Goudsche Courant, woensdag 21 september 1887

o de heeren Hengst Stork en Moolanburgh en So de heeren r Tienhoren Smits en Thooft Ingekomen is een adres Titn den heer Van Nispen tot Pannerden te Zutfen om niet als lid toe te laten den heer Jhr Vb Coenen Gesteld in handen der commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven deze commissien zullen in een op heden te houden zitting verslag uitbrengen De vergadering werd daarop gesloten TwKXDE Kameb Zitting van 19 September De heer Generaal Van der Schriek neemt als oudste lid in jaren den voorzittersstoel in De Voorzitter hield een redevoering waarin h j herinnerde aan de aanneming der Grondwetsherzierang en de daarop gevolgde ontbinding d StatenGeneraal Hij hoopte dat de door de Kamer daaromtrent te nemen beslissing zou strekken tot het werkelqk en duurzaam heil van het Nederlandsche Tolk dat haar de handhaving zijner dierbaarste rechten en het voorstaan van z n grootste belangen heeft toevertrouwd Hoewel dit reeds vroeger op uitstekende wijze was geschied wensohte hij thans nogmaals zqn voorganger bq dergelijke gelegenheden te herdenken Gaarne lou de Kamer gezien hebben dat thans en nog vela jaren daarna bq gelegenheden als deze de waardige Blussé den voorzitterszetel had bekleed Bloasé was een man die zijn Vaderland oprecht lief had en t naar zijn beste weten diende Al de leden der Kamer welke politieke richting ook tongeoasn hebben steeds achting gehad voor de kennis die h in verschillende vakken bleek te bezitten Zqn nagedachtenis zal b j allen en zeker bij deze Kamer in eere worden gehouden Twee commissien werden benoemd voor het onderzoek der geloofsbrieven bestaande uit de heeren r d Loeff Beelaerta en Beekers en de heeren v Delden Bengers en Kolkman Voor de Bechtbank te Utrecht is de volgende zaak behandeld Bg de lichting van 1885 trad J B te Amsterdam op ids plaatsvervanger voor J A d G loteling van de genumte Bunnik J E had zich daartoe verbonden bq oen notarieel contract tot stand gekomen door bemiddeling van zekeren H directeur van de militieverzekeringmaatsohappij De Hóóp Voor het volbrengen van den dienst als plaatsvervanger was hem bq dit contract een belooning toegezegd Tan ƒ 350 terwyl M met den vader van d G J een oonttaot gesloten had waarbq hg zich tegenover dezen verbond een phiatsverranger te leveren en vrijdom van dienst voor den minderjarigen d G en diens broeder te waarborgen tegen betaling van ƒ 575 Dit bedrag is door d G betaald op den laatsten termgn van ƒ 87 50 na doch de plaatsvervanger heeft van het hem toekomende nog slechts ƒ 131 ontvangen de verdere afbetaling is jn t ongereede gekomen door het faillissement van M Nadat eene poging tot regeling in der minne de vader van de G bood aan ƒ 100 te betalen was mislukt heeft i E of liever daar hg minderjarig is zijne moeder en voogdes namens hem d G sr als vader van den loteling gedagvaard tot betaling van de rosteerende 219 Mr L V Lier die namens eischeres optrad lichtte de vordering toe met t betoog dat door het notarieel contract waarbg J K zich verbond als plaatsvervanger op te treden voor J A d G eene persoonlijke verbintenis van den gedaagde tegenover zgn cliënt is ontstaan Ten slotte leidde hg uit het contract door d G met M gesloten af dat daarin de volmacht gelegen is aan M die eenmaal de zorg voor het stellen van een plaatvervanger op rich genomen hebbende als lasthebber gebruiken kon wien hg wilde mits op eigen verantwoordelijkheid Voor den gedaagde trad op mr A Pit De rechtsvraag die hier te beslissen valt heeft de eischeres inderdaad gecontracteerd met den gedaagde m a w bestaat er een reohtsband tusschen partijen waaruit voor dezen gedaagde zou voortvloeien een obligo tegenover den eischerf beantwoordde mr Pit ontkennend Uit het tusschen den gedaagde en den directenr der militieverzekeringmaatschappg De Hoop gesloten contract valt geen lastgeving te bewgzen de bedoeling van die overeenkomst is niet geweest een mandaat te geven om uit gedaagdo s naam te handelen maar het was eenvoudig een contract van huur en verhuur van diensten PI oonoludeerde daarom tot ontzegging van den eisch Den 21 September zal in deze zaak condnsie genomen worden Tot dusverre stonden de Franschen meer bgzonder bekend om hunne caoogeographie De Duit chers dingen naar dezelfde onderscheiding In een der jongste nommers van het bekende tgdschrift Vom Fell zum Meer komt het volgende voor over Botterdam Al kan men ook niet zeggen dat in Botterdam een wetenschappelgke geest heenoht zoo ia er toch een ernstig streven merkbaar om zich al het wetenswaardige zoo spoedig mogelijk ten nutte te maken In de stad aan den mond van den Bgn de Duitschets kennen geen andere rivier dan hun eenigen Bgn merkt men eene verstandelijke strooming uit Duitschland op aan haar ia het waarschijnlgk te danken dat in de hoogere kringen in Botterdam een meer vrije en algemeene beschaving burgerrecht heeft verkregen dan zelfs in het nabijgelegen s Hage waar het hof en de academie die maar eenvoudig van Leiden naar den Haag wordt overgephatst een menigte meer beteekenende menschen heenlokt De invloed onzer democratische denkbeelden schrijft de Londensche correspondent van het Handelsblad is o a merkbaar in de vermindering van het aantal dienstboden Vooral in de Vereenigde Staten zgn de cgfers overtuigend Terwijl in het laatste decennium het bevolkingsogfer met één derde vermeerderde rees het oSfer der dienstboden met slechts ééa tiende Terwijl in Engeland 15 7 pCt van de arbeidersbevolking dienstboden zijrl is die verhouding in Amenka 6 pCt Men heeft berekend dat het aantal Amerikanen die voor voeding en huisvesting gebruik makon van restaurants en hdtels van 1870 1880 vertienvoudigd is In 1880 diende één zestiende gedeelte van het geheele dienstpersoneel van het land in hStels thans reeds één achtste De eischen der dienstboden worden hoe langer zoo grooter en het aantal van hen die dienstboden houden neemt dan ook met het jaar af t Is voor een opmerker niet onaardig gedurende de maand September het fPanopticam te Amsterdam te bezoeken en zich de moeite te geven een of meer gezelschappen te volgen die met een catalogus in de hand de verschillende beelden en groepen gadeslaan Van de honderd zgn er minstens negentig die dan op of aanmerkingen maken waaruit men ons volksjjsrakter leert kennen Steeds hoort men uitdrukkingen vol sympathie over ons lief Prinsesje met leedwezen hoort men over onze overleden prinsen spreken met zelfvoldoening worden de helden uit den Atjeh krgg gadegeslagen De kleine burgerman verslgt Nieuwenhuijzen den stichter van het Nut voor Domela Nieuwenhuis en in de gruwelkamer maken bezoekers rich heUsch kwaad over zooveel verdorvenheid Er zgn lieden die zich zoodanig in den toestand verplaatsen dat z j schdden en tieren tegen de levenlooze beelden ev onlangs kon men getuij e zgn van een komisch tooneel waarbij een geboele familie noodig was om een dikke juffer met gele sjaal tot bedaren te brengen zoo kwaad had zij zich gemaakt over een vrouw di haar lljarig kind in de Elbe verdronken had tiVvré is voor uw pleizier uit luidde de leuke opmerking van iemand die het tooneeltje zag Gedurende de eerste week van September was het bezoek dagelgks ruim duizend menschen Mt Prof C A Pekelharing deelt in eene particuliere correspondentie uit Batavia aan het J dtchrift voor Oeneeilmnde weder een en ander mede betreffende zgne onderzoekingen omtrent de beri beri Het is hem gelukt in het bloed van levenden de bacteriën aan te toonen die de ziekte teweegbrengen en ook buiten het lichaam deze te cultiveeren De bacteriën komen in den regel in gering aantal in het bloed voor en hebbon zoowel den vorm v n rondo en langwerpige micrococcen als van staaQee Door kweeking uit het bloed van beriberi Igders verkreeg hg micrococcen die op agar agar eene melkwitte bijna ondoorschijnende laag vormen met gladde oppervlakte die zich onder het microscoop vertoonen als diplococcen deels ook tot onregelmatige groepjes met elkaar verbonden Bg verschillende dieren verwekten deze baoterién zenuwdegeneratie en daarmede meent prof P is de stelling beweaao dat beri beri als neuritus peripherica multiplex infectiosa moet worden opgevat dus besmettelgk is Geheel dezelfde mierococoen met dezelfde pathogene eigenschappen werden verkregen uit het bloed van eoQ konijn dat met een mengsel van verschillende bacteriën afkomstig uit de lucht van een kazerne waarin berriberri was ontstaan besmet was en waarbg eveneens zenuwdegeneratie gevonden werd Met bacteriën uit de lucht van eenzelfde lokaal werd nog bij een ander kongn beri beri opgewekt Ontsmetting is dus ook wederom hier hoofdzaak dit althans heeft het onderzoek geleerd Wat betreft het onderzoek zelf dit verklaart Prof P volstrekt nog niet voor afgedaan Behalve de genoemde micrococcen toch zgn nog zooveel overgangsvormen en bacillen van allerlei vorm waarge nomen en loopen de eigenschappen en levensvoorwaarden dezer vormen zoo belangrijk uiteen dat nog een veelzgdig onderzoek noodzakelgk wordt geacht Voor het oogenblik echter rekenen hg en dr Winkler zich gelukkig op de dringende vraag naar een middel om de riekte te bestrijden een bevredigend antwoord gevonden te hebben Nu komt de tijd van het rustig onderzoek naar de détails zoowel wat de ziekte zelve als wat hare oorzaak betreft Naar aanleiding van deq groeten haai die dezer dagen in de bladen de ronde doet zoo lezen we in de Nem Zürkh Ztg schrgft ons een zoöloog het volgende Volgens alle dagbladen is in de nabijheid van Piume een haai gevangen die 4 M langwa8 De maag bevatte onder meer ook een paar laarzen waar da menschelgke ledematen nog in staken De schrgver dezer regelen verbaast er zich over dat de haaihistorie dit jaar zoo laat in de pers opdoemt Naar zijne waarnemingen keert zg in dezen of genen vorm telken jare tusschen 10 Augustus en 10 September terug Omstreeks het jaar 70 was de zee bg Napels Genua of Triest het geliefkoosd oord der groote haaien daarop trokken zij twee achtereenvolgende jarea steevast in de hondsdagen bg mehigte door het Suezkanaal evenwel zonder iemand kwaad te doen In het jaar 1880 als ik mg niet vergis veranderde de baai der Europeesche pers ter afwisseling in een walvisch In de laatste jaren vangen de stomme dieren aan kwaadaardig te worden Eerst vond men in de maag benevens eenige treurige overblijfselen van een broekspijp en een jas twee dozen supra fg ne snuiftabak van de firma Lotsbeck In de vorige jaar verscheen de haai aan de kust van Califomie en had in zijn maag een schoen drie sardine busjes en twee zuidwesters Dit jaar strekt zich de inhoud niet slechts tot de laarzen maar zelfs tot de voeten die er bg hooren uit Daar de haai zonder twgfel het volgend jaar weervan zich zal laten hooren heb ik de eer de Europeesche pers het volgend concept bericht aan tebieden In de nabgheid van KoHii werd dezer dagenaan het strand een haai gevonden van 6 M lengte Bg het openen van de maag vond men een reismuts de ovorblgfselen van een stroohoed een smaakvol gebonden uitgave van Homerus en een verbrgzelde botaniseerbus Van twee halfverteerde portemon naie s bevatte de eene zes Duitsche marken deandere een thaler op de eene zgde waarvan nog eene zittende Helvetia Achtbaar was Men verneemt derhalve dat deze vonwerpen van een Duitschenphiloloog en een Zwitserschen botanicus afkomstig zgn die voor eenigen tg d de vlucht namen naar de Albaneesche kust waar z rermoedelgk het slachtoffer hunner gewetensangst zgn geworden Een nader onderzoek wordt ingesteld Anut Uit Wageningen schrijft men omtrent de tabaksproef genomen door eene commissie uit do afdeeling NederVelttwe der Geldersch Overgselscbe Maatschappij van Landbouw om de waarde van kunstmest voor tabaksteelt te bepalen dat het gewas in de laatste dagen uitmuntend is gegroeid Vooral het bestgoed staat uitstekend 1 veld het vroege aardgoed is niet zoo groot van blad als het late Het zandgoed is vrij goed en tot heden had het gewas niet van hagel te lijden In het geheel zgn ditmaal S6 verschillende vakken geteeld De bemesting met i stalmest Chilisalpeter en superphosphaat die t vorige jaar t grootste getal kilogrammen leverde aan gedroogde tabak zal ook dit jaar veel opbrengen doch reeds nu laat het zich aanzien dat de proef met rogge als groene bemesting aan Chiltsalepeter en superphosphaat toegevoegd een uitstekend gewas zal geven De proef welke genomen wordt onder toezicht van Prof Dr A Mager directeur van het Proefstation te Wageningen zal ook in 1888 nog worden voortgezet Op do verschillende perken is met borden aangewezen welke soort bemesting is gebezigd zoodat belangstellenden zich ook zelven van de resultaten kunnen overtuigen De monster optocht Donderdag den eersten der drie feestdagen te Philadelphia gehouden moet schitterend geplaagd zijn Duizenden en duizenden waren van elders gekomen om den stoet te zien men schat het aantal personen dien dag te Philadelphia aanwezig op anderhalf millioen Aan den optocht te omstreeks 10 uren s morgens in de Brood Street opgesteld werd door een 12 000 lieden deelgenomen die voor een gedeelte zich bevonden op de 300 groote wagens welke voorstellingen te zien gaven van allerlei takken van handel bedrgf en kunst terwgl de overigen te voet die wagens als eerewacht begeleidden De stoet ving aan met eene reeks van afbeeldingen van voorvallen uit het tgdperk van den opstand en eene voorstelling van het onderteekenen der constitutie Door muziekkorpsen gescheiden volgden alsdan de verschillende afdeelingen De eerste was die der timmerlieden met twee groote tempels waarvan de eene door 13 kolommen gevormd het aantal staten in 17 7 en de tweede uit 88 kolommen samengesteld het tegenwoordige getal staten voorstelde Vervolgens kwam het landbouwbedrijf dan eene voorstelling van den ontwikkelingsgang dor drukpers en voorts de afdeeling aan het onderwijs gewnd De bouwnijverheid was vertegenwoordigd door modellen van huizen in ouden en in nieuwen stijl door metselwerken enz De metaalwerkers loodgieters ververs lederwerkers stelden verschillende voorbeelden van hunne werkzaamheid ten toon en van een ontwikkelingsgang der fabrieksngverheid droegen tal van wagens de bewgzen Tot de verdere groepen behoorden die van de brandweer met een detachement der oudste vrijwilligers zoowel als met de nieuwe itoombrandspuiten en die van het spoorwegwezen in welke door de Pennsylvania spoorwegmaatschappij op negentien wagens de geschiedenis dor middelen van vervoer werd vertoond beginnende met de muilezel en eindigende met den nieuwsten vorm vau spoorwegrijtuigen De BaUume Locontotive Jfork waren vertegenwoordigd door eene door acht en dertig paarden voortgetrokken lomotief en alles wat voor het maken dasrvan noodig is De scheepsbouwer stelden modellen van schepen o a het nieuwste oorlogsschip aan de werven der Delaware gebouwd van monitoirs enz ten toon De sigarenmakers de instrumenten de behangers kortom letterlijk elke vorm van nijverheid leverden in den stoet een min of meer uitgewerkt beeld van hun bestaan De stoet bewoog zich door de Broat Street in welke over hare gansche lengte aan weerszijden staanplaatsen voor de toeschouwers waren gemaakt naar de groote tribune op welke zich de gouverneur van Pennsylvania met een aantal der meest aanrienlgkste bnrgers van de Unie bevonden Overal zag men schoone versieringen portretten van Washington Grant Lincoln en andere gewezen presidenten beroemde generaals enz en ondanks de tallooze menigte bleef de orde volkomen Ongelukken van eenige beteekenis schgnen er niet te hebben phiata gehad De feesten zgn Vrijdag voortgezet Het voornaamste was eene groote revue over de müitia uit de verschillende Staten die ten getale van 15 000 man onder leiding van generaal Sheridan paradeeren voor den President diens echtgenoote en de ministars Het denkbeeld om honden voor militaire doeleinden af te richten is niet nieuw Krggshonden waren reeds bekend bg ds groote volken der oudheid Grieken Bomeinen en Joden gebruikten het moedige verstandige dier in den strgd De Grieken hadden honden op elk hunner forten Dat aan de zee tegenover Korinthe werd door 50 bewaakt Eens landde de vgand in den nacht Het garnizoen was dronken en de honden moesten de aanvallers afhouden Zij vochten als leeuwen en negen on veertig werden gedood De eenige overgeblevene Boter rende heen maakte alarm in het kamp m de vgand werd teruggedreven De Bomeinen gelgk algemeen bekend is waren bg een dergelijke gelegenheid minder gelukkig De ganzen namen de taak der honden over en redden het Kapitool door hunne waakzaamheid terwgl de honden vast in shiap waren Sedert had jaarlgks in Bome eene godsdienstige plechtigheid plaats waarbg de ontrouwe dienaars werden gestraft Eenige honden werden door een luistergken optocht door de straten gedragen om bij eiken kruisweg en ieder openbaar gebouw te worden afgeranseld en ten slotte te worden opgehangen aan een houten kruis bg den tempel van Janus In Dalmatië werden in de 17e eeuw gamizoenshonden gehouden wier taak het was de bezetting te waarschuwen als de vgand geland was en aan te wijzen waar deze zich in niaderkag had opgesteld Of het mogelgk is dat een hond verschillende nationaliteiten leert onderscheiden is een vraag waarop het antwoord niet met zekerheid te geven IS Zoowel schijnt zeker dat d Ouden hun dit onderscheid wisten duidelgk te maken Minerva s tempel te Daulia werd door honden bewaakt die or op waren afgericht een verschil te maken tusschen Grieken en Barbaren Jegens de eersten betoonden zg zich vriendelijk en zaehtzinnig maar lieten de tanden zien zoodra een barbaar naderde En niet slechts werd van honden in hot gewone oorlogsleven gebruik gemaakt maar van den tgd van het Bomeinsohe rgk of tot voor eenige jaren hadden de slavenhandelaars onschatbare helpers in hunne wreede reusachtige bloedhonden Den Spanjaarden komt de twgfehichtige eer toe hun honden uitmuntend tot het vervolgen van slaven te hebben afgericht en onder het voorwendsel het evangelie te verspreiden onder de zwarten volken der aarde hitsten zij hun groote bloeddorstige honden tegen de arme inboorlingen op Zg volgden in het africhten dezelfde methode die bg de Bomeinen in zwang was Als het dier nog zeer jong was werd I het door kinderen aanhoudend gesard Was het I ouder geworden dan ging men hiermede in nogheviger mate voort tot de bond riek woedend opden aanvaller wierp Deze verdedigde zich met hetzwaard en uitgeput en bloedende ruimde het diereindelgk het veld Na het gevecht werd de honcl zorgvuldig vastgeketend Eerst nadat hg zichzelf in een aantal gevechten bad leereu verdedigen liet men hem vrij loopen Werd dan zijn meester met het zwaard aangevallen dan verdedigde de hond hem en later raakte het dier gewoon hem tegen eiken aanval te beschermen Boltenlaodsch Overztcbt Keizer Wilhelm is uit Stettin weer te Berlgn teruggekeerd maar Czaar Alexander is nog te Fredensborg en daarem blgven nog steeds de geruchten stand houden dat een bijeenkomst der beide keizen nog mogelijk is Intusschen beraadslagen de heeren Von Bismarck en Kalnoky te Priedrichsmhe Nu reeds wordt gemeld dat de hernieuwing van het DuitachOosten rgksch handelsverdrag verzekerd is Wat de beide miuisten in deze hebben beslaten is echter evenmin met zekerheid te zeggen als hetgeen zg hebben vastgesteld betreffende Bulgarge en de Verhouding van Duitschland en Oostenrgk ten oprichte van Bnslond In Bulgarije blijft het mstig maar men vreest dat de verkiezingen welke weldra een aanvang zullen nemen niot overal even kalm zullen afloopen De leiden der tegenpartij beginnen rich althans geducht te weren Karaveloff wilde rich stilletjes uit Sofia verwijderen teneinde een verkieringsveldtocht op het platteland te ondernemen maar de politie belette hem de hoofdstad te verlaten Het manifest van den graaf van Pargs trekt ook buiten Frankrgk zeer de aandacht maar noch te Berlgn noch te Weenen verwacht men eenig gevolg van dit optreden van den kroonpretendent als Napoleon Een der Weener bladen noemt de uitvaardiging van dit manifest zelfs een politieken zelfmoord Het wordt althans bevestigd dat vele aanzienlijke royalisten ontevreden zgn over den overgang tot het algemeen stemrecht en de erkenning van het plebisciet der Bonapartisten Volgens enkele monarchistiscfae bladen bestond er verschil van meening tusschen den pretendent en zgn voornaamste raadgev ers over den tijd waarop het manifest zou worden uitgevaardigd Eenige achtten uitstel wenschelgk doph de graaf van Pargs wilde daarvan niets weten De omstandigheden zgn dan ook niet ongunstig want eVenals toen Napoleon aan de tweede republiek een einde maakte staan ook nu de radicalen en de gematigde republikeinen scherp tegen elkaar over terwgl de begrooting een tekort aanwgst en de Kamer rich door haar gekibbel gehaat heeft gemaakt in het geheele land De Tempt riet in het manifest en de bekeering van den Orleanist tot de leeratellingen der Napoleons niets dan een poging van don graaf van Parijs zgn aanhangars te doen weten dat hg nog leeft De republikeinen voegt het blad er bg zullen er zich niet ongerust over maken De sluitingsredo van het Engelsche Parlement beheUt niet meer dan de gewone gebmikelgke uitdrukkingen over bekende zaken Men had gehoopt iets over de Bulgaarache quaestie te vernemen maar deze genoot niet de eer der vermelding De Daily News de afgeloopen zitting van het Parlement besprekend zegt dat van de 15 ontwerpen die de troonrede van 21 Jan beloofde slechts 6 in werking kwamen Het voornaamste resultaat der ritting was de dwsngwet Uit een staatkundig oogpunt was zg voor de liberale partij gunstig toen het Parlement bgeenkwam waren de vooruitrichten voor de oppositie zeer donker thans is het optreden van een liberaal Kabinet slechts ee quaestie van tgd altgd volgeus de Daily News Voor de opening der Spaansohe Cortes zal de samenstelling van het Kabinet een wijriging ondergaan BaUguer Minister van Koloniën zal vervangen worden Volgens gerucht zou generaal Martinez Campos tot gouverneur generaal der Philippijnsche eilanden worden benoemd B E C L A M Ei Geen geheimmiddel of ander is in deze laatste tgden met zulk gunstig gevolg in den handel gebragt geweest gelijk de minerale pastillen van Soden die een volksmiddel zgn in de beste zin des woords Deze pastillen bereid onder geneeskundig toericht kunnen geérd worden als eene vereeniging van alle geneeskrachtige zelfstandigheden dio zich berinden in de waters van Soden De onderrinding bewijst als dat door hunne overeenkomt met de bronnen zg alle de pastUlen gekend tot dezen dag overtreffen Bg de bereiding heeft men voor de eerste maal de problëum opgelost van in de samenstelling van ieder pastille eene voldoende hoeveelheid van minerale stoffen te gebruiken zonder aan de bewaring schaden te doen g bevatten 0 1 gr rout terwgl de zoo vermaarde Vichy pastillen maar 0 01 gr in houden Om dees reden moeten de minerale pastillen van Soden geëerd worden niet alleen als een waarachtig middel maar ook als de eenigste en werkzaamste die men gebruiken kan in de gevallen waar de bronnen aangeduidt worden voornamenlgk tegen alle de kwalen der ademhaling en verteerings orgaan De pastillen welke eene bijzondere kracht eis geneesmiddel bezitten en bij alle rieken een buitengewone voldoening genieten zoo is het er gedurende 3 iaanden 200 000 doozen verkocht zijn rij zijn in alle apotheken te krggen jirgs 60 cents Lgst van brieven geadresseerd aan onbekenden L de Bruin Gouderak A de Jongheere van Harmeien IJselstein E Fahon Zaandam Van het Hulpkantoor MOEBKAPELLE S Damer s Gravenhage BBIEFKAABTEN A de Koning s Gravenhage De directeur van het postkantoor SIMONS De BUBGEMEESTEB van Gouda brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden dat door den Heer Provincialen Inspecteur der Directe Belastingen enz te Botterdam op den 14n September 1887 is executoir verklaard het Kohier no 6 van het Patentrecht Ie kwardienst 1887 88 Dat voormeld Kohier ter invordering is gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den bg de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termgn van Drie Maanden binnen welken de reclames behooren te worden ingedisod Gouda den 17n September 1887 De Burgemeester voornoemd VAN BEBGEN IJZENDOOEN uurBerlijke Stvnd GEHOREN IS 8 pt Belji ooden I C U en B Csti 17 £ lizabetli ouden V de Keizer en D isn Oeleo Dirkje den P Seaderi en N Botb 18 Adnuu Wilhelniaa oaders i Ooeieling en A W Uellegen Lens Htrgtretlia onderi P J vin der Kle n en U iS Hornis Oeertrni ondert i Ke ne sn C J de Brom Cerolins ButiMatjr onderi W de Jong en E v t Reenen Fmuina Oenrdi oaders G Bontere en C F Ogier 19 Antoaiat onderi J Ulook en F Knygrok Comelii onden H Lehveld en M Hondijk OVERf EDEN 17 Sept Uhtij Z m O Heewesen 8 m C J ven der Kleyn wed P Mollaert S4 j J P en Bneren 12 w 18 P vu Rieden 6 j W A Pnng 4 j 10 m 19 A Aret t m Qouderak OK BOREN Arie ondera T ten Blittenwgk en H Noordegraaf Dirk oudere K Mndde en N Kelknien GEHDWD O StnieHan A Compier Stolw k GEBOREN Grietje Joheina oaders J Gardeaier em 6 Ondcrkerk I4ll elb B Verdoold en D Oodcnei OVERLEDEN t P Sloot 8 j Zevenhuüsen GEBOREN Adriana ondera W an der Wiel en N Walewgo Hogo ondert H Nlenwlsnd en A Boa Uaitipa uii tr M lit n A I H mtn Wilhelmina Adriana Johanna W van der Neat ea tf Dekker Haastreoht GEBOREN Jokannet oadcn H Willenbeig en A Slaga OVERLEDEN W S Verdoold and 8 m ADVERTENTIÈN Den 24 September a s hopen mjne geliefde oaders P J T D LINDEN en C J ▼ LINDEN geb KRincAAT hun 12 Jarige XSehtvereeniging te herdenken Oouda Hun dankbaar eenigst Dochtertje De Heer en Mevrouw J H de WILDT RoisT TAN LiMBVRO betuigen hun hartoiyken dank voor de vele bewgzen van deelneming ondervonden bg de geboorte vanhun Dochter Haarhm 19 September 1887 1