Goudsche Courant, woensdag 12 oktober 1887

Het aanlokkelijk aanbod van het geveer bewoog een der Makslos om het te wagen Dr Holub vervolgde Toen wq den dapperen man te water zagen gaan vergaven w hem hartelijk dat hg ons vroeger verlaten had Ik heb dikwijls hooren eggen dat wetonsohappêlijke mannen niet gelooven in de Goddelijke Voorzienigheid ma r laat m j u zeggen dat zoo ik als een ongeloovige in Afrika gekomen was ik dit niet zou gebleven zijn Wat ik gedurende m jn reizen ondervonden heb aou de meeste menschen van ongeloovigen tot geloovigeu maken Toen w j dien jongen man door de rivier zagen worstelen spraken w j geen woord tot elkander m ir vielen allen onwillekeurig op de knieën en als wij ooit gebeden hebben was het toen Verbeeld u ons geloof on onze dankbaarheid aan God toen w j hem den andoren oever zagen bereiken zonder door de krokodillen aaiigevnllon te zijn en daarna in veiligheid met de kano terugkeeren Over mr J L De Bruijn Kops schrijft de heer Henriquez Pimcntel in de Verzekeringsbode Den In October 11 kort voor middernacht overleed de heer mr J L De Bruijiv Kops De levensverzekering in het bijzouder heaft veel aaii hem te danken Hg toch was de baanbreker hier te lande voor het verspreiden van gezonde economische beginselen omtrent de levensverzekering waarvoor hij ook als Kamerlid menigmaal een lans brak Hij was het die nu juist zes jaren geleden De Verzekeringsbode die verloden week haar zevende levensjaar intrad bij het publiek inleidde Het eerste woord dat de Verz Bode sprak was een krachtig woord van wylen mr J L De Bruijn Kops waaiaan wij voor een deel ons succes toeschrijven Wat h j deed voor verspreiding van economische beginselen in het algemeen wat de Polytechnische school te Delft aan hem als hoogleeraar had te danken welk een sieraad h j van do Tweede Kamer der Staten Generaal was andere bladen hebben dat reed in het licht gesteld Schrijver dezes had meer dan 30 jaren het voorrecht met wijlen mr J L De Bniijn Kops in betrekking te staan niet alleen door voortdurende correspondentie maar ook als medeoprichter en medebestuurder van eene leesinrichting voor industrieelen alhier en later als medewerker van do Economist terwijl hij ook meermalen het voorrecht mocht hebben hem over verzekeringszaken te adviseoron Schrijver dezes kende hem dus van nabij Zelden echter trof hij iemand aan die aan groote gaven des geesten iooveel adeldom der ïiel en een zoo beminnelijk karakter paarde Vooral was hij een oprecht man en volstrekt geen diplomaat in de ongunstige boteokenis van dat woord Parleur was hij ook niet maar met eenvoudige en degelijke woorden trad hij steeds op voor de groote sociale belangen aan wier beTorderingen en verdediging hij zijn welbesteedlBven wijdde En die woorden hadden altijd veel invloed Wie heeft de eerste pruik gemaakt en wie heeftde eerste pruik gedragen Dat zal wel nooit iemandte weten komen want wie de natuur ter hulp moest nellen zal daarover wel wijselijk gezwegen hebbon Daar de pruik een gevolg der Ijdelhoid is mag menveilig opmaken dat eene dame de eerste heeft geftbrioeerd en gedragen Den Romeinschen vrouwenb jv beviel het goudblonde haar der gevangenGallische vrouwen dermate dat zij haar eigen raventwart haar vervingen door valsch geverfd haar vangoudblonde kleur In Frankrijk z jn ie heerenpruiken het eerst in de mode gekomen Lodewljk XIII liet z jn haar los over zijae schouders golven De hovelingen beijverden zich dit ook te doen Daar echter onder hen TelAi waren die niet zoo n massa haar bezaten trachtte men daarin door kunstmiddelen te voorzien De pruik werd in Frankrijk mode Spoedig kwam zij de grenzen over naar Duitschland waar men haar met open armen ontving Hi bl f z j tot aan den tijd der haarzakjes en staartprSiken maar toen was haarriJC ook uit en de pruikenmakers werden frisei s D prttikenmskera en kappera hadden zich al dadelqk tot een gild Wfeemgd Onlangs vierde te Berlijn het kappeisgild zgn ISO jarig bestaan Bij die gelegenheid werd er eene groote wedatn jd in het kap r en en daarna eene tentoonstelling van de fraaiste apsels gehouden De Duitaehe kiypers hebben natnurink veel van hunne Fransche collegi s geleerd fnaar zy behoeven voor deze niet onder te doen Het was een lust hen aan bet werk te zien Het strijdperk was e groótecaal van een elaUissement te Berlijn Op groote tafels waarover men sneeuwwit linnen kad gespreid lagen de wapenen welke in de groote dubbele spiegels ach weerkaatsten Het teeken wordt gegeven Ongeveer veertig kappers begonnen den wedstr d en het kappers toumooi nam een aanvang Wel was het een heete str jd met het friseer r maa met welk een handigheid en spoed werd nit den chaos der harende fraaiste kapsels vervaardigd Hier zag men onder de handen van den kunstenaar een historische abbépruik worden daar een kapsel in den barokstijl met een hoorn des overvloeds vol bloemen verder zag men op het hoofd van een geduldig model het kapsel van de zangeres Luoca zich vormen zooals deze dat tijdens het laatste Weener corso heeft gedragen een kapsel met een korf vol bloemen Na een groot kwartier waren de veertig mededingers gereed Vol trots presenteerden ülj de dame die z j gekapt hadden als hun werk aan het publiek dat lucht gaf aan zijne goedkeuring en bewondering Volgens de jongste berichten omtrent den voorgenomen en gedeeltelijk reeds begonnen bouw van spoorwegen in China ziju er van de z jde der bevolking zeer ernstige bezwaren gerezen De bouw van den Tientsiikspoorwog zou ongeveer bij Tongku tegenover Taku Pdoor opstand van gewapende arbeiders die hunne huizen hunne graven hun land en hunne grachten door den spoorweg bedreigd achtten verhinderd zijn en te Sin ho een dorp noordelijk van Taku zijn de spoorwegarbeiders door een gewapende volksmassa weggejaagd Vooral z ju de buiteulan lsohe ingenieurs onder wier leiding de werken worden uitgevoerd zeer gehaat Men kan dus begrijpen dat het in do gegeven omstandigheden zeer lastig werken is Volgens de Schunpei een Chiueesch dagblad hebben een keizerlijke prins en de vice koning LiHun Chang tegen den bouw van den spoorweg van Tientsin Tungtschow eene brochure geschreven daar 10 000 arme bewoners den vice koning in ziju paleis z jn komen bidden en smeeken om don bouw van spoorwegen niet te laten doorgaan In het byzonder beijveren de Belgische en Amerikaansche ondernemers zich voor het bouwen van spoorwegen Kort geleden werd nog gemeld dat een Belgisch syndinaat concessie had aangevraagd voor den bouw van een spoorweg van Peking naar Kanton en wel dat de keizerlijke goedkeuring daarop reeds was verkregen Dit bericht is echter nog niet bevestigd geworden En nu onlangs weder berichtte men dat een merikaansch syndicaat met Wharton Birker groot kapitalist uit Philadelphia aan hot hoofd concessie verkregen heeft voor den bouw van een spoorweg van Tientsin naar Shangai doch ook dit bericht heeft zich niet verder bevestigd Uit een en ander ziet men dus dat de aanleg van spoorwegen in hot Chineesche Rijk niet gewenscht wordt In de North China Herald wordt deNangint sin te Shangai het grootste opium hol in China eigenlek zoude mod het wel een opium palèis kunnen noemen beschreven Hot is in geheel China aan de bewoners bekend en maakt dat Shangai door hen beschouwd wordt als eene stad die dezelfde gelegenheden tot vermaak oplevert als Parijs voor de typische Fransohen Het bevindt zich in de Fransche kolonie in Shangai zeer nabij de wallen van de stad der inboorlingen waar binnen geeAe opiura winkels verondersteld worden te bestaan Het uiterlijk der plaats doet niet aan den aard der inrichting denken maar wel de lieden die inen uitgaan De bezoekers komen uit alle kbisSen des volks van den koeli tot den rijken koopman of kleinen mandarijn Slechts met moeite kan men zich door de menigte voor de deur een weg banen Zij die niet de vereischte koperen munten bezitten om zich het genot te verschaffen staren begeerig naar de gelukkigen die zenuwachtig haastig binnent eden of met de bijzondere matte uitdrukking op het gelaat die verschijnt wanneer de be geerte vervuld is naar buiten komen Men moet oen sterke maag hebben om het in den bedwelmenden rook daarbinnen te kunnen uithouden Zoodra het oog aan het tooneel gewoon raakt ziet men dat de plaat op kostbare w ze is ingericht tn het mid en der lagere kamer hangt een fraaie Chineesche lïpip de zoldering is van rijk gesneden hout terw jl j geschilderde wanden dik z jn belegd met eene iijzondere marmersoort die den indruk geeft van onafgewerkte hmdschappen Talrijke deuren aan alle zijden geven toegang tot ie vertrekken der rookers In het buitenste deel van het gebouw staat een toonbank met kleine dootg ee opium gereed om gerookt te worden Een dozijn bedienden houden zich bezig met het uitreiken daarvan Mn de kellners die ze aan de habitués brengen De gemiddelde ontvangsten pier dag worden gezegd 1000 Dollars te bedragen De rookvertrekkon zijn in vier klassen verdeeld In de goedkoopste zijn de koelies die ongeveer ƒ 0 20 betalen In de duurste kost het genot ongeveer ƒ 0 35 De hoeveelheid iia in de verschillende vertrekken verstrekt wordt is dezelfde ook de hoedanigheid ia niet beter de p jp alleen regelt den prijs De beste pijpen z jn van ivoor dikwijls met kostbare steenen ingelegd of fraai gesneden de goedkoopste zijn eenvoudig van hard hout De kamertjes z jn eveneens naar gelang der klasse gerejold In de dui rste is de sofa waarop do rooker rust van i jn fluweel het houtwerk ingelegd met paarlemoer en het geheel geeft den indruk van weelde Er zijn ook particuliere kamers In de goedkoopere sectie zal men vele dragers aantreffen van de gescheurde gele en grijze rokken der Boeddhisten of Taristen pnesters Onder de rookers zijn nogal vele vrouwen Vrij algemeen wordt geloofd dat de opium slaap een zacht genotvol delirium verschaft met korte blikken op het elysium doch dit is de uitzondering en geenszins de regel De lieden rooken om toe te geven aan den drang der onoverwinnelijke begeerte door vroeger rooken verkregen Er is plaats voor 160 rookers te gelyk en er is zelden lang achtereen oen plaats open De stroom van rookers duui t van s morgens vroeg tot middernacht wanneer de inrichting gesloten wordt de rookwolken rijzen den geheelen dag op Europeanen bezoeken do plaats zelden alleen de matrozen van Amerikaansche oorlogsschepen die Shanghai aandoen komen soms hun genot in opium zoeken JAARLIJK8CH VERSLAG van de Vereeniging tot voortdurende onderstouning der nagelaten betrekkingen van verongelukte visschers der Beederijen to Katwijk aan Zee on Noordw jk aan Zee In het afgeloopen boekjaar 1886 87 zijn ontvangen Aan contributien van de reedors die zulks gedeeltelijk van de inkomsten der visachei s afhouden te Katwijk 63 bomschuiten ƒ 3 ƒ 159 3 bomschuiten voor V jaar a 1 50 4 50 163 50 te Noordwyk 18 bomschuiten a ƒ 3 48 ƒ 211 50 Aan jaarlijksche bijdragen van 50 cents of hoogor 906 90 Aan giften van een onbekende in eene enveloppe postmerk Leiden 6 October 1886 aan het adres van Mr S Le Poole ƒ 200 van diversen te Gouda 12 47 212 47 Aan renten 1762 81 ƒ 3098 68 Bij hot einde van dit boekjaar genoten ondersteuning te Katwijk aan Zee 32 wediuren 44 weezen en 1 bejaarde te Noordwijk aan Zee 5 weduwen en 3 weezen In dit boekjaar is uitgekeerd ƒ 3438 62 gedurende de zomermaanden per week ƒ 1 25 voor elke weduwe ƒ 0 25 voor elk kind ƒ 0 87 voor een bejaarde gedurende de wintermaanden ƒ 1 50 voor elke weduwe ƒ 0 35 voor elk kind en ƒ 1 05 voor een bejaarde Het kapitaal bedraagt aan inschrijving op hetGrootboek der 2 pot Nationale Schuld ƒ 66 000 de Leidsche Spaarbank ƒ 2900 aan belegging in deposito ƒ 1632 24 en aan contanten ƒ 483 72 De Vereeniging betuigt hare erkentelijkheid aan allen die hare pogingen hebben ondersteund en wenscht zeer dat men blijve medewerken om het fonds door jaarlijksche bijdragen giften en legaten te steunen De Vereeniging voornoemd Samxiel Le Poole Voorzitter M 3 EioïMAN Secr Pénningm Leiden Juni 1887 Wij nemen de vr jheid aan onze stadgenooten kennis te geven dat binnenkort over de jaarlijksche bijdragen zal worden beschikt In het vorig jaar werd een netto bedrag van ƒ 67 97 aan de Commissie te Leiden g zondenr Met genoegen kunnen w j mededeelen dat wij onlangs als extra gift ontvingen van N N de som van 100 W j blijven de belangen der Vproeniging ten zeerste aanbevelen De Subcommissie te Gouda M A G VOBSTMAJI A SCHONEVELD V D ClOET H IJSSEL DE SCHEPPEH Gouda October 1887 Bultenlandsch Overzicbt De Sultan van Marokko is nog alt jd stervende of dood Naar aan de EngelsChe bladen wordt bericht heeft de Fransche Regeeriug aan den Spaanschen gezant te Parijs verklaard dat Prankrp zich volledige vrijheid van handelen voorbehoudt omtrent de bescherming van de Fransche belangen in Marokko Frankrijk beoogt de uitzending eener vloot ingeval Spanje z jn militaire demonstratién langs de noordknst van Afrika voorzot Deze taal heeft in c regeeringskringen een onaangeuamen indruk gemaakt maar de Spaansche regeeniig achtte het raadzaam overeenkomstig het advies van Sagasta de maritieme demonstratie te verminderen de schepen te Cadis moeten daar blgveu en andere toebereidselen zijn reeds gestaakt Geheel Frankrijk heeft den mond vol van een arrestatie van een hooggepbiatst mihtair Het schandaal betreft niemand minder dan den onderchef van den generalen staf een man dus in een der hoogste militaire betrekkingen generaal Caffarel Die man is gearresteerd verdacht van oplichterg cn op groote schaal Caffarel wordt beschuldigd wegens drie punten de onderteekening z jner wissels met bijvoeging van zijn rang Sma chef d état tnayor general de l armée hetgeen niet geoorloofd is het medewerken tot verkrijging van ridderordes en hét afhankelijk stellen van dezen steun van geldelijke belooningen het plegen van oplichterij vallende onder de termen der strafwet Tol deze laatste misdrijven behoort o a hot koopen van een paard voor 10000 fr zondor het te betalen en het den volgenden dag a contant te verkoopen voor 6000 frcs Over generaal Caffarel den vriend van Boulanger wordt het volgende meegedeeld Caffarel werd op 12 Maart 1887 door generaal Boulanger destijds Minister van Oorlog benoemd tot den post welken hij eergisteren nog waarnam H j verving generaal Peaucelier die geweigerd had zekere maatregelen door den Minister Boulanger met betrekking tot de mobilisatie genomen mede te onderteekenen Toen generaal Perron als Ministor vaft Oorlog optrad was hij aanvankelijk voornemens zich te onülaan van een medewerker wiens gedrag hem verdacht voorkwam Men kende toen echter nog geen enkel ernstig feit ten laste van Caffarel alleen wist men dat hij in geldelijke verlegenheid verkeerde en Perron aar ielde aan zijn voornemen gevolg te geven omdat h j niet den schijn op zich wilde laden een soort van wraak te oefenen op do officieren uit de omgeving van zijn voorganger De Minister be nield dus generaal Caffarel doch ontnam hora de stukken welke betrekking hadden op de mobilisatie in geval van oorlog welke stukken hem door Boulanger waren toevertrouwd Caffarel word alleen aangesteld als hoofd van het 2e bureau doch ook in die hoedanigheid moest hij natuurlijk kennis hebben van de mobilisatie welke b j w jze van proef zou worden ondernomen en men acht het waarschijnlijk hoewel dit nog niet bepaald bewezen is dat door z jn tusschenkomst Aubanel zich het afschrift beeft kunnen verschaffen dat aan de Figaro bezorgd werd Te Parijs loopt het gerucht dat er voor de openingvan de Kamers nog een wijziging van het Ministeriezal plaats hebben Freycinet zou premier worden enBouvier zich allequ belasten met financiën Dinsdagzou onder Voorzitting van Grévy een Ministerraadworden gehouden om beslissing to nemen Spuller de Minister van onderwijs zooals men weet hieldte Digne eeq rede waarin h j zeide dat de leidingder Regeering door President Grévy een waarborgwas voor de veiligheid van Frankrijk en voor devred epolitiek maar de republikeinen moesten teens zijn en bl jven i Ook de heer Ferry heeft te Saint Dié weereen redevoering gehouden un düamn nünütre gelijk eeoige bladen ze noemen Weer trok Ferry te velde tegen de radicalen en de monarchisten Het grootste gevaar dreigt de republiek door de verdeeldheid der republikeinen en daarom achtte h bij terugkeer der Kamers eene nieuwe crisis onverm jdel jfc Daarb j komt de afschaffing der begrooting voor eeredienst welke met het parlementaire anarohisme op het oogenblik het grootste gevaar uitmaakt want de bedreigingen der monarchisien hebben even weinig te beteekenen als de roode republikeinen Verdeeldheid heerachl onder de republikeinen en wie zal daarvan part j trekken Het oaesarisme zeide erry de booze geest van ons ras die altgd op de loer ligt en nog al niet is uitgestorven Men kan de teekenen des tgds Biet miskennen en ieder toegeven dat er weer voorteekenen te bespeuren z jn van den terugkeer van de dictatuur waaraan Frankrijk zich in ééa eeuw tijds tweemaal heeft overgegeven De toestand is ernstig aldus eindigde de gewezen minister z jn rede en daarom werp ik m j met al mgn macht en invloed in het strijdgewoel zonder m j om populariteit te bekommeren In het bmnenhind zal ik naar krachten de politiek van gematigdheid voorzichtigheid en kalraeering blijven steunen terw jl ik ten opzichte derbuitenlandsche quaestiên waar ik kan de staatkunde zal bestrijden die ons reeds meer dan eens te gronde richtte en die bestaat uit pralory onbezonnenhwd en aanmatiging Het vobtval bij de Franaoh Duitsche grenzen is nu De Duitsche gezant graaf Munster overliaudigde gisteren den heer Flourens 60 000 Mark voor de weduwe Briguoii en eene nota waarin de Duitsche regeering haar leedwezen over het ongeluk betuigt In hoever de soldaat schuldig is en straf verdient zal door den rechter worden uitgemaakt RECLAME De natuur alleen geelft de ware middels Welke diepe waarheid ligt in dazo spreuk Voor elke verschillende ziektens die ons overkomen heeft de goede natuur zijn tegenmiddel en biedt ons de zelven m hare onschatbare mineraal waters Zulk een schat van geneeskrachten bevind zich in de waters der rijke bad Soden Door gelukkige samenstelling der beste waters dor baden is men gekomen tot een uitnemende geneesmiddel onder vorm van pastillen Deze middel is de beste die men gebruiken kan voor long hals en borstziekte voor catarrh der keelknobbel der verteeringa orgaan en buikziekto Deze kostbare pastillen van Soden dio ten gevolge hunner waarde ahs geneesmiddel zijn tot het getal van 200 000 op 2 maanden tijd in Dnitschland verkocht geworden zijn te krijgen in allo apot heken de doos 60 cents üurKerlijke Stand GEHOUEN 8 Oct Jacobus odcra i Verborg en H de firuyo Aaltje oodera W J Vermeuleo en K Verkaik Frederika Wilbelmiaa oodera Ur F W Raabe en G W Corueliaaen Dirk ondera D de Jong en J Verboef Klaaa oadera T Kooiman en C Kora Fieteraeila oodera I van deo Broek en S P van Vlenten Lacae Pbilippoa oodera K A van den Henret en B J de Koater Hcodrikna Jacoboa oudrra J Delamao en J M fan der Kug Tjeoiea oudera H Janaea en M C van Hoff OVEELEDE 7 Oct F G Golte 77 j 8 H E Brijbag 1 j 9 m F A van BeoaekoiD 3 m 9 B van Barliogen 6 w H W Zandgk 5 m 10 C de Jong 2 m ADVERTENTIÊN Voorspoedig bevallen van eene Dochter Mevrouw G W EAABE Gouda 8 October 1887 Coknelmsen Bevallen van een Meisje M E MIDDELBEEK ElCHHOLTZ Gouda 10 October 1887 Heden overleed in den ouderdom van ruim 77 jaar onze geliefde Vader Behuwdvader en Grootvader de Heer FRANCISCUS GUSBERT GöTTE rustend geneesheer der gemeente Streefkerk i C GöTTE E H T W GöTTE Bim A M STEENMEIJEB GöTTB 0 H STEENMEIJER J C RIJSDiJK Gouda 7 Oct 1887 Aan allen die mg in de afgeloopen week bewyzen van belangstelling gegeven hebben betnig ik by deze mgn hartelgken dank H P SCHIM VAN DER LOEFF Gouda 10 Oct 1887 Sociëteit Ons Genoegen Commissarissen der Sociëteit Ons Genoeobn brengen ter kennisse van BH Leden ingevolge Art 30 van het Reglement dat bg gelegenheid van de Iste Abounements Tooneel voorstelling op DONDERDAG dan 13 OCTOBER 1887 de SOCIEHEIX van des avonds ZUS UVB af al GESLOTEN ijn Namens het Bestuur J C IJSSELSTIJN Secretarie Gouda 11 October 1387 GEVRAAGD een beschaafde tot hulp in de huishondiDg in een klein gezin Brieven franco onder No 1570 aan het Bureau dezer Courant Bg akte op den 10 October 1887 ten overstaan van den Notaris GERARDÜS CATHARINÜ8F0RTÜIJN DROOGLEEVERteöourfo verleden is door de ondergeteekenden FBANCI8CÜS HUBEBTUS PEETEB8 en JX SEPB VS JOHANNES JPEETEB8 Kleederbleekers beiden wonende te Gouda eene Vennootschap aangegaan onder de firma F H PEBTEBS en Zoon betrekkelgk het uitoefenen der Kleederbleekerg Welke Vennootschap is ingegaan den 1 October 1887 en aangegaan voor eenen onbepaalden tgd zullende de Vennooten het recht hebben die ten allen tgde te doen eindigen mits elkander zes maanden te voren waarschu wende De Vennooten zijn beiden tot de teekening der firma in zake deze Vennootschap betreffende gerechtigd doch zullen voor haar geene geldleeningen mogen doen noch zich als borg mogen verbinden tot welke handelingen de bizondere handteekening van de beide Vennooten wordt vereischt F H PEETERS J r PEETERS O proeping van Belanghebbenden De Gedeputeerde Staten der Provincie ZuidHolland roepen bg deze op de onbekende belanghebbenden in zake de ingebrachte bezwaren tegen de niet toelating van den Heer X BOEBJz als lid van den Baad der gemeente Oudeiaater om desverkiezende te verschgnen in de openbare vergadering van hun college waarin deze zaak zal worden behandeld en welke zal gehouden worden in het gebonw van het provinciaal bestuur Korte Voorhout alhier op MAANDAG 17 OCTOBER a s des namiddags te één ure en om zoo zg dit noodig achten hoane memoriën en bew sstnkken aan genoemd College in te zenden vóór den 15 OCTOBER aanstaande Tot en met den 13 OCTOBER a s liggen de stukken iederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur Korte Voorhont alhier e Gravenhage den 10 October 1887 Dé Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK Voorzitter F TA VENRAAT Griffier Blikgroenten inhoud 1 Liter DOPERWTEN SNIJBOONEN GROOTE BOONEN en verder alle soorten a 50 Cent per BLIK NIEUWE BOSKOOPWBBDINËBOONI Blauwe Kasdruiven a 40 Cent het Pond J GKRRITSEJV KORTE GROENENDAAL Pianino s en Orgels uit gunstig bekende Fabrieken onder de meest mogelgke GIJARANTIE en billgke PRIJZEN GA BRIJ Westhaven lél