en verscheidene seconden daarna kwam zq lachend weer boven met het kindje op den arm Het geheele gezin zwom nu dook en dreef dat het een lust was om te zien Het jongste kindje dreef door de moeder losgelaten met uitgestrekte armen op den rug zwom toen op den buik als een jonge eend en had blijkbaar de grootste pret Hét is betreurenswaardig dat het zwemmen h de opvoeding van jonge kinderen zoo zeer verwaarloosd wordt Het is misschien niet algbmeen bekend dat een kind op jeugdigen leeftijd veel eerder zwemme leert dan later Het leert door instinct de juijte bewegingen maken De kinderen der Zuidzee eilanders leven bQna van hun geboorte af aan in het water en zijn daar even goed tehuis als op het droge Als onze Earopeesche kinderen al was het maar een maand in elk jaar leerden zwemmen dan zouden er zeker de noodlottige ongelukken welke nu in elk zomerseizoen zoo veelvuldig voorkomen aanmerkelijk verminderen De Amerikaansche dagbladen deelen mede dat de groote landbouwers in de omstreken van Kokoma oen stad in Indiana ojjïngs den graanoogst des nachts bij gaslicht heb b voortgezet In de nabijheid dier stad bevindt zich een natuurlijke gasbron toebehoorende aan de firma Schrader die per etmaal 15 miilioen kubieke voeten gas oplevert Door middel van buizeu voorziet de firmi de stad en de omstreken van gps Op de uitgestrekte graanvelden werd het te veld staande koren niet slechts machinaal gemaaid en gebonden njfar zoowel des daags als des nachts Versche ploegen arbeiders vervingen des avonds het volk dat des daags had gearbeid het gas werd ontstoken en aai weder steld de t