Goudsche Courant, vrijdag 14 oktober 1887

Door opheffing der Zaak bij de firma J MOUCHOIV DUBBELE BUURT No 7 N 3618 1887 Vrijdag 14 October GOUDSGHE mURANT Nieuws en Advertentieblad i oor Gouda en Omstreken S INDIE Nederlanders die dienstnemen bij het Indische leger ontvangen bij het aangaan van eene zesjarige verbintenis een handheld van DEIE HOITDEED QiULDM Aanbrengpremie TIEN GULDEN Nadere inlichtingen zijn gratis te bekomen bij het Departement van Koloniën en by alle Burgemeesters ADVEBTENTlfiN worden geplaatu van 1 5 r els 50 Centen iedei regel meer 10 Genten GROOTS LETTERS worden berekend naar plastsmimte Bovendien worden alle Ad verten tien gratis opgenomen in het ADVERTENTIEBLAD t welk des Maandags verschgnt Afzottderlgke Nommers VIJF CENTEN ledea tot Mn nor des namiddagg van den dag der uitgave De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lu de Stad geschiedt de oitgave io den avond van DINSDAG DONDBEDAG n ZATERDAG De prgi pet drie maanden is 1 2S fouco per poat 1 50 De inzeading van adrertentidn kan Een persoon Taat werk hebbende zoekt een fatsoenlijk KOSTHUIS Adres met franco brieven onder No 1573 aan het Barean dezer Courant Groote prijsvermindering van het Rogg ebrood Gewoon ROGGEBROOD 7 Cent per Ki ilo Geldersch 10 Zoet U Krenten 14 Best WITTEBROOD 16 Brain 13 KRENTEN 18 KRENTENBROOD met Sacade 25 TARWEBROOD 12 KADETTEN en WATERBROODJES 2 Cent per stok Platte BESCHUIT 10 en 12 a 10 Cent Lange 24 a 10 Cent K0NINQ8KRAKELIN6BN 60 Cent per 5 On A G OOSTRUM TURFMARKT worden opmerkzaam gemaakt dat de SIGAREN nit de fabriek ran LEON N tan PRAAG geheel zonder inlandsche Tabak zgn gefabriceerd en détail Terkrggbaar bg D M NETER KORTE TIENDBWE6 D 12 EL PROGRESSO nitstekende 2 i cU SIGAAR KING BUM BUM 30 p M CONGO de beste 2 Cts SIGAAR STEENKOLEN B het naderen der winter beveelt de ondergeteekende zich beleefd aan tot het LEVEREN T n PRIMA Grove llubr Kacbeikolen Umede HAARD MACHINE VLAM en SMEÉKOLEN A LAMBERT TÜRPSINGEL P 80 Binnen eenige dagen eene LADING in LOSSING verwacht De ondergeteekende beeft de eer te berichten dat zy ontvangen heeft de NIEUWSTE MODELLEN JoogeBs eu Meisjes WIIERMCTSEN Dames en kinderhoeden voor het aanstaande saizoeu Tevens rnim gesorteerd in BLOEMEN LINTEN en VEEREN J C SPRUIJT Noodgodsteeg bg de Oosthaven DIJKGRAAF KN HOOGHEEMRADEN vak RIJNLAND brengen ter kennis van Ingelanden 1 dat zg hebben ontworpen eene VËROBUENIKG betreffende de iiitvisling op de Gonwe 2 dat dit ontwerp gedurende 14 dagen van den 12 October tot en met den 26 October 1887 ter inzage van Ingelanden zal liggen ter Secretarie van Bgnland op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 nre voorts ep de Gemeente Secretariën van de hoofdplaatsen der district en der onderdistricten en in de macb negebouwen aan de Cruquius aan de Lynden en aan de Leeghwaiei 3 dat dit ontwerp voor een ieder tegen betaling van 10 cents in dmk of in afschrift verkrggbaar is 4 dat de Ingelanden hunne bezwaren zoo die bestaan mochten uiterljjk op 27 Qctober 1887 aan Dgkgraaf en Hoogheemraden schriftelgk kunnen inleveren Dgkgraaf en Hoogheemradenvoornoemd Van mb BREGGEN Dgkgraaf EGBERT DB VRIES Secretaris Leiden 1 October 1887 Openbare Vrijwillige Tlrkooping om contant geld te BBBKBlfWOUDÈ Op Vrijdag den 14 October 1887 des Toormiddags ten 9 ure van HUISRAAD en andere roerende GOEDEREN waaronder een BILJART en toebehooren en die welke gediend hebben tot uitoefening van eén tapperg en stgterg Nadere informatiën te bekomen bg den Noaris 6 J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJtel € afé SCHAAKBORD KLEIWEG LöwenbrauBier op flesschen getapt volgens de nieawste methode door bgvoeging van KOOLZUUR 2S centen per flesch bg 6 flesschen worden zg aan huis bezorgd STEENKOLEN Binnen eenige dagen wachtende eene lading Euhr Kaclielkoleii waaruit wg tot ö7 et per H L mud contant zonder korting afleveren vrg aan huis bezorgd mits bg 2 of meer H L gelgk genomen JAIM FHIIMCE Cie KANTOOR Turfmarkt H 101 Gauda 11 Oct 1887 PARAPLÜIES A V OS Az Kleiweg £ L 73 en 73 TKICOf ONBESSOESEm voor Mannen Vrouwen en Kinderen SCHENK Zn EEN KAAL H K FD STAAT miJKJN 6BIJS HAAR MT OUD Zeer tevreden over de werking vannwhasr hergroeimiddel zoo deel ik Umede dat ondergeteekende met den inhoud van twee flacons net gewenschte resultaat verkregen heeft U kunt met mgne mededeeling handelen naar goedvinding GOOR Is geteekend H VAN GALEN Uitval van Haar Boos of Scbilver dun Haar Baardworm vroegtgdig grgs worden al deze onaangenaamheden worden verbannen door den HaarontwikkeUnga Balsem Verkrggbaar bg THEOPHILE Haarkundige Frederiksplein 32 Amsterdam Franco zen ding i ƒ 2 15 per Postwissel of ƒ 2 25 aan blauwe Postzegels als ook tegen 2 Rembours Mejuffrouw ROND ZEl GSTRAAT 91 vraagt terstond een iinke Meid of Meisje goed met kinderen ora kunnende gaan Sociëteit Ons Genoegen 1 Abonnement Voorttelling DONDERDAG 13 OCTOBER 1887 Rotterdamsche Tooneelisten Le Guas Haspels n Masseur Tooneelspel in 5 bedr van D M MAALDRINK Aanvang 7 i uur Ö Gewone bepalingen en prgzen r Snelpersdmk van Bbinkhah te Gouda i BINNENLAND GOUDA 13 October 1887 Binnenkort zid wederom een onzer geachte stadgenooten een zilveren jubilaeum vieren De heerM Sprugt heel en verloskundige zal nl l November 8 st den dag herdenken waarop hij 25 jaargeleden zich hier ter stede vestigde Tal van Öoiidsche ingezetenen danken aan z jne bekwaamheid welwillendheid en ijver het herstel hunner gezondheid en vol erkentelijkheid zullen zij op 1 November zijne goede diensten herdenken De heer Spruqtbepaalde 7jjne werkzaamheid niet tot zgn betrekking De Gezondheids Comraissie Schoolcommiwie en dieover de Muziekschool tellen hem onder hare gewaardeerde leden Gisteren 12 October den dag waarop de Ver werd hem nog van wege de agenten van politic 3e kl nachtwakers Sian gouden bril met étui aangeboden waarop deze inscriptie nier iei mnmag aan de agenten e politie 3 H te Gouda 1837 1887 De heer A Steensma alhier ontving dezer dagrn van de Goudsche Zwemöluh ten geschenke een glas op isilveren voet met inscriptie ter herinnering aan het metMevebsgevaar redden van een drenkeling op 26 September l l De 2e luit Enkbar vsil het 4e rog inf is overgeplaatst van het Ie bat te Delft naar het 5e bat te Gouda Bij de aote examens lager onderwijs te s Hage vorkregen de acte als onderwijzeres Mej G W Blok H G Burgeiïdijk A I F Maas en E van den King uit Gouda Aan de Universiteit te Utrecht is het candidaatsexamen in de geneeskunde afgelegd door den hetr H Henburg Benormd tot houder vin het telefoonkantoor te Zevenhuizen do heer U J W van Deventer Uit Oudshoorn wordt gemeld Van wege het departement Alfen Oudahoom der Maatschappij tot nut van het algemeen worden pogingen aangewend om alhier eene volksgymnastieksohool op te richten Ten einde dit onderwijs meer populair te maken en mogelijke vooroordeelen daartegen te overwinnen gaf onlangs de heer Moylink leeraar in de gymnastiek aan de H B school te Schiedam alhier eene openbare les aan eenige zijner leerlingen die door een belangstellend publiek werd bijgewoond Thans heeft de commfcsio die te dezer ziike benoemd word de medewerking van ouders en voogd ingeroepen en de voorwaarden medegedceld waarop van hft bedoelde onderwijs kan gebruik gemaaktwojjlen In de Dinsdag gehouden zitting van den Hoogen Raad werd o a behandeld de voorziening van twee aannemers te Utrecht die met bevestiging van een vonnis der Rechtbank aldaar door het Gerechtshof te Amsterdam veroordeeld werden ieder tot 14 dagen gevangenisstraf de eersto wegens valschheid in geschrifte en de tweede wegens het gebruikmaken van het valsche stuk De eerste rei nl had in een iDschrijvingshitjet voor eene atohesteding van het bouwen van zes heerenhuiaei in do Maliebaan te Utrecht de onderteekening van een der borgen zelf geplaatst en de tweede had het biljet alsof het echt wasy aan den aanbesteder ter hand gesteld Het beroep werd toegelicht door mr D Simons advocaat te Ainstenlam die het in t algemren twijfeUchtig oordeelde of onderscheiden punten in sHofs arrest wel voldoende waren gomotivperd en overigens als middel van cassatie voordroeg schending en verkeerde toepassing van art 225 in verband met art 121 Burg Wetb door te beslissen dat het plaatsen eener handteekmitig m t toestemming Van den persoon wiens hamite wing geplaatst is als valschheid in geschriften meet worden aangemerkt PI was van gevoelen dat in deze geen strafbaar feit was gepleegd en concludeerde toj remietiging van het arrest Het üpenh Min zal in 4eze saak den 31 October coocinsio n en Nog werd behandeld het beroep van den president der atd s Gravenhage van den sociaal demooratischfn bond die met bevestiging ven een vunnis der Rechtbank door het Gerechtshof te a Graveohage veroordeeld is tot 1 maand gevangenisstraf voor het schrijven en in het blad nXeckt voor jUlen doen plaatsen van het bekende stuk getiteld De leugenpers on Schermberk s dronken agenten Ter onderaten niug van deze voorziening was eene memorie ingediend waarbij als middel van cassatiewas aangegeven schending en verkeerde toepassingvan art 281 in verband mot art 267 Wetb vanStrafrecht omdat indien het stuk al inhield een bepaald feit het dan toch niet ware een feit waardoor iemands eer en goode naam is aangerand en omdat de agenten niet waren in de rechtmatige uitoefening hunner bediening Adv Gen Mr de Savornin Lohman was echter van meening dat op deze memorie daar zij te laat was ingediend geen acht kon worden geslagen Hq concludeerde mitsdien tot verwerpingvan het beroep De uitspraak is bepaald op 7 November De prachtige villa op den hoek van de Ruijsstraat en Weesperzijde te Amsterdam bewoond door den voormaligen eigenaar den heer Krasnapolsky is door de directie van het Amêtel Hotel met kleeden en gordijnstoifen aangekocht en als een blijk van waardeoring aan dr Mezger aaugeboden De rechtbank te Leeuwarden heeft den verver K F van Harlingen die in een koffiehuis te Leeuwanlen opzettelijk den Koninf heeft beleedigd veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf Van Torschelliag wordt dd 11 October gemeld In den morgen van heden strandde bij het strand vau l ormcrum de Kngelselie vischkottor lyouue No 661 ïarmouth kapt James Jacman Daar volgens hot verbaal van den kapitein het schip gebroken was en het volk zijnde vijf man zieh in het want had vastgebonden sprong hij mot eene reddings boei over boord om zwemmende het strand te beröiken en zoodoende hulp voor ie achtergeUeVenen te gaan zoeken Die stoute tocht gelukte hem eu toen het gerucht zich verbreidde dat er een schip gestrand was begaf de reddingsboot van het 8tatio n Midsland zich naar het strand Dicht daarbij gekomen werd men geen schip meer gewaar en moest de reddingsboot onverrichter zake terugkeeren Eenigen tijd daarna werden aan het strand gevonden twee Iqken van schepehngen die aan eene rs waren vastgebonden Beide hjken die naar het Surieper lijkenhnis werden gevoerd om daar geschouwd te worden werden door den kapitein herkend als het lijk van zijnen gewezen stuurman en van nen der bemanning De kotter is zeer waarschijnlijk weg en dan zijn er nog drie man meer in de golven omgekomen waaronder ook de broeder van den kapitein Het Deensche driemait schoenerschip Valdemar kapt Baager met cokes van Londen naar Kopenhagen is uit de buitengronden door sleepboot AdeUtent voor de haven gedeept Op het st d bij Ooïtêrend ligt een stak wrak gemerkt X H 146 f Staten Gtoneraal Tweede IUhbr Zittii r van Dinsdag 11 Oct Ingekomen waren een wetsontwerp omtrent denzoutaccijns en wqzigingen in verband met de nieuwe strafwetgeving Het algemeen debat over de tweedelezing der Giondwets herzieniug is daarna aangevangen y Do heeren Vermeulen Buys v Beerenbroek j Van Baar hielden hunne bezwaren tegen de vrijjC gingen vol De heer Wassenaar v Catwgk verklaarde léét de BeformbiU en de Add artikelen te zullen stemmen De heer Van der Feltz constateerde dat wanneer do anti revol partij alleen die hoofdstukken wUde aannemen de liberalen zich hun stem over de Add artikelen voorbehielden De heer Donner betreurde het dat hoofdstuk 6 Godsdienst ongewijzigd zal blijven De heer Ixihman protesteerde tegen de bedreiging der linkerzijde en verklaarde dat de anti revoL partij zich daardoor niet zal laten dwingen De heer Van Houten eonstateerde dat waar de heer v d Feltz namens de liberale party sprak aan spreker dergelijk besluit als werd medegedeeld niet bekend was J b Minister vanBinnh Zaken herinnerde aan den onderlingen samenhang tusscben de voorstellen en beantwoordde kortolijk de gemaakte opmerkingen hü wees vooral op de noodzakelijkheid van verduidelijking der bepalingen omtrent de Troonsopvol gingDe Minister verklaarde voorts dat de Eegeering de voorstellen als een geheel blgft beschouwen Mocht de Kamer djt onverh pt onmogelijk maken dan zou eene andere regeenng de taak der herzie ning moeten vervolgen Zitting van Woensdag 12 Oct Bij het voortgezet debat over do Grondwetshorziening motiveerde de heer Reuttter zijn stem en vorklaarde bok nu tegen de herzi ing te zullen stemmen De heer Keuohenius stelde eeh motie voor uttsprekende de onwettigheid van deze Kamer om de Grondwetsherziening te behandelen over welkei mo