Goudsche Courant, zondag 2 oktober 1887

De proeven hebben eene verrassenden uitslag gehad Hot schip dat als schijf diende werd in de hoogte geslingerd en verdween in de golven Door de proef is bewezen dat het kanon zijne lading dynamiet op IV4 mijl met groote juistheid sliugoren kan De schotwijdte kan vergroot worden evenals de lading springstof zoodat meu in staat is de sterkste pantserschepen te vernielen Door het dynamiotgeschut wordt aan den tegenwoordigeu strijd tusschen torpedos en machine kanonnen een einde gemaakt Vermogende springstoffen werden tot dusver alleen in torpedo s toegepast en daartegen rustte men de schepen uit met machine kanonnen èn rondom de kiel gehangen stalen netwerk Het nieuwe pneumatische dynamietkanon geeft echterueue nieuwe en zeer verrassende methode van aanval aan de hand en het zal alweer een zeer knap artillerist moeteu zijn dieater verdediging tegen dit nieuwe wapen iets beters Donderdag zouden te New York opnieuw proeven worden genomen in tegenwoordigheid van twee Engelsche officieren majoor Bainbridge van de Britsche artillerio en den zeeofficier Williams die door de Engelsche Regeering zijn afgevaardigd om ziek van de waarde van het dynamiet kanon te overtuigen Het zal bij die proef moeten blijken of hot kanon ook voor het snelvuren praotisch bruikbaar is De uitvinder van het nieuwe geschut is de Amerikaan iledford die het beginsel reeds in 1883 toepaste De uitvinding is echter verbeterd door luitenant Zalinski van het Amerikaansche leger Het officieele cijfer der leden die aan het 9e internationaal geneeskundig congres te Washington deelnamen was 1600 waaronder 300 uit den vreemde Na de opening van het congres door den president Cleveland werd de beteekenis dor bijeenkomst door den President Nathan Davis Ontwikkeld en zijne voordracht door Dr Lloyd namens Engeland Dr Lefort namens Frankrijk Dr Scmmola namens Italië Dr Unna namens Duitschland en Dr Reijhen namens Rusland beantwoord In de verschillende secties werden talrijke voordrachten gehouden en werden vooral die van Austin Flint over de koorts en van den senator Semmola over de beteekenis der bacteriologie met belangstelling gevolgd Behalve door eene feestelijke receptie bij den president der Vereenigde Staten in hot Witte Huis werd het congres nog door eene gezellige bijeenkomst IQ de groote zaal van het United Pension Bnilding opgeluisterd terwijl aan de vertegenwoordigers der geneeskundige journalistiek een prachtig feestmaal in het Biggs House werd aangeboden Na het sluiten van het congres werd door talrijke con gresleden een uitstapje naar MountVernon de begraafplaats van Washington langs de oevers van de Potomac gedaan en den avond van Zaterdag 10 September de tocht naar de Niagara watervallen door bijna 400 vreemde congres leden aangevangen Het vervoer geschiedde geheel kosteloos in twee e tratreineu met sleepmgcars vooraien Onderweg werd te Watkinsglen stil gehouden de Niagara in den avond van Zondag bereikt en het prachtige natuurtooneel der watervallen op Maandag in oogenschouw genomen Volgens het goneosk tijdschrift the Lancet bedroeg het gehoele cijfer van hen die aan het congres deelnamen 2760 Volgens dit blad waren de voordrachten behoudens enkele uitzonderingen van geen bijzonder belang en al mankte de afwezigheid van vele notabelen der stad de gastvrijheid niet zoo ruim als te Londen en te Kopenhagen zoo werd ondanks de karige hulp door de Eegoering aan het congres verleend doch al het mogelijke verricht om het den vreemdeling aangenaam te maken Voor de plaats van bijeenkomst van het 10e internationale congres in 1890 werd Berlijn gekozen en Prof Virchow eenparig als de toekomstige president benoemd Builenlandsch Overzicht De Fransche bladen wijden nog vele kolommen aan het voorval bij de Duitsche grens maar kunnen er niets nieuws meer van zeggen Trouwens een beslissing wordt eerst over eenige dageii verwacht Het rapport van don procureurgeneraal te Nancy is te Parijs ontvangen en door den minister Flourens naar den Franschen zaakgelastigde te Berlijn gezonden Blijkens dit rapport waarb 35 bijlagen zijn gevoegd werden de Fransche jagers op Fransch grondgebied getroffen De heer Lebègue op wiens jacht het ongeluk gebeurde is na te Parys en bevestigt deze opvatting evenals de gewonde officier De toestand van den luitenant is zeer bevTedigend en van afzetting van zijn been is nu geen sprake meer Beiden ontkennen dat zij door den Duitschen soldaat zijn aangeroepen Ook door de Duitsche autoriteiten wordt het on derzoek voortgezet doch daarvan is de uitslag nog niet bekend Graaf Herbert von Bismarck verklaarde echter den Franschen zaakgelastigde dat de zaak zeker in deze week zal worden uitgemaakt Do toon der Fransche bladen blijft meerendeels gelukkig kalm en men geeft den wonsoh te kennen dat er geen geschil met Duitschland ontstaat Men wijst er echter op dat het zeer wensohelijk is dat grensaffaires zooals dit en dat met Schnaebelo onlangs vermeden worden want dat op den duur daainiit een ernstig gevaar voor den vrede voortvloeit Rochefort neemt uit het gebeurde aanleiding om in de Intransigeant het herstel van generaal Boulanger als Minister van Oorlog aan te bevelen De Duitsche Eeiohsanzeiger bevat het besluit waarbij de kleine staat van beleg te Berlijn Potsdam en Charlottenburg wordt gehandhaafd Tevens wordt gemeld dat op last der Pruisische regoermg tegen 1 October het geven van onderwijs in de Poolsche taal in alle volksscholeu dor provincie Posen wordt gestaakt De regeoriug hoopt met behulp van den schoolplicht aldus het Duitsoh tot de eenige volkstaal te maken Keizer Frans Jozef heeft den Hongifarschen Rijksraad geopend De troonrede waarmede dit geschiedde bevat weinig nieuws De keiler kondigde nieuwe wetsontwerpen aan tot vermeerdering der inkomsten zonder dat het volk te zware lasten zouden worden opgelegd De hoogere uitgaven zijn hoofdzakelijk het gevolg van de versterking der troepen want ofschoon er gegronde hoop bestaat op handhaving van den Europeescheu vrede eischt toch de politieke toestand dringend versterking van s lands weerkraoht Evenwel verzekerde de keizer dat do regeoring door groote zuinigheid de uitgaven zal beperken tot hetgeen strikt noodig is De keizer is echter niet alleen naar Pest gegaan tot opening van den Rijksdag maar tevens ten einde de plechtige outliullirig bij te wonen van het gedenkteeken dat uit bijdragen van het volk voor den Hongaarschen staatsman Frans Deak is opgericht Graaf Ludwig Tisza de broeder van den minister hield bij deze plechtigheid de feestrede Tevens werd een feestelijke voorstelling gegeven in den nationalen schouwburg welks vijftijyarig bestaan tevens werd In een meeting te Chelsea belegd om te protesteeren tegen de houding der Regeering ten opzichte van de iheeting te Mitchelstown werd een brief van Gladstone voorgelezon waarin deze zeide dat indien het Engelsche volk de handelingen der politie goedkeurde het de vrijheden die het zelf genoot onwaardig zou zijn In een te Dublin gehouden vergadering der Nationale Liga heeft de lord mayor den leden der Liga in de gewesten voor welke deze verboden is aangaraden om hun samenkomsten voort te zetten Tevens deelde hij mede dat zekere Larkins in de gevangenis gestorven wasj hij getuigde van hem dat hij evenals die welke te Mitchelstown geslacht waren voor Ierland het leven had gelaten Kantongerecht te Gouda Terechtzitting van Woensdag 28 September 1887 Kantonrechter Mr J H van MIKROP Ambtenaar van het Openbaar Ministerie Mr W C A SCHOLTEN te Rotterdam VEROORDEELD B S sjouwer te Gouda tot 11 boeten van 5 gulden en eene boete van 15 gulden of 38 dagenwegens dronkenschap op elf dagen en uit baldadigheid verbranden van zijn halsdoek in het raamvan de beukmolen op het Veerstal te Goudawaardoor groote gevaren hadden kunnen ontstaan De beklaagde verscheen voor het Kantongerecht onder geleide van twee Rijksveldwachters daar hij in voorloopige hechtenis was te Rotterdam verdacht van diefstal te Gouda J f A koopman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegens uit baldadigheid werpen van een borstel door een der ruiten in een huis op de Westhaven te Gouda C B touwslager te Gouda tot s gulden of 1 dag wegens naschreeuwen van zijne zuster op destraat te Gouda K C huisvrouw van J J van der H te Gouda tot Vj gulden of 1 dag wegens werpen van vuilnis in het water te Gouda P S koopman te Gouda evenals de vorige L V koopman te Gouda tot 1 gulden of 1 dag wegejis zitten op zijn hondenkar onder het rijden op de straat te Gouda B V d B straatmaker te Gouda tot a golden of 1 dag wegens rijden over het met klinkers bestrate voetpad te Gouda W C V O broodbakkersknecht to Gouda evenals de vorige G den H ouwer te Gouda evenals de vorige M VV V V huisvrouw van C V melkverkoopster te Gouda tot 2 boeten van gulden of 2 dagen wegens op 2 tijdstippen rijden over he mét klinkers bestrate voetpad te Gouda j J V d W sjouwer te Gouda tot j gulden of 1 dag wegens loopen in een grasperk van het Plantsoen te Gouda P de J pijpmaker te Gouda evenals de vorige E Z kleedermaker te Gouda evenals de vorige M B sigarenmaker te Gouda evenals de vorige A V K koopman te Gouda evenals de vorige J C Z meisje te Gouda tot j gulden of 1 dag wegens beschadigen van boomgewas in het Plantsoen te jouda P A J koetsier te Schoonhoven tot j gulden of 1 dag wegens wateren op do straat te Gouda buiten de openbare waterbakken F K sjouwer te Gouda evenals de vorige F V d H sjouwer te Gouda tot 2 boeten van j gulden of 2 dagen wegenS in een grasperk van het Plantsoen en wateren op de straat te Gouda buiten de openbare waterbakken Ontslagen van rechtsvervolging T T metselaar te Gouda aangeklaagd ter zake van eene nieuwgebouwde woning op de Raam te Gouda te hebben betrokken vó rdat de binnen metsel selon pleisterwerken waren voltooid De Kantonrechter heeft beslist dat do verordening op het bouwen te Gouda volstrekt geen kracht heeft daar deze verordening niet behoorlijk is afgekondigd Burgerlijke Stand QËBORKN ii Scpi Berliia Frnncitcni oaderi K F Hammer en M Hioée 29 WiUpoi JofaaDuee oadera C M vaD Vlaarilingen en B Slagt 80 Adrianua ouden G Kooij en P van Hoateu OVDKLEDEN 29 Sept J fan der Hek 2 m ONDEBTBOUWD 80 Sept U tan den Tooren te Bos koop 23 j en M Schnek 21 j J Donk 28 j en W Slobbe te Moordrecht 21 j ADVERTENTIËN BevalleQ van een Dochter I J VBIJLANDT Zwaan geliefde Echtgeaoote van A VRIJLANDT Weeep 30 September 1887 Voor de vele bewijzeu van deelneming ontvangen b hot overlijden van onze innig beminde Moeder en Behawdmoeder Mevr de Wed B J BINZEB Mulder betuigen wg onzen hartelgken dank E M E SPRUIT BiKZER W F SPRUIT Voor de vele biyken van belangstelling en deelneming ondervonden gedurende de ziekte en b het oreriyden mÜQfli geliefde eenige Dochter betuig ik bg deze mjjnen hartelnken daok Wed M de BEER Oouda 1 Oct 1887 Van Vlaahdihobs J WELTER SPECIALI TEIT in CORSETTEN ONDERGOED en KOUSEN Ontvangen de nieuwe WINTERVOORRAAD Abonnementen per jaar ƒ 6 maandel stemmen Pianino per keer O 80 Piano ƒ 0 60 Reparatiën aan alle soorten van ORUELS en PIANO S enz apoedig en billyk Minzaam aanbevelend üw Dw Dienaar J T KERPER Kuiperstraat E 102 Gouda J WELTER Winter Tricot Tailles zwart en gekleurd voor Dames en Kinderen ADVERTE TIE n alle Binnen en Buitenl ndache Couranten worden dadelgk opgezondendoorden Boekhandelaar A BRINKMAN te Qouda MAATSCHAPPIJ voor Nieuwe Geoctroyeei de Gasbereiding Allen die iets te vorderen hebben van bovengenoemde Maatschappy worden bg dezen uitgenoodigd de bewijzen hunner vordering in te leveren vóór deo 10 OCTOBER e k ter woonplaats van den Directeur den Heer J DE VRIES ROBBÉ Karnemelksloot B No 506 te Gouda Het Bestuur met de likwidatie belast Namens hetzelve O C M KOLFF President Commissaris ONTVANGEN NIEUWE Najaars en Winterstoffen J i E MOL Turfmarkt Gouda DE NIEUWE WINKEL E 73 is GE OP Ei D A 7 OS Az Kleiweg E 73 en 73 Mejuflfrouw A LOEP Stads Vroed vrouw IS TTEISHTJISID naar den KLEIWEG naast den Heer van OS PARAPLUIES met ZIJDE SENELLE en üLORIAbTOP de nieuwste MONÏÜURS voor Dames Heeren en Kinderen Zie de prijzen in de Uitstalkas PAEAPLÏÏES BA2AE Lange Tiendeweg D 01 J GILEIN REPAREERT en OVERTREKT Münclieiier Dortniuiider g Belegen Gcrste Dubbel g N s if J J i a Si 53 Li 5 5 ujooqisoj qasjjflaa a S uv GEVRAAGD een GemeuMleerde Earner met afzondérlgke SLAAPKAMER Brieven franco onder No 1565 aan het Bureau dezer Courant ONTVANGEN Nieuwe Haard en Rachelzellen Opruiming vaa Voorjaars Artikelen a contant tegen veel verminderde prijzen bestaande in KARPETTEN LOOPEBS MAT N JANTAISIEKLEEDJES COUPONS J T i A I Al ITUREN BBHANGSELPA PIER enz G GRAVESTEIJN Wüdstraat A 168 JOSEPH VAN DAi TZIG Az GROOTE MARKT 66 SPECIALITEIT in TRICOT JONGENSPAKJES GEHEELE NIEUWE ZENDINGEN afzonderiyk verkrijgbaar in alle grootte tot de leeftijd van 14 jaar Zuivere BORDEAÜX WIJNEN bij SLOTEHAKER Co Groj te ISajaars Opruiming vanaf MAANDAG 3 OCTOBER en de overig e dagen der week bij Gebrs DE RAADT Westhaven en Peperstraat Markt A 57 J J VAI BEMMEL Markt A 57 ONTVANGEN EENE GROOTE COLLECTIE KOLEJ en TVliFBAKKE van de fijnste tot de ordinairste soorten KOPER en STALEI HAARDSTËLLE HAARDSTANDAARDS KOLENSCHOPPEN POKEN TANGEN en verdere WinterArtikelen Voorts eene groote Collectie HANGLAMPEN van het nieuwste systeem als LAMPE BELGE ROIJALE UNION enz Alle artikelen tot groote concarreerende prijzen In het Magazijn van Huishoudelijke Artikelen Mee St iftKKe Cuisinier OOSTHAVEN B 36 D HOOGEI ROOM Patissier Ontvangen Nieuwe GROENTEN KREEFT ZALM SARDINES a L HüILE LUNCH TONQUES Hollandsche en Enj elsche Zuren SAUZEN SOEPEN enz iSödener lirnml Pasullen j A Ta jdii heesohiieid en üceslen boUS k hii i iidd l Een de er pa tiU n bij ruuw weering Bj d mond te laten Bint en bt wmid z cli togon katirr am T hjKe ftwalet vandanHOilO da KEEL en de tONGE Waar j z ilke zu kten reeds vi racht n n 7i n wecken de X im imsulIeD jr wnnnen uit da beste minerala bronnsR van me Sadan door oldamiimu onaer tüo icht van den konink m t Iij o gezondheidsraad deii Heer ür SfOELTZINU J even zoo goed a s de bionncn zelt de slijm oplossen m B nez n ï M slspende zinking JSs u lonoen J A fithorptilnca e MINERALE f ASTILLEM van SODEN T lUUCIbUIUta in prooter get il genomen en soratiid S iD warm muiaraal water gesmolten maken een vaste v midd I uit lioor hunne verzacbtm en tegen de f kwellende hoekten Genezende de slechte vertennjf maa overlaaUng en darm kafarrb depaatillenrer61 hifTen beter de oorRf atnde gesti Idheid van den onderhoud der or antamue h gevolg ztjn zij van Y ene groote weerde in de her nnfefplrinnilll Hpr g slellinjrn on biiznnder naar de UillSlIiWriyeH UCI I böpsf vlies en der longziekten femoTrhoïdeÏHchte Ie er ip7e tln aanhoudende verslijming lijden êb ed n die odener pastillen aan door den natuur Il soort ebni f nis de werkzaamste geneesmiddel n 1 p bij onderlijk gebruikt wordt voor vrauwan en i k ntleren in de meeste hui houdena en in vele gestichten A gtbritiht word n met geneeskundige uitwerking er KLn l te en j rikkelliare toestand en versl ijmingen H A 9 Gekleurde WOLLEN KOUSEN voor Dames en Kindereu BEENEN met de daarbg passende Breiwol Opentare Verkooping op VRIJDAG 14 OCTOBER 1887 des voormiddags ten elf ure in de Roos bg de Erven KONINGS te Oudeimter van de EOÜWUANSWONII No 83 met daarachter liggende 6 Hectaren 70 aren 92 centiaren Wei Hooi Boomgaard gaarden BoHcMand in den polder Ruige Weide Gemeente Langertiigeweide verhuurd aan J de WIT voor ƒ 650 sjaars doch Kerstmis 1887 en 1 Mei 1888 te aanvaarden vrg van huur Eerst in 4 perceelen daarna gecombineerd Nadere inlichtingen zgu te bekomen ten Kantore van den Notaris J G BROUWER NlJHüFF aan de Kromme Nieuwe Gracht W k F No 390 te Utrecht alsmede ten Kantore van den Notaris C A van BLARICÜM te Oudeu aUr Oh SÜUfcINEK MINER Al PAiriLLEN zijn in dozen I n uC i ents id atle apotheken te krijgen Allgemeene rder voor Holland Camille Fontaine Apo j k aer bpur=i boterstraat 2 Brussel i PUIKE OUDE SCUIËUAMiUER Merk NIGHTCAP Verkrijgbaar bg PEETERS Jz ie Gouda l Inlichtingen Attesten en Prijscouranten gratis Als bewgs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE