Goudsche Courant, zondag 9 oktober 1887

1e b gMchiU TOOT onu ouderlooun tuit ge Temeer onze maatschappij verplichten Wy durven dit vetïoek te richten tot olim want onie maatachappg sluit geen enkele kerkeIgke geandte buiten Protestantsohe Roomsch Katholieke en Israèlietisohe weezen worden gel kel jk door haar verpleegd en in gezinnen van dezelfde belijdenis die niet tot de gealimenteerden behooren geplaatst De overeenkomst met de Nederlandache Bhijnspoor Maatscbappij opnieuw b j de Staten Generaal indienende heeft do Regeering medegedeeld dat genoemde maatschappij bericht heeft gezonden omtrent het overleg van haren ingenieur met den hoofdingenieur der provincie Zuid Holland over de Gouwebrug Daarbij is gebleken dat eene beweegbare brug kan gemaakt woWen met eene vrije doorvaarthoogte van S M Naar dat pl n zouden van de zeilschepen 90 en van de goederen en sleepbooten ruim 80 pCt onder de gesloten brug kunnen doorvaren terwijl de paasagiersbooten slechts weinig behoeven te worden verlaagd De maatschappij verklaart zich bereid de vereischte meerdere trekkracht voor hare rekening te nemen Het nader overleg omtrent de bepaling van den naastingsprijs leidde voorts tot eene aanvulling van de overeenkomst Die prijs zal nl in hoogste ressort worden vastgesteld door eene commissie van 6 leden welker vijfde lid zal worden benoemd door de vier anderen of anders door den Hoogen Raad VERGADERING M DEN GEMEENTERAAD VBIJDAÖ 7 OCTOBER Voorzitter Mr A A van Bergen IJzendoorn Tegenvoordig 15 leden Afwezig z jn do hh Hoefhamer en van Straaten De heer Dr H IJasel de Schepper legt als opnieuw benoemd raadslid de b j de Wet voorgeschreven eeden af in handen van den Voorzitter De Voorzitter deelt mede dat de heer Hoefhamer heeft kennis gegeven door afwezigheid uit de gemeente verhinderd te z jn deze vergadering by te wonen De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd De Voorzitter deelt vervolgens mede dat bij Kon besluit van 23 September 11 het raadsbesluit van 16 Aug tot heffing van veergeld aan het pontveer op do Kattensingelgracht is goedgekeurd en wel tot 13 September 1890 Voorts deelt de Voorzitter mede dat Gedeputeerde Staten de Rekening der gemeente over 1886 hebben goedgekeurd en vastgesteld Ingekomen zijn Eene missive van Gedeputeerde Staten betreffende eene wijziging in den legger der wegen envoetpaden in deze gemeente met een rapport vanB en W Ter visie Een adres van J van Eeuwen verzoekendegerioleerden grond aan de Vrouwensteeg B en W stellen voor adressant den gevraagden grond op de gewone voorwaarden m huur te geven Ter visie 3 Eene missive van mej C C W van Amerom den raad dankzeggende voor de gunstige beschikkingten haren opzichte genomen Aangenomen voor kennisgeving 4 Een adres van W M de Jong op den Tiendeweg klagende over den slechten toestand van eenpomp nabij zijne woning en voorziening daarin verEoekende In handen van B en W om bericht en raad 6 Een voorstel van de Commissie voor de strafTerordeningen Dit voorstel wordt medegedeeld en behandeld in eene vergadering met gesloten deuren Na heropening der vergadering deelt de Voorzitter mede dat tengevolge van de invoering van het nieuw strafwetboek eenige wijzigingen moeten worden gebracht iu de Bouw verordening Spr geeft die wijzigingen op en stelt voor die op e nemen Aldus besloten De Verordening wordt daarop opnieuw vastgesteld Aan de orde De Rekening en Verantwoording der baten en lasten van het voormalig Armbestuur van Stein dienst 1886 Wordt goedgekeurd Aan de orde Een voorstel van B on W tot het aanvragen van verlenging der concessie voor de heffing van sluisgeld aan het Beouwijksche Verlaat Wordt goedgekeurd Aan de orde Het adres van de heeren W Begeef c s betreffende de oprichting eener hoogere burgerschool voor meisjes Dit adres en het rapport van B en VV dat atrekt om aficijrettd te beschikken op het adres z n in vorige nrs van ons blad opgenomen De hefflr IJhsI de Schejnper vraagt het woord over deze zaak en zegt met te mogen verzwijgen dat het rapport van B en W hem in meer dan n opzicht heeft teleurgeateld Allereerst de conclusie zelf waarvan de strekking ia eenvoudig zonder meer irfw jzend te beschikken op het adres Voorts deed het spr leed dat B en W geen aanleiding hadden kunnen vinden om over dit adres het advies in te winnen van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys en van die op het Midd Onderwijs Ten slotte speet het spr dat als de raad heden een besluit unm in den geest van het rapport van B en W daardoor een toestand zou worden bestendigd die van zeer vele verschillende kanten als onvoldoende werd beschouwd Spr meende wel te kunnen vermoeden om welke reden bedoelde Commissien niet waren gehoord B on W waren waarschijnlijk van oordeel dat zij reeds herhaaldelijk in de gelegenheid waren geweest hun gevoelen in deze te zeggen zoodat zij niet speciaal over dit adres behoefden te worden geadviseerd Toch speet bet spr dat het adres niet in hunne handen was gesteld Wèl was spr er van overtuigd dat z j nadat gebleken was dat te vergeefs op eene ryks subsidie was gerekend de hnantieele raoeiel jkheden en bezwaren niet over het hoofd zouden zien maar allicht was dan bij ampele en bedaarde bespreking ter quaestie een andere vraag gesteld nl deze Als het ondoenlijk bl jkt eeue middelbare school voor meisjes op te riohten is er dan niet een andere weg in te slaan die minder kostbaar is en die toch kan leiflen tot verbetering van den toestand Of die verbetering wensohelyk en noodzakelijk is Van zoovele verschillende zgden ia die vraag reeds bevestigend beantwoord zegt spr dat de noodzakelijkheid van reorganisatie van het onderwys aan meisjes alhier boven allen tw jfel verheven is Zoowel de Commissie van Toezicht op het Lager als die op he Middelbaar onderwijs hebben erkend dat bedoeld onderwijs niet beantwoordt aan billijkeeischen on dat de 2 burgerschool voor meisjes geengoede gelegenheid biedt voor hetgeen men voorvoortgezet lager onderwijs aan meines eischenmag I Spr stelt ten slotte voor de beslissing op het adres de hh Begeer c s uit te stellen B en W uit te noodigen om onder medewerking van de Osmmissien van Toezicht op hetLager on Middelbaa onderwijs een nader onderzoekin te stallen naar de middelen die langs een niet tekostbaren weg kunnen leiden tot verbetering van hetonderwijs voor meisjes hier ter stede De heer Jager zegt met belangstelling kennis te hebben genomen van het adres der hh Begeer o s en eveneens van het rapport van B en W daarop Spr is hot met adressanten eens dat een Hoogere Burgerschool voor meisjes wenschelyk is maar de kosten aan de oprichting daarvan verbonden zyu zóó hoog vooral daar volgens spr opheffing van de Ze Burgerscliool voor meisjes bezwaarlijk zou zijn dat spr er niet voor is eene gunstige beschikking te nemen op het adres Dat de resultaten van de 2e burgerschool voor meisjes volgens den raad minder gunstig waren dan billijkerwijze mocht worden verwacht bleek uit de vermeerdering van personeel waartoe de raad besloot doch nu ook in de laatste vacature voorzien is zullen die resultaten beter zijn Spr was vroeger in de gelegenheid zich van nabij te overtuigen van de resultaten van het onderwijs in de talen op die school en spr deelt mede dat in de hoogste klasse wel degel jk de letterkunde van de nieuwe talen wordt onderwezen Spr erkent dat er hier ter stede behoefte bestaat aan Middelbaar onderwijs voor meisjes Doch nog grooter behoefte bestaat er z i aan een volledig Gymnasium Een paar jaar geleden heeft spr reeds op de wenschelijkhoid gewezen om bet Progymnasium tot een Gymnasium tu promoveeren en dat zou lo geriefel jk zijn voor de ouders van jonge lieden die stndeeren moetan en 2o nieuwe ingezetenen hierheen lokken Spr acht het daarom wenschel jk dat B en W eene Bijks subsidie trachten te krijgen voor een Gymnasium De heer van Iterson verklaart zich geheel te kunnen vereonigen met hetgeen de heer IJssel de Schepper had aangevoerd Uit hetgeen deze zeide was gebleken dat de Commissien van Toezicht op het Lager en Middelb Onderwijs niet waren geadviseerd over het thans aan de orde zijnde adres doch zoo al niet direct dau waren B en W toch indirect op de hoogte van hunne zienswijze daaromtrent M de Voorzitter dezer vergadering die tevens Voorzitter is vlin de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs weet met hoeveel ernst de quaestie daar besproken is en B en W waren althans nagenoeg op de hoogte hoe beide Commissien daarover dachten Doch t bevreemdt spr dat de woorden van de missive van de Commissie van het M O waarvan in het rapport is melding gemaakt niet juist z jn weergegeven Het heeft den schijn nl volgens het rapport dat die Commissie in overweging gaf te onderzoeken zoo oprichting eener Middelbare school ondoenlijk bleek of niet op de 2e Burgerschool voor meisjes ook middelbaar onderwijs kon worden gegeven in êommige vakken Dat woord sommige nu staat niet in de missive der Commissie en z j bedoelde wel degelijk alk vakken De heer van der Garden verklaart zich te vereenigen met de zienswijze van den heer IJssel de Schepper Hij gelooft voorts dat het rapport van B en W niet volledig is Z j zeggen nU dat er in ons land slechts 11 meenten zijn die een Hoogere Burgerschool voor meisjes hebben allen grooter dan Gouda maar spr wil wijzen op eene gemeente kleiner dan Gouda waar ook een hoogere Burgerschool voor meisjes is nl Goes Spr vereenigt zich overigens met het voorstel van den heer IJssel de Schepper om B en W uit te noodigen een onderzoek te doen naar de middelen om op goedkooper weg te voorzien in de behoefte aan middelbaar onderwijs voor meisjes De Voorzitter merkt den heer van der Garden op dat te Goes bedoelde school reeds sinds een paar jaar niet meer bestaat en de heer IJssel de Schepper zegt dat de heer van der Garden hem verkeerd begrepen heeft daar hij niet een onderzoek voorstelde naar middelen om te voorzien in de behoefte aan middelbaar onderwys voor meisjes maar naar middelen die zouden kunnen leiden tot uitbreiding van het openbaar onderwas aan meisjes in deze gemeente De Voorzitter verdedigde daarop het rapport en beantwoordde do verschillende sprekers allereerst den heer IJssel de Schepper Had deze het betreurd dat B en W het aan de orde zijnde adres niet hadden gesteld in handen van de Commissien van Toezicht op het Lager en Midd Onderwijs de reden waarom dat niet geschiedde was duidelijk Er wat reeds een rapport van de Commissie van toezicht op het Middelbaar Onderwijs die aanbeval oprichting eener hoogere burgerschool voor meisjes en als dat onmogelijk bleek wilde doen onderzoeken of t mogelijk was op de 2 Burgerschool voor meisjes ook middelbaar onderwgs te doen geven Wat de opmerking van den heer van Iterson betrof die zeide dat in de missive vnn de Commissie niet van tommu e vakken gesproken werd maar de vakken zeide spr dat hij dit niet zou tegenspreken doch al was dat zoo dan nog bleek uit dié bijvoeging van het woord sommiKC in het rapport dat B en W bedoelde missive jnet oordeel gelezen hadden daar nalunrlijk alleen van die vakken sprake kon zijn die op een meisjesschool thuis behooren Deze missive van de Commissie op het M O gaf aanleiding aan B en W die voor het L O ook te adviseeren en deze was van oordeel dat uitbreiding der 2e Burgerschool voor meisjes onmogelijk was daar onderwgs in de letterkunde der vreemde talen op die school in strijd zou z jn met de wet op het Lager Onderwgs en toevoeging van een paar klassen bestemd voor middelbaar onderwijs zou maken dat een inrichting van zoo tweeslachtig karakter in het leven werd geroepen dat zij weinig levenskracht zou bigken te bezitten Toen daarop vervolgens het adres der hh Begeer c s inkwam moest voor alles nagegaan worden in hoeverre oprichting eener Hoogere Burgerschool uit een finantieel oogpunt mogelijk was Of de kosten daarvan voor de gemeente te hoog waren stond niet ter beoordeeling van die beide Commissien en eerst als de zaak finantieel mogelijk bleek kon er sprake van zgn om die Commissien te raadplegen Daarom moest allereerst nagegaan worden hoeveel dergelijke scholen in andere gemeenten kosten en in het rapport was dat nauwkeurig opgegeven Volgens spr zou minstens een bedrag van ƒ 12000 jaarlgks noodig zgn voor dergelijke school Werd dergelijke school goed ingericht dan moesten daarop onderwezen worden 4 talen wiskunde aardrijkskunde geschiedenis de beginselen der natuurkunde der scheikunde van dier eu plantkunde van volkshuishoudkunde en boekhouden Er zou een Directrice moeten zgn met 6 onderwijzers of onderwijzeressen bovendien een leeraar voor het teekenen voor de staathuishoudkunde enz Voorts zouden 10 lokalen noodig zijn B gewone schooUokalen twee voor natuur en scheikunde één voor het toekenonderwijs één voor de gymnastiek een kamer voor de onderwijzeressen en bovendien een garderobe Do oprichting van een middelbare school voor meisjes zou dus meent spr onze finantieele krachten verre te boven gaan Vandaar dat B en W meenden eene Bijkssubsidie te moeten aanvragen waarop onze gemeente volgens B en W zekere aanspraak had daar Gouda de eenige gemeente is die subsidie geeft aan het Rijk voor de Hoogere Burgerschool voor jongens Nu daarop vooreerst geen kans bestaat gelooft spr dat op het adres afwgzend moot worden bescbikl De vraag of in de behoefte aan middelbaar onderwgs Of goeikoopere tcyie kan worden voorzien beantwoordt pr ontk nnend L ter zal er welUoht meer kans bestaan op eene r ks subsidie Bovendien meent spr dat niet met zoo n geringschatting moet worden gewezen op het onderwijs aan de school van Mq Gretser Spr had onlangs een onderhoud met die onderwijzeres en het was spr toen gebleken dat bedoeld onderwgs verder gaat dan velen denken Het zgn niet alleen de beginselen van de talen die daar worden onderwezen neen ook de letterkunde met alleen de beginselen van de natuurkunde ook de natuurkunde zelf Spr komt tot de conclusie dat het onderwijs op die school niet zoo slecht is als velen moenen Die school geeft meer dan een gewone school Verschillende redenen geven dus spr aanleiding er bij den raad op aan te 3ringen zich te vereenigen met het voorstel van B en W De heer Koning vraagt daarop het woord en merkt o a op dat het hem had getroffen dat in het rapport voornamelgk de geldquaestie was behandeld en bijna uitsluitend de finantieele bezwaren daarin waren opgenomen De vraag in hoeverre verbetering mm het onderwijt noodzakelijk was was dajirin bijna niet besproken en toch was dit de hoofdzaak Adressanten zeggen het onderwijs zooals t uu is is niet voldoende B en W erkennen dat zulks niet het geval is en reeds lang werd geklaagd over de 2 Burgerschool voor meifijes In weerwil daarvan stellen B en W voor den toestand zoo te laten Spr acht de eischen voor toelating tot de 2e burgerschool voor meisjes verkeerd Daar gaan meiqes van O jaar en de vereischten vau toelating zgn lezen schrgven en kennis der 4 hoofdregels Maar op de Ie burgerschool gaan jongere meisjes die meer kennen Die toestand is verkeerd I Spr constateert dat eene leemte bestaat in de regeling vau het onderwijs voor meisjes Om daarin te voorzien is allereerst een nader onderzoek noodig en spr die voornemens was geweest een dergelijk voorstel te doen als de heer IJs8 Lde Schepper deed zal zich dus met diens vjMtel gaarne vereenigen De heer Lotsy vraagt ofhet rapport van B en W met algemeene stemmen is vastgesteld dan wel of er in het Dagelgksch Bestuur ook eene minderheid bestond waarop de Voorzitter antwoordt dat er eenstemmigheid faeerschte bij de Leden van het Dagelgksch Bestuur 1 0 heer Lotsy constateert vervolgens dat dus geblrkeu was dat én de Commissie van toezicht op het M O èn die op hel L O èn B en W overtuigd waren van de weiitchelgkheid der oprichting van een middrlbare school voor meisjes De groote kosten waren echler een bezwaar tegen een volledige burgerschool Spr zou daarom voorstellen om lo bedeu geen beslissing te nemen op het adres der bh Begeer c s en 2o B en W uit te noodigen te onderzoeken in hoeverre mogelijk was oprichting eener Middelbare school voor meisje op eenvoudigen met d w z eene school waar hoofdzakelijk de letterkundige vakken onderwezen werden en de exacte vakken eerst in de Se plaats Dit voorstel werd niet voldoende ondersteund en kon dus geen punt van beraadslaging uitmaken Het voorstel van den heer IJssel de Schepper wordt daardp in stemming gebracht Dit luidt om lo de beslissing op het adres der hh Begeer c B uit te stellen ét B en W uit te noodigen om onder medewerking van de Commissiéu van Toezicht op het Lager en Middelbaar onderwgs een nader onderzoek in te stellen naar middelen die langs een niet te kostbaren weg kunnen leiden tot verbetering van het onderwgs voor moitjes in deze gemeente Dit voorstel wordt verworpen met 9 tegen 6 st Tegen stemmen de heeren Straver Oudgk Hoogenboom Jager van Mierop Noothoven van Goor Fortugn Droogleever Post Drost en de Voorzitter Voor stemmen de heeren Prince Lotsy van Iterson IJssel de Schepper van der Garden en Koning Het voorstel van B en W wordt daarop met 9 tegen 6 stemmen aangenomen Tot Lid der Commissie van beheer van de Stedelgke Gasfabriek werd daarop herbenoemd Dr H IJssel de Schepper Niets meer aan de orde zgnde wordt daarop dovergadering door den voorzitter gesloten M ttB g rr r z i i ö urgerlljke Stand GEBOREN S Oct Gg bertn CornBÜ Josnoes ooders J u kropman en W C Taok 6 Marinm Johaniiaa oodera r Hoogendgk en A Hoge Johanoe onaen A Verbii en W m Egn Aartje oadera P Vermeer en M B oer Wal Hendrik ondera i C tan Oord en W P Kwakernaat Cathann onder W fan Coaten en O van henien van Unmgen OVERLEDEN 6 Oet A Andrie en 74 j 6 A van Buren 4 m M Tuijlhof ed B Philio 78 i ONOERTROÜWU 7 Oet L a i rd s8 j en Tii r J Verhaar 89 j en M P lier 88 j L Groen nd jk 19 j en A W Planken 20 v n r I 21 en P Lnypen 26 j C W K Hofman 28 j en J Ronj jj GEHUWD 7 Oct J Stolk en C E firoeneodaal ADVEIITENTIÊN ♦ Den 12 October herdenken HENDRIK BOÜTEUS BK CATHABINA MARIA VERBEBK MüES hunne 50 JABIOB ECHTVMREEyiOING Getrouwd 8JUABDÜ8 8TEEN8MA eu MAARTJB BBAAT die ook natnens wederzgdKhe familie bedanken Toor de vele bewijzen van belangstelling bg hnn Hnwelgk ondervonden Gonda 6 October 1887 Heden overleed in den onderdom van mim 77 jaren onze geliefde Vader Behnwdvader en Grootvader de Heer FRANcfsCÜS GU8BEBT GöTTE nwtend geneesheer der gemeente Streefkerk J C GöTTE E H T W GöTTE Bim A M STBENMEUEB GartB C H STEENMEIJER J C RIJSDIJK Gouda 7 Oct 1887 Debating Glub Leesverg aderiug op 11 October a s boven tHET ÖCHAAKBOBD Spreker de Heer C Messetnaker Cham bercloacks en ZAMEBJASSEN van af ƒ 5 De Slad Parijs Harkt 62 Goada X V C OOSTHAVEi B 86 GOUDA Dagelgks versch voorhanden Diverse GEBAKJES St NI COL A AS BISCUITS en TDRONS ROYAAL Fransch en Hollandsch BANKET EPINES AÜGÜSTINES enz Mejuffrouw A LOEP stads Vroed vrouw naar den KLEIWEG naast den HeervAWOS GEVRAAGD een beschaafde tot hulp in de huishouding in een klein gezin Brieven franco onder No 1570 aan het Bureau dezer Courant Opoieuw Ontvangen eene prachtige collectie BRANDERS van elk verlangd systeem onder waarborg van veiligheid Alsmede verschillende ARTIKELEN in BrittaDDJa Metaal Nickel Nieuw Zilver Blank en Gekleurd KOPER P P SOOS Tiendeweg D 59 De ondergeteekende bericht de voorraad in alle pryzen van goedkoop tot de fijnste Nooveantés een ruime sorteering P A T A L O I S Op maat kan alles in den kortst mogel ken tjd geleverd worden D PULJK j Korte Tiendeweg C F BUSGH Magazijn van Manufacturen Markt A 64 ONTVANGEN eene uitgebreide collectie ïïieuwe Wintermantels WINTER TmCOT TAILLES en verdere Artikelen voor het Seizoen Groote keuze Stoffen voor WINTERJASSEN EN DEMhSAlSOSS AAl LEG van GAZ ENWATERLEIDIN6 Voorhanden vele soorten QAZKACHELS Gazfournuizen Gazbadkachels en alles wat voor Gazverbmikers benoodigd is bg C VAN BERKEL KLEIWEG A A BEGEITSBUBa TANDARTS iedere W0E M6 en DONDERDAG ie msulteeren van 10 3 uur Kleiweg 97 Müncliener Dortmiiiider g Belegen Gerste Dubbel 99 5 f as S SR o 5 fiQ o BS j4 Ö 53 j aisjaa la fu f Gerste ujooi sod qa l jsniy