Goudsche Courant, vrijdag 7 oktober 1887

en H W R Koning bood den jubilaris met een hartelqke toeipraak namens de leden der gemeente en Tencheidene andere belangsteUenden zeer smaakTolle en kostbare cadeaux aan als een bewijs van hulde en dank voor hetgeen hy hier in het algemeen belang had verricht Ueze cadeaux zqn Een keurig bewerkte Florentijnwhe Spiegel een prachtige gukroon nickel met verguld en een zeer sierlykeVenetiaansche Aneroid barometer terwijl een album met de namen der gevers daarbij zal worden gevoegd De smaakvolle bewerking van een en ander verdient een woord van lof Ook van andere zyde ontving de jubilaris vele treffende blaken van belangstelling De Tamesbestuurderessen van de Protestantsche Zondagschool tot wier oprichting de heer Schim van der Loeff het initiatief nam bleven daarbij niet achterwege In de godsdienstoefening van Zondag i st zal de heer Schim van der Loeff dezen voor hem zoo gewichtigen dag herdenken In de gisteren te Oudewater gehouden raadsvergadering werden de geloofsbrieven van hot nieuw benoemde lid den heer D Boer ingediend Burg en Weth adviseerden echter tot niet toelating van dien heer daar hy brandspuitmeester is en deze functie volgens hun meening niet vereenigbaar is met het lidmaatschap van den Baad De heer A C van Aelst was van eene andere meening en pleitte Toor toelating De overige leden van den Raad schaarden zich echter aan de zijde van Burg en Weth zoodat de heer Boer vooralsnog buiten den Raad blijft Bvj de Maandag gehouden verkiezing van een lid der Tweede Kamer in het kiesdistrict Winschoten is gekozen mr J W J baron De Vos van Steenwijk met 637 van de 1018 uitgebrachte geldige stemmen De heer Prins had 303 dr Smit 90 en de heer Van Swinderen 67 stemmen De heer Armand Sassen bepleit in de jongste aflevering van dén Economist de wenschelijkheid dat door den Staat een toezicht worde ingesteld op de organisatie het beheer en de operatien der particuliere spaarbanken Dezer dagen werd voor de arrond rechtbank te Amsterdam behandeld de zaak van de twee zusters K eu van de vrouw J E v H wegens het aangrijpen en opbrengen naar den politiepost op de Lauriergracht van een politie agent die volgens haar voorgeven smoordronken en naar het oordeel van andere personen burgers en politie agenten doodnuchter was Do drie beklaagden allen trouwe bezoeksters van de socialistische vergaderingen waardoor haar ordelievende daad al dadel k een verdacht kleurtje krygt hielden vol dat de diender meer dan vet was Maar zei de eene als ik geweten had dat het een diender was welke verklaring nogal streed met den uitroep Kijk mensehen een dronken diender alvorens zij handelend optrad had ik hem stiekem in t water laten rollen De ambtenaar van het Openbaar Ministerie eischte voor ieder der vrouwen 21 dagen gevangenisstraf Mr Willem Paap trad als verdediger op Morgen lal het vonnis worden gewezen Over de voorstellen houdende veranderingen in de Grondwet is het verslag rondgedeeld Ondanks gewichtige bezwaren van velen betoonde de groote meerderheid zich tot aanneming daarvan gezind De herziening moge hoogst onvolledig ï jn meef ingrijpende veranderingen in de samenstelling der Eerste Kamer waren misschien wenschelijk tegen de additioneole artikelen mogen gewichtige bedenkingen bestaan hier tegenover stond do overtuiging dat het kiesrecht onhoudbaar was en dat s lands belang het tot stand komen van deze herïiening vorderde Er waren onder de meerderheid evenwel leden die gekant waren tegen verandering van het defensie hoofdstuk en hunne bezwaren vindt men meer in bijzonderheden ontwikkeld by de gedachtonwisseling over het achtste hoofdstuk Een minderheid zag in de herziening volstrekt geen verbetering der bestaande grondwet zij kwam op tegen de haastige behandeling van de voorstellen en de onvollwlige toelichting omtrent de troonopvolging Eenige leden achtten het eerste hoofdstuk onaannemeiyk wegens het niet uitdrukkel k uitsluiten der uitlevering van Nederlanders Verscheidene leden in3onende dat de bestaande bepalingen omtrent de troonopvolging duidelijk genoeg waren wenschten ge n verandering De meesten leden oordeelden nlers wegens de onzekerheid van onderscheidene voorschriften met h jt oog op de mogelijkheid dat vreemde vorsten te euniger tijd do bepalingen naar hun zin kondon uitleggen en omdat in elk geval de vraag omtrent de toestemming tot huwelyken van prinsen of prinsessen ondubbelzinnig wordt uitgemaakt Het derde Hoofdstuk werd geoordeeld de wenschen v n geene enkele staatkundige richting ten volle te bevredigen Verscheidene leden hadden een meer ingrijpende verandering gewenscht ten opzichte van de samenstelling der Eerste Kamer en de b noemiog van haren voorzitter By het defensie hoofdstuk was het hoofdbezwaar gericht tegen het overlaten der regeling van den verplichten krygsdienst geheel aan t goedvinden van leu gewonen wetgever en tegen de uitgebreidheid ier aan de ingezetenen op te leggen militaire verplichtingen Hiertegen werd aangevoerd dat de tegenwoordige grondwet aan een min kostbare en doelmatige regeling der levende strijdkrachten in den weg staat In twee afdeelingen werd er met nadruk op gewezen dat de Begeering een onverbreekbaar verband gelegd heeft tusschen de voorstollen tot verandering van het IIIo hoofdstuk en van de additioneole artikelen in dien zin dat het eerstgenoemde niet zou worden gecontrasigneerd wanneer niet tevens het andere bekrachtigd werd Na de Begeeringsverslagen koesterde men geen wantrouwen meer Ter voorkoming van ernstige practische bezwaren te verwachten van de voorloopige kiesrechtrogeling werd de rogeering in bedenking gegeven lo zooveel doenlijk elke gemeente tot een afzouderiyk onderkiesdistrict te verheffen en 2o toe te laten het bureau van stemopneming b v uit den vooraitter of een lid van den raad on twee beambten der gemeente te doen bestaan de laatste regeling ten einde het aantal stembureau s in groote gemeenten aanmerkelijk te kunnen vermeerderen en een geregelde en ordelijke inlevering der ste mbrieQea in gelijke mate te bevorderen De gouverneur generaal van Tonking heeft onlangs in tegenwoordigheid van alle Fransohe troepen die Hanoi de hoofdstad bezetten het kruis v ui het Legioen van Eer geschonken aan een non Moedor Maria Theresia overste van de Zusters van Liefde in dat rijk De troepen stonden op hot kleine plein der stad in een vierkant geschaard en omringden een tribune waarop zich de gouverneur generaal met zijn staf bevond Toen een adjudant gezonden werd om de non te halen vond hij haar in een hospitaal waar zij een soldaat troostte wiens been juist afgezet wenV Zij wilde het bed van den ongelukkige niet verlaten v 5c5r de operatie gedaan was en volgde daarna den olhcier na vr hot plein waar zij door den generaal in persoon ontvangen en onder de vreugdevolle hoera s der soldaten naar de tribune geleid word Do generaal gebood toen stilte en sprak haar op plechtigen toon volgenderwijze too Moeder Maria Theresia toen gij 34 jaar oud waart hebt gij van een kanonskogel oen wonde ontvangen terwijl gij een verwonde verpleegde op het slagveld van Balaklava Russische stad in de Krim bedoelde slag werd geleverd in 18B4 In 18B9 word gij in de eerste gelederen op het slagveld Magenta in N Italië neergeworpen door de bom eener mitrailleuse Sedert dien tijd zgt gij in Syrië China en Mexico geweest en indien gij niet gewond werd is het niet omdat gij u niet blootgesteld hebt aan het geweer en kanonvuur en de sabels en lansen van den vijand In 1870 werd gij te Reichshofon onder een hoop doode kurassier opgenomen ov erdekt met talrijke sabelhouwen Zulke dadon hebt gij eenige weken geleden bekroond met een der heldhaftigste feiten waarvan do geschiedenis melding maakt Een granaat viel op de ambulance die oiuler uw toezicht stond de granaat barstte niet maar kon dat ieder oogenblik gedaan hebben daardoor nieuwe wonden toebrengende aan do reeds gekwetsten maar gij waart daar g j naamt de granaat in iw armen gij glimlachtet tegen de gewonden die u met een gevoel van vrees niet voor hen zelven maar voor u aanzagen en gij bracht het moordtuig op een afstand van tachtig meters Toen gij het neerlegde zaagt gij dat de granaat op het punt stond van te bersten gij wierptu op den grond zij berstte gij waartin een oogenblik met bloed bedekt maar toon personen tot uw hulp kwamen toesnellen stond gij zooals g j gewoon zijt lachende op en zeidet Dat is niets Nauwelijks waart gij van uw wondon hersteld of gij keerdet terug naar het hospitaal van waar ik u zoo even heb doen roepen Ged irende deze lofspraak hield de non haar hoofd t bescheiden naar beneden gericht terwijl haar oogen j rustten op het crucifix dat aan haar zijde hing I Toen gebood de generaal haar neer te knielen on zijn zwaard trekkend raakte hij er zachtjes driemaal haar schouder mede aan en hechtte het kruis van het Lejioen van Eer op haar borst terwyl hij met bevende stem sprak In den naam van het Fransche volk en het FranI sche le2 er hecht ik op uw borst hot kruis der dapperen j niemand heeft het raeor verdiend door heldendaden ioch door een leven geheel en al in zelfverlooche ning doorgebracht voor het welzgn van uw broedersin den dienst van uw vaderland Soldaten I presenteert de wapenen De troepen salueerden de trommen werden geslagen de horens geblazen de lucht was vervuld met een algemeen vreugdegeroep iedereen jubelde en juichte toen moeder Maria Theresia blozend opstond en vroeg Generaal zgt gij klaar met mg Ja zeide hij Welnu dan keer ik terug naar mgn armen soldaat in het hospitaal Het hoofdbestuur van de vereeniging van leeruren bij het midd onderwijs heeft een adres gezonden aan de Ministers van oorlog marine finanoién binnenl zaken en waterstaat waarin aangetooud wordt dat voor vele takken van openbaren dienst de opleiding aan de hoogere burgerscholen bijna niet of in het geheel niet mogelgk is Voor de betrekkingen hj de posterijen de belastingen en het kadaster de marine voor de toelating tot de rijksveeartsenijscUool wórden examens van algemeeno voorbereiding afgenomen welke in het geheel geen rekening houden met de organisatie van het raidd o nderw en met het leerplan aan de hooger burgerscholen in t algemeen gevolgd Daardoor worden de leerlingen welke zich voor genoemde en wellicht nog andere takken willen voorbereiden van de openbare middelbare school naar de bijzondere school gedreven omdat de middelbare school niet de geschikte plaats is waar de voor hun loopbaan geeischte kundigheden in den voor hen moest geschikten vorm worden opgedaan In eene vergadering der vereeniging is daarom h t gevoelen uitgesproken dat het in het belang niet alleen van de verschillende takken Van openbaren dienst maar ook van de financiën van rijk gemeente en ouders wenschelijk is de toelating tot tal van takken van openbaren dienst niet uitsluitend afhankelijk te stellen van de speciale examens daarvoor ingesteld maar daarbij ook rekening te houden met het bezit van een eind diploma eener hoogere burgerschool hetzij van driejarigen hetzij van vijfjarigen cursus Ten einde bij hot eindexamen eener hoogere burgerschool met Sjarigen cursus de noodige waarborgen te verkregen dat het diploma niet aan ongeschikten wordt uitgereikt verdient wel het stelsel van gecommitteerden thans bij do gymnasia ingevoerd de meeste aanbeveling In dit stelsel zou het dan gewenscht zijn om evenals voor de toelating tot de universiteit jaarlgüs aan die leerlingen welke geen hoogere burgofsohool hebben bezocht gelegenheid te geven examen af te leggen voor een afzonderlijke commissie die diploma s zou kunnen uitreiken gelijkstaande met het einddiploma der hoogere burgerscholen met Sjarigen cursus De vestingbegrooting voor 1888 is voorgedragen tot een bedrag van 1 772 000 Daarop zgn alloen gelden uitgetrokken voor verbeteringen en werken waarvan het nut in elk geval boven eiken twgfel verheven is zooals de inundatiën en de gehoele voltooiing der kunstforten Overigens zijn slechte eenige gelden uitgetrokken voor kleine verbeteringen De Minister wenscht een permanent technisch comité voor artillerie en geniezakon te bolasten met het voorbereiden en hot nemen van proeven omtrent de toepassing van zoogenaamde crisante springstoffen als ladingen voor projectielen om daaruit na te gaan hoe de nieuwe werken voor de stelling Amsterdam ingericht en bestaande werken in de stellingen gewgzigd zullen moeten worden De uitgever W E J Tjeenk WiUink te Zwolle meldt Ons Ten gevolge van het even plotseling aU onverwacht uittreden van den heer Dr L Mulder die in dato 30 September jl berichtte dat hij met 1 October zijne betrekking tot de Landbouw courant afbrak kon het Nr van laatstleden Zondag niot verschgnen Op verzoek van den uitgever heeft thans oon alleszins bevoegd landbouwkundige zich bereid verklaard de redactie van het bljd op zich te nemen zoodat de geregehle uitgaaf nog deze week zal worden hervat Bultenlandsch Overzicht De heer Crispi is weer uit Friedrichsmhe over Frankfort naar Italië vertrokken De Italiaansche minister werd vergezeld door oen hooggeplaatst ambtenaar eu drie secretarissen terwgl graaf Herbert von Bismarck en graaf Pourtalès een dor hoofdarabtonaren bij hot Duitsohe ministerie van buitenlandsche zaken den Duitscbon njkskansolior ter zijde stonden Do tegenwoordigheid van zoovele ambtenaren benovens die vaji graaf de Lnunay den Italiaacsohen gezant te Borlgn Wordt beschouwd als het bewijs dat er te Frie drichsmhe inderdaad gewichtige zaken behandeld zgn De Parijsche bladen zijn volstrekt niet tevreden over deze conferentie njaar troosten zich met de gedachte dat geen aangelegenheden welke den algemeenen Ëuropeeschen toestand raken zgn behandeld Men gelooft te Parijs algemeen dat te Frederichsrube tnsschen de beide staatslieden slechts is gesproken over de verhouding tusschen den Paus en de Italiaansche regeering Te Londen denkt men er anders over want daar wordt wel degelijk een groote politieke beteekenis aan deze bijeenkomst gehecht Zoo o a komt de Standard tot de slotsom datBusland nu Ooetenrgk niet meer kan aantasten zonder tevens het leger en de vloot v n Italië tegenoverzich te zien De Fransche Kamers zull n zeer waarschijnlgk 26 dezer worden geopend De Bumeensche Regeering heeft maatregelen genomen tegen een door de Bulgaarsche vluchtelingen in Bumenië beoogde oproerige beweging in Bulgarije waardoor de partij der uitgewekenen zeer ontmoedigd zijn moet Aan de Daily News wordt uit Petersburg gemeld dat ten oitrechte beweerd is dat alle mogendheden het denkbeehl ondersteunen van oen internationale commissie naar Bulgarije te zenden Italië althans zou sterk daartegen zijn Uit Odessa wordt aan de Daily News gemeld dat het garnizoen te Odessa voor de eerste maal sedert jaren op de normale sterkte is gebracht en alle extratroepen zijn weggezonden De Russische Begeering zou voorgoed afgezien hebbon van een gewapende lusschenkomst in Bulgarije Te Berlqn wordt verzekerd dat ten opzichte van de onzgdigverklaring van het Suez kanaal nog geen eenstemmigheid onder de groote mogendheden bestaat et denkbeeld van een internationale commis sie van toezicht samengesteld uit de consuls generaal wordt verworpen door Oostenrijk en Duitschhind welke eon bijzondere internationale commissie verlangen uitsluitend voor het toezicht op het kanaal benoemd en bestendig daarmede belastr De Turksche Porte wgst elke regeling f welke niet te voren aan haar goedkeuring onderworpen wordt en haar souvereiniteitsrechten verkort John Morley voerde het woord op een groote liberale meeting te Templecombe Hg herinnerde dat Chamberlain in 1386 gezegd had dat de lersche quaestie geen uitstel kon lijden en Moriey betoogde dat het onmogelijk was die thans op zgde te zetten Het schip van Staat wa in een woedenden storm verzeild en het eenige middel om de haven te bereiken was den Ouden stuurman Gladstone terug te roepen De Deensche minister van financiën heefl bij het Folkelhing de begrooting vooi 1888 89 en de voorloopige bfgrooting van 1887 88 ingediend De inkomsten bedragen 64 000 000 en de uitgaven 66 000 000 kronen De staatsschulden zullen worden verminderd met 1 600 000 kronen door de afbetaling der Amsterdamscho leeningen van 1764 eu 1785 en de Antwerpsche van 1788 Deze sommen zgn onder de uitgaven begrepen even als de buitengewone sommen welke de minister van marine voor de vloot vraagt De Commissaris van Politie te Gouda herinnert aan de bepaling van art 72 der verordening van politie voor de gemeente Gouda van 30 December 1881 luidende als votgt Wanneer iemand in f rij of voertuig of in een wiariuig op den openbaren Keg of op eene openbare plaate iett vindt dat Kaarde bezit moet hy dat binnen 24 uren aan dm daaroprechthebbende of loo deze em onbekend it izan den C omMi ari van Politie ter hand pellen of doen ter hand stellen Indien de daarop recktheUende ziek niet binnen les maanden aanmeldt Kordt iet gevondene aan den vinder afgegeven Gouda 4 October 1887 De Commissaris van Politie J W TUINENBÜBG Het Bureau voor gevonden voorwerpen is geopend dagelijks smorgens van 11 1 uur LUST van brieven geadresseerd aan onbekenden door middel van hot Postkantoor alhier terug te bekomen Mej M Doikenburg Ajnsterdan GiloUink Deert C Klein s Gravenhage Mevr A Hemphenius Scheveningen A Huisman Cz Steenwijkordiep J Jangn Steanwijkerdiep Van GOUDERAK Mevr H Hissink Amsterdam BRIEFK A ARTEN A Volkers Delft H Holdermans Rotterdam Brieven verzonden geweest naar AMERIKA W Nieuwendijk Terre Maute Naar BELGIË A Desfosser de Tavemes Aalst Naar DUIT8CHLAND C Simson Dusseldorf Schmidt k Co Elberfeld Naar INDIE H Straver Batavia De Directeur van het Postkantoor SIMONS kennisgeving RIJTCJIGSGHOUW BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ge jij meente GOUDA Gezien Art 63 der Verordening van Politie voor die Gemeente vastgesteld den 30 December 1881 en afgekondigd den 24 Januari daaraanvolgende Brengen ter kennis der Voeriieden en Hujnrkoetsiers dat op Zaterdag den 15 October 1887 des morgens ten 10 ure op het plein achter het Waaggebonw zal worden overgegaan tot de algemeene keuring hunner Rijtuigen zullende de nakeuring der op dat tijdstip verhuurde of in gebruik zijnde Rijtuigen plaats hebW op Zaterdag den 22sten daaraanvolgende tèr Ifde uro ea plaatse Gouda den 5 October 188f Burgemeester en Wethouders voornoemd VAN BERGEN IJZENDOORN De Secretaris BROUWER MARKTBERICHT EN Gouda 6 Oct 1887 Granen waren heden tamelijk ruim aangevoerd De meeste artikelen werden vlug verkocht Tarwe kon zelfs in puike kwaliteit iets meer opbrengen Alleen Bruine boonen 50 et lager Jarige Zeenwsohe Tarwe 7 40 a 7 90 Nieuwe Zeeuwsche 7 30 a ƒ 7 70 Mindere Zocuwsche ƒ 6 75 a 7 Nieuwe Polder 6 90 a f 7 Afwijkende ƒ 6 p 6 30 Roode ƒ 6 40 a ƒ 6 60 Angel 6 76 a ƒ 7 Kanada ƒ 5 75 a ƒ 6 Zeeuwsche Rogge 5 25 a 5 60 Polder 4 25 a f 4 60 Buitenlandsche per 70 KG 3 26 a 4 10 Wintergerst ƒ 4 30 a ƒ 4 70 Zomer ƒ 3 80 a ƒ 4 20 Chevaliergerst ƒ 6 50 a 6 25 Haver per Heet 2 50 a f 3 50 en per 100 kilo 5 75 a 6 Hennepzaad Inlandsch f 6 26 a ƒ 6 0 Bultenlandsch f 4 60 a ƒ 4 75 Erwten Kookerwten 9 a ƒ 9 50 Inlandsche bU uwe mesting 6 a ƒ 6 25 Buitenlandsche voererwten per 80 Kg ƒ 5 30 a ƒ 6 Kanariezaad ƒ 10 a 10 25 Bruine Boonen ƒ 10 25 a ƒ II Duivenboonen 6 25 7 Paardenboonen 5 50 a ƒ 6 80 Spelt 2 40 a 2 90 Maïs p 100 kilo Amerikaansche Mixed ƒ 6 80 a 6 Donan 6 70 a ƒ 5 80 Cinquantine 5 90 a ƒ 6 10 De veemarkt met goeden aanvoer handel in alles traag graskalveron 25 a 66 vette varkens 20 a 23 oty varkeus voor Londen I8 i a 19Vs et per kg magere varkens en biggen rodelyk vlvg biggen f 0 90 a 1 20 per woek schapen traag 18 a 26 nuchtere kalveren 6 a 11 per stuk Kaas vlug eerste kwaliteit 27 a f 30 Zware hooger tweede kwaliteit ƒ 24 a ƒ 27 Noordhollandsche ƒ 26 a SI Goeboter ƒ l SO 1 45 Weiboter 1 10 a ƒ 1 26 2 NOVEMBER KAASMARKT Burgerlijke Stand OEBOBE V t Oct Anthoaie Tbeodoroi oideri A F Folet en J StoU LcoDardo Fraaciaens ondera A Steenwinkel en F aD der Steea 4 Maria Coroelia oadera F Baggert en H H Blok Jacobua JohaoDes ondera i HagemaD en A F Nederberg 5 Dirkje oodcn G de Jong en A Schoaleo OVEULEDEN 8 Oct i B vao den Hemel m C C Boot 3 j 8 m A I ran Dtinren S m N Mila hniatr van L Lafeber 64 j 4 A Wendela hoiavr na C M Pojjk 6 j 6 Q J Begeer 2 j GEHUWD 6 Oct P lan den Toorn eu C tan der Klein C van Dam en H van Neatelrode 6 S Sleenama en M Braat Den 8 October herdecken QIJSBfiRTÜS SCHUILEN BURG en WILHELMINA NEDERHOF hunne 25 JABlGE ECHTVER EEÜIOING Namens de Familie Gouda 1887 ADVERTENTIËN 26 J ARIOE Tan onïe geliefde Ondera I MIDDEL Predt J G VAN VUGT op den 9 October 1887 Hanne liefhebbende on en Dochter Baarland Berallen van een Zoon h W C KROPMANGouda 5 Oct 87 Tack Het Eindje ons 8 September geschonken werd ons heden door den dood ontnomen B PLIEGER H J J e A PLIEGEK TAN Zwil Utrecht 4 Oct 1887 Hartelgk dank voor de vele bevrgzen van belangstelling bg de geboorte van onzen Zoon ondervondeB J KOEMAN A O KOEMAN DE Winkel Gouda 5 October 1887 I iHiii III III 11 Il I m I I BRILLEN op voorschrift van HU Oogarlseo S H POLAK OPTIOIËN Groenendaal WOL REGIME DE ECHTE Normaal Goederen met de handteekening van JProf JAEGER flnalleen eu uitsluitend verkrijgbaar bij t Da lloogenboom Agent voor Gouda en Omstreken Café SCHAAKBORD Vrijdag avond LöWËi BRAU F van UTRECHT MARKT te Gouda Eenig AGENT voor Gouda en Omstreken van de Zutd Hollandsche Bierbrouwerij den Haag MUNCHENER BEIJERSCH PILSENBR LAGER GERSTE en andere BIEREN Verkrflgbaar per hech en halve FLËSCH uitmuntende Kwaliteitenjfl oncurreerende prgien N B SLLfTBRS geniejen groot rabat De ondergeteekende bericht de voorraad SillSill in alle prgzen van goedkoop tot de fijnste Nouveantés een mime sorteering P A I T A L O I S Op maat kan alles in den kortst niogeljjken tyd geleverd worden D PLUK Korte Tiendeweg ♦ f