Goudsche Courant, zondag 25 september 1887

Woensdag 2S September N 3605 1887 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTBNTIÈN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Bovendien worden alle Advertentien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzonderlgke Nommers VIJF CENTEN De inzeadlng vaa adrertezitidn kan geschieden tot éön uur des namiddags van den dag der nltgave ONTVANGEN een flinke sorteering Najaars en Winterstoffen DBMI SAISONS vanaf ƒ 9 zeer solide WINTERJASSEN vanaf 13 Nette PANTALONS vanaf ƒ 5 G PdIJK Turfmarkt MEID ALLEEN GEVRAAGD 1 NOVEMBER goede mondelinge getuigen Mevrouw van OVEN Trompstraat i Gravenhage KONINGIN EMMA HISTORIA 2 CENTS SIGAREN J van SONSBEEK Een fatsoenlgk MEISJE goed kunnende Linnen en Modenaaien zoekt NAAIUUIZEN Adres franco brieven onder No 1563 aan het Bureau dezer Courant Snelpersdmk van A BRINKMAN te Gouda 12LIVEKE FRANSCHE WIJNEN ir De bdteixdè BORDEAOX è 27 per 48 FlesstAen met accijns franco tois geheel Nederland ook per proefQescb kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MEREEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesscben verkrijgbaar Adres WIJDSTRAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda LEES MET AAIVDACHT de Strooibilletten van de Groote Uitverkoop welke gehouden wordt in de WIJDSTRAAT A 173 nabij de Gouwe Prijscouranten aan het Magazijn verkrijgbaar Jesïg Depot van Wellens Eoonekamp Elizter De Rijnlandsebe druiven borsthonig uitgevonden en sedert het jaar 1867 alleen echt vervaardigd door W H ZICKEN HEIMER te Mainz is door hare groote voortreffelgkheid steeds normale onberispel ke zameustelling in alle landen van Eniopa ingevoerd en is overal zeer gezocht Oe boitengewone diensten die dr Sbr hoest hals en borslpljn en ziekten der longen alsmede Kupaéan Ann l liwlapan Ü i ïï 8 onbevooroordeeliie nitste6g het IIOCSICII Utl HlilUeieil kende professoren geneesheeren en apothekers alsmede door ontelbare getuigschriften en dankbetnigingen van genezen personen van allestanden en klassen gestaafd Echt verkrggbaar in flacons 65 ets 1 en 2 Te Gouda bg F H A Wolif Te Oudewater bg F Jonker Idenburg Boakoop bg J van Bergen Bodegraven bg P Versloot Haastrecht bg J D den Hertog Stolwgk bg C G v d Berg v THE SINGER MA1FAGTDRIN6 COMPANY IW ÏORK Eenige Fabrikanten der eelite Singer Kaaliuachlnes I IEIJWSTË UITVL Dli G SE MM mm MEINES met oscilleerend ringspoeltje en hoogen arm Deze machines worden ook op proef geleverd en gratis onderricht er op verstrekt ten einde eiken reflecuint zich door eigene ondervinding van hunne onoverl troffen degelijkheid kan overtuigen vóór dat hU koopt Eenig Dep6t te GOUDA Dubbelde Buurt B i o 4 Steenkolen Magazijn a b Buurtje tn LOSSING eene lading prima kwaliteit grove cindelgk brandende KACHELEOLBN T hnis gebracht voor ƒ 0 55 j Afgehaald 0 50 per Hectoliter h contant i ilBeateUiiigmi worden aangenomen bg de Heeren J SCHOUTEN Melkverkooper hoek Haven en Veerstal p EAPTIJN Smederg Roosendaal KOOIMAN naast het Magazgn Aan het Magazgn en bg A KAPTIJN Flnweelen Singel 593 B bestellingen per briefkaart van minstens 5 Hectoliter worden de kosten der briefkaart Tan d Nota afgetrokken Ondergeteekenden berichten dat hanne WIJNEN en Buiten GEDISTELEEBD in DepAt voorhanden zgn bg den Heer J H SPIERINGS Kattensingel te Gouda bg wien Prgsconranten en Proeven op aanvrage veri rggbaar zgn GBOENEVEtD VAN DEB KoP Co SCHOONHOVEN D HOOGE BOOni Gekleurde WOLLEN KOUSEN voor Dames en Kinderen BËËNEN met de daarbg passende Breiwol Een BÜRGEBJÜFFROÜW R C zag rich gaarne tegen 1 NOVEMBER of eerder alhier geplaatst in een GAREN n BAND Modezaak of Hoedenwinkel Brieven franco onder Letter Z aan de Boekhandelaars VAN BENTUM ZOON te Gouda NIEUWE IVAJAARSSTOFFEI A van OS Az Eleiweg E 73 ONTVANGEN Nieuwe Haard en KacheizelleD Opraiffiiog vaa Voorjaars Artikeleo £ h contant tegen veel verminderde prgzeu bestaande in KARPETTEN LOOPERS MATTEN FANTAI81B KLEEDJE8 COUPONS TAPIJT RAAMGARNITÜREN BEHANGSELPAPIER enz G GRAVESTEIJN Wgdstroat A 168 Inlichtingen Attesten en Prgsconranten gratis OWTVAMGErVI de nieuwste Demi Saisom en Winterstoffen J HOOGENBOOM M van der Burg eu Zn Koks en Banketbakkers ca MARKT A U6 o Bevelen zich beleefd aan tot betLEi b4 VEREN van S Dejeuners Diners Soupers ó £ Dagelgks VERSCHB GEBAKJES gg tS en alles wat tot het Koksvak behoort b Verduurzaamde Leveosoiiddelen g M W HOOOENSTHAATEN Co Leiden S PALING IN GELEI CIBILS enz § M TAN DEB BURG en Zn P Markt A 146 OUD MAAR VERTROUWBAAB Sedert achttien zegge 18 jaren is menig schitterende ster aan den horizont der haarkunde verschenen maar ook even als kometen spoedig ondergegaan Ondergeteekende heeft bevonden dat de haarmiddelen van den Beer THEOPHILE tot heden den ouden roem handhaven en in deze vindingrgke tgd wil een 18 jarig bestaan op dat gebied beduiden indien gg eene haar ongesteldheid of GRIJS haar hebt ga gerust naar den Heer THEPHILE AusTEBDAU Is ondcrteekeud 6 Juni 1887 J B W NESEKER Dit prachtig Haarkleurmiddel is alleen ve kryebaar bg THEOPHILE Haarkundige Frederikspletn 32 Amsterdam Franco zending k ƒ 2 15 per Postwissel of 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen Rembours N B Met een flacon heeit men een half jaar voldoende naai gelang wat men kleurt De uitgave dezerConrant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG Inde Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 25 firanco per post 1 50 GOUDA 27 September 1887 Outerenmlddag om half 5 ure is op de tiouire nab de Vischmarkt een knaapje in het water geTallen en aou wuanchynl k verdronken zgn zoo niet do heer A Steensma ter hulpe was toegesneld Hg prang van een der banken van de riachmarkt in het water en mocht het geluk smaken hot knaapje van den dood te redden Genoemde heer ii een der leden van de Goudtche Zuenuilui die dezen zomer Terschillende lauweren behaaUe die echter allen aohterataan bij het redden van een kind dat voor een zwemmer zeker de hoogste voldoening is Ue heer 8 F W Orebe pred bij de Evang Lnth gemeente alhier staat op het drietal te Schiedam De beer H vso Wijngaarden alhier behaalde den 9a prijs iu den penonealen nhietwedstrgd mst 18 punten uitgeachreven door de Veroeniging Oranje Nassau te Hage en den heer W van Mierop te Voorburg den 52n pry met 38 punten Van de door den Ned Rhijnspoorweg aangeboden gelegenheid om dea Zondags tegen verminderd tarief naar den Haag te knnnen gaan maakten Zondag 180 personen gebruik Als een bewys hoe de pryzen der huizen ten platten lande dalen kan dienen dat een flink heerenhuis in Zevenhuizen dat voor eenige jaren publiek werd verkocht voor ongeveer ƒ 4000 bg een dergelijke dezer dagen gehouden verkooping niet meer kon opbrengen dan ƒ 1325 In den avond van Zondag 18 Sept jl hoeft Antoon Teunissen zich ook noemende J M Hermans 30 jaren tamelijk lang haar blond en krullend en knevel blond donkere kleeding dragende met lagen phantasie hoed laatst wonende te Haarlem in de Ijango Bogaardstraat en als agent of colporteur werkzaam geweest voor Carl Brack houder van een wisselkantoor en preraien bank te Amsterdam doen uitgeven een valsche halQaarlijksche coupon over een kapitaal van ƒ 500 rente 4 pCt sjaars ten laste der Parochie kerk an den H Dominicus betaalbaar bij E en H Cranenburg te Amsterdam root ƒ 20 en geteekend Bonnike Tonnissen alias Hermans moet deze couponblad bü den drukker Van Steijn ontvreemd hebben Vermoedelijk zijn meer coupons door hom uitgegeven althans in zijn bezit Do verdachte is op 19 Sept d a v via Alkmaar naar Gouda gereisd waar hij poste restante brieven wacht van zekeren Lansor tapper te Haarlem De comm v pol der 2e sectie te Amsterdam vraagt opsponng aanhouding en opzending van Tennissen kennelijk een gevaarlijk siyet De commissaris van politie bij de 2e afdooling te Eotterdnm vestigt de aandacht op een persoon zich genoemd hebbende J Hendrikso zeggende te zijn 2o hofmeester aan boord van het stoomschip Waasland van de maatschappij Bed Star line die dezer dagen voorgevondo door den eersten hofmeester van I at stoomschip danrtoo gemachtigd te zijn to Rotterdam jongelieden aangonomon hoeft om in verschillondo I betrekkingen aan boord van dat stoonj chip werkzaam te zijn Aan eenige van die jongelieden hoeft hü bewijzen afgegeven dat hun ouders maandelijks op een aanwijzing van den heer Van Hoerde te Botterilam een gedeelte van het bedongen loon konden ontvangen Die jongelieden zijn op wn bepaald uur üi den morgen van den 13n Sept jl door hem bescheiden aan de stoomboot nTelegraaf om daarmede mot hem van Rotterdam naar Antwerpen te vertrekken maar Hendrikse was daar niet aanwezig zoodat bedrog vermoed wordt vooral daar hij sedert niet van zich heeft doen hooren en do heer Van Heerde genoraal agont uitlsuitend voor passagiers voor de Maatschappig Red Star line kantoor houdende aan de Nieuwehaven te Rotterdam verklaard heeft dat hg zich nimmer belast met het uitbetalen van gelden aan ouders of vrouwen van varensgezellen in dienst van de gemelde Maaticbappij en dat dit geschiedt door de heeren Van der Becke en Marsily generaal agenten voor Europa te Antwerpen terwijl de sehepaiingan nitsloitend Antwerpen worden aangenomen on gemonsterd en dit nimmer door een hofmeester geschiedt Door de ouder van sommigen der door den verdachte aangenomen jongelieden is hij onthaald en van een dier jongelieden heeft hg een jas en van een ander een dos geleend omdat hij op een partijtje moest onder belofte die kleedingstukken den volgenden dag te zuUen teruggeven Van de moedor van een der andere jongelieden heeft hy ƒ 7 50 geleend Noch ds jas en de das noch het geld zijn teruggegeven Het signalement van den zich genoemd hebbenden J Hendrikse is als volgt ongeveer 28 jaren lengte middelmatig aangezicht ovaal haar zwart kneveltje blond kleur gezond oogon donker neus eonigszins gebogen ietwat kromme buitenwaarts gekeerde boenen kleeding blauwe pantalon on vest zwarte fantosiehoed bottines en een wit guta percha boordje hg is ook gekleed geweest met de geleende witte zgden das on de geloonde jas zijnde een jacquetto van zwart cheviot mot breed lint omboord twee heupkleppen gevoerd mot zwarte aanelbt en op den rechterarm een gestopt gaatje De commissaris van politie bij de 2e afdeeling te Rotterdam verzoekt opsporing van dien persoon en bericht Staten Gteneraal Twiede Kamer Zitting van Maandag 26 September In deze zitting word het adres van antwoord op de Troonrede behandeld De heer Van Baar had bezwaar tegen eone haastige behandeling dor Grondwetsvoorstellen die werd toegezegd en betreurde het dat geen woord van waardeering werd gesproken over den financieelen toestand welke blijkens de Troonrede voldoende is te noemen Do hoor Keuohonius zag in het adres geen weerklank van maar een protest togen de Troonrodo Hij botrourdo hot dat in het adres geen melding word gemaakt van do redding van do Koningin en Pnnsos op s Konings jongston verjaardag en oen dankbare erkentelijkheid jegens God werd uitgesproken Eveneens zag hij mot leedwezen dat over Indic meor bijzonder over den Atjoh oorlog en de to nemon maatregelen in hot belang der particuliere landerijen op Java geen woord gesproken wordt Hij beschuldigde de Rogeering van Grondwetschennis daar zij verzuimde de Kiestabel te herzien Voort stelde hij voor een paragraaf 3 luidende Bovenal geroepen tot overweging der vastgestelde voorstellen tot verandering in de Grondwet hoopt zij godachtig aan haren eed dien gowichtigen arbeid zoo spoedig mogelijk te volbrengen Dit smendt werd na bestrijding door den heer Van Houten door don voorsteller weder ingetrokken Door Tien heer A v Dedem werd gevraagd of er spoedig oen ontwerp te wachten is tot wering van de knoeierijen in den boterhandel terwijl de heer Verniers v d Loeff wenscht te vernemen of de Rogeoring naar aanleiding van de arbeids enquête voornemens is voorstellen te doen Do Minister van Binn Zaken verklaarde dat een ontwerp boterhaudel in bewerking i Bij do ontbinding der Kamer kende de Regeering het resumé van het onderzoek nog niet en dus kon in de Troonrede dit onderwerp niet aangeroerd worden De Minister verklaarde evenwel dat de bedoeling der Regeering is oen wet iu te dienen tot volmaking van die op den kinderarbeid en voorts een wetsontwerp in te dienen betreffende do Zondagsrust CMk houdt de Reg zich onledig met het samenstellen eener statistiek van den fabrieksarbeid Hot geheele adres werd onveranderd met algemeono stemmen aangenomen Het zal Z M den Koning worden aangeboden door den Voorzitter der Kamer de Commissie van redactie benevens de hoeren Grove v d Biesen Donner on W Cromers De Kamer is daarna gescheiden tot Donderdag 2 uren Door het bestuur van do Vereoniging Handel on Nijverheid te Bolsward werden onlangs naar vorschillonde plaatsen in ons land brieven gezonden met verzoek den datum en het uur van aankomst op te geven en daarna met vermolding van uur on datum van a nding deze terug te zenden Het resultaat is verrassend en bewijst dat de dienst dor posterijen allerslechtst geregeld is Een bnef verzonden naar Emmon in Drente bleef zesenveertig uur onderweg Een brief naar Witmarsum afstand oen uur gaans s morgens om 8 30 aan het kantoor bezorgd kwam eerst den volgenden dag s morgens om 7 uur aan zijn adresDrie brieven naar de Joure op verschillende uren van den dag in de bus gedaan hadden meer dan 20 uur noodig om de plaats der bestemming te bereiken an waren er per tram zestien uren vroeger geweest Dit zijn slechts een paar voorbeelden Het adres aan den Minister om verbetering inden dienst te verzoeken wordt deze week verzonden U S Aan Be Tijd wordt uit Bre la geschreven Per telegraaf gewerd ons hier de tijding dat do heer mr C H B Boot officier van justitie bij do rechtbank alhior benoemd is tot officier an justitie to Rotterdam lodoroon dio met dezen ambteutiar kennis maakto zal hom noodo an hier zien vertrokken want in hot opsporen van iniadrijvon was hij onvermoeibaar Dit heeft mr Boot vooral in het jaar 1884 bewezen toon zijn werkzaamheid geen ïrcnzon kende om den liokonden Bredascheii postdiefstni tot klaar