Goudsche Courant, woensdag 5 oktober 1887

J887 VrUdag 7 October i 9 3609 GOUDSCHE COURANT i ieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken OOST INDm Nederlanders die dienstnemen bij het Indische leg er ontvan gen bij het aang aan van eene zesjarig e verbintenis een liandgeld van DEIE EOITDEHD GfULDM Aanbrengpremie TIEN GfULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en by alle Burgemeesters Toch echeneu met alle kiezen de houding ran hun rertegenwoordigera goed te keuren wfuit toen door het bestuur een resolutie werd voorgesteld waarbg de kiezers hun onbeperkt vertrouwen in den heer Chamberlain uitspraken diende een ander een geheel tegenovergestelde resolutie in Wel is waar werd het votum van vertrouwen met groote meerderheid aangenomen maar toch word het tegenvoorstel door een tweehonderdtal der aanwezige kiezers gesteund RECLAME De troost der moeders bD den kinkhoest der kinderen Wie kent deze epidemische ziekte niet die met catarrhale aandoening begint en in den hevigsten kramphoest vervorderd dat het bloed uit neus en mond springt De kinkhoest is eene schrik voor de moeder en een martel voor de kinderen Ue wetenschap heeft geen geneesmiddel maar wel de natuur die hem geeft in de Sodener mineraal pastillen deze in warm water opgelost zijn de krachtigste de pjjnstillendste en de zachste middel en in korten tijd betert daar nogthans deze langdurige ziekte somtijds de long onsteeking ja zelfs de teering ten gevolge heeft lu geval dat t noodig is is er een beter middel voor de zorg dragende moeders als deze pastillen die zij in alle apotheken krqgen kunnen aan 60 cents de doos De Commissaris van Politie te Gouda geeft aan belanghebbenden kennis dat de voorwerpen als gevonden aan zijn bureau gedeponeerd in de maanden Januari Februari en SÜart on niet afgehaald door den eigenaar gedurende de maand Oktober ter dispositie zijn van de respective vinders Het bureau van gevonden voorwerpen is geopend van s morgens 11 1 Gouda 3 Oktober 1887 De Commissaris van politie J W TüINENBUBG CORRESPONDENTIE Tegeo het plaatsen Tin bet ods ungebodea eralsg van de plechtigheid Vr dif jl op hei bureau van Pohtte voorgerftUen zou geen bezwatr beatain ware dit niet reeds JQ eea nder hier rerschyDeod blad Zaterdag opgeoomen De RgpACTiB Burgrerlijke Stand OËBORKN SO Sept PetroaelU Coraelia ouders O C Maree cd A C van dor Steeo Johanoea Bernard as oodara B van Rooselaar en J C Dongelmans 1 Oct Aotje oadcra H Andrafs en A Tusterman Margaretha Elisabeth ondars 3 Slop eo N Tienatra Arie Jofaanoes Philippus onders J F Folet en D de Zeeair 2 Catharioa Susanna ouders P van Meosch en H M Teekena S Albartas ouders 6 de Werk eu 6 van Gocb OVEfir EOEN 1 Oct C Peterman 2 m S J C de Vries hnisTr van P Scheltiogerhont 27 j N de Jong a m 3 A Ruis S j 4 J i A FratacoUa 9 m ADVERTENTIËN Bevallen van eene Dochter N SLOP TlBNSTKA Gouda 1 Oct 1887 Bevallen van een Zoon G VAN DBK BOECH Rotttrdam 1 October 1887 Jomkhkid Heden overleed in den onderdom van 68 jaren m ne dierbare Eehtgenoote ANNA MARIA SCHARP diep betrenrd door mg onze kinderen en schoondochter N SCHELTEMA Gepen 8 Lnit Eolonel Gouda 23 Sept 1887 Wegeru afwezigliad buiteniland van na ute betrekkingen eertt nu geplaatst 2 ets SIGAAR J van Sonsbeek Al TOlV WECK GOUDA Markt 91 in HORLOGES BRILLEN THERMO en BAROMETERS enz Ontvangen de nienwe KINDERZÜIGFLESSCHEN met Thermometer Aanbevolen door HH Doctoren OPROEPmG Allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Heeren JTACOB van ROOIJEN en PIBTBB van ROOIJJBN Timmerlieden te Waddinxveen worden door ben verzocht daarvan vóór den 1 NOVEMBER 1887 opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen als door hen bg t eindigen hunner zaken met de likwidatie daarvan belast Bekendmaking Arf 31 82 Wetb v Kooph De ondergeteekenden maken bekend dat zg de door hen bg acte dd 24 Augnstui 1883 gepasseerd ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen opgerichte Vennootschap onder de firma VIS en ALPHENAAR hebben ontbonden bg acte dd 27 September 1887 voor genoemden Notaris verleden ingaande op datnm dier acte Voorts dat zg tot likwidatenr dier ontbonden Vennootschap bg gemelde acte van den 27 Sept 1887 hebben benoemd den Heer J A van de WERVE te Waddinxveen A VIS J ALPHBNAAR Wz Waddinxveen 3 Oct 1887 De ondergeteekende als likwidateur der ontbonden firma cFXSf en ALPSHNAAB gevestigd geiveest te Waddinxveen verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan gemelde firma daarvan vóór of op den 1 NOVEMBER 1887 opgave of betaling te doen ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen J A VA DB WERVE Waddinxveen 3 Oct 1887 Op den 15 October a a zal door de GARNIZOENS VOEDINGS COMMISSIE te Gouda worden aanbesteed de levering van Aardappelen voor het tgdvak van 1 November 1887 tot 15 Juni 1888 ten behoeve der troepen in garnizoen te Gouda De voorwaarden liggen op het Bureau van den GarnizoensCommaadant ter lezing DE NIEUWE Vi INKEL E 73 is GE OP END A V OS Az Kleiwef E 73 en 73 Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda Sociëteit Ods Genoegen ZAAL KÜNSTMIN ZONDAG 9 eo MAANDAG iO OCTOBER Groote Brillante Voorstelling van Groot Fantastisch Illusionistisch Mechanisch Theater Het nieuwste op het gebied van Decoratieve en Mechanische Knust GROOT SUCCES Amsterdam Rotterdam Leiden Entree Ie Rang 0 75 2eBa8g 0 5Ö Plaatsen bespreken Zondag en Maandag van 10 tot 3 uur Voor Gouda en Omttreken wordt gezocht een werkzaam HOOFDAGENT voor een nieuw en weinig ruimte innemend artikel hetwelk door den Hoofdagent aan te stellen verkoopers bg het publiek wordt geplaatst alleen zg komen in aanmerking die in staat zgn 250 te storten waarvoor goederen worden verstrekt die bg niet plaatsing tegen factnnrsprgs worden teruggenomen Het minimum inkomen aan deze agentuur verbonden wordt geschat op 1500 per jaar Brieven franco letter G W ter Handelsdrnkkerg J BREMER Amtterdam Openbare Vrijwillige Verkooping om contant geld te BBRKBNWOUDB op VrUdag den 14 October 1887 des voormiddags ten 9 ure van HUISRAAD en andere roerende GOEDEREN waaronder een BILJART en toebehooren en die welke gediend hebben tot uitoefening van een tapperg en slgterg Nadere informatiën te bekomen bg den Notaris G J SPRUIJT te Ouderk erk a d IJ iel a ETTsT i S ISST BUkgroenten inhoud 1 Liter DOPERWTEN SNIJBOONEN GROOTE BOONEN en verder alle soorten 50 Cent per BLIK NIEUWE BOSKOOPSCHe BRUINE BOONEN Blauwe Kasdruiven a 40 Cent het Pond J GKRRITSEIV KORTE GROENBNDAAL Bet rapport over delleisjessdiooL IL Schoon wg in ons vorig nummer het voornaamste medegedeeld hebben wat wg naar aanleiding van bet rapport te zeggen hadden zouden wg er nog gaarne een opmerking aan toegevoegd hebben maar de beschikbare ruimte liet zulks niet toe Vandaar dat wg thans nog eens op dit onderwerp terugkomen Het betreft de zinsnede waarin B en W verklaren dat zg niet gaarne het ongunstige oordeel der adressanten zouden onderschrgven Deze verklaring slaat op de bewering dat tde 2e Burger scho d voor meisjes in geenen deele voldoet aan ae eischen die aan eene dergelgke school moeten worden gesteld Wg hebben dat steeds zoo opgevat dat de adressanten geen vrede hadden met den omvang van het onderwgs aan bedoelde school dat zg aan een inrichting van onderwgs voor meisjes uit den beschaafden stand hoogere eischen stelden dan die waaraan de bestaande school volgens haar leerplan kan voldoen en dat B en W daarentegen dergelgke uitbreiding minder noodig vonden Men kan echter in het adres ook iets anders lezen de bewoordingen zgn niet gelukkig gekozen Letterlgk staat er de 2e Burgerschool voor meisjes voldoet in geenen deele aan de eischen die men aan eene dergelgke school d i een lagere Burgerschool voor meisjes moet stellen raet andere woorden de school als zoodanig deng t niet zg is niet wat zg volgens de verordening en het leerplan zgn moet Indien B en W bedoeld hebben tegen dergelgke bewering protest aan te teekenen dan kunnen wg ons er beter mede vereenigen ook wg zonden zulk vonnis niet gaarne onilerscbrgven Wg achten de groote meerderheid der adressanten geheel onbevoegd tot een oordeel over de qualiteit van het onderwgs aan bedoelde school en daar wg de meesten hunner kennen als bezadigde en voorzichtige mannen gelooven wg dat onze opvatting hnnner gedachte hoe gebrekkig ook uitgedrukt de juiste is Het kan dunkt ons geen kwaad hierop te wgzen daar anders licht onder het publiek een verkeerde meening post vat over eene school die vooreerst nog wel zal blgven bestaan en die in eene erkende behoefte voorziet Een ander hier verschgnend blad noemde haar reeds eene overtollige sc iool die burgerij en overheid niet êchijnt te voldoen Neen zg is niet overtollig want het is de eenige meisjesschool waar de drie nieuwe talen worden onderwezen ten onzent een noodzakelgk bestanddeel eener beschaafde opvoeding Het is nog iets geheel anders dan de in hetzelfde stuK in een adem genoemde 2e Burgerschool voor jongens indertgd is tegen de oprichting daarvan oppositie gevoerd op grond dat de rgkshoogere burgerschool voorz in de behoeften van die jonge lieden welke ruimer ontwikkeling verlangen dan de school van den heer Hnber geven kan Maar naast de school van juffr Gretser staat geene andere inrichting deze behoort voffr meisjes te zgn wat de h burgerschool is voor jongens de plaats waar zy algemeene ontwikkeling opdoen en genoegzame kennis verwerven voor het practische leven Nu is het bezwaar der adressanten en ook van ons daarin gelegen dat de school zooals zg thans is ingericht aan dien eisch niet kan voldoen Om in den tegenwoordigen tgd eene beschaafde en ontwikkelde vrouw te heeten wordt meer vereischt dan kennis van de beginselen der talen van geschiedenis en aardrijkskunde en wat rekenen Wgwenschten een uitgebreider leerstof lectuur in de nieuwere talen en letterkunde boekhouden de wis en natuurkunde alles ingericht naar den aanleg en de behoeften der vrouw Wat wg willen is eene inrichting waar meisjes van 12 17 jarigen leeftijd een geregelden en grondigen cursus in allerlei vakken volgen die haar in staat zal stellen inden huiselgkea kring bare gewichtige doch bescheiden taak beter dan nu te vervullen en derhalve de waardige gezellinnen barer echtgenooten en verstandige opvoedsters barer zonen te worden Te gelgkertgd zonden dan die jonge dames geholpen zgn die speciale kennis willen verwerven voor een vak waarmede zg later in haar levensonderhoud kunnen voorzien Indien de bestaande school ons en een deel der burgerg niet voldoet dan behoeft het tegenwoordige personeel dit zich niet persoonlijk aan te trekken want het is niet haar schuld Volgens de resnltoten van het onderwgs bg enkele meisjes verder reikt onze kennis niet kan de school de vergelgking met andere van deze soort wel doorstaan Wg stellen er prgs op dit duidalgk te doen uitkomen omdat er ten deze allerlei misverstand heerscht Natunrigk is zg niet volmaakt er zullen ook wel onders zgn die aanmerkingen misschien gegronde hebben maar men vergete niet dat onderwgs en scholen te beooraeelen geene gemakkelgke zaak is en dat de meeste klachten op dtt stuk in den regel afkomstig zgn van ondevi van de minst begaafde en de onhandelbaante kinderen Indien de school gebreken heeft die haar afbreuk doen dan ligt dat miwefaiaa voor asa daal aan de autoriteiten want het onderwgs voor meisjes is niet het troetelkind der regeering Men laat dat zoo ongeveer geheel over aan het frelmeenen der gemeentebüestnren die wel eens verouderde begrippen hebben over de opvoeding der vrouw Enkele aanmerkingen zgn ons bg verschillende gelegenheden ter oore gekomen Zoo meenen wg b v te weten dat aan de bewuste school gemimen tgd een vacature geweest is die eerst onlangs is vervuld schoon er steeds 4 in afdeelingen gesplitste klassen waren de lokalen schgnen ook veel te wenscben over te laten eq moeten niet vergelgken te zgn met de in de laatste jaren nieuwgebouwde scholen ziekte eener onderwijzeres kan stagnatie en ongeregelden gang van de lessen ten gevolge gehad hebben Maar deze en al dergelijke bezwaren die met eeuigen goeden wil van het schooltoezicht en het gemeentebestuur uit den weg geruimd kunnen worden hebben niets te maken met ons verlangen naar midd onderwgs en behooren daarmede niet verward te worden Dat zgn niet onze motieven en naar wg vermoeden ook niet die van het meerendeel der adressanten welke eene hoogere burgerschool vragen Wg pleiten voor ruimer ontwikkeling der aankomende meisjes en noemen het daartoe strekkende onderricht in navolging van dat voor jongens middelbaar onderwgs maar daarmede wordt natnurlgk niet bedoeld een afdruk der h burgerschool voor jongens maar een naar de behoefden der vrouw gewgzigde instelling ook dit verliezen velen uit het oog Wil men aan dezen onzen wensch voldoen onder het etiqnet lager onderwgs t is ons wpI wg hechten niet aan den naam maar aan de zaak Vraagt nu de lezer die het geduld gehad heeft ons tot hier toe te volgen welk doel wg ons voorstelden met dit schrjjven dan is ons antwoord wg zouden gaarne zien dat niet eenvoudig de conclusie van het rapport werd aangenomen want dan vreezen wg dat het denkbeeld van verbetering der meisjesschool I weer voor eenige jaren wordt opgeborgen Zeker verwachten wg niet dat de raad in strgd met het advies van B en W onmiddellgk zal besluiten tot het oprichten eener h burgerschool voor meisjes Wg zonden dat geenszins wenschpljjk vinden want al achten wg voor de levensvatbaarheid eener dergelijke instelling geene eenstemmigheid in den raad noodig medewerking en hartelijke ingenomenheid van de zgde van het dagelgksch bestuur honden wg voor een absoluut vereischte Wg stelden ons de mogelijkheid voor dat er een stem uit den raad opging die op nader overweging aandrong en zgne medeleden wist over te halen om B en W uit te noodigen tot eea onderzoek naar de mogelgkheid of niet op andere wgze dan door oprichting eener h burgerschool op kosten der gemeente alleen geheel of gedeeltelijk kon worden voldaan aan den wensch naar zoogenaamd midd onderwgs voor meisjes BINNENLAND GOUDA 6 October 1887 VERGADERINGVAN DEN GEMEENTERAAD Vrijdag den 7 October 1887 des namiddags ten 1 ure Aan de orde De Bekening en Verantwoording der baten en lasten van het voormalig Armbestuur ran Stein dienst 1886 Het voorstel tot het aanvragen vaq verlenging der concessie voor de heffing van sluisgeld aan het Beemrijksclie Verlaat Hot adres van de heeren W Begeer c s betreffende de oprichting eener hoogere burgerschool voor meisjes De benoeming van een lid der Commissie van beheer van de Stedelijlte Gasfabriek Het eerste natuurkundig examen voor arts is met goed gevolg te Utrecht afgelegd door de heeren J Prince en J Schouten beide van Gouda Bij het te Leiden gehouden litt math examen toelating tot de academische lessen voor a s artsen en apothekers is geslaagd de heer H J Paul te Zevenhuizen die tot het eind van den afgeloopeu cursus leerling was der 3e kUisse van de rjk hoogere burgerschool alhier Gisteren herdacht de heer H P Schim van der Loflff pre likant bij de Bemonstrantsche gemeente alhier zijn 25jange evangelie bediening Op 5 October 1862 aanvaardde hg de predikants batreltking by de Herv Gemeente te Abbenbroek 10 September 1865 die bij de Herv gemeente te Bergen opZoom waarop hij 22 Augustus 1880 zijn intreerede hield bij do Reraonstrantsche gemeente alhier Gedurende de jaren dat de heer Schim van der Loeff hter ter stede werkzaam was werd hij niet alleen als predikant hoogelijk gewaardeerd maar wist zich ook als mensch vele vrienden te verwerven Ofschoon hij te Gouda de eenige vertegenwoordiger is onderdepredikanten van de vrijzinnige richting mocht het hem gelukken door zijn achtenswaardig karakter prettigen omgang en grooten ijver ook op phüantropisch gebied zelfs bij hen die eene andere richting volgen veel waardeering te vinden De tot stand koming van de zoo nuttig werkende Kamer van Navraag is voor een groot deel zijn werk eene vereeniging waarin alle richtingen en partijen zijn vertegenwoordigd I In menige belangrijke commissie is hij eon zeer gewaardeerd lid en hoo ook buiten Gouda zijne verdiensten en werkkracht op hoogen prijs worden gesteld blijkt uit zijne benoeming tot lid van het Hoofdbestuur van den Nederl Protestantenbond en do Vereeniging tot bevordering van Zondagsrust Het was dus wel te denken dat de dag van gisteren niet onopgemerkt voorbij zou gaan Eone commissie uit het kerkbestuur der Eemonstr gemeente bestaande uit de hh Dr A Eomeijii K Jonker