Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1887

Woensdag 13 October 1 3611 1887 ZUIVERE FllANSCHE WIJNEN De bekende BORDEAOX a zi per 48 Fresschen met accijns franco huis geheel Nederland ook per proefQesch kwart en balf ankers belegen verkrijgbaar Voorts alle MERKEN Prijscouranten gratis en franco Van alle merken zijn proefflesschen verkrijgbaar Adres WUDSTBAAT A 172 GOUWE C 13 Gouda Eenig Depot van Wellens Boonekamp Elizter De Rijnlandsclie druiven borsthonig uitgevonden en sedert het jaar 1867 alleen echt vervaardigd door W H ZICKEJMHEIMER te Mainz a door hare groote voortref fel kheid steeds normale onberispelijke zamenstelling in alle landen van Ëuiopa ingevoerd ea is overal zeer gezocht De buitengewone diensten die rddertïbr hoest hals en borstpün en ziekten der longen alsmede hnogfan Aap iiwlpr n Öst zfln door ele onbevooroordeelde uitste bg bet IIWiJÖlCII UCI HIIIUcl CU kende professoren geneesheeren en apothekers alsmede door ontelbare getuigschriften en dankbetuigingen van genezen personen van alle standen en klassen gestaafd Echt verkrggbaar in flacons a 65 ets 1 en 2 Te Gouds hg F H A Woltf Te Oudewater bjj F Jonker Idenbnrg Boskoop bg J van Bergen Bodegraven bg P Versloot Haastrecht bg J D den Hertog Stolwgk bg C G v d Berg GOUDSGHE COURÜNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Uiterst vlugge en nette behandeling bg het opmaken van verschillende Salades als Huzaren Zalm Kreeften Haringfsalade Salade a la Russe enz Prima geconserveerde Groenten Zalm Kreeften Sardines d l huUe Soepen Sattxen HoUandache en JSngelaehe uuren enz p en i9 i nB g aa m CUISINIER PATISSIER Oosthaven B 36 Gouda Tegen 1 NOV wordt gevraagd een flinke DAGMEID P G die een kleine doch geheele huishouding op zich kan nemen Zonder de be te getuigen onnoodig zich aan te meldeij Adres firanco brieven onder No 1569 aan het Bureau dezer Courant NIEUWE Bosk Bruiile Boenen T CREBAS Eenvoudige Buitenmeid GEVRAAGD flink kunnende werken en koken Zonder goede getuigschriften ounoodig zich aan te melden Adres letter A Boekhandel MAASKANT Turfmarkt Mejuffrouw van DILLEN Wödstraat verlangt met 1 NOVEMBER een flinke DIENSTBODE WOLLEN JADII7ESTEN m t en zonder Mouwen Tap af ƒ 2 in zwart en donkerbruin mooie kwaliteit v SCHENK Zn 8a Ip radrak ran A Bunkiüln te Oonda PARAPLÜIES A 7 os Al HleiwegE 73 en 73 Openljare Verkooping op VRIJDAG 14 OCTOBER 1887 des voor middags tco elf ure in de Roos bg de Erven KONINGS te OudewaUr van de SOüWmSWONINQ No 83 met daarachter liggende 6 Hectaren 70 aren 92 centiaren Wei Hooi Boomgaard gaarden Boachland in den polder RuigeWeide Gepeente Langeruigeweide verhuurdaan J de WIT voor ƒ 050 sjaars dochKerstmis 1887 en 1 Mei ISdS te aanvaardenvrg van hour Eerst in 4 peroeelen daarnagecombineerd Nadere inlichtingen zgn te bekomen ten Kantore Tan den Notaris J G BROU WER NIJHOPF aan de Kromme NieuweGracht Wgk F No 990 te utrecht alsmedeten Kantore van den Notaris 0 A van BLARICÜM te OudewaUr Op den i5 October a a zal door de GARNIZOENS V0EDINQSC0MMIS81E te Ofuda worden aanbesteed de levering Tan Aardappelen voor het tjjdvak van I November 1887 tot 15 Juni 1888 ten behoeve der troepen in garnizoen te Gouda De voorwaarden liggen 8p het Bureau van den GarnizoensCommandant ter lezing ONTVANGEN Nieuwe Haard en Kachelzeilen Opruiming van Voorjaars Arlikelen a contant tegen veel verminderde prgzeu bestaande in KARPETTEN LOOPERS MATTEN FANTAiSIEKLBEDJBS COUPONS TAPIJT RAAMGARNITÜREN BEHANGSELPAPIER enz G GRAVESTEIJN Wjjdstraat A 168 Hl van der BUHG en Zn Confisenrs Cnisiniers MARKT A 146 Bevelen zich aan tot het LEVEREN tan Uejeuoers Diners Soupers Heden versch voorhanden APPELBOLLEN APPEL GLACBE8 ROOMHORENS TOMPOUSES enz Ontvangen Nieuwe Sardines ZALM KREEFTEN in blikken Verduurzaamste Levensmiddelen van W HOOGENSTRAATEN en Co Leiden MARKT A 146 De ondergeteekende bericht bg deze dat bij hem voortdurend verkrggbaar zgn alle dagen VERSCHE Weener en Parüzer Broodjes k 2 Cent per stak CASINOBROOD 30 Cent ROGGEBROOD met Krenten Rozgnen en Sncade 18 Cent Gewoon ROGGEBROOD 9 Cent Haagach Zoet ROGGEBROOD 12 Cent Ronde BESCHUIT 12 a 10 Cent Lange BESCHUIT met Kaneel en Suiker 24 a 10 Cent Onder minzame aanbeveling üEd Dw Dr H 1 I VAN SCHAIB firma F X va din BERQH Markt naast Arti Legi SavoH Crèmf au lait de Roses van EBfcKA AEBS is de beste aller zeepen voor Uoderen Tweestoks in een doosje 0 50 Cent Eau de Cologpne Zeep J C BOLDOOT 1 30 per dozgn bg LOUIS P WELTER Vertegenwoordiger van de voornaamste hniwn der wereld Westhaven B 193 EENISDEF0T7AN7M Mea Wordt Terzocbt op t HERE te letten UIT HET MaOAZUK tan M RAVËNSWAAY ZOXEN OORINCHEM Deze THEEËN worden afgeleverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een lial en een Ned on met vermelding van Nonuner en Pn 8 voorzien van nevenstaand JMerk volgens de Wet gedepoI neerd Zich tot de uitvoering van ge é erde orders aanbevelende J BREEBAART LZ Botermarkt te Oouda een grijs Haar meer g I e nieuwe LONDON is sl l k de beste u6 alle bestaande par g fumerien om het grgze haar binnen enkele dagen te doen verdvirgnen Maakt het haar glansrgk en zacht en verft piet Prgs 85 cent per flacon en l SO per dubbele flacon Alleen verkrggbair te Gouda bg J H C HUINÖK F Hz 12 Hoogstraat 123 BINNENLAND GOUDA 11 October 1887 Bij Kon besluit is op zijn verzoek eervol ontslag verleend aan den heer P Goedawaagen Tz ak kapitein by de dd Schutter alhier Pe heeren A J Krieger ingenieur te Medemblik en P J Hofman iraterbouwkundige te Gonderak hebben hunne concessie aanrrsag ter zake eener verbinding Gouda Gorinchem veranderd in de aanvraag om concessie voor een lokaalspoorweg Gouda Haastrecht Stolw k Bergambacht Ammerstol Schoonhoven De voor het onderzoek dier lijn voreischte plans en bescheiden werden bij de Begeering Na r ir j vernemen geeft de zangvereeniging ApoUo met medewerking harer onderafdeeling üiteriyke Welsprekendheid Zondag 23 October a 8 in de sooieteit Ons Genoegen ecue uitvoering gevolgd door bal De voorstellingen van Sen beer OkhuijseD in de sooieteit Ons Oeooegen hebben uitstekend voldaan Dé verschillende nrs van bet programma werden met succes opgovoerC Tal van keurige tableaux prachtige decoratién en zeer schoone dissolving views werden vertoond Voor de noodige variatie werd gezorgd Er werden ook eenige goocheltoeren vertoond die goed gelukten fammer dat het publiek niet in grooter getale was opgekomen Hedenavond heeft ten slotte nog eene kindervoorstelUng pUats tegen verminderde prijzen waarop wij de aandacht onzer lezers vestigen In de zitting An Donderdag vau de Arrondisse ment Rechtbank te Rotterdam stond o a terecht S uit Gouda Iwklaagd van verduistering van lien manden met pniifflOD die hij op last van iemand üad mo ton afhalen van een stoomboot Hg haalde de pruimen maar verkocht ze Drie getoigen bevostigen het te laste gelegde en beklaagde bleef bjj zijn reeds vroeger gedane bekentenis De derde getuige maakte al een heel naar figuur hg had de pruimen gekocht voor ƒ 13 zeide hg Beklaagde beweert echter dat hij maar 3 had ontvangen en om de rest maar niet gevraagd had omdat hg begreep dat hü toch beest was Ook verklaarde beklaagde dat getuige tot hem gezegd had als je wat achterom heb gehaald kom dan maar bg mij Toen hg dan ook die pruimeu had aohteronl gehaald was hg naar getuige gekomen en werd toen iloor dezen nog bedrogen Hechter Croookewit merkt aan getuige op dat deze reeds meermalen als getuige heeft moeten voorkomen in hoedanigheid als opkooper van goederen welke later bleken gestolen te zgn Mij dunkt die getuige zal bg zich zelf een duren eed gezworen hebben om op een anderen keer voorzichtiger te zijn De officier Mr Wiohers eisoht wegens verduistering van goedoren welke beklaagde uithoofde van c$n dienstbetrekking onder rich had eene straf van 6 maanden De toegevoegde verdediger Mr Masoheck is van oordeel dat hier geen dienstbetrekking bestond en er du geen reden was hier eene verzwarende omstandigheid aan te nemen Verder Iwveelt hij beklaMfde in de dementie der Hechtbank aan Donderdag a st uitspraak Oeül Poliiienieuwt J Men verzoekt ons mede te deelen dat het 1 November a s 25 jaar geleden zal zgn dat do heer il J Steenbergen lot Leeraar in de Gymnastiekalhier werd benoemd Blgkens oen aan het dep van Koloniën ontvangen telegram van den Gouv Gen van Ned Indie van 8 Oef IS eene vgandelgke bende sterk 400 man onder Tengkoe dl Tiiou in don nacht van don Isten Oct binnon de postenlinie van Groot Atjeh gekomen en wilde eene even sterke bende in den nacht v n den aden Oct volgen doch werd deze door een hin derlaag verdreven terwg l de eerste bende die genesteld was tusschen Moesapi en Kotta Badja Bedil den ïden dezer werd aangetast en verjaagd met achterlating van 41 doodcn ons verlies bedroeg 4 gesneuvelden en 17 gewonden I In eene Nota van antwoord heeft de Begeering het sectieverslag der Kamer omtrent de Grondwetsvoorstellen beantwoord Het spreekt van zelf zegt zg dat het aannemen der vooistelleu tot Grondwetsherziening geen bevrijs oplevert dat ieder der leden die daartoe medewerken zijn goedkeuring hecht aan alle de daarin vervatte veranderingen Met genoegen zog de Bege ring uit het verslag dat de meerderheid der Kamer zich te dien aanzien op het juiste standpunt heeft geplaatst Wil de Grondwetsherriening gelukken dan moet eenige inschikkelijkheid worden betoond omtrent enkele veranderingen welke aan sommigen minder wenschelg k voorkomen ter wille van de vele verbeterin gen welke de voorstellen die met elkander in nauw verband staan zonder twijfel bevatten In ééne afdeeling sohgnen leden der Kamer evenwel bezwaar gemaakt te hebben tegen de aanneming van de in Hoofdstuk VIII der Grondwet voorgestelde veranderingen Verwerping van dit voorname gedeelte der voorgestelde herziening zou naar het inrien der regeering ten hoogste zijn te betreuren Op welken grond de bewering nut dat de meerderheid der bevolking tegen die veranderingen zon zijn gekant is der Begeoring onbekend zg acht die bewering ongegrond en meent dat de vollümeeniag in deze niet zoo zeer afwijkt van die van de groote meerderheid der krggskundigou de bepalingen strekken voomamelyk om den wetgever meer dim thans de gelegenheid te geven om de landsverdediging op behoorlijke wgze te regelen zonder groot jaarlgksche contingenten te vorderen De bestaaade Grondwet bevat in dit opzicht bepalingen welke de ingezetenen niet beschermen tegen het eventueel opleggen van drukkende lasten maar eene goede regeling der levende strijdkrachten kunnen belemmeren De voorgestelde artikelen daarentegen leggen aan de ingezetenen geen nieuwe verplichtingen op zg geven den wetgever alleen meer vrgheid van handelen en er valt niet aan te twijfelen of de toekomstige wetgever bjj de regeling welke hij zal hebben te maken rekening zal houden met de belangen der bevolking Bovendien geeft de verandering in hoofdstuk VIII de gewenschte gelegenheid om de bestaande maar veranderde eo vreemde wetgeving omtrent den staat van oorlog en van beleg door eene betere te vervangen De Begeering moge hier de aandacht der Kamer vestigen op het hooge belang eener betere regeling van de landsverdediging welke al sedert vele jaren is uitgesteld met het oog op de overweging der veranderingen in de Grondwet Walt de wijziging in het Hoofdstuk der Troonsopvolging betreft met de meeate leden acht de regeering de noodzakelgkheid dezer herziening duidelg k gestaafl door de bezwm en welke rechtsgeleerden van naam nog na de aanneming der voorgestelde veranderingen in de beide Kamers goedgevonden hebban te opperen tegen do uitlegging die de Staatscommissie tot herziening der Grondwet en de Begeling aan de thans geldende bepalinges van deze afdeeling gegeven Ten aanzien van art la der bestaande Grondwot zij opgemerkt dat do regeering oordeelt dat dit artikel alleen van toepassing is op de dochters van den Koning die hom overleven De regeering erkent dat rij een voor haar onverbreekbaar verband hoeft gelegd tusschen de voorstellen tot verandering van het Ille Hoofdstuk en van de Additioneele artikelen Toen mgn jongen mgn Thomas zoo tusschen mal en wijs begon te komen wilde hij op een mooion dag mot alle geweld naar een caK chantant Miju man zei Laat hem gaan vrouw t is wel geen plaats voor vrouwen en meisjes maar een jongen zal hot voor een enkelen keer goen kwaad doen Hoe heb ik het nu Josuah Allen vroeg ik Is onze Thomas met een minder reine ziel geboren dan oozo Mary Ann F Heeft hij andere ooren en oogen gekregen dan zgn zuster Gaat Thomas naar het oafiS ohantant dan gaat Mary Ann er ook naar toe Hiermee was daarvoor een stokje gestoken Een paar weken later kwam het borreltjes drinken Thomas zei ik als de Voorzienigheid je een ziekte zendt die een wild dier van je maakt dan zal ik je vastbinden en je verzorgen wat ik maar kan Maar als je met je eigen wil van ju zelf een wild dier maakt dan loop ik van je weg en zie ik nooit meer naar je om zoo waarachtig als ik hier voor je sta En als ik je ooit romdom de kroegen rie hangen dan gaat je zuster Mary Ann ook naar de kroeg Vrouw vrouw zei mijn man maak het je toch niet zoo moeielijk Een enkel stuk in den kraag ia voor een man zoo erg niet t Is alleen de gewoonte zei ik dio het zoo erg niet maakt Wg zgn nu eenmaal aan der mannen eindeloos gedrink van borrels en gezwelg van bier en wijn gewoon geraakt Voor wie daarboven uit den hemel op de aarde nederriet maakt het geen verschil of er een dronken man of een dronken vrouw in de goot ligt Daarboven ziet het eene er al even walgelijk uit als hel Andere Maar wat praat ik van uitrien t Is het beginsel waar het op aankomt Meent ge dat ik op den oordeelsdag zal hooren Vrouw van Josuah Allen wat heb ge met deriel van uw dochter van Mary Ann gedaan Wat de riel van uw zoon betreft dat komt er niet op aan een jongensziel heeft geen waarde Neen ik zal moeten getuigen wat ik van beide Melen heb gemaakt en en ik zou het van schaamte Éesterveu als ik moest zeggen Mijn zoon heb ik geleerd dat wat onrein is voor een vrouw rein is voor een man S diu Thoma mijn jongen besloot ik zacht maar zoo vaat als ee rots als ik je zie hangen rondom de kroegen gaat je zuster Mary Ann er ook naar toe Op die wgze heb ik mgn zoon er toegebracht te gelooven dat het een schande is voor een man te luisteren naar iets wat hü niet zou willen dat zg n moeder en zuster hoorden Ik heb hem er toegebracht te gelooven dat mannelijk te zgn niet bestaat in vloeken en gemeeno praat maken niet in het denken aan eri lezen van en spreken over vuile dingen maar i het aanvatten van eiken plicht die zich voordoet met een moedig hart en een vroolgk gericht in het pal staan voor recht en het durven zeggen wat waar is en het beschermen van wat zwak is in het maken van eigen verstand en hart zoo goed als ze m ar kunnen tomen Kortom ik heb hem opgevodd in het geloof dat reinheid en deugd nu eens van hot vrouwelijk en dan eens van het mannelijk geslacht zijn en dat de hemel niet moet worden bevolkt met vrouwelijke engelen aüéén Uit de herianeringen eaur jimerikaantch moeder Uit het Soc Jfeekbl Dr Holub de geleerde reiriger in Afrika s bin nenlanden die onlangs te Weenen is teruggekomen I heeft te Kimberley toen hij nog pas door de vlucht ontkomen was aan het govaar van vermoord te worden een vo rlezing gehouden waaraan de transvaalschre Volktatem het verhaal der volgende gebeurtenis ontleent die op zijn terugreis na het vermoorden vau een rijner reisgenooten en de plundering van zijn kamp pkats vond Gekomen aan oever der breede Luenge Rivier ontmoetten de reizigers een onverwachte en ernstige verhindering De rivier was vol krokodillen en het eenige vaartuig om hen over te brengen was een kleine zwakke kano schuit zijnde een uitgeholde boomstam die zg aan de overzijde der rivier zagen liggen Dr Holub zeide tot de Makotos die bij hem waren Er is maar één middel van ontkoraing Ik zal eene groote bolooning geven aan den raan die door de rivier zwemt en die kano haalt Maar meester was het antwoord kijk daar en daar en daaj terwijl zij wezen op de afschuwelijk zwarte koppen der krokodillen die boven het water uitstaken Ja hernam Holub jk zie ze maar het is onze eenige kans van beboude is en ik zal mgn geweer geven aan den man die het waagt de kano over te halen En als geen van u wil gaan zal ikzelf gaan