Goudsche Courant, vrijdag 30 september 1887

1887 Zondag 2 October i 3607 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OPWEKKEND VERSTERKEND KOORTSVIBDRIJVEKPI ƒ 7 25 Paardenboonen ƒ 5 B0 i f 5 90 Spelt ƒ i iO a ƒ 2 80 Mals per 100 kUo Bonte Amerikaansche ƒ 6 Odessa ƒ 5 75 a ƒ 6 Cinquantine ƒ 6 10 ƒ 6 25 Ter Kaasmarkt van gisteren werden aangevoerd 90 partijen KAas handel vlug eerste kwaliteit ƒ 27 B ƒ 30 ttweede kwaliteit ƒ 24 a ƒ 27 Zware hooger in prijs Noordholl dsche ƒ 26 a ƒ 29 De veemarkt met tamelijkon aanvoer handel lusteloos graskalveren ƒ 25 a ƒ 45 vette varkens 20 a 22 et varkens voor Ijondcn 18 a 19 et magere varkens en biggen grootcu aanvoer handel redelp vlug biggen ƒ 0 85 a ƒ 1 20 per week schapen traag schapen ƒ 20 a ƒ 26 nuchtere kalveren ƒ 6 a ƒ 10 per stuk Goeboter ƒ 1 86 a ƒ 1 50 Weiboter ƒ l lp a ƒ 1 30 Burgerlijke Stand GEBOREN 26 Sept Hendriki ouders M Spraijt en H Nieawland 2 Nelia ouders H de Brnya en M Goudriaaa WiUem Stepbsniis oaders J Prins en F an Gorkam 28 Izsak oaders G de brain en G J tbd Leeaweo GEHUWD 28 Sept B Venn k en M C Stofberg C 3 an Hofwegen en M an der Voorden 39 H F D Hekineyer en J J Schonten ADVERTENTIËN H F D HEKMEIJER EN J J SCHOUTEN Gotida 29 September 1887 De Heer en Mevrouw HEKMEIJER Schouten betuigen hun hartelgken dank voor de vele bewgzen van belangstelling bg hnn Huweljjk ondervonden Mevrouw de Wede C A SCHOUTENHoEïHAMEE betuigt haar hartelgken dank voor de vele bewjjzen van belangstelling bij het hnweljjk barer Dochter ondervonden Aanleggers van Gasleidingen of diegenen die zich daarmede willen belasten worden uitgenoodigd zich aan te melden bg den Directeur der Stedelgjie Gasfabriek ten einde spoedig eene SAMENKOMST te houden tot bespreking der belangen van het vak De Directeur der Stedelijke Gasfabriek J J PROS F VAN UTRECHT Markt GOUDA Eenig Agent voor Gouda en Omstreken van de Zuidlioliandsclifi BierbrouwerU den Haag MÜNCHENER BEIJERSCH PILSENER LAGER GER8TE enz De BIEREN dezer Brouwerij munten uit door krachtige gehalte duurzaamheid en helderheid en zijn daarom té verkiezen boven de producten van andere Brouwergen Als een bewgs daarvoor kan dienen dat eronder mgn concurrenten gevonden worden die niets onbeproefd laten om mg het Agentschap afhandig te maken Dit is onlangswcederom beproefd doch de eigenaar der Brouwerg heeft de aanbieding van de hand gewezenOok heeft één hunner weinige dagen geleden zich gehaast het nummer van de G Courant waarin ik het VOLLENHOVENSCHLAGER en STOUT adverteerde aan de Zuidh Bronwerg op te zenden men begrgpt metwelke bedoeling FIJNE LEIDSCHE en DELFTSCHE ROOMBOTER 90 ik 95 et per Kilog Fijne GOUDSCHE KAAS 30 35 40 et LEIDSCHE 30 et Gekruide ROOMKAAS 45 et per Kilog Fgne EDAMMER KAAS ƒ 1 30 per stuk W DEN HERTOG Lange Tiendeweg 2 ets SIGAAR J van Sonsbeek Mevrouw van dek BREGGEN MOLENAAB te Wan e bg Luijk België vraagt tegen NOVEMBER of half DECEMBER eene flinke Dienstlsode goed kunnende koken en werken LOON ƒ 150 Adres Mevr de Wed MOLENAAR Crabethstraat Eene prima VBRZE KERI NG M A ATSCHAPPIJ vraagt een voor Gouda en omstreken Onnoodig te soUiciteeren zonder uitmuntende referenties Brieven franco onder letters X H D aan het Algemeen AdvertentieBureau van NIJQH VAN DITMAR Rotterdam THICOT OUBESSOEDEBEN voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEWK Zn Café SCHAAKBORD Vrijdagf avond LöWEi BRAlJ Openbare Verkooping te Gouda in de Nieuwsteeg op DINSDAG i OCTOBER a s a morgens 9 ure van MEUBILAIRE en andere Roerende Goederen T77 ie QQiD 2DQ a l Abshaubbins of Anti Rumatische Haatten goed gebruikt heeft erkent derzelver onmisbaarheid in dit land van vocht en koude tegen alle Rhnmatische aandoeningen of zoogenaamde gevatte koude door de leden Sedert 25 jaren algemeen gebruikt en verkrggbaar a 30 ets per pakje bjj T A van Deth C B Verheul üudewator Hej de Wed Bosniaii j Gouda W F r den Uijl Schoonh A Prins Zevenhuizen M J Goudka le Bo8koop O Hoogendijk Cappelle S V d Kraats Bleiswijk A Bos Berkol J van Dorp ïoetermeer A Kauling Alphen Gebr Kauling Bortegru ven K Oosterling Haastrecht Gebr Kaulinf Woerden IG V d Geur Waddinxveen Gewaarschuwd tegen namaaksel A BREETVELT Az Delft Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda DB NIEUWE WINKEL E 73 is GE OP EIS D i T OS Az Eleiwig E 73 es 73 STEDELIJKE GASFABRIEK TE GOUDA De DIRECTEUR maakt bekend dat de p r g s van de aan de fabriek te verkrggen COKM8 is bepaald op 35 Cents per HL i n 35 Kilogr of 45 Cents geklopt en aan huis bezorgd en bg partgen van minstens 100 HL op 32 Cent per HL en dat de prgs waarvoor op de fabriek KOOir BJ8 wordt verkocht bedraagt ƒ 4 per 160 Liter ƒ 3 50 per 120 Liter en L75 per 60 Liter Alle boodschappen en bestellingen worden van 1 OCTOBER a s af ingewacht ten kantore aan de fabriek Vest bg de Gouwe Het Kantoor zal geopend zgn op alle werkdagen van dea morgenH O tot des middags 1 uur en des middags van 3 tot 5 nar Bg fatsoenlgke lieden zonder kinderen van de P G wordt tegen NOVEMBER of eerder verlangd een knap liefst van buiten tegen goed loon en verval Brieven franco onder No 1564 aan het Bureau dezer Courant Prachtige Tooneel Verrekijkers S H POLAK OPTICIEN öroenendaal f 500 betalen wg aan hem die bg het gebruik van Ooldmann s Keizer Tandwater ooit weder tandpgn krggt S GOLDMANN en Co Dresdkn Verkrggbaar a 50 cents de flacon te Gouda bg J C ZELDENBIJK adverte tie i SU BLÜEDARMOEOE BLEEKZUCHT SROOTE ZWAKTE in alle Binnen en Buitenlnndnche Couranten worden dadelgk opgezonden door den Boekhandeluar A BRINKMAN te Gouda ia fleggchen a f 1 90 en f 100 TAMAaiNDE ÜONBONS nnnbefolfii e n verstopping en Inarmetle in verbond maande onijetteldbeden In doozen v m 90 i n 50 COnt CIGARETTEN tegen ASTHMA de inademing van dpn rook dejer Cinnrelten feftden Ujder aan ASthma terstond erlicbting Ia Etui van 80 en 50 CentS SALMIAK PASTILLES oplosiend en verzachtend middel bg Hoest en Verkoudheid in fle chje a 20 cente KRAEPELIEN HOLM Jpotieiers te Zeist Depot Toor Gouda bij den heer A H TEEPB Apotheker voorheen C THIM BINNENLAND GOUDA 1 October 1887 Op de gisteren avond gehouden vergadering dor afdeeling Gouda van het Nederlandsoh OnderwijzersGenootschap bracht de heer Gonda verslag uit van de gewestelijke vergadering te Delft gehouden en de heer Posthumus van de algemeene vergadering gehouden te Haarlem Daarop sprak de heer Den Oudsten over het teekenonderwijs op de lagere school Spreker schetste eerst hoe vroeger geteekend werd en gaf toen aan hoe dit onderwijs gegeven moet worden en wat in iedere klasse zou moeten onderwezen worden om oog en hand te oofonen en den smaak te ontwikkelen Het teekenonderwijs meende hy moet zal hot practisch nut opleveren een meetkunstigen grondslag hebben en zich hoofdzakelijk bepalen tot vlakversieringBB en profislen van vaatvrerken Na oenige diseussie sloot de Voorzitter na rondvraag de vergadering De n aarsvergadering der onderwijzers in het arrondissement Gouda wordt heden in de Sociëteit Ons Genoegen gehouden Op de agenda ia geplaatst het beredeneerd oplossen van rekenkunstige vraagstukken in te leiden door den heer S de Jong en Nurks Jr over vergaderingen door den heer B Leopold In de Krimpenenraard wordt de daling der landerijen bq pablieken verkoop nog weinig bespeurd Zoo is onder anderen in de gemeente BergAm bacht eene hofstede met 19Vi hectaren land verkocht voor 3664S behalve de kosten Bedankt voor Berg ambackt door Ds C Ynsonides te Waspik N Brabant Het lokaal waarin de telefoon te Zevenhuizen zal worden gehouden is thans door den Inspecteur van de telegrafie goedgekeurd zoodat de vestiging van het Eijkstelegraafkantoor aldaar in directe verbinding met het telegraafkantoor te Goud spoedig kan worden tegemoet gezien Men schrijft n de Amsterdammer uit sHage Eindelijk is er eenige publiciteit gegeven aan de resultaten van de werkzaamheden der landbouwoommissie Men wist dat zij vergaderde en rapporten maakte maar had tot nu toe weinig vruchten voor den dag zieoi komen Men weet nu dat er een boterwetje in de maak is Maar hoe lang zal hot nog duren eer de langzaam werkende bureaux onzer departementen het uitgebroed hebben Hier loopt hot gerucht dat dit wetje dat uit slechts weinige artikelen zal behoeven te bestaan reeds lang gereed zou zijn gekomen indien het departement van Justitie waarmee overleg gepleegd moet worden meerderen spoed gemaakt bod Zoo gooit de een de schuld op den ander En nu het landbouwonderwijs I De minister heefP meegedeeld dat een post voor subsidie voor vakscholen op de begrooting gebracht was En wal wil men nu weten Dit nl dat de regeering aanpartieuliere landbouwscholen met wier bestaan en inrichting zij zich op verschillende gronden zou kunnen vereenigen een subsidie van vijftig percent zou toekennen Een landbouwoommissie curiositeit I In de zitting van 11 Maandag van de Tweede Kamer heeft de heer A van Dedem er de regeering aan herinnerd dat er een staatscommissie voor landbouw was ingesteld er bijvoegende dat die commissie eoor zooveel hem bekend u nog geen rapport of voorstel ingediend had over het landbouw onderwijs En wat antwoordt de Minister Heemskerk f dat de landbouwcommissie lOel een voorstel heeft gedaan omtrent het landbouwonderwijs I Indien men nu weet dat dé heer A van Dedem zelf deel uitmaakt van die landbouwcommissie kan men onmogelijk een hoogen dunk krijgen van de wijze von werken dier commissie Of van den ijver van den heor Van Dedem als lid TwMDE Kakee Zitting Staten Oeneraal van Donderdag 29 Sopt De Voorzitter deelde med dat de Koning na aanbieding van het adres van antwoord op de Troonrede het navolgende heeft geantwoord Mijne Heeren Ik voraoek u bij Mijn bijzonderen dank voor het adres van antwoord van de Tweede Kamer der Staten Generaal haar wel te willen overbrengen dat ik steeds op hoogen prijs stel de betuiging van hare gehechtheid aan Mij en Mijn Huis De heeren Van Kerkwijk De Geer van Jutphaas Buland en Viruly Verbmgge werden beeedigd en namen zitting Daarna werd vastgesteld de rooster van aftreding der leden Tot leden der huish commissie werden herbenoemd de heeren M Mackajr en Goeman Borgesius Eveneens de heeren Schaepman Beehierts van Blokland en W de Beaufort tot leden der gemengde commissie voor de StenograpUe De vergadering is daaurna verdaagd tot Woensdag a s te 3 ure Moge het tot stand komen van tentoonstellingen tegenwoordig in het algemeen niet zoo voorspoedig meer gaan als vroeger de oadememers van den Grooten Internationalen Prijskamp van Wetenschappen en Nijverheid te BroMel in 1888 hebben niet over gemis aan belangstelling te klagen Het staatsbestuur heeft ï 00 000 francs toegestaan voor het oprichten der gebouwen en 700 000 francs voor de inrichting der Belgische afdeeling De stad Bnusel verleende ettie toelage van 250 000 francs benevens kosteloos wate en gas De Begeeriag belast zich daormboven met het vervoer langs de banen van den Staat der tentoon te stellen voorwerpen Voor den vreemde geschiedt het vervoer kosteloos van de Belgische grens tot de tentoonstelling en terug De inzenders die na afloop der Bmsselsche aan de Parijsche tentoonstelling verlangen dee te nemen zullen hunne voorwerpen kosteloos van Bnusel naar Parijs kunnen doen vervoeren De heer J C Fabius deelt in De Standaard mede dat op eene hem door een antirevolutionair Volksvertegenwoordiger gedane vraag betreffende de opbrengst der Unie collecte hij verplicht is geweest te antwoorden dat deze ditmaal op 95 000 werd geraamd dus 15 000 beneden de opbrengst van bet vorige jaar Het wederwoord van zijn vriend en ambtgenoot was de belofte hem als penningmeester der Unie duizend galden te zullen geven indien nog veertien andere vrienden van de school met den Bijbel desgelijks doden of op andere wijze de ontbrekende veertien duijiend gulden werden bijeengebracht De heer Fabius beveelt deze toezegging en hare bedoeling in de aandacht aan van alle vermogende vrienden van het Christelijk onderwijs Over de febeurtenissen te Nperk Veluwe ontvangt iet Nieuici van den Dag van twee ingezetenen der gemeente do hh D van Bamshorst en A van Sweden een schrijven waaraan het volgende ontleend word Vergun ons terug te komen op een bericht dat in Het NieuK v d D van 22 Sept voorkomt Daar staat dat te Nijkerk Maandag 19 Sept bij eenige doleerenden de glasruiten zijn verbrijzeld geworden omdat zij tijdens het passeeren van den stoet die het stoffelijk overschot van Da Blüggel ter laatste rustplaats bracht hadden staan lachen Vooral op de woningen van de heeren v Brummelen en Schussler was het gemunt Nu staat er wel niet dat de beide met name genoemden er zich persoonlijk aan zouden hebben schuldig gemaakt maar toch zou oen onnadenkend lezer het er uit begrijpen en wij weten dat dit reeds geschied is De beide genoemde personen hebbeu zich echter in dien tijd dat de lijkstoet onderweg was niet aan of in het publiek vertoond zoodat de niet doleerenden zich aan hvn lachen niet hebben kunnen ergeren Veel en velerlei wordt hier overigens verteld Doch ver hillende personen wier namen hier in verband met het lachen of met anderen laster genoemd zijn en bij wie de zaak onderzocht werd hebben gelukkig 6t hunne daden in betrekking tot den laster kunnen veritlaren óf zelfs hunne afwezigheid kunnen bewijzen liaat ons tegenover uw bericht een feit mogen stellen Beeds de week te voren was het bekend dat de ruiten s Maansdags zouden ingeworpen worden En toen wist men toch nog niets van het lachen Maar wel wist ieder Nijkerker dat dien Maandag de landpacht moest betaald worden en dat er dan wel eens te veel jenever gebruikt wordt waarop dan natuurlijk een woelige avond volgt En die bedreiging wasi niet nieuw maat is gedurig al herhaald van den tijd af dat voor eenige maanden bier samenscholingen vani eenige honderden phiats hadden Het volk heeft hiei door de gebeurtenissen van 72 en 83 toen om verschillende redenen op groote schaal ook de ruiten ingeworpen werden smaak in dat werk gekregen en dat gaat er zoo gemakkelijk niet uit Sfnds dien Maandag zijn nog bij herhaling ruiten vertield Overigens was hetgeen nog in het U S bericht werd zeer juist Aan het verbod van den burgemeester om met meer dan vier personen bijeen op de publieke straat te staan of te gaan stoorde men zich blqkbaar niet Hier en daar vond men groepjes van 10 a 20 personen pratende Het nieuws had nog hiermede kunnen aangevuld worden dat eenige doleerenden op den bewusten Maandagavond zijn gemolesteerd en o a een der po litieagenten ook een doleerende bijna onder de oogen der overheid derwijze in het gedrang is gebrw t dat hij in een winkel de wijk heeft moeten nenken J C D schrijft in uSempervirau i i Het land der pmimen dat is ontegenzeggelijk Serrié en de aangrenzende provincie Bosnië Van Servië zijn de pruimen een der voornaamste uitvoerartikeketón in 1886 bedroeg de uitvoer 23 228 777 küo ter waaide van ongeveer 2 780 000 gulden ouzot munt Eeh derde gedeelte dezer pruimen gaat rechtstreeks naar Duitsohland een derde gedeelte over Fiuttie naar Amerika en het overige naar Pesth van waar ze naar verschillende Europeesche markten verzonden worden Voor de verzending over zee grootendeels naar NoordAmerika is de Hongaarsche havenstad Fiume beter gelegen dan Triest niet minder dan 400 volle waggonladingen worden daar gedurende den verzendingstyd aangevoerd en verladen In 1886 bedroeg de pruimenoogst in Servië 17 000 000 kilogram hieryan werd meer dan een drie vierde gedeelte uitgevoerd De qualiteit dezer pruimen laat niets te wenschen ze zijn gaaf goed gedroogd en zeer duurzaam sedert 1886 is er ook eenrechtstreeksche handel in dit artikel met Groot Britannië ontstaan die zeer belangrijk belooft te zullen worden DttHschland verbruikt ontzaglijk veel pruimen en naar dat knd wordt verreweg het grootste deel vetz nd6n In Engeland worden de pmimen meer als een weelde artikel voor de hoogere klasse beschouwd en bijgevolg wordt daar te lande aan de Fransche Prunes Impériales de voorkeur geschonken in weerwil dat Servische pruimen hoewel over het algemeen kleiner dan de laatstgenoemde en goedkooper geleverd kunnen worden Doch aangezien in Engeland de pruimen over t algemeeq meer door de voornamere klassen genuttigd I worden hebben die uit Frankrijk aangevoerd zeker voor een groot deel de voorkeur die zij genieten te danken aan de nette verpakking aan het zoog aamde keurige apprêteeren opmaken waarin de Franachen uitmunten en die aan hunne verschillende handelsartikelen op het eerste gezicht zooveel aantrekkelijks schenken In dat opzicht vooral kunnen wg Nederlanders nog veel van hen leere i Over proeven met een dynamiet kanon onlangs in de haven van New York genomen heeft de Amerikaansche Marine minister aich in een rapport als volgtj uitgelaten