Goudsche Courant, woensdag 21 september 1887

Vrijdag 23 September N 3üoa 1887 OOST INDIE Nederlanders die dienstnemen bij het Indische leger ontvan gen bij het aangaan van eene zesjarige verbintenis een liandgeld van DEÏE HOITDEHD G ULDEIT Aanbren remie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departe mpnt van Koloniën en hy alle Burgemeesters j GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken 1500 tot 2000 Gulden jaai lijksche bij verdienst knnnen fatsoenlijke lieden van iederen stand bg eenige werkzaamheid verdienen Offerten onder B 4000 NIJGH van DITMAR Rotterdam Bevallen van een C F BOÜTERS Ooiut o Gouda 18 September 1887 HABTELUE DAITE aan mgne Stadgenooten en verdere Begnnati gers voor de gnnst m geschonken Tevens bericht ik dat DONDEUDAG voor het laatst Gebakken woidt I C SIBBES Bestellingen voor Wafels worden aan hols op de Oonwe ingewacht Het BURGERLIJK ARMBESTUUR te Gouda zal op den 28 SEPTEMBER 1887 AANBESTEDEN de LEVERING en ÜITDEELING van pm 100 000 ttuks goede BAGGUBTUBF voor den aanstaanden Winter Oe Oitdeeling daarvan zal gedurende 13 weken 2 maal s weeks moeten geschieden De verdere Condition liggen vanaf MAANDAG 19 tot en met ZATERDAG 24 SEPTEMBER e k dagelgks in de Armkamer ter lezing COMMISSARISSEN van den straatweg van Gouda naar Bodegraven znllen op VRIJDAG 7 OCTOBER 1887 des voormiddags 11 nur in het Logement Blom te Bodegraven voor den tgd van 3 jaren in het openbaar VERPACHTEN HAt recht van tolhefflng aan da belde tollen op den voorzegden straatwegDe voorwaarden liggen ter lezing ten kantore van den Notaris dk RIDDER te Bodegraven CommissarisSecretaris van voornoemden weg GEVRAAGD ee e kunnende MAZEN en STOPPEN Adres Turfsingel P 80 Er BIEDT zich aan tegen November een fatsoenlgk R C jong Meisje liefst als kunnende stoppen mazen en met de wasch omgaan en goed kunnende tafeldienen en is van goede getuigen voorzien Adres Kuiperstraat K No 212 EENE RUIME KEUZE Haarden Kachels Foumuizen TURFMANDEN Haardstellen Haardstoffers en verdere Winterbehoeften GAZen PETBOLBUMKBOONJEN met Branders van de nieuwste vindingen als TRIOMPHLAillP ECHTE LAMFE EEL E van L EMPEREÜR BERNARD SEPULCHRE LAMP enz is voorhanden in de Magazijnen van C VAN BERKEL KLBl WElG GEVRAAGD een Blikslagers knecht MUndiener Dortmunder g Belegen Gerste Dubbel g 3 i 9 cn o tn a cB a OF Gerste Enkel Gerste ujooqisoj q9SJ9f 9n a siuy Openbare 7erkoöping te Ci oUDA op DINSDAG 27 SEPTEMBER 1887 des morgens te 9 nren aan de Hooikade aldaar van De Afbraak van 3 Huisjes En onmiddell k daarna in het Lokaal wjjk K No 255 aan de Peperstraat aldaar van een goed onderhouden waaronder 2 CANAPES 4 SECRETAIRES 2 CHIFFONNIÈRES 3 LINNEN KASTJES BOBKENKASTJE VLEUGELPIAINO PENDULE en BLOEM VAZEN SPIEGELS PERS ZIEKENSTOEL SPEEL PENANT en WERKTAFEL IJieren KINDERLEDIKANTEN Koperen PAPEGAAIKOOI KACHELS en FORNUIZEN ieuwe KARPETTEN eene groote partij BOEKEN PORCELEIN GLAS AARDEWERK en verder HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED KLEEDEREN enz Daags te voren van O tot 12 en van 2 tot 5 uren te zipn Verdere inlichtingen geeft Notaris G C FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda Markt Bierbottelary IHarkt VoUenlioven s Stout EN Vollenltovens Lagerbier tegen concnreerende prgzen verkr gbaar bij F van UTRECHT BUkgroenten inhoud 1 Liter DOPERWTEN SNIJBOONEN GROOTE BOONEN en verder alle soorten 50 Cent per BLIK NIEUWE BOSKOOPSGHË BRUI BOOIN Rlauwe Kasdruiven i 40 Cent het Pond J GKRRITSEN KORTE GROENENDAAL Men vraagt IEMAND die in staat ia zoodanigen pnt te boren voor drinkwater van vee Adres onder lett V G aan het Bnrean dezer Courant iiCÖTlMÖÊB voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHETNK Zn NIEUWE l AJAARS8TOFFERI A yan OS Az Eleiweg E 73 Tegen JICHT H RHUMATIER verkr gbaar te Gouda Wed Bosiiav G IJsELSTIIV Blanwstraat Alphen 11 Varossiao Zn Bodegraven B G F Beinkhi P Veesloot Boskoop J Goudkade P LoOMA Harmeien W G Éubvem Hazerewoude J Gaarkenkm Kamerik va Beuwbi Oudewater J Lieïland Rijndijk A O Post Stolwijk A Natzijl Waarder Wed Bodthooe Woubrugge A de Wilde Op voordeelige voorwaarden j worden Depots geplaatst aan l vraag aan het Hoofd Depot AANDOENINGEN M J C HAM te Utrecht Snelpersdruk van A Beinkmai te Gouda De 70orloopige Hüeswet lU Wg komen thans tot ons tweede bezwaar het stelsel der enkelvoudige districten of juister het niet consequent toepassen van dat stelsel ook op de groote steden Bg de indeeling in kiesdistricten is geenerlei staatkundig beginsel betrokken het is louter eene quaestie van opportuniteit De vraag moet steeds zgn welk stelsel geeft de meeste waarborgen dat de hoofdrichtingen der publieke meening in de kamer vertegenwoordigd worden en tevens in zoodanige verhouding dat de meerderheid in het land tevens meerderheid zg in de kamer Gaat men verder en wil men b v dat de sterkte der verschillende staatspartgen in de kamer volkomen in verhouding staan tot het respectieve aantal aanhangers in den lande dan stelt men een eisch waaraan geen enkel stelsel in de practgk kan voldoen en die daarenboven geheel onnoodig is De meerderheid neemt besluiten en dan doet het al bitter weinig toe hoeveel tegenstemmers van elke richting er geweest zgn Alteen is het noodzakelgk dat aJle meeningen in den lande zich kunnen doen hooren hg bet debat dat er protesten uitgebracht en afwgkende meeningen gepredikt kunnen worden in 6ia woord dat de minderheid in staatgesteld worde propaganda te maken en te agiteeren totdat zg de kiezers tot haar zgde hebbe overg aald Dat stelsel is dus het beste hetwelk op zeker oogenblik het geschikst is voor het doel vertegenwoordiging van alle hoofdinrichtingen en tevens de meerderheid der kamer meerderheid in het land Hieruit laat zich verklaren dat dezelfde politieke partg nu eens groote dan weder kleine districten voorstaat gewoonlgk laat zg zich hierbg leiden door het belang der partg Zie b v in Frankrgk Daar is men in de laatste eenw een half dozgn malen van telsel veranderd de eene regeering zocht zgn heil in het êerutin d arronditsement enkele of kleine districten de andere meende weer langer aan het roer te blgven door het ecrutin de liête departemensgewgze stemming Daar is thans de laatstgenoemde wgze van kiezen weder in werking op aandrang vanGambetta welke daarin een waarborg meende te vinden voor eene republikeinsche meerderheid daarin geheele departementen de invloed van royalistische en bonapartische edelen en grondbezitters natunrlgk niet zoo groot is als in de arrondissementen waar sommige familiën en groote hanzen den boventoon voeren In Onitschland is oog de indeeling geldig van den Noorddnitschen bond en kiest elk district één afgevaardigde In Engeland waar men vroeger verscheiden groote districten had is men door ondervinding gaandeweg tot de overtuiging gekomen dat enkele kiesdistricten de voorkeur verdienen Onder medewerking der beide groote staatspartgen conservatieven en liberalen g elijkelijk is dat stelsel bg de laatste reformill consequent toegepast zoodat niet alleen Londen gesplitst is in 56 districten maar Liverpool in 10 Birmingham in 7 enz Er is in Engeland geen eokef groot district meer alleen worden in enkele graafschappen bg uitzondering en t n gevolge van historische toestanden twee leden gekozen De bekende Engelsche staatsman Richard Cobden heeft daaraan het zijne toegebracht Weinige dagen vóór zgn dood schreef hg Het is mg altgd voorgekomen dat de beste manier om te gemoet te komen aan den wensoh van hen die vreezen dat particuliere klassen of lichamen van de maatschappg niet vertegenwoordigd zullen worden is de kiesdistricten zoo veelsoortig mogelgk te maken Met dit doel zon ik aan elk district één lid geven zoodat wanneer Birmingham 6 leden had zg zouden moeten gekozen worden door zes districten Dit zon aan ieder onderdeel van de gemeenschap de gelegenheid geven om zgn eigen richting te volgen Geef ééne stem aan iwet kiezer geef één vertegenwoordiger In plaats dat 50000 kiezers vgf leden kiezen zou ik vgf districten elk van lOOÖO kiezers willen hebben die ieder één lid afvaardigen Indien dus bgv Londen het recht had met eene znivere verdeeling van kiesrecht om 40 leden te kiezen dan zon ik het willen verdeelen in 40 districten of wgken ieder gerechtigd om één lid af te vaardigen op deze wjjze zon iedere klasse en elk verschil van meening kans hebben op eene znivere vertegenwoordiging Belgravia Marylebone St James s St Giles s Whitechapel Spitalfields enz zonden ieder hunne eigene afgevaardigden hebben Ik weet geen beter middel oin alle meeningen gelegenheid te geven om geboord te worden en het komt er toch maar alleen op aan dat de meeningen vert enwoordigd worden Indien de minderheid de zekerheid heeft dat hare meeningen en niet die van de meerderheid de ware zgn laat haar dan agiteeren en discnteeren totdat hare beginselen de meerderheid verkregen hebben Dat is de drgfveer voor staatkundig handelen en eene gezonde opwekki van het openbare Ieren Wg meenen dat tegen deze redeneering niet veel te zeggen i en mt dm de regeering wel gedaan heeft toen zg de enkelvoudige districten in haar ontwerp bracht Maar zg bad verder moeten gaan en ook de groote steden splitsen Haar bezwaar daartegen was gelegen in de verbreking van het organisch geheel der gemeenten De minister zeide daaromtrent Hetgeen ons heeft bewogen zoodanig voorstel wat de groote gemeenten betreft niet te doen was het bedenkelgke om het organiek geheel der gemeenten te verbreken In de groote gemeenten evenals in de kleine toch is bg verschil van richting nochtans eenheid van belang van gedachtenloop van waarneming een gemeenschappelgke grondslag dus voor vruchtdragende diacnssie want men staat op gemeenscbappelgk terrein Wanneer men dit voorname of liever eenige bezwaar van den minister nader beschouwt dan blgkt het weinig steekhoudend De verkiezing van leden der Tweede Kamer geschiedt niSTdoor ingezetenen eener gemeente als zoodanig niet door Amsterdammers of Rotterdammers maar door Nederianders omdat zg leden zgn van het groote geheel den Nederlandschen staat Evenzeer als de Staten Generaal het geheele Nederlandsche volk vertegenwoordigen evenzeer houden in staatsrechtelg ken zin de kiezers wanneer zg de keuze voor de 2e kamer verrichten op gemeentenaren van de een of andere plaats te zgn Voor de administratie voor het gemeentebelang is de stad de gemeente een organisme een ondeelbaar geheel maar dat is het volstrekt niet als kiesdistrict ofdeel daarvan Het gemeentebelang komt evenmin als dat der provincie bij de keuze voer de StatenGeneraal in aanmerking men moet het oog vestigen op Let algemeen belang van den staat en dat oogpunt blgft hetzelfde of men woont te Amsterdam of in een gehucht op de Veluwe De kieswet verdeelt het Nederiandsche volk in kiesdistricten in het belang eener goede samenstelling der volksvertegenwoordiging maar volstrekt niet omdat zg grooter eenheid van belangen onderstelt bjj diegenen die tot hetzelide gebied gebracht worden Om niet aan grenzenloozen willekeur vrg spel te laten maakt men districten van ongeveer hetzelfde getal zielen Men neemt de kaart voor zich en gaat Ignen trekken waarbinnen ± 43 000 zielen bgeengeperkt worden Uen houdt daarhg rekening zooveel doenlgk met de grenzen der provinciën en de verkeermiddelen maar overigens beschouwt men de inwonen eenvoudig als Nederlanders die voor een bepaald doel bgeengevoegd worden om in het algemeene belang zekere rechten en plichten uit te oefenen Waarom zonden groote steden hierop een nitzondering moeten maken Nergens worden organismen vertegenwoordigd maar agglomeratiën van bnrgers uit naast elkander gelegen gemeenten er is geen enkel bezwaar om te Amsterdam te Rotterdam in den Haag agglomeratiën te maken van bnrgers uit naast elkander gelegen wgken en straten BINNENLAND GOUDA 21 September 1887 Bij de aanstaande acte exameiu voor hulponder wqzer ia Zaid HolUnd zqn o a tot daskundigen benoemd de henren B Leopold voor TSÜ taal en H J W Huber voor Bq den Haandag en Dinsdag te Schiedam gehouden Nstionalen Kolfiredstrijd is door den heer H Jager alhier de 3e prqs behaald met 110 p de 4e prijs we d behaald door den heer J ran der Bie van Boskoop met 198 p Gisterenmiddag irerd ten Baadhoize dezer Gemeente aanbesteed Met bouwen van een wachthui e op het Voerstal Ingeschreven werd door H Groenendaal voor ƒ 1236 C J Koot voor ƒ 1198 50 j W Bakhoven voor ƒ 1147 J de Jong Wz voor 1144 A Snelleman voor ƒ 1127 C P W Dessing voor ƒ 1090 A Grendel voor ƒ 1059 B0 L van Blokland voor ƒ 1043 B Hoogerwaard voor ƒ 989 W de Jong Wz voor ƒ 984 en H J Nederhorst voor 861 Het doen van verftrerken aan de Bank van Leeiüng Ingeschreven werd door M Binnendijk voor ƒ 314 H Tamse voor ƒ 311 J Bost voor ƒ 299 J Quast voor ƒ 276 J Vos voor ƒ 261 VT van goest voor ƒ 280 G Sibbes voor ƒ 198 en B Brouwer voor ƒ 175 En 3 Hflt doen van verfwerken aan het Weeshuis Ingeschreven werd door B Brouwer voor ƒ 282 J Boat voor ƒ 278 M Binnendp voor ƒ 265 H Tamse ƒ 262 G Sibbes voor ƒ 257 J Quast voor ƒ 226 W vaa Soest fOor ƒ 225 en J Vos voor ƒ 222 Alle inschrijvers zijn woonachtig te Gouda Nu de winter weer voor de deur staat wenschen wij onze lezers te wijzen op eene gelegenheid om elke maand een aangenamen en nuttigen avond door te brengen in eene veroeniging die niet zoo bekend schijnt te zijn als zij verdient Wg bedoelen de Debatmgelub alhier die gedurende haar moer dan twintigjarig bestaan haren leden menig intellectueel genot verschaft heeft Voor eenige jaren was het ledental groot te groot zelfs voor vruchtbaar en gezellig debat in den Inatsten tijd echter is dat getal door vertrek naar elders belangrijk gedaald Wjj twijfelen niet of er zullen onder onze