Goudsche Courant, zondag 18 september 1887

1887 N 3602 Woensdag 21 Septemi er GPUDSCHE aOURANT ieutvp en Advertentieblad voor Govdd en Omstreken De voorloöpigé Kieswet TE KOOP aangeboden eene gebruikte zeer geschikt voor eerstbM innenden Te bevragen bg den Heer KERPER Sniperstraat te Gouda TE HUUR gevraagd tegen 1 DECEMBER of eerder een WONIIVG voor een klein gezin bevattende 4 Kamers of 3 Kamers met Alkoof en Kenken Aanbiedingen met opgave van hnnrprgs onder No 1559 aan het Bureau dezer Courant De COMMISSIE ran beheer maAkt bekend dat de OA8PBIJ8 met ingang van den OCTOBER e k zal bedragen acht centen per Sub Meter Belanghebbenden die tbana reeds aan de gasleiding zgn aangesloten en bg roortduring £a8 wenschen te gebraiken alsniede zg die met den aanvang der Gemeenteiyka explo tie op 1 OCTOBER e k verlawren te worden aangesloten worden verzocht daarvan zoo spoedig mogelgk schriftelijk kenms te geven met vermelding vati straat en nummer banner woonplaats aan den Directeur Uar Stedelgke Gasfabriek aen $ eer J J PRINS Crabethstraat N 258 hy wien de door Ben Gemeenteraad vastgestelde Vï onvaftrden betireffende de levering van Gas te verkrggen Mn ler VOORTZETTtÉiG CrPOOte WIJDSTRAAT aliU dl Gouwe K 173 f j over de Dubbele Buurt An het H ts genajamd cde WITTE ZWAAN IpoffDA mr Alles moet tot hetlaJisteiSbk worden opgerpiind waartegen concurrentie önmogelgk is W Lees dus de PRUS GOüRANT en JTerbiig U van de palitot ki 6f EDER8N I H o Ml I Dames Hemden van z r zwaar Graslinnen Uiet linnenkantDames Hemden van onopgemaakt Medium met borduurselsDames Pantalons van Fransche Creton met breede strooken Dames Pantalons van zware Keper met stroakenDames Nachtjaponiken van prachtig Madapojnn 130 cM langDames Nachtjaponven van zwaar Creton mèir entredenx en kant Dames Piqué Molt Ooderrokk schoone dessini met de hand gefestonneerd Dames Flanellen Rokken in rood en blauw jzuiver wol i Tafellakens in zeer n ooie patronen voor kamer en keukengebruik 0 30 en Tafellakens voor ontbgt in flinke groote en Schoone dessinsTafellakens 3 El lang zeer goede qoaliteit Tafellakens in echt linnen met sterren en grieksche randen 1 40 en Tafellakens in zuiver linnen Koniogsdamast voor ronde tafels Tafelstellen in zuiver Linnen bestaande in 12 servetten en 1 groot tafellaken het garnituur van afTafelstellen voor ontbgt 12 vingerdoekjes met franje en 1 tafellaken Gekleurde Vingerdoekjes met franje per dozgn k Witte Damasten Vingerdoekjes met franje per dozgn Grgg linnen Tafelkleeden echt in de wasch met roode en Manwe randKamer Handdoeken en Servetten de schoonste patronen per dozgnZeer zwaar 10 4 Oraslinnen voor lakens zonder naadPrima pualiteit 10 4 echt handgespin voor lakens zonder naad Zeer zwaar onopgemaakt Graslinnen voor lakens hemden en boezelaars Prachtige Constitutie voor sloopen en kiudergoed Stukken onopgem witte Katoen voor huishondelgk gebruik p stuk v 20 el Echte Krimpvrge Jichtflanellen niet geel wordend f 0 25 en Oogjes en Blokjesgoed voor luiers en handdoeken prima qualiteit Prachtige Satgnstreepen voor rokken nachtponnen en kindergoed Theedoeken met randen zware qualiteit 0 04 0 06 0 08 enGezoomde Zakdoeken voor kinderen goede qualiteitPrachtige Halflinnen Heeien Zakdoeken grootste soort per dozgn Fgne Zakdoeken met gekl ingeweven randen echt in de wasch per dozgn Fgne zuiver linnen Heeren en Dames Zakdoeken per dozgnGroote 2persoons Ledikantspreien met aangeweven franjePrachtige Satgndamast in geel en wit voor ledikantbehangselsPrachtige zwarte Tibets 8 el breed fijne qualiteit j Amersfoort en Kepers buitengewone zwarte qualiteit per sink van 20 el Heeren Glacé Handschoenen met 2 knoopenDames Glacé Handschoenen met 4 knoopen Prachtige Zgden Dames en Heeren Parapluies 2 75 en Een groote sorteering fil d Ecosse Dameskousen per paar arn M groote parbj Wollen Dames Winter Bü VEN en ONDERROKKEN van af Heeren Winter Jachtvesten van 2 75 Alle Goederen zgn in groote verscheideQheid wat prgzen en qnaliteiten aangaat voorradig een raim BOVENHUIS met WATERLEIDING riant uitzicht Adres met franco brieven letter B K aan den Boekhandel van A KOK CovF Gouda AAi BESTEDIi G VAM J $ TËEi KOLEI ten dienste der gemeente Gouda op ZATERDAG den 24 SEPTEMBER 1887 des namiddags ten één ure Snelpersdrnk van A BuNKHiiH te Qonda De voorwaarden liggen ter lezing op de Secretarie WOL REGIME DE ECHTE Normaal Cfoederen met de handtaekening van Prof JAÉpEB zgn alleen en nitilnitend verkrijgbaar bg D Hoogeflboom Agent voor Oouda en Omtlreken Openbare V rkooping De Notarissen P M MONTIJN 6 O FORTOUN DROOGLEEVERen B QROENENDAAL te Gouda zullen ten overstaan van laatstgenoemde op MAANDAG den 26 SEPTEMBER 1887 des voormiddags 11 nor in het Hotel dk ZALM a d Markt te Gouda in het Openbaar VEILEN enVBRKOOPEN Nommer 1 Een hecht en sterk HEBBENHUIS met marmeren Gan bevattende 7 Kamers en groote Zaal met warande éi velerlei g riefelgkheden binnen Serre benevjnsi TUIN i en Badkamer aan de Oosthaven te Gou a wgli B No 83 kadaster 3ectie 4 Aren 40 Cehtiaren 1 Nomme 2 Een PAKHUIS met Z TUIN naast het jVorige perceel 82 kadaster Sectie 30 Centiaren perceelen znll n d afslag gecombineerd hien aanvaarden b p iningen op 1 November Te bezichtigen 3 werkdagen róór den da der veiling van 10 4 nnr en op den dag der veiling van 9 11 nnr i NotarisQROENEN Nadere informatien gjeven voornoemde Notarissen terwgl de eig donubewgzen en veilingsvoorwaarden in tgoi ter inzage liggen ten kantore van voornoemd DAAL te Gouda J WELTER SPECIILITSIT in CORSETTEN ONDERGOED en de LUIURMAITD NIEUWE NAJAAHSSTOFFEN A van OS Az Eleiwe E 73 Wed BOSMAN TIBNDEWEÖ D 84 TEICOT JTJEHJES en Nieuwe GARNEERING rootMANXBL en COSTUMES Een mnS met WERKPLAATS TE HUUR of TE KOOP Adres met franco brieven onder motto Werkplaats bg de Boekhandelaren A KOK OoMF Gouda maandelgks per jaar 6 om de twee maanden per jaar 4 50 Piano per keer 0 60 Piano 0 80 ReparatiSn aan alle soorten van Orgels en Piano s spoedig en biUgk Minzaam aanlievelend Uw Dw Dienaar J T KERPER Kniperstraat K 102 Gouda KIPPEiWOER Gezonde KLEINE TARW per 100 KG 6 vermengt met MAÏS en GERST per 100 KG 7 20 wordt bg minstens 25 KG franco geleverd door R SLEGT Stolieykenluii I U en wg gewezen op I het Üesrecht Aan jen zouden wg nog anen toevoegen heeft volgens het In ons vorig irtikell de ongelgke veïdeeling vi de daar gegeven berek nii de volgende voorbeelden 10 9 pet ersverhouding tns Het district Groningen Sej eeringsvoorstel 85009 en de stad Groningen 51359 inwoners bigven dus over 33650 inwoners voor de plattelandsgemeenten in hetzelfde hoofdkiesdistrict De stad Groningen heeft 4567 kiezers of 8 8 pet het Ëéheèle kiesdistrict he ft 8223 kiezers zoodM de plattelandsgemeenten daarin hebl n 36$d kiezers of in verboading van hare bevolkini Het verschil van de ki schen de plaitelandsgemeehten en de stad in het kiesdistrict Groningen is dns als van 10 9 pet tot 8 8 pet of van 124 tot 100 Ëvenzoo is het te Amsterdam Dat kiesdistrict heeft volgens de gegevens der regeering 394 150 inwoners Daarvan komt et gemeente Amsterdam 172325 inwoners schiet dus over NienwerAmstel de eenige gemeente die door de Regeeriug met Amrterdam tot één kiesdistrict is gevormd 21825 inwoners In de stad Amsterdam zal 6 4 pet der bevolking kiezer zgn Het geheele aantal kiezers in dat meervoudig district zal zgn 26497 Amsterdam krggt 23862 kiezers dus het gevolg zal zgn dat de 21824 NjenwerAmstelaren S kiezers zullen opleveren of 12 7 pet Van de honderd NieuwerAmstelaren zullen er 12 jg en van de honderd Amsterdamders zullen er 6V o het kiesrecht hebben Uit is eene verhouding als van 198 tot 100 terwiil daarbg niet mag vergeten worden dat de Nieuwer Amstelaren en de Amsterdammers wat materieelen welstand betreft waarscfagnlgk in dezelfde omstandigheden verkeeren Doch genoeg hiervan Wg wilden nog in het bgzonder doen uitkomen dat in de steden den gezeten werkman geen kiesrecht verleend wordt Ten bewgze daarvan nemen wg uit een der geschriften der Liberale Unie het volgende over Bet bestuur derkiesvereeniging Burgerplicht te Amsterdam heeft een belangrgk onderzoek ingesteld naar den aanslag van verschillende f roepen van personen daar ter stede allen vaste necnts bg metselaars timmerlieden en andere werkbazen schuitenvoerders werklieden bg den scheepsbouw politieagenten en rgksveldwachters beambten bg eene omnibusmaatschappg enz weekloonen verdienend van 11 12 15 en 16 gulden weekhuren verwonende van 2 50 ƒ 3 ƒ 4 zelfs en van wie bleek niet alleen dat de meesten in de personeele belasting in het geheel niet aangeslagen zgn maar dat geen mkek aangeslagen is voor ds volle belasting Sonrtgelgke onderzoekingen werden door sommigen van ons en van de afgevaardigden in en ele andere gemeenten gedaan In Middelbu g zgn van een 67 tal gezeten werklieden uit verschillende bedrgven omtrent wie informatien werden ingewonnen weekloonen verdJenend tot ƒ 12 zelfs 14 en den gemiddelden voor hunnen kring geldenden huurprgs verwonend slechts 18 ten volle aangeslagen en daaronder nog sommigen omdat zg of beachouwd worden als hoofdbewoners van eendoor verscheiden huisgezinnen bewoond perceel öf eene woning hebben betrokken waarvan zg een deel aan anderen hebben verhuurd Ie Leeuwarden genieten bpa allen die in dezelfde termen vallen remissie daar zon voor den vollen aanslag een weekhuur noodig zgn die niet dan bg nitzoudering Wordt verwoond Te Groningen is omtrent een 50 tal werklieden en i kleine beambten onderzoek gedaan bgna allen waren aangeslagen met remissie slechts 6 ten volle Te Breda was de uitkomst eene soortgelgke Uit Rotterdam werd ons medegedeeld dat daar voor de gezeten werklieden in vaste l 9trekking werkzaam dea gemiddelden hnnrprgs verwonende van 2 i 2 50 2 75 of 3 per week zonder nitzoudering aanslag geldt met remissie Te Arnhem hebben de mededeelingen door de bestuurders van vakvereenigiogen ingewonnen zich tot een zeer aanzienigk aantal werklieden uitgestrekt en was het resultaat dat feitelgk aanslag met remissie regel is Ook te Leiden bepaalt onder de ambachtslieden de volle aanalag zich slechts tot eene enkele meestal omdat zgne vrouw een herbergje hondt Hieruit bigkt dns dat volgens den vollen aanslag der Regeering de werkman in de steden groote en kleine niet tot het kiesrecht zal komen Uit mededeelingen van den heer Goeman Borgesins ziet men dat van de 87 000 woningen te Amsterdam 43 000 dus nagenoeg de helft onbelast zgn en dat geheele blokken huizen die een weekhunr van 2 50 a ƒ 3 opbrengen grootendeels bewoond door opzichters kleine winkeliers enz in het geheel niet zgn aangeslagen Daarnaast Melde hg het positief bewgs der uitsluiting van den werkmansstsnd door drie belastingbiljetteq van werklieden over ta leggen voor de band veg genomen van werklieden die niet ten v e maar met remissie zgn aangeslagen De eerste meteene weekhunr van 4 50 betaalt f 7 52 met de opcenten 16 03 de tweede met eene weekhunr van 4 betaalt 8 83 met de opcenten 18 81 de derde met eene weeknnr van 4 betaalt y8 31 met de opcenten 17 71 Deze werklieden die omdat zg niet ten volle zgn aangeslagen volgens het voorstel der Regeering geen kiezer zullen worden betalen dns met de opcenten 16 i 18 aan personeel Ten slotte nog net getuigenis van den heer Heldt die zich zelf tot voorbeeld neemt En wat zal het geval zgn bg aanneming van het voorstel der Regeering Dan zal iemand die te Amsterdam ƒ 4 per week verwoont nog geen kiezer zgn Ik ken de woningen van zeer nabg waar men te Amsterdam 4 woonhuur betaalt een prgs die in verhouding tot de algemeen geldende huurprgzen te Amsterdam niet hoog veeleer laag mag worden genoemd wier bewoners nog geen kiezer znllen zgn Is die toestand een gevolg van onjuistheden der wet of van eene onjuiste toepassing dier wet Hiermede achten wg onze eerste grief tegen de voorloopige kieswet voldoende toegelicht Misschien zeggen sommigen onzer lezers maar is het wel de moeite w rd dergelijke beschouwingen te wgden aan eene regeling die bestemd is slechts kort te werken en alleen voer dadelijke behoefte is ingevoerd Daartegen valt vooreerst aan te voeren dat bjj ons te lande niets langer duurt dan het voorloopige en ten tweede dat deze wet eene viogerwgzing is voor hetgeen ons te wachten staat in de toekomst Algemeen toch wordt de huurwaarde der woning beschouwd als een der meest geschikte middelen om den maatschappelgken welstand te meten Hoogstwaarschgnlgk zal de definitieve kieswet op deze proeve voortbouwen Het komt ons voor dat dit ook wensohelgk is doch wjj zonden gaarne zien dat in de toekomst de kieswet werd losgemaakt van de belastingwet van 1843 Als wenschelgk zonden wg stellen 1 toelating tot de kiesbevoegdheid op grond van vermoedelgke geschiktheid blijkende uit een verkregen diploma het bekleeden van sommige ambten enz dus wat men gewoon is te noemen de capaciteiten 2 kiezers volgens maatschappelgken welstand blgkende uit het bewonen van een huis of kamer van zekere huurwaarde Hierbg dan niet de eisch van vollen aanslag zonder remissie maar verdeeling der gemeenten in klassen naar het aantal inwoners waarin de vereischte huurwaarde verschillend wdrdt gesteld op zoodanige wgze dat overal dezelfde klasse van personen binnen de grens valt een grens zoo ruim dat de ontwikkelde laten wg zeggen de gezeten werkman bereikt wordt 3 kiezers tengevolge van het betalen van zekere grondbelasting zooals thans waarbg ter aanvulling nog gevoegd zon kunnen worden het betalen van zekere som in de gezamenlgke directe rgksbelastingen 4 invulling der stembiljetten ten bnreele opdat men zeker zg dat geen geheel ongeletterden kiesrecht uitoefenen Welk stelsel ook worde aangenomen een eerste vereischte is zeker dat het gelgk werict in dien zin dat dezelfde persoon overal kiezer is wanneer hg op denzelfden voet blgft leven Onder de werking van de additionede bepalingen onzer aaus nde grondwet zal dit stellig niet het geval zgn Thans blgft nog ons tweede bezwaar het niet splitsen onzer groote steden Daarover een volgend maal BINJJENLANDr GOUDA 20 September 1887 Bs Gunnmg predikant te Benniagbroek heeft het beroep naar de Horr Gemeente alhier aangenomen Van de door deu Ned Bhijnapoorweg aangeboden gelegenheid om des Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te kunnen gaan maakten Zondag 120 personen gebruik In eene vereonigtlo zitting der beide kamers is gisteren de gewone vergadering der Staten Generaal geopend Z M hield daarbij de volgende rede Mijne heeren Mot genoegen bevind Ik Mij to midden der vertegenwoordigers van het Noderlandsohe volk dat in den loop van dit jaar duidelijk blijken heeft gegeven van zijne verknochtheid aan Mij ea Mijn Huis De wetsontwerpen tot bekrachtiging der veranderingen in do Grondwet dié in de voorgaande zitting zijn goedgekeurd zullen U worden aangeboden Ik hoop en vertroUV dat op dien belangrijken arbeid in deze zitting het zegel zal worden geiirukt Mijne betrekkingen met alle Mogendheden zijn zeer bevredigend De zee en landmacht zoowel hier te lande als in do overaeesche beziitingen geven Mij reden van tevredenheid Voor maatregelen m het belang van het landbouwonderwijs en van de zeevaart zal Uwe goedkeuring worden ingeroepen Do toestand van s lands financiën is voldoende geeno vlottende schuld is in omloop gebracht en voor het volgende jaar behoeft geen buitengewone belasting te worden voorgesteld Mogen Uwe werkzaamheden onder Gods onmisbaron zegen strekken tot welzijn var hot vaderland Ik verklaar de zitting van de Staten Generaal te zijn geopend Staten Generaal Eebste Kamer zittmg van 19 September De Voorzitter benoemt drie comimssien tot onderzoek der goloofsbrievon bestaande uit lo de heeren Viruly Vening Meinesz en Magnéo