Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1887

1887 Zondag 9 Oetober V R I f F VEE en PAARDENMARKT N mw GOUDSGHE COURANT Nieuws en Advertentieblad mor Crouda en Omstreken Burgremeester en Wethouders van GOUDA maken bekend dat aldaar VRIJDAG 21 OCTOBER a a eene en DONDERDAG 27 OCTOBER a 8 eene zullen gehouden worden Staangeld zal niet worden gevorderd Gouda den 3 October 1887 Burgemeester en Wethouders voornoemd Van BERGEN IJZENDOORN De Seeretarif BROUWER By deze Conrant behoort een BUro caeL omdat zij alleen tot waarheid en echte vroomheid leidt Een zangkoor uit 80 dames bestaande luisterde do plechtigheid op met de oitroering van eenige liederen waardoor de tiehting niet weinig verhoogd werd Onder deze retdient eene onberispelijke voordracht van het bekende Duet voor sopraanstemmen uit MsndaUsohn s IS Psalm abonderlgk vermelding Op Dinsdag 11 Óct s v zal het 40 jaren geleden zgn dat de heer F H de Visser hooM der 1 Openb School te Straeflwrk z ne betrekking aanvaarde Daarenboven zfja een zoon en twee schoonzoons als hoofden van idtolen werkzaam namelijk de heer J de Visset Openb Onderw te Berkenwoude H Plooij ChjOlb Onderw te Mijnsheerenland en J H van dar Hoeven Chr Nat Onderw te Nederhorst den Bo Kenige heeren te Kampen hebben het denkbeeld geoppenl om onmiddellijk nadtt de Tweede Kamer het Hoofdstuk der defeneia li eft aangenomen aan de Eerste Kamer een a W aao te bieden ten einde zoo mogelijk te voorkomen 4at dit hoofdstuk door de Eerste Kamer verworpen i orde Van onberekenbaar nut zou het weien meenen zij indien het Nederlandsche V dk m dit beslissend oogenblik te bewegen ware zqM stem te doen hooren ten aanzien der belangen waarmede de verdediging van den geboortegrond op het nauwst is verbonden Do genoemde heeren hebben een concept adres opgemaakt van den volgenden inhoud Geven eerbiedig te kennen de ondergeteekenden Dat zij met groote ingenooenheid hebben begroet de aanneming vau het ontwerp tot verandering der grondwet op hot stak van s lands defensie door elk vm d beide Kamers der ataten Oenenud De thans van kracht zijnde bepalingen der grondwet hebben toch gedurende weldra 40 jaar eene deugdelijke ontwikkeling van het kr gswezen verhinderd en voortdurend de vermeerdering der oorlogslasten noodzakelijk gemaakt De feiten bewijzen dat Do onvermijdelijke hinderpalen die de bestaande grondwet aan eene eenvoudige doeltreffende organisatie der levende strijdkrachten in den weg stelt waren voornamelijk oorzaak dat het zwaartepunt der defensie meer en meer naar de doode weermiddelen werd overgebracht Steeds grootere financieele offers waren daarbg uoodig om gelijken tred te kannen houden met den toenemenden vooruitgang op het gebied van geschut en vestingbouw En het is met gitond te vreezen dat nog voortdurend de uitgaven zullen stijgen voor een stelsel van landsverdediging dat op den duur de financieele krachten der kleine staten niet slechts uitput maar dat bovendien door eene enkele belangrijke uitvinding der militaire techniek in korten lijd een groot deel zijner betrekkelijke waanle kan veriiezon Daarom is thans voor Nederland het oogenbhk aangebroken dien weg to verlaten Dit 19 evenwel slechts d4n mogelijk wanneer de voorgestelde veranderingen in hot 8e hoofdstuk dor grondwet wonlen aangenomen Die veranderingen openen voor den gewonen wetgever de mogelijkheid om met vermindering der ooriogsuitgaven het kr jgswezen en m het bijzonder de levende strijdkrachten beter in te richten overeenkomstig de gebiedende eischen van den tegenwoordigen tijd Dit eenparig oordeel van nagenoeg allo deskundigen is ook godeold door de groote meerderheid waarmode in de beide Kamers der Staten Generaal het ontwerp der thans voorgestelde verandenngen is aangenomen Hot IS op deze gronden dat de ondergeteekenden U eerbiedig verzoeken de voorgestelde veranderingen der grondwet aangaande de defensie wel te willen aannemen en zoodoende den eenigen wog to openen waarop in do toekomst met vermindering der oorlogskosten de kracht van s lands weervermogen kan worden verhoogd Onlangs werd aan do ambtenaren der Pransche douane bij eene aanschrijving van hoogorhnnd aanbe FINALE 7IT7EIIE00F DUBBELE BUURT No 7 Wegena opheffing der zaak FINALE UITVERKOOP van alle Toorbanden zgnde Dames en Hinderhoeden en verdere MODE ARTIKELEN Firma J MOUCHON LEESBIBLIOTHEEK tot Nut van t Algemeen De Commissie Tan bovengenoemde Bibliotheek zal ZATERDAG 15 OCTOBER a s Zitting honden in het Lokaal achter de Werkinrichting tot inachrgving van lezers Personen benedan de 15 jaar worden niet toegelaten Zy die nog Boeken onder zich hebben worden in hun BELANG aangemaand deze terng te bezorgen Namens de Commissie Dr D TERPSTRA OPROEPIISG Allen die iets te vprderen hebben van of verschuldigd zgn aan de Heeren JACOB van BOOIJEN en PIETER van ROOIJEJf Timmerlieden te Waddinxveen worden door hen verzocht daarvan vóór den 1 NOVEMBER 1887 opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris Mr 1 MOLENAAR te Waddinxveen als door hen bg t eindigen hunner zak n met de likwidatie daarvan belast Bekendmaking Art 31 32 Wetb v Kooph De ondergeteekenden maken bekend dat zg de door hen bij acte dd 24 Angnatns 1883 gepasseerd ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen opgerichte Yennootachap onder de fiima VIS en ALPHENAAR hebben ontbonden bg acte dd 27 September 1887 voor genoemden Notaris verleden ingaande op datum dier acte Voorts dat zg tot likwidatenr dier ontbonden Vennootschap bij gemelde acte van den 27 Sept 1887 hebbeu benoemd den Heer J A van de WEUVE te Waddinxveen A VIS J ALPHENAAR Wz Waddirumeen 3 Oct 1887 De ondergeteekende als likwidatenr der ont bonden firma f VIS en ALPSENAAR gevestigd geweest te Waddinxveen verzoekt allen die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zgn aan gemelde firina daarvan vóór of op den 1 NOVEMBER 1887 opgave of betaling te doen ten kantore van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxveen J A TAK DB WERVE Waddinxveen 3 Oct 1887 Wordt gevraagd EEN of TWEE Gemeuliileerde Hamers met SLAAPKAMER Adres met franco brieven onder No 1566 aan het Bureau dezer Courant FIJNE LEIDSCflE en DELFTSCHE ROOAi BOTER 90 a 95 et per Kilog Fijne G O € D S C H E K A A S 30 35 40 et LEIDSCHE 30 et Gekruide ROOMKAAS 45 et per V Kilog Fgne EDAMMER KAifS ƒ 1 30 per stuk W DEN HERTOG Lange Tiendeweg IsbdeTerlSnS I I fHhftPPIirnla e MI tBRALE PASTELLEN Tan SOUEN tuuBi iiuiuoa iQ grooter get il fi nomen en somtjda in wurm mineraal water gesraoUen raaken een vaste Tegen heeschheid en hoesten bi ee do i haismiddel Ëen dezer pastillen bij ruuw woer ii den mond te late wnelten bewaard z ch teoen kaïarrlijk kW8l n vaodm IMOND ds KEEL en d LONGE Waar zolke ziekten reed Vfnioht nen zi n werken de pastillen gewonnen ult d btite mfrterBle bronnen van Sodsn door afdaraoing onder toezicht van den konmklijko geEon4beidsraa I den eer Dr HTOËLTZINU even aoo goed ala do bronnen zelt de 8ll m oplossen è j slepende zinking elf b inen en I mineraaf water g ésmoUen maken een vaste ait door banne verzavbtinï en te en de T kwellende hoe ten Genezende de Blecbte verterinjf m maaar overlasting en darm katarrh de paatillen ver Bchanen beter de oo afga1ndQ gestfidneid van den onderhoud der or aniamua bi gevolg zijn zi van i rAnTn l l l a r t J ontstBkingeii der J borstYliBS en der longziekten l m fh de2 ueitS 2 leveropzettinx aanhoudende ver lijmiDg Ii den bieden dio sodener paatillen aan door den natuur zelt voorgebrap nis da werkzaamate geneesmiddel die bi zonderli k gebruikt wordt voor vrouwen en kinderen in de meeetp huishoudens en in vele gestichten m gebruikt word n met geneeskundige uitwerking er kend tegen prikkelbare toestand en versHimmgeQ L De 80DËNER MINEltAAl PASriLLENzijn in dozen 7 van 30 cents in alle apotheken te krijgen AltgemeeneS bewHarder voor Holland Camllle Fontaloe Apo theek der beurs boteratraat 2Ö Bmtiel Mi 4 ► ► 4 J BEEEEAAIIT Lz Confiseur Patiieier Eenig Depot van ée met Zilveren Medaille bekroonde BAABSCHE fiSSOSÜIT uit de fabriek van J K SOMMER Den Haag f 500 betalen wjj aan hem die bfl het gebruik van Goldmann a Keiiiier Tandwater ooit weder tandpgn krggt S GOLDMANN en Co Dresden Verkrijgbaar il BO cents de flacon te Gouda bij J C ZELDENRIJK DE NIEUWE WINKEL E 73 is GEOPEND A V os Al Eleimg E 73 en 73 Een HEER z b b h h vraagt terstond eene GEHEDBnEEHDE KAIER met afzonderlgke SLAAPKAMER of ALCOOF liefst met de KOST Adres franco brieven onder No 1567 aan het Bureau dezer Courant TSICOT ONSEMMEN Toor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHEMK Zn Wegens ziekte wordt in de nabgheid van Qouda TE KOOP aangeboden een waarin een goed beklante MELK BOTERen KAA8NERING wordt uitgeoefend met bgbohoorende Gereedschappen Terstond te aanvaarden Brieven franco onder No 1568 aan het Bureau dezer Courant Door het voortdurend gebruik van Prof Pergprer d Alion H AAR EXTRACT zetten de uitvallende baren zich weder vast biyft het hoofd rem en worden de haren krachtig en frisch Het doet de nieuwe haren ontkiemen zoodat men zich na een kort gebruik in een fraai hoofd met haar mag verheugen Pr s per flacon met gebrniksaanwgzing 40 Cents Verkrggbaar bg Wed Bosman fiouda Wed N Sandera Leiden A Vt ia Zevenhuiien tT Litfthelm Voorbnrg Wed O WilhelmuaVVoenl A Bo Berkel Sociëteit Ons Crenoegen 1 Abonnement VoortteUing DONDERDAG 13 OCTOBER 1887 Rotterdamsche Tooneelisten Le Gkas Haspem Jan Masseur Tooneelspel in 5 bedr van D M MAALDRINK Aanvang VI uur Otf Gewone bepalingen en prgzen Snelpersdruk van A BRINKMAN te Gouda f i m m m GOUDA 8 Oetober 1887 De ïe luit der inf A Tromp zal op den 12n Norember met het atoomichip Prin Willem I nar Suriname vertrekken Het Bestuur der Goüdsche Zanovebmnwino deelt on mede dat het plan tot het ge en ener MffiBiekttitToering op groote schaal met Orcheatbegeleidmg waarover wij in een vroegernr spraken wegens te geringe deelneming aan het waarborgfonds niet doorgaat W i restigen de aandacht op de voontellingen in de Sociëteit Ons genoegen vaa den heer Okhuqzen op Zondag on Maandag a st In Rotterdam zoowel au in Amsterdam bobben de rooratellingen getuige de gunstige beöordeelingen in de bladen veel sunios gebad en het komt ons voor dat zjj die daar been gaan een genoegvlgken avond zullen door In de zitting der Rotterdamsche Arr Beefatbank van Donderdagmorgen werd veroordeeld B i h oud 32 jaar pakhnisknecht te Gouda bekl VBO op ii Juli aldaar den a junct inapecteDr van politie welke den bekl van het schietterreinverwijderde op het hoofd te hebben geslagen tot 18 dagen gev De Begroottaig der gemeente Zevenhnizen over het jaar 1888 is thans door den Baad in ontvang en uitgaaf VaWgosteld op 15438 70 Van de ontvangsten wordt ƒ 120V6 41 gevonden door belastingen Voor kosten van onderwas is geraamd ƒ 541 Armwezen 8970 Uit Zevenhuizen schrijft men ons Door jagers en lanileigenaren wordt sterk geklaagd ovor de valo stroopors die niet alleen het wild doen verdwijnen maar al jagende ook de veldwachters niet ontzien Door een gezelschap stroopers moeten deze week op ééa nacht op gronden van één eigenaar 8 hazen zjjn geschoten De RgksveldwBcht schijnt hiertegen onmachtig Bij den landbouwer A Bikker in den Zuidplaspolder te Moordrecht is een koe door miltvuur aangetast en gestorven Dinsdag a st ten half twee ure is in de Tweede Kamer de Orondwetaherziening aan de orde Ihl Tiel wordt gemeld van Vrijdag De vieren dertigste algemoene vergadering der Nederlandsche Oustaaf Adolf vereeniging die heden alhier gehouden wordt werd gisteren avond ingeleid door eene openbare bijeenkomst in de Groote kork die m alle op ichten geslaagd is en een recht feestelijk en opwekkend karakter droeg Ka de opening der samenkomst door den voorzitter der Tielsche afdeeling dr Van der Ven hield de heer dr J Offerhaus hoogloeraar to Leiden eene toespraak waarin hij over het doel der vereeniging en den uard barer werkzaamheden sprak en daaraan opwekking vastknoopte tot medewerking en steun Daarna voerde de heer B J Swaan pred te fjouda het woord Hij bracht den geloofsstrijd ter sprake die ile Giutaaf Adolf vereeniging heeft te voeren de volharding die zg daarbij behoeft den zegen dien zij op haren arbeid mag wachten Eindel jk trad nog de heer M j Moes predikant te Haarlem op die Loyola en Gustaaf Adolf tegenover elkander plaatste als krachtige oponbanngen van twee lijnrecht togonovorgestelde godsdienstige richtingen de oeri o strijder voor zijne kerk de andere moedig kampioen voor do rechten van het geweten Hij stolde de licht en schaduwzijden van de l rotostnntsche vnjheid in hot licht en besloot raot eene opwekking om het in weerwil van allo govnfon on bezwaren met de mjhoid te wagen volen om meer vooricomendheid tegenover reizigers te betOonen en den welverdienden naam van Pnnbijk als de beleefdste natie niet bij lederen vreemde die het Pransche grondgebied betreedt terstond te aehaode t maken Hetgeen dezer da en den heer M overkwam die Franschntan van geboorte bs eemgB jaren verblijf in Nederinod met een paar kisten b k n en eenig huisraad weder naar zijn vaderland ging bewijst dat dezo berisping niet onverdiend was en dat de Pransche ambtenaren nog zeer kleingeestig te werk gaan Meer dan een dag moest hij te Havre wachten en zulks zonder dat drukte er toe dwong eer dat weinige goed gevisiteerd werd Alle boeke werden door een daarbij aangesteld boekbandelaar onderzocht of er ook Belgische nadrukken onder waren Een paar gebruikte schoolboeken met stukken uit Pransche schrgvers werden verbeurd verkhurd omdat zij in Duitachland gedrukt waren Ydsa geneeakundig werk met anatomische afbeeldingea kon da eigenaar slechts met moeite behouden daar men hetals onzedelijk wilde ophouden fiaarl Cl Een der beste middelen tot het oaderdrakkea van misdrijven bestaat in bet bewijzen van de identiteit van misdadigers niettegenstaande hunne beheadige vermommingen Ihe personen spreiden in dit opzicht een buitengewone vindingrijkheid ten toon Zoo bezit de Londensche pobtie eene serie van 60 photographieehe portretten van een eu hetzelfde Duitsche meisje allen zoo verschillend dat men niet zoude vermoeden dat zg van dezelfde persoon zijn In de hiatste jaren neemt men echter andere middelen te baat en in dit opzicht heeft men het vooral in Frankrijk reeds ver gebracht De vinding is van den Hoer Bertülon en werd door hem zelf op het congres te Rome in 1885 beschreven jn stelsel hee4 het aflthraponefeneli atels van het nemen van maten en het doen van waamemingeB op gevangenen die eenmaal gearresteerd zgn Dit bestaat in hoofdzaak uil het hqndon van aanteekeningen van de afmetingen van zekere beenderen van het lichaam die in den volwassen persoon bgna ouveranderd blijven en in Hit opzicht zeer verschillen van zulke herkenningsteekenen als de kleur vaa haar of gehiat de uitdrukking van het gericht den vorm van den baard enz Voornamelijk worden de volgende punten opgeteekend lengte en omvang van het hoofd lengte van den linkervoet den linker voorarm en van den pink en middelste vinger der linkerhand de lengte van het rechter oor en van het bovenlijf de lengte der armen en de geheele lichaamslengte Deze afmetingen vormen de basis van het stebeL waarbij intiisschen ook gelet wordt op bijzondere kenon litteekens persoonlijke misvormingen en onregelmatigheden Het meten geschiedt met bijzondere toestellen en zeer snel Het stelsel wordt reeds toegepast m Frankrijk Duitschland Spanje Italië en Eienemarken Ook in de Vereenigde Staten houdt het de aandacht der overheid herig Weezenverpleging De Maatschappij tot opvoeding van Weezen m het Huisgezin richt in haar maandblad een verzoek om steun en medewerking tot allen die belang stallen in het door haar beoogde doeL Zg wenscht verbetering te brengen in het lot der weezen die niet in gestichten worden verpleegd en hun getal is ongeveer s van het geheel dat aaa de openbare liefdadigheid vervalt en mag zich reods beroepen op een werkzaamheid van omstreeks 13 jaar Niet slechts door burgerlijke en kerkelgke armbesturen door den Staat en door poosden maar ook door regenten van sommige woishm uii die verzorging van enkelen van hunne pupillen in het huisgezin wenschelijker achten werd haar hulp ingeroepen zoodat sedert haar oplichting ruim 288 weezen aan haar org ign toevertrouwd aan wier opvoeding zij door de hulp van velen een som van ƒ 158 000 mocht ten koste leggen Steunt onze Maatschappij roept hot bestuur allen toe door een lidmaatschap van ƒ 5 of als begunstiger met oen bijdrage van 2 sja irs of door een aandeel in het reilteloos voorschot ad 10 door een gift eindelijk flio hoe klem ook altgd wejkom al zijn Door het geven van klecdingstuk