Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1887

e deren bensden de tea en boren de twaalf jaar te sluiten bijaldien hun toelating vermeordering van onderwijzend personeel noodig zou maken In het adres lezen wij Indien het verbod van kin Jerarbeid in elk geval tot boven den twaal arigen leeftijd moet wordtfn uitgebreid is dan de bedoeling voor dezelfde kinderen die alzoo worden vrijgesteld niettemin de school te sluiten ofschoon het groote merendeel juist aldaar zou thuisbehooren Hoe dit met het algemeene belang zou kunnen strooken gaat onze bevatting te boven Maar ook met de wet op het lager onderwys komen s Ministers beschikkingen ons voor in strijd te zijn Al behelst toch die wet gBeu bepaald voorschrift omtrent den leeftijd gedurende welken de school voor de kinderen toegankelijk moet zijn een beperking waarbij hot twaalfde jaar als termijn wordt gesteUVis mot de algemeene strekking der wet onmogelijk ii overeenstemming te brengen Het voorgeschreven herhalingsonderwijs kan nimmer aan zyn oogmerk beantwoorden ja moet voor tal van kinderen ongenietbaar worden wanneer het gewone schoolonderwijs voor velen ontijdig wordt afgebroken De artt 16 en 17 der wet stellen voorts buiten allen twijfel dat do wetgever eerst zoodanig onderwijs als voldoend wil erkend hebben waarbij zoovoel mogelijk allo leerlingen in do gelegenheid worgosteld om een miostens de vakken a k omvattend leerplan ten einde te doorloopen ook al mochten zij inmiddels deu twaalf of dertienjarigen leeftijd reeds bereikt hebben De zucht om der gemeente eenige kosten te besparen kan dus nimmer een maatregel wettigen die krachtens een geheel willekeurige beperking voor een dool der leerlingen feitelijk onvoldoend onderwijs als voldoend wil laten gelden Het hoofdbestuur verzoekt daarotn dringend aan de Tweede Kamer haar stem te doen hooren en haar invloed te doen golden tegenover ministerioele beschikkingen die in plaats van voor een getrouwe uitvoering der wet te waken miskenning en bestriding van hare bedoeling in de hand werken en mot dè belangen dor schooljeugd hot algemeen be lang bij toeneming dreigen te bonadeelen Uit het Hemolsche ryk wordt gemeld dat de keuze van eene gemalin voor den Keizer heeft plaats gehad De gelukkige is eene dochter van oen oud adellijk Mandjne goslacht dat van den hertog van I Chao De Keizerin regentes die de keuze heeft gedaan zou naar gemeld wordt van de gunstige gelegenheid tevens hebben gebruik gemaakt om ook nog oenige andere dames uit te kiozen die naast do wettige Keizerin in eene meer ondergeschikte betrekkiug tot den Keizer zoiiden staan De jonge maagden die deze onderscheiding van eenon tweeden prijs hebben verworven zijn dochters van de gouver neursgeneraal der provinciën Hu kwang en Kiang si en an den minister van financiën ook allen van Mandjoe afkomst gelijk de traditie dit eischt Omtrent het systeem Carsweli volgens hetwelk de treinen in spoorweg tunnels van zelf electrisch verlicht worden wanneer zij daar doorrij len be richt men I Dit systeem berust hierop dat de electrische stroom door oone tusschen de bereden wordende rails liggendo rail naar eiken wagen op zich zelf geleid wordt terwijl de bereden wordende rails als j teniggeleiding dienen de noodige sleepcontacten verbinden do geleiding tusschen wagen en rails Zoodra nu con wagen van den trein deu tunnel inrijdt en in contact komt met de geïsoleerde midden rail die hooger dan de bereden rails ligt en op isolatoren bevestigd is beginnen de koolspitsen in de lampen van dien wagen te gloeien Bij het verlaten van deu tunnel is natuurlijk het contact verbroken en de gloeiing houdt op Op deze wijze taat de verlichting van eiken wagen op zich zelf onafhankelijk van elkander De Shooting Times van 16 Sept jl bevat een advertentie die zeer de moeite waard is door humane sportsmen te worden gelezen Zij betreft een instrument genaamd Hawk Bird Killer dat oogenblikkelijk den dood veroorzaakt bij aangeschoten vogels het kan zeer gemakkelijk worden medegenomen en heeft een zekere uitwerking is klein en bestaat uit een scherp pennetje dat in een cilindervormig kokertje is gevat waarop van boven een veer is aangebracht zoodat door met deu duim van de rechterhand er op te drukken het pennetje oogenblifckelijk den dood van den vogel veroorzaakt Behalve dat deze wijze van snel dooden veel menschelqker is dan de vrogger aangewende middelen en bij alle ware sportsmen het menschelijk gevoel sterk is ontwikkeld heeft dit nog het voordeel van den vogel zoo jaaf mogelijk te laten zoodat zijne veeren in het geheel niet worden beschadigd Men neemt het kokertje in de rechterhand den Togel in de linker plaatst het instrument zoodanig dat bij het drukken van den duim der rechterhand op de springveer de vogel getroffen wordt tusschen het achterhoofd en den eersten halswervel zoodat het ruggemerg wordt geraakt De dood volgt dan onmiddelijk De Hawk Bird Killer is verkrijgbaar in de Hawk Manufacturing Co Hoxhftm Prezen vernikkeld 3 s d dito met vernikkelden ketting 4 s 6 d Sport Een dame meesterzwemster van Zweden De wedstrijd om het meesterschapszwemmen van Zweden vond 14 Augustus op het Nackanna meer bij Stokholm plaats op een baan van een Engelsche mijl Zes mannelijke concurrenten en twee dames namen aan den strijd deel waarin de zege werd behaald door mejuffrouw Therese Johnson meesterzwemstor van Engeland De tweede deelneemster was de 13 j rige jongejuffrouw Anderson die evenwel 100 meter voorsprong bekwam wolke vergoeding ook aan mej Johnson was aangeboden doch door deze geweigerd werd De berichtgever verklaart onmogelijk de teleurstelling van de aanwezige Zweden te kunnen schetsen daar men in Zweden algemeen gelooft dat geono andeie natie sneller zwemmers voortbrengt Spart Een Amertkaansch schrijver die een boek hoeft geschreven over de slapeloosheid komt tot de slotsom dat het beste geneesmiddel daartegen is rumoer Om deze paradox te bewijzen beroept hij zich op do ervaring opgedaan door de bewoners van belegerde steden Van deze is het bokend zegt hij dat zij rustig sliepen onder het bombardement om plotseling te ontwaken als het schieten ophield Hij haalt meerdere voorbeelden aan van molenaars die het rustigst slapen ais de molen in vollen gang is en wakker worden als de molen stil staat van spoorwegroizigers die slapen ondanks het gerommel en gestoot van den trein en wakker worden aarf de stations van kinderen die door gezang en muziek in slaap gerust worden De ware oorzaak van de verstoring van den slaap noemt hij hot verbreken van de stilte Vooral zenuwachtige personen die een hazenslaap hebben zijn zeer gevoelig voor elke verstoring van do stilte Daarom raadt hy ten gerieve van lijders aan slapeloosheid het volgende middel aan Een toestel dat een gestadig eentonig geluid maakt sterk genoeg om de geruchten van buiten te verdooven plaatse men zoo dicht mogelijk bjj het hoofdkussen Hij gaat wel niet zoover van aan te raden een tamboer in de slaapkamer op te stellen maar hij beveelt toch in ernst aan een wertuig d t een soort van gebrom of licht geroffel laat hooren en dat zoo is ingericht en opgewonden kan worden dat het op een gegeven oogenblik wanneer de slaper gewekt wil zijn stilstaat Door het ophouden van het leven jrordt hij dan onvermijdelijk wakker Men sohrüfrtit Soheveningen aan het Vad September maakt het slecht vooral voor onze badplaats Eeeds in de laatste dagen van Augustus volgde op eene reeks warme dagen met eene uiterst kalme zee vrij ontstnimig weder met koude noordonen westenwinden Zeker had men niet vermoed dat toen foitelyk reeds het badseizoen zou geëindigd zijn De vreemdelingen vloden binnen enkele dagen bij honderdon en wilden de officioele aankondiging van den baddokter dat het badseizoen gesloten is niet afwachten Het eenigo wat te Schevoningea zijne aantrekkelijkheid behouden heeft zijn de concerten van het philharmonisch orkest die nu uitsluitend in de zaal gegeven vele Haagsche familion blijven boeien Het spreekt van zelf dat b j zulk eene lage temperatuur van de zee en vooral van de lucht van de zeobaden een spaarzaam gebruik wordt gemaakt de gemengde baden zijn dan ook sedert 11 Zaterdag opgeheven de sterke en de zwakke sekse zijn weer gescheiden Tot de weinigen die weer en wind te Schovoningen ten einde toe blijven trotseeren behooren dePrins en Prinses von Wied met hun gezin Bij alde klaagtoonen die men verneemt over de schade die September hoeft aangebracht voor de badplaats voegt echter te erkennen dat door hotelhouders neringdoenden enz over het algemeen goede zaken zijngemaakt en hadden de laatste weken beantwoord aande verwachting dan zou het seizoen 87 tot een vande beste gerekend kunnen worden die Soheveningenooit heeft gekend De Jlff Ztg geeft de volgende eiclirijring van het verblijf van den Czaar op het slot Predensborg Keizer Alexander is eene hooge statige en krachtige figuur In zijne t genwoordige omgeving ziet men hem dikwijls glimlachen maar zijn lachen heeft iets gedwongens en zijngelaat vertoont de uitdrukking van zwaarmoedigheid en zennwachtigen spanning Hij komt zeer vaak naar de hoofdstad met den naar Predensborg voerenden trein om de godsdienstoefening in de Eussisohe kerk bij te wonen of een ontbijt aan boord van zqn naast andere Russische schepen op de reede liggend jacht Derahaioa te geven Bij al die gelegenheden zijn de bewoners van de straten der hoofdstad welke de czaar moet doortrekken verplicht de vlag uit te steken en langs don geheelen langen weg van het station naar de haven staat het volk in dichte ryen geschaard om den czaar te zien en om te kunnen vertellen of hij in tien jaren tijda veranderd is Inderdaad verandert hij zeer snel zoo is zijn kaalhoofdigheid in de laatste jaren aanmerkelijk erger geworden wat men zien kan als hij den hoed oplicht om te groeten Vaak wordt do nieuwsgierigheid van het publiekniet bevredigd dikwijls moet het uren lang op destraten wachten totdat do aan de roode livrei dadelijk herkenbare koninklijke equipage komt aanrijden en wanneer deze dan eenmaal nadert ziet do menijitewel alle leden der koninklijke familie maar niet denczaar die de gewoonte heeft dikwgls een uitstapjete regelen maar daarvan op het laatste oogenblikterug te komen Sommigen zijn geneigd deze plotsolinge veranderingen aan vrees voor nihilistischeaanslagen toe te sohryven anderen moenon dat ersoms een uit Buslanil aankomende koorier den ozaarnoodzaakt zich op te houden voor zijn plichten alsvorst terwijl eindelijk wederom anderen uitsluitenddonken aan de voorkeur die de czaar er aan geeftom mot zijne kinderen of met die van zijn zwagerte spelen Misschien is het eene zoowel als het andere waar De schrikbeelden van Gatschina zullen den czaar op I redensborg wel niet geheel verlaten daarbij mag men wel aannemen dat eon Hussische Cfsaar er zich niet veel om bekommert of do liussische vloot en de nieuwsgierige dames on hoeren hom vergeefs wachten en allerminst om de vergoefsche kosten van een bevolen ontbijt ofschoon die naar Deensche bcgi ippen een klein vermogen vertegenwoordigen Voor de tafel muziek op Predensborg wordt een orkest van 62 muzikanten gebruikt dat por extratrein heen on weer naar Predensborg reist Overigens loeft hot keizerlijk paar hoogst eenvoudig wat zijn woning betreft Het heeft slechts drie vertrokken op Predensborg in gebruik die eenvoudig burgerlijk gemeubileerd zijn De schrijftafel waaraan de ct xt zijne ukatten toekent is van notenboomhout en een door den kroonprins als onbruikbaar afgedankt meubel voor don czaar is hij echter goed genoeg Aan die tafel werkt de czaar dagelijks verscheidene uren gedeeltelijk mot gedeeltelijk zonder secretaris welke functie ook somwijlen door de keizerin waargenomen wordt Van alle vorstelijke personen op Predensborg is de czaar s ochtends het eerst op de been Wanneer om 9 uur in de kamer van koningin Louise het eerst ontbyt opgebracht wordt keert de czaar gewoonlijk van een lange wandeling terug Na het ontbijt voegt hij zich bij de dames en kinderen terwijl do prins van Wales met den koning van Griekenland en oen of twee kinderen van koning Christiaan naar do biljartzaal gaan of een rit te paard maken Do jongste loden der families zoowel do IJeensche als de üriekscho en Engelsche zijn hot er over eens dat hun koizerlyke oom do beste aller ooms is en zij scharen zicli derhalve steeds om hem heen Des avonds wordt er geregeld zoowel door do Deensche koningin als door hare dochter gemusiceerd Toon op den verjaardag der koningin op 7 September oenige honderden kinderen haar hunne hulde brachten ging de czaar in hun midden staan en zong mede ja hij dirigeerde den zang Het Internationaal Spoorweg congres te Milaan heeft o a de vraag behandeld Welke inrichting moot men geven aan de spoorwegen stationsgobouwen seinen rollend materieel om met inachtneming van de verschilloude spoorwijdten het meest do exploitatie der locaalspoorwegon te bevorderen Wat de spoorwijdten betrof bleef men het gevoelen toegedaan van het vorig Congres waarin de bij voorkeur te volgen spoorwijdten waren aangegeven 1 4 S5 1 en 0 75 L Toch scheen er wel eenige meerdere neigiug voor de kleinere spoorwijdten te bestaan Enkel spoor werd over het algemeen voor locaalspoorwegen voldoende geacht Wat de inrichting der stations betreft was de voornaamste eisoh dat het rangeeren daarop met de machine gemakkelijk moest kunnen geschieden zoodat aan de kleine stations geen bijzonder personeel voreischt werd om wagoift in of uit de treinen te brengen Een vijftal schetsen van stations die aan dezen eisch voldoen werden aangegeven Wat de gebouwen betreft werd opgegeven dat daarbij de meeste zuinigheid in acht genomen moet worden zoodat zij niet meer moeten bevatten dan hetgeen strikt noodzakelijk is bijv oen bureau en eene wachtkamer en waar het goederenvervoer zich een weinig begint te ontwil kelen ook een magazijn terwijl de bovenverdieping dan voor woning zou kunnen ingericht worden dus eene overeenkomstige inrichtin als de gebouwen der Geldersch Overqsselsche locaalspoorwegon Wat de seinen betreftr acht men die alleen noodig bij punten van samenkomj met andere wegen bij kruisingen van wegen en bij draaibruggen en dan nog wel van hot eenvoudigste stelsel Ovetigfiis wenschte men de seinen zooveel mogelijk weg te laten Afstandsseinen voor do stations zouden toch kunnen vervallen indien men a het gebruik van het hoofdspoor voor rangeeren bepaald verbood b dat gebruik van 10 minuten vóór de aankomst van eiken trein verbood totdat de trein vertrokken zou zijn of c aan den ingang van het statiin gedurende hot rangeeren eenen wachter stelde die naderende treinen waarschuwde en ophield Om bij druk verkeer vergissingen te vermijden wordt nog jnet vrucht gebruik gemaakt van eenen loods of stok zonder welken de treinen niet van bepaalde punten mogen vertrokken Het gebruik van de telephoon werd aanbevolen De berichten daarlangs te wisselen moeten echter herhaald en door den ontvanger oederteekend worden Het gebruik van de telephoon tot eene bron van inkomsten te maken voor I zooverre dit door het monopolio der posterijen wordt toegelaten in de verschillende Rijken scheen naar de ondervindinif in Zwitserland niet te kunnen worden aanbevolen Bewaking van overwogen achtte men in het algemeen niet noodig alleen dan wel wanneer voel treinen per dag dien overweg moesten passeeren Bij overwegen die bewaakt worden gebeuren in den regel meer ongelukken dan bij die waar dit niet het goral is Aangaande het materieel werd opgemerkt dat er geen formules bestaan waamiede met voldoende zekerheid hot benooaigde kan warden bepaald Men moot dns heengaan en een ontwerp maken voor de vermoedelijke dienstregeling en daaruit afleiden de hoeveelheid materieel die men noodig heeft Wat de rijtuigen betreft werden doorgangsrijtuigon aanbevolen om het voordeel dat zij voor de oontrêle der reizigers aanbieden Die njtuigen kunnen eene groote lengte hebben on op trucs dragen zoodat de mogelijkheid bestoat veel reizigers gelijktijdig te vervoeren Voor tramwegen die slechts korto afstanden doorloopen is één klasse voor rijtuigen voldoende voor locaalspoorwegon f twee het noodig zijn eener derde klasse behoort tot de uitzonderingen en hangt geheel af van locale toestanden Een voortuig als sohutwagon te plaatsen tusschen de locomotief on het eerste rijtuig is niet nomlig bij de samenstelling der treinen De grootte nan do goedejenwogens te geven dient nog nader onderzocht men iad dienaangaande lijnrecht tegenover elkander staande gevoelons men sprak van afmetingen voor 10 6 en 6 tonnen draagvermogen Bij alles wat de behandeling der locaalspoorwegon betreft bleek by de Voorstanders steeds de overtuiging te bestaan dat alles moet worden weggenomen wat de snelheid dier treinen zou kunnen beperken Bij de behandeling van het rapport der sectie in de algemeene vergadering had dan ook hierover alleen discussie plaats en behielden de voorstanders do overhand Het Congres heeft zyne werkzaamheden geëindigd en voor do bijeenkomst in 188 Parijs aangewezen N R Cl j jijj i aij njiu imjii I II 11 1 1 1 Buitenlandscli Overzicht Naar men wil is nu door de Porto by de Russische rogeering het voorstel gedaan tot het benoemen eener internationale commissie tot regeling der Bulgaarsche oan elegenhoden Elk der mogendheden die het tractaat van Berlijn onderteekende moet een of meer leden afvaardigen die dan in gemeenschappelijk overleg oen middel tot oplossing der moeielijkheden zullen trachten te vinden De Fransche bladen l ten zich wel scherp uit over het voorval bij de Pransch Duitsohe grenzen maar zijn van meening dat eerst de toedracht der zaak volkomen juist moet blijken voordat een oordeel mogelyk is Eveneens oordeelt de Boriijnsohe pers doch deze wacht op het onderzoek der Duitsche autoriteiten want eenigo Duitsche bladen beweren dat de beide jagers op Duitsch grondgebied zijn getroffen en zich nog over de Pransche grens konden redden Intusschen zijn onmiddellijk tusschen de regeeringen onderhandelingen begonnen De Fransche gezant Herbette behoeft niet naar Berlijn terug te koeren ten einde de zaak te leiiten Zijn plaatevervanger de heer Raindre bracht de eerste bowysstukken op het ministerie van buitenlandsche zaken on meldde den heer Flourena terstond dat graaf Herbert von Bismarck de vergissing der boschwachters zeer betreurde en bereid was mede te werken tot het geven eener voldoende satisfactie indien daartoe termen bestaan Naar men meeut verlangt de heer Flourena bestraffing van den schuldige en schadeloosstelling voor do betrekkingen van den doodgeschoten bediende Brignon die vier kinderen nalaat De gewonde officier heet barou Wangen van Geroldeck De beurzen te Berlijn en Parijs ondervonden slechts in zeer geringe mate den invloed van het voorval want men gelooft algemeen dat de zaak spoedig in der minne zal worden geschikt In allen gevalle wordt van verschillende zijden op meerdere voorzichtigheid bij het grensverkeer aangedrongen Zoo o a door de Berlijnscho foêsiêcke Zeitung die betoogt dat by de gespannen verhouding welke daar tegenwoordig heorscht door ondergeschikte personen een grootere ramp kan worden uitgelokt De Beierschp Rijksraad heeft de wet op de alco holbelasting met algemeene stemmen aangenomen de rapporteur graaf Lerchenfeld zeide dat hij liever het monopolie had gewenscht De Ieren schijnen voornemens den strijd tegen de Regeering voort te zetten en nemen tot steeds forscher middelen do toevlucht zoo worden naar de telegraaf meldde tusschen Cork en Youghal de spoorrails opgebroken om het zenden van militairen onmogelijk te maken De leiders der beweging sporen steeds het volk tot verzet san De veroordeelde O Biten die onder borgtocht op vrije voeten werd gesteld woonde een vergadering bij van de Mitchelstownsche afdeeling der Nationale Uga welko ondanks de waakzaamheid der politie in het huis van een pachter der gravin van Kingston gehouden werd O Brien hield daar een heftige rede waarin hij zeide dat het onmogelijk was de Liga te onderdrukken en dat hij voor zich gereed was om gevangenisstraf te ondergaan voor de lieden die de vrijheid van preken verdedigden Indien zeide hij de jonge Ieren dezen winter dienst wilden doen als vrijwilligers voor de zaak van hun land zou de eerstvolgende zomerzon schijnen over de graven der ellendige TorjKegeering en Parnell den oogst van lerlands onafhankelijkheid inhalen In oen redevoering tot zijn kiezers te New Castlo zeide John Morley dat Home Rule met het behoud van do lersche leden te Westminster beter was dan geen Home Rul hij beschouwde de landquaestio ais deel uit te maken van do lersche queeste welke bet Parlement moost behandelen Morly keurde de houdifig der Regeering in de jongte parlementaire zitting en bij de standjes te Mitohelstown af o a omdat op de vrijheid van spreken door de closure inbreuk was gemaakt Het land stond fhans voor de oude tyrannieke Tory politi k Na het verbod der Natiotiale Liga in verschillende districten in Ierland was men nieuwsgierig wat Chamberlain die tegen de proclamatie had gestemd thans doen zou In een vergadering der Nationaalradicale Unie te Birmingham heeft liy als zijn meening te kennen gegeven dat de Regeering alleszins terecht stappen dood om onwettige demonstration in Ierland tegen te gaan alle echte radicalen zeide hij moesten bij de tegenwoordige worsteling de zijde der Rogeering kiezen en zoolang deze de wet handhaafde zou hij haar steunen In een brief aan een zijner vrienden keurde Bright in beginsel af dat do wefkliodenpartij haar vertegenwoordigers in het Parlement zou bezoldigen ook was hel volgens hem zeer de vraag of het wenscbelijk was dat de Trades Unions nu politieke vferoenigiugen werden de afgevaardigden moesten er naar streven de belangen van alle standen niet van een enkelen te bevorderen R E C L A M E Wat belpt de lekkerste ma ltüd wanneer de verteerina 8fonotlea niet in order ZÜ Sudener mineraal pastillen die volgens hunner waarde als geneesmiddel buitongewoono erkentenis vmden zoo dat gedurende 3 maanden 200 000 doozen in Duitschland verkocht geworden zijn Zy werken op de zachste wijze doch doelmatig tegen de magencatarrh en de verstopping verminderen en verdrijven onmiddelijk de pynen dor hcmoroiden Let op Naar regelmatig en aan hondend gebruik der Sodener mineraal pastillen kan ik met bijionder genoegen verklaren dat dezelven oen uitsteekoud middel zijn tegen aambeien ik zou willen hetgebruik dezer pastillen aanbevelen aan al degene die zich door zittende werkzaamheid dit histig en pijnelijk ongemak toegetrokken hebbon Geteekend Carl Nicoiaus Cameen en wapen maker Hanau De doos wordt verkocht aan 60 cents in alle apotheken Hij die tracht beproefde echte volks eneeomiddelen te be tryden en verdacht te maken bewijst den mingegoeden daarmede waar lijk geen dienst Zoolang menschen heugenis reikt zijn er altijd geneesmiddelen geweest die in ieder ge zin als huismiddel golderf Met hot voortsChrydon der wetensohap zgn er ook allengs bet e huismidde J len gekomen en in de plaats van het drankje van moeder en van de druifenzolf zijn middelen getreden die door mannen van het vak onderzocht en goedbevondeu zijn Dit geldt vooral van de nu reeds jarenlang door het publiek zoo zeer gewilde Zwitsersche Pillen van den apotheker R Brand Zij zijn aanbevolen geworden door de hoogste gezagmannon van de medische faculteit en honderden van practiseerende geneesheeren prijzen ze aan als het aangenaamste zekerst werkende on onschadelijkste laxeermiddel Men late zich dus niet bepraten door afgunstige redeneeringen maar neme eene proef met de Zwitsersche Pillen dio in de apotheken voor 70 cents de doos verkocht worden en do ondervinding zal mot het oordeel der geneesheeren instemmen Echt te verkrijgen te Gouda bij de firma J C ZËLDENRIJK Co VOOR DOVEWÏ Een persoon die door een eenvoudig middel van doofheid is genezen zendt gratis de beschrijving daarvan aan een ieder die er om aanvraagt Adves A L SIMPSOX 4 Rue Drouot PAKIJS De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Gouda doen te weten dat door den Raad dier Gemeontö in zijno vergadering van den 6n September 1887 is vastgesteld de volgende VERORDENING tot wijziging van de Verorning van Politie op de Markten binnen de Gemeente Gouda Ar 2 dor Verordening van Politie op de Markten binnen de Gemeente GOUDA vastgesteld den 18b December 1855 wordt gewijzigd als olgt De woorden achter de St Janskerk voorkomende onder no 13 van genoemd artikel worden vervangen door de woorden op de Markt Aan Art 4 wordt als tweede zinsnede toegevoegd iiBovendien zal kaas niet voor dei morgem uZES uren ten verkoop mogeti Korden gentdd Zyndo deze Verordening aan de Gedeputeerde Staten van Zuid Holland volgens hun bencht van den 13 15 September 1887 in afschrift medegedeeld En is hiervan afkondiging geschied waar het behoort den 27n September Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BHOUWEB Afloop vau Openbare Verkoopingen van Onroerende Goederen VEILING 28 SEPTEMBER Huis en Erf Westhaven wijk B No 198 1890 k A Thim Huis en Erf Kuiperstraat wijk K No 226 ƒ 1145 k J do Jong Az 2 Huizen en Erven Kuiperstraat wijk K No 109 en 223 2185 k M Nouts Huis en Erf Vest wijk O No 595 ƒ 950 k O Huijvenaar Idem aldaar O 596 ƒ 900 k H J Vonk Idem aldaar O 597 ƒ 900 k J van der Burg Idem aldoar O 598 ƒ 900 kr L van Dorst Twee Huizen en Erven aldaar O 599 en 600 2170 kr J van Rossem Huis en Erf Boomgaardstraat R R 12 ƒ 1 50 kr C van Dam te Gouderak MARKTB8RICHTEN OOUda 29 Sopt 1887 De aanvoer van granen was heden veel kleiner dan de vorige week In de prijzen kwam weinig verandering hoewel de handel tamelyk vlug ging Jarige Zeeuwsche Tarwe ƒ 7 50 a ƒ 7 90 Nieuwe Zeeu wsche ƒ 7 25 a ƒ 7 60 Mindere Zeeuwsche ƒ 6 75 il ƒ 6 90 Nieuwe Polder ƒ 6 90 a ƒ 7 Afwykende ƒ 6 25 a ƒ 6 50 Roode ƒ 6 40 a ƒ 6 50 Angel ƒ 7 a ƒ 7 25 Kanada ƒ 5 75 a ƒ 6 Zeeuwsche Rogge ƒ 5 25 a ƒ 5 50 Polder ƒ 4 25 a ƒ 4 50 Buitenlandsche per 70 KG ƒ 3 25 a ƒ 4 10 Wintergerst ƒ 4 30 a ƒ 4 80 Zomer ƒ 3 90 a ƒ 4 30 Chevaliergorst ƒ 5 50 a ƒ 6 50 Haver per Heet ƒ 2 50 a ƒ 3 50 en per 100 kilo ƒ 5 80 a ƒ 6 50 Hennepzaad Inlandsch f 6 50 a ƒ 6 75 Buitenlandsch ƒ 4 50 a ƒ 4 75 Erwten Kookerwten ƒ 9 a ƒ 10 Inlandsche blauwe mesting ƒ 6 a ƒ 6 25 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg ƒ 5 30 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 10 a ƒ 10 50 Bruine Boonen ƒ 10 75 a ƒ 11 50 Duivenboonen ƒ 6 56